ПРАЖСКИЕ ФРАГМЕНТЫ THE PRAGUE FRAGMENTS

Пражские фрагменты The Prague Fragments

 

1101 в$ свѣтйлънѣ .

1102 сло[в]==[дъ]==========ер

1103 =========овет============ ~ги

1104 =========[о]Yнъ===[съ]=== [ѣ]ко ~б[ъ]

1105 п[р]ѣбл====п=оп=======т=======аною

1106 тва====об[$]н=====сло[в]=======[с]==м

1107 на прѣполо==ение : св==и)[лъна]

1108 Ѻтъ [ж]иво[н]о[сн]их[$]============ъ===========ъ

1109 [п]=и[сн]от==оу[ц]= ~[х]е по[ч]===ън====[ед]=====

1110 ==м[и] б[оуде]===[ъ]==вотъ=========

1111 ===[ъ]==========[ч]ло[в]==о======

1112 свѣт[и]==== . на прѣобр======

1113 прѣ[об]р=зи с[ѧ] [н]а гор[ѣ] ~х[е] ~б[е] ====[за]в=

1114 оучеником[ъ] с[в]=имъ ======================оу

1115 [и]ѣмоу въ свѣт[ъ]== об[ла]ц====ѧѧ%==== ~[г]и

1116 ~дхм[$] ===н====ъ====ам======= ~б[ъ]

1117 ~спси ~дшѧ наш[ѧ] свѣт ~вшѣх$ ~стх$

1118 хвалоу [ръци]т[е] ====моу=в===== ~бо[Y] ====

1119 изволеници бо====== ~ба ма[л]и и вели-

1120 ци : ѣко цѣсаритъ гь ~бъ нашъ : радоуе-

1121 мъ сѧ и [в]еселим$ [с]ѧ дадим$ славоу ~боу :

1122 свѣтил$на слѣпомоу \\\\\\\\\\

1123 оум$нѣ= мои очи ~осл=пъноувши ~ги : отъ м[$]н[о]-

1124 =====[рѣ]ха : тъ= просв{осв}ѣти : и ви

1125 с)г=ѣши=== отими : съмѣренимъ

1126 омы [мѧ] слъзами моими : \\\\

1127 свѣтил$ : на възношение : \\\\

1128 в[ъ]з[н]е[се] [сѧ] [к]= оть[ц]= своемоу : ра[д]

1129 =========ъ============ оучеником[ъ] славо[ю]

 

1201 сво= йбо ~хе възнесе сѧ :.

1202 просв=ць ~вшѣчьскаѣ .,.

1203 свѣ : на пѧнтътикости .,.

1204 пѧ[н]ътикостие ~стаѣ грѧ-

1205 дѣт= : ~вши почьтѣмъ ~дхъ

1206 ~сты : приде бо оумоудрѣѧ

1207 ~апстолы : сего при-

1208 мѣмъ ~вши : й поклони-

1209 мъ сѧ емоу : \\ свѣт-

1210 идлъна : на розъсо йѣн[а]

1211 Яко ветъхы : й новы

1212 ходатай : прѣдътеч-

1213 е ~хвъ твоѭ : ѧдроѭ мо-

1214 длитвоу псъли намъ

1215 хвалѧцимъ твое чь-

1216 стьное : бжьствьное ро-

1217 зъство : \\ свѣ : апост-

1218 ола петра : \\\\\\\

1219 область отъ ~ба примъша

1220 ~стаѣ апостола прѣмоуд-

1221 раѣ . петре камени . вѣръ

1222 павле мироу . оутврьзени[е]

1223 дъвоицею свѣтоносънаѣ

1224 римъска похвало : свѣ : на

1225 прѣставение : ~бцѣ : \\\

1226 прѣстави сѧ отъ земѧ

1227 на небеса мати ~бжиѣ

 

2101 ======== ан[т]======= : ~в :.

2102 ~а : =====[ъ] : ~~иа :. ===== ~е

2103 ======= . [Ѻ]бидоу мѧ ѣко пси мнози

2104 оудариша тѧ цѣсарю за лани-

2105 тоу оударенимъ въпрашахѫ

2106 тѧ и лъжесъвѣстовахоу :

2107 ========= ~бъ вънъми :.

2108 ==т=[ф]=== ~б : псал : ~~г : гласъ ~б :

2109 ====ѣ[л]======== вечери твоеи

2110 ~хе оученикомъ твоимъ про[ѣв]ѣ-

2111 ваше единъ отъ васъ и прѣ-

2112 дастъ мѧ безаконъны же

2113 йю%д^а не въсхотѣ разоумѣти :.

2114 ѫ ~гй обидѧц : ============

2115 [ф^о]нъ :. ~в :. [п]===== : ~к : гласъ : ~ѕ : ==ъ

2116 пѣло и :. слово законопрѣстоу-

2117 пъно възложиша на мѧ ты же

2118 ~ги не остави мне нъ помилѫи нъ[и]

2119 [с]ѣдидлъна =ласъ и :.

2120 каѣ та къзни юдо наоусти прѣ-

2121 дати спасъ еза лика апо-

2122 столъскаго тѧ отълоучи

2123 еза дара цѣление тѧ лиши

2124 еза съ онѣми вечерѣвъ =а

 

2201 отъ рин[оу] трапезы отъри[н]оу ===

2202 онѣмъ нозѣ оумывъ тв[ои] [прѣ]-

2203 зрѣ : ѡ колика блага не [п]ом[ъ]-

2204 нѣ твоѣ же бесхвалънаѣ во-

2205 лѣ обличат[ъ] тѧ а того не-

2206 мѣрное м~лилоср[ъ]ди проповѣ-

2207 стъ сѧ и велиѣ м~лилости :.

2208 блаженна : гласъ :..: ~г :

2209 дрѣва ради ад[а]мъ раѣ бъ[стъ]

2210 .:. иселенъ дрѣвъмъ же крижъ-

2211 :. нъмъ разбо[ин]икъ и въ раи

2212 :. въседли [с]ѧ овъ бо въкоу-

2213 .:. шъ заповѣд~ъ прѣстоупи съ-

2214 .:. творъшаго и а дроугы проп[ѧ]-

2215 .:. тъ сѧ ~ба тѧ исповѣдаше таѧ-

2216 .:. цаг[о] сѧ : помѧни мѧ сп~асе егда

2217 .:. придеши въ цѣсаръствие свое .:.

2218 творъца законоу отъ оученика

2219 коупиша правъдънаго и

2220 ѣко безаконъникъ и пила-

2221 тови на с[оу]дишчи постави-

2222 ша въ[п]ъюце распъни мѧнъ-

2223 ноую нас[ъ]ицъшаго сиѣ въ поу-

2224 стыни мы же правъд[ъ]-

 Хостинг от uCoz
@Mail.ru