Kiev Folia – Киевские листки

1201 въ ~ив дьнь клімента

1202 ~Бъ йже ны . лѣ/та огр‚дѫцѣ

1203 блаженаго кли/мента мѫ-

1204 ченіка твоего й папежа

1205 чьстьѭ веселі/шй : пода/-

1206 зь мілостівъ^і . да/ егоже

1207 чьсть чьстімъ . сіло/ѭ

1208 оубо мѫчени/ѣ его наслѣдоуе-

1209 мъ :.: ~гмь :.: надъ оплатмь

1210 ровани/^‚ ~гі прінесены‚

1211 св‚ті/ . й ходата‚/цю

1212 блаженоумоу климентоу

1213 мѫченикоу твоемоу . си/мь

1214 ны/ отъ грѣх^ъ скврьностий

1215 нашйхъ очісті : ~гмь :

1216 прѣфациѣ : до вѣчьнъ^і ~бже

1217 [ч/стьнаго климента зако-

1218 ньні/ка й мѫчені/ка чьсті/

1219 чьст‚це . йже оут‚/же бы-

1220 ті блажен^оумоу апо/сто-

1221 лоу твоемоу пе/троу . въ, і/-

1222 нокості подроугъ . въ, испо-

 

2101 вѣді оученікъ . въ чьсті на-

2102 мѣстьні/къ . въ мѫчениі/ на-

2103 слѣдьн/къ : ~хмь ~гмь нашмь :

2104 по въсѫдѣ :.:

2105 тѣ/лесе св‚таго й прѣдра-

2106 гы^‚ кръве напльненй/ въ-

2107 лити/ѣ просй/мъ ~гі ~бже нашь :

2108 да еже милостіваѣ обѣцѣ/-

2109 н/и/ѣ носй/мъ . рѣсноті/вьнаѣ

2110 изд~рѣшени/ѣ обьмемъ : ~гмь .:.

2111 въ тъЗе дьнь феліцты :

2112 пода/зь на/мъ просімъ т‚

2113 вь/семогы/й ~бже . блажены-

2114 ^‚ рад^і мѫченіц^‚ твое^‚

2115 феліціт^ы въкоупьнѫѭ

2116 молитвѫ : й то‚/зе рад^и

2117 зашчі/ті ны/ : ~гмь : ндъ опл

2118 на слоужьбы людий твойхъ

2119 милостиѭ прізьрі/ . й ???

2120 се ны/ чьстьѭ св‚тыхъ чь-

2121 сті/мъ : сътворі ны/ радо-

2122 стьны . въ вѣчьнѣ/мь живот[ѣ]

 

2201 по въсѫдѣ :.

2202 смѣрьно т‚ моли/мъ вь/се-

2203 могъ^і ~бже . молитвамі св‚-

2204 тыхъ твойхъ . й ты самъ

2205 б^ѫді . й даръ твоі въселі

2206 въ ны/ . й врѣм‚ наше въ

2207 правьдѫ поста/ві :. ~гмь :.

2208 мьшѣ на в'ьсŽ дьнй вь-

2209 сего лѣта обідѫцѣ :.

2210 ~бъ йже тварь сво/ѭ ве/-

2211 лмі помі/лова . й по гнѣ-

2212 вѣ своемь . изволі въ-

2213 плътиті с‚ съпа/сениѣ ра-

2214 ді чловѣчьска . й въсхо-

2215 тѣвъ на/мъ оутврьді срь-

2216 дьцѣ на/шѣ . й милостиѭ

2217 твое/ѭ просвѣті ны/ : ~гмь :

2218 надъ оплатъмь :.

2219 блізъ на/съ бѫді ~гі про/сі-

2220 мъ т‚ . й молі/твѫ нашѫ

2221 оуслы/ші . да/ оупъвани/е

2222 [въ]ньме/мъ дѣл^ъ своіхъ .

2223 й въ любъвь даръ сь те/-

2224 бѣ пріносімъ : ~гмь :.

 

3101 прѣфациѣ : вѣчьнъ^і ~бже :

3102 небесьскы/‚ тво/‚ сйл^ы

3103 просі/мъ й мо/лімъ . да/ съ

3104 вы/шьні/мі твоімі . до-

3105 стоіны сътворіші ны/ : й

3106 вѣчьна/ѣ тво/ѣ йхъже ж‚да-

3107 емъ пода/съ на/мъ мйлості-

3108 вьно : ~хмь ~гмь на/шімь . ймь

3109 по въсѫдѣ :.

3110 про/сімъ т‚ ~гі дазь на/мъ .

3111 да/ св‚/тъ^і твоі въсѫдъ

3112 пріемлѭце до/стоіні б^ѫ-

3113 демъ очі/шчени/ѣ твоего .

3114 й вѣ/ра твоѣ въ насъ да въ-

3115 здра/стетъ : ~гмь нашімь ~исм .

3116 мьшѣ . ~б . о томьЗе :.

3117 просімъ т‚ вьсемогъ^і вѣ-

3118 чьнъ^і ~бже . прізьрі на мо-

3119 літвѫ нашѫ . й вънѫ-

3120 трьнѣѣ нашѣ очісті . ѣже

3121 ны/ соуш‚тъ грѣх^ы наші-

3122 мі : да/ мілостіѭ твое-

3123 ѭ йзбаві ны : ~гмь наші

3124 надъ оплатъмь :

 

3201 сьі пріносъ прінесенъ^і те/бѣ

3202 ~гі просімъ т‚ прійм^і : й-

3203 же е/сі благословестілъ

3204 на съпасени/е наше : ~гмь наші :

3205 прѣфациѣ : до вѣчьн ~бже :

3206 Да с‚ те/бе дрьжімъ й міло-

3207 сті твое^‚ просімъ : прі-

3208 зъвалъ ны е/си ~гі . да/ испра-

3209 ві ны й/ очістй : не на/ші-

3210 хъ дѣл^ъ раді . нъ обѣта тво-

3211 его раді йже е/сі обѣцѣлъ

3212 на/мъ : да възможемъ доу-

3213 шѣмі й тѣлес^ы й мысль-

3214 мі нашімй . прі‚ти запо-

3215 вѣді тво‚ : ‚же есі посъ-

3216 лалъ къ намъ : ~хмь ~гмь на-

3217 шімь . і/мьже велічь :.

3218 по въсѫдѣ :.

3219 св‚тъ^і твоі въсѫдъ

3220 ~гі йже е/смь въз‚лі мо-

3221 лймъ т\‚ . да очіститъ

3222 ны отъ грѣх^ъ нашіхъ : й

3223 къ небесьсцѣ\і любъві

3224 [при]ведетъ н^ы : ~гмь наь :

 

4101 мьшѣ . ~в . о томьЗе :.

4102 прос~імъ т‚ вьсемогъ^і

4103 ~бже да ѣкоже е/смъ скръбьні

4104 грѣх^ы нашімй : мілость-

4105 ѭ твоеѭ отъ вьсѣхъ зъ-

4106 лиі нашіхъ очісті н\ы :

4107 ~гмь :. надъ оплатъмь :

4108 пріймі ~гі просімъ т‚ при-

4109 носъ с\ь . прінесенъ^і те/бѣ .

4110 избавлени/ѣ раді чловѣ-

4111 чьска . й съдраві/е на/мъ

4112 да/зь . й доуш‚ наш‚ й тѣ-

4113 леса очисті . а молітвѫ

4114 нашѫ приймі :. ~гмь : прѣф

4115 до вѣчьнъ^і ~бже :.

4116 ты е/сі животъ на/шь ~гі о-

4117 тъ небытіѣ бо въ быт[ие]

4118 сътворілъ ны есі . й от[ъ]-

4119 па/дъш‚ въскрѣсі пакы .

4120 д\а намъ не достоітъ тебѣ

4121 съгрѣшаті : твоѣ же сѫ-

4122 тъ вьс^ѣ . небесьскаѣ й зе-

4123 мльскаѣ ~гі . да ты самъ

4124 отъ грѣх^ъ нашіхъ и[збави]

4125 ны : ~хмь ~гмь :.

 

4201 по въсѫдѣ :.

4202 да/зь на/мъ : вьсемогъ^і ~бже .

4203 да ѣкоже ны есі небесьск^ы‚

4204 піц^‚ насытілъ : такозе

4205 же й животъ на/шь сіло-

4206 ѭ твоеѭ оутврьді : ~гмь :

4207 мьшѣ : ~г :. о томьЗе :.

4208 [ц]ѣсарьствѣ нашемь ~гі мі-

4209 лостьѭ твоеѭ прізьр^і :

4210 й не отъда/зь нашего тоу-

4211 з^ймъ . й не обраті на/съ

4212 въ плѣ/нъ народомъ пога-

4213 ньск^ымъ : ~ха раді ~гі на-

4214 шего. іже цѣсарітъ съ оть-

4215 цемь й съ св‚тымь :.

4216 надъ оплатъмь :

4217 [т]воѣ циркънаѣ тврьдь за-

4218 шчіті ны ~гі . ѭже е/сі

4219 образъмь своімь оупо-

4220 добілъ . ѭже н^ы чьсті-

4221 мъ на/ бальство на/ше . то-

4222 [г]о раді есі на/мъ вѣчь-

4223 [н]ое обѣцѣние принеслъ :.

4224 ~[г]мь нашімь :.

 

5101 прѣф[ациѣ .~д.] ???

5102 да ѣкыже с^ѫтъ тво‚ сі .

5103 сл^оужьбы въжлюблен^ы-

5104 ‚ . т^акыже мысльмі сво-

5105 імі ны творімъ . а ты

5106 самъ ~гі присно ны пріемлі :

5107 да възможемъ правьдь-

5108 наѣ твоѣ наслѣдоваті .

5109 \й отъ непріѣзнін^ъ дѣл^ъ

5110 чіститі с‚ : ~хмь ~гмь на/ш-

5111 мь : ^імьже велічьство :.

5112 по въсѫдѣ :

5113 твоѣ св‚таѣ вьсемог^ы

5114 ~бже . ѣже се н\ы пріемлемъ :

5115 на раздрѣшени/е . й на очишче-

5116 н^ие на/мъ бѫдѫ : а ты са-

5117 мъ помоцьѭ твоеѭ вѣ-

5118 чьноѭ зашчіті ны : ~гмь

5119 мьшѣ .~д. о томьЗе :.

5120 просімъ т‚ ~гі въздві-

5121 гні срьдьца на/шѣ къ тебѣ о-

5122 тъ земльскыхъ похот[ии]

5123 да възможемъ хотѣті [не]-

5124 бесьскымъ твоімъ .:.

 

5201 [надъ оплат]ъмь.

5202 ѣкыже дары ймамъ . прѣдъ

5203 тобоѭ сѫтъ . й просімъ

5204 т‚ пріймі ‚ . да і ны възмо-

5205 жемъ въ въжлюблениі тво-

5206 емь : ~гмь нашімь : прѣфа-

5207 циѣ . до вѣчьн^ы ~бже :.

5208 Зълоба нашѣ не върѣсні с‚ въ

5209 на/съ . н\ъ издрѣшение вѣчь-

5210 ное прісно на/мъ бѫді . ~гі

5211 нашего раді : тъ бо н\ы с~а-

5212 мъ отъ тьмьн^ыхъ отъве-

5213 де : \й очісті . й заклепе .

5214 й достоіно избаві : ~хмь

5215 ~гмь нашимь :. по въсѫдѣ :

5216 въсѫдьнаѣ молітва нашѣ

5217 оутврьді н^ы ~гі вѣчьнымі

5218 твоімі : й пода/зь на/мъ съ-

5219 пасение твое : ~гмь нашімь :.

5220 мьшѣ .~е. о томьЗе :.

5221 [т]ы ~гі отьмі ны отъ лѫкавь-

5222 ства нашего : й твоеѭ міло-

5223 стиѭ обрати ны на правьдѫ

5224 твоѭ : ~гмь нашімь :.

 

6101 надъ оплатъмь :.

6102 прінесенъ^і те/бѣ ~гі сьі даръ

6103 йже ты е/сі далъ й сътво-

6104 рйлъ . цйръкъве рад^і твое-

6105 ^‚ . й жівота й прѣставле-

6106 ниѣ нашего раді : й съвѣстоу-

6107 емъ н\ы . ѣко бальство е-

6108 стъ т\о живота вѣчьнаго :

6109 ~гмь : прѣфациѣ . до

6110 вѣчьнъ^і ~бже :.

6111 молімъ с‚ ~исоу ~хоу сыноу

6112 твоемоу ~гі нашемоу . да

6113 мілостьѭ своеѭ зашчі-

6114 тітъ ны й съпасетъ ; бе-

6115 ж негоже бо мілості не въ-

6116 зможемъ ничьсоже сътво-

6117 рітй : т^ѣмьже самого

6118 его раді дары й мілость

6119 пріемлемъ й въ любъві

6120 живемъ : ~хмь ~гмь нашімь

6121 по въсѫдѣ :.

6122 въсѫда твоего ~гі насы-

6123 цені просімъ т‚ : отъ вь-

 

6201 сѣхъ против‚ц^йхъ с‚ на/-

6202 мъ съпасі ны : ~гмь наші :.

6203 мьшѣ о мѫченіцѣхъ :.

6204 мѫченйк^ъ твоіхъ ~гі чь-

6205 сті чьст‚ц\е молімъ т‚

6206 прос‚це : да ѣкоже ‚ е/сі

6207 славоѭ твоеѭ небесьскоо-

6208 ѭ оутврьділъ : такозе же

6209 й н\ы мілостіѭ твоеѭ

6210 пр^йм^і ~гмь :. надъ оплатмь :

6211 пріносъ ~гі прінесенъ^і те/бѣ

6212 мѫченік^ъ св‚т^ыхъ ра-

6213 ді прим^і : й молітвамі

6214 йхъ й заповѣдьмі твой-

6215 мі пріспѣі на/мъ помоць

6216 твоѣ . ~гмь : по въсѫдѣ :.

6217 Ѻчи/сті ны ~гі просімъ т‚

6218 небесьск^ыхъ твоіхъ ра-

6219 д^і заповѣд^ьі : \й оутврь-

6220 ді/ н\ы да славимъ т‚ прѣ-

6221 дъ св‚т^ымі твоімй

6222 молітвамі нашімі :

6223 ~гмь нашімь :.

 

7101 мьшѣ о вьсѣ/хъ небесьскъ[и]-

7102 хъ сйлахъ : помлімъ с‚ :.

7103 ~бъ іже н\ы молйтвы рад^і

7104 блажен^ы^‚ ~бц^‚ й прісно-

7105 дѣв^ы марі^‚ : й блажен^ы-

7106 хъ рад^і анђел^ъ твоі/хъ . й

7107 вьсѣ/хъ небесьскыхъ сіла-

7108 хъ : й апостол^ъ . й мѫче-

7109 нйк^ъ . й прѣподобьн^ыхъ .

7110 й чіст^ыхъ дѣв^ъ . й въсѣ/хъ

7111 св‚т^ыхъ твойхъ молй-

7112 твамі . прісно н\ы възве-

7113 селілъ е/сі : просімъ т‚

7114 ~гі . да ѣкоже н\ы чьст^імъ

7115 чьсті с\і йхъ на вьс‚ дьні

7116 милостьѭ твое/ѭ да/зь

7117 на/мъ пр^исно наслѣдова/ті .

7118 небесьск^ы‚ тво/‚ си/лы :.

7119 ~гмь нашмь : над оплатмь :

7120 даръ сь принесен^ы тебѣ ~гі

7121 вьсѣ/хъ св‚т^ыхъ небесь-

7122 ск^ыхъ сйл^ъ рад^і : й вьсѣ-

7123 хъ св‚т^ыхъ . твоіхъ рад[и]

 

7201 й правьдьн^ыхъ рад^і : бѫ-

7202 ді те/бѣ въ хв^алѫ : а намъ

7203 молітвамі йхъ достоі-

7204 ное отъплаті : ~гмь нашімь

7205 по въсѫдѣ :.

7206 просімъ т‚ ~гі . дазь намъ

7207 молітвамі вьсѣхъ небе-

7208 сьск^ыхъ си/лахъ . й вьсѣ/хъ

7209 св‚т^ыхъ твоіхъ . й дѣл^ъ

7210 йхъ рад^і правьдьныхъ : въ-

7211 сѫдъмь с^ймь въз‚ты-

7212 мь . очісті срьдьцѣ нашѣ

7213 отъ грѣх^ъ нашіхъ : ~гмь на :.

7214 молитва .~б. :

7215 сътворі/ н\ы ~гі ~бже прич‚-

7216 стьн^ы св‚тѣ^і ~бці й при-

7217 снодѣвѣ мари\і : й до/стоі-

7218 ны св‚т^ыхъ анђел^ъ й

7219 [б]лаженыхъ апостол^ъ . мѫ-

7220 [че]нйк^ъ . й прѣподобьныхъ

7221 [и] чістыхъ дѣв^ъ . й вьс[ѣ]-

7222 [хъ] св‚тыхъ твоі/хъ : мо-

7223 [ли]твамі йхъ зашчіті/

7224 н^ы

 Π₯остинг ΠΎΡ‚ uCoz
Πειςθνγ@Mail.ru