Evangelium secundum Matthaeum

... ... ЕВАНЬÐЕЛЙЕ ОТЪ МАТЪѲѢА ......


Глава 5

23   -то на т„

24   остави тоу даръ твои пр›дъ олътаремъ . й шедъ пр›жде съмири с„ . съ братромъ своимъ . и тогда пришедъ принеси даръ твои ..

25   Б”ди оув›ща† с„ съ с”пьремь своимь скоро . доньдеже еси на п”ти съ нимь . да не пр›дастъ тебе с”дии . й с”дии т„ пр›дастъ слоу‡› . й въ темьниц” въвръжетъ т„ .

26   аминь ~гл“ теб› не изидеши отъ т”д› . доньдеже въздаси посл›дьнии кодрантъ ..

27   Слышасте ›ко речено бы~с древънимъ . не пр›любы сътвориши .

28   азъ же ~гл“ вамъ . ›ко вьс›къ иже вьзьритъ на жен” съ похоти“ . юже любы сътвори съ не“ въ ~срдци своемь .

29   аще же око твое десное съблажнаатъ т„ . йзьми е и връзи отъ тебе . оун›е бо ти естъ да погыблетъ единъ оудъ твоихъ . а не вьсе т›ло твое въвръжено б”детъ въ ûеон” .

30   й аште десна тво› р”ка съблажнаатъ т„ оус›ци “ . и връзи отъ себе . оун›е бо ти естъ да погыблетъ единъ оудъ твоихъ . а не вьсе т›ло твое идетъ въ ûеон” ..

31   речено же быстъ . йже аште поуститъ жен” сво“ . да дастъ еи кънигы распоустъны† .

32   азъ же ~гл“ вамъ . ›ко вьс›къ поушта†и жен” сво“ разв› словесе любод›инааго . творитъ “ пр›любы д›ати . й иже подъп›г” поемлетъ пр›любы творитъ .

33   пакы слышасте . ›ко речено бы~с древьниимъ . не въ лъж” клънеши с„ . въздаси же ~гви кл„твы тво† .

34   азъ же ~гл“ вамъ . не кл„ти с„ отън”дъ . ни ~нбмь ›ко пр›столъ естъ ~бжии .

35   ни земле^“ . ›ко подъножие естъ ногама его . ни ~иерслмъмъ ›ко г~рдъ естъ великааго ~цср› .

36   ни главо“ свое“ клъни с„ . ›ко не можеши власа единого б›ла ли чръна сътворити .

37   б”ди же слово ваше еи еи . /й ни ни . лихое бо се“ отъ непри›зни естъ .

38   Слышасте ›ко речено бы~с . око за око и з”бъ за з”бъ .

39   азъ же ~гл“ вамъ . не противити с„ зълоу . Нъ аще кто т„ оударитъ въ десн”“ ланит” . обрати емоу и дроуг”^“ .

40   й хот„щоумоу с”дъ при†ти съ тобо“ и риз” тво“ въз„ти . отъпоусти емоу и срачиц” тво“ .

41   и аще къто поиметъ т„ по сил› . попьрище едино . йди съ нимь дьв› ..

42   Прос„штоумоу оу тебе даи . й хот„штаго отъ тебе за†ти не отъврати .

43   слышасте ›ко речено естъ . възлюбиши искрьн›го своего . й вьзненавидиши врага своего .

44   азъ же ~гл“ вамъ . любите врагы ваш„ . ~благслвите клън”шт„† вы . добро творите ненавид„штиимъ васъ й молите за твор„щ„† вамъ напасти . и изгон„щ„† вы .

45   да б”дете ~снве ~отца вашего иже естъ на ~небсхъ . ›ко слъньце свое сь›атъ на зълы и благы . /й дъждитъ на праведъны и на неправедъны .

46   аще бо любите люб„щ„† вы . к”^“ мъзд” имате . не и мытаре ли тожде твор„тъ .

47   й аще ц›лоуете дроугы ваш„ . токъмо что лихо творите . не и мытаре ли тако твор„тъ .

48   б”д›те оубо вы съвръшени . ›ко и отецъ вашъ ~нбскы съвръшенъ естъ ..

Глава 6

1     Вьнемл›те милостын„ ваше† не творити пр›дъ ~члвкы да видими б”дете ими . аште ли же ни мъзды не имате . отъ ~отца вашего иже естъ на ~нбсхъ .

2     егда оубо твориши милостыú“ . не въстр”би пр›дъ собо^“ . ›ко Ÿпокрити твор„тъ . въ съньмиштихъ и въ стъгнахъ . да прослав„тъ с„ отъ ~члвкъ . аминъ ~гл“ вамъ . вьсприим”тъ мъзд” сво^“ ..

3     Теб› же твор„щю милостын“ . да не чюетъ шюица тво› . чьто творитъ дес'ница тво› .

4     да б”детъ милостыни тво› въ таин› . и ~отцъ твои вид„и въ таин› въздастъ теб› ав› .

5     /й егда молиши с„ не б”ди ›ко и лицем›ри . ›ко люб„тъ на сонъмиштихъ и въ стъгнахъ и на расп”тихъ сто†ште молити с„ . да ›в„тъ с„ члов›комъ . аминь ~гл“ вамъ . ›ко въсприемл“тъ мъзд” сво^“ .

6     ты же егда молиши с„ въниди въ кл›ть тво“ и затвори двьри тво† . помоли с„ ~отцоу твоемоу въ таин› . /й ~отцъ твои вид„и въ таин› . въздастъ теб› ав›

7     Мол„ще же с„ не лихо ~глте . ›коже и †зычъници . мьн„тъ бо с„ ›ко во мън ~глни своемь оуслышани б”д”тъ .

8     не подобите с„ оубо имъ . в›стъ бо отецъ вашъ ихъже тр›боуете . пр›жде прошени› вашего.

9     тако оубо молите вы с„ . `¬тьче нашъ иже си на ~нбсхъ да ~свт с„ им„ твое .

10   да придетъ ~цсрествие твое . да бодетъ вол› тво› . ›ко на ~нбси и на земи .

11   хл›бъ нашъ наставъшааго дьне . даждъ намъ дънесь

12   й отъпо[у]сти намъ длъгы наш„ . ›ко и мы отъпоуштаемъ длъжъникомъ нашимъ .

13   й не вьведи насъ въ напасть . нь избави ны отъ непри›зни . ›ко твое естъ ~цсрствие . й сила и слава вь в›кы аминь .

14   Аще оубо отъпоущаете ~члвкмъ съгр›шени› ихъ отъпоуститъ и вамъ ~отцъ вашъ ~небескы.

15   аште ли не отъпоущаете ~члвкомъ съгр›шени ихъ . ни ~отцъ вашъ отъпоуститъ съгр›шении вашихъ .

16   егда же постите с„ . не б”д›те ›ко и /Ÿпокрити . просмражда“тъ бо лица сво›. да б[”] с„ авили ~члвко[мъ] пост„ще . аминъ ~гл“ вамъ . ›ко [въ]сприемл“тъ м[ъ]зд” сво^“ .

17   ты же пост„ с„ помажи глав” сво^“ . й лице твое оумыи .

18   да не авиши с„ ~члвкмъ пост„ с„ . нъ отъцоу твоемоу иже естъ въ таин› . й ~отцъ твои вид„и въ таин› . въздастъ теб› ›в› .

19   Не съкрываите себ› съкровишта на земи . /йдеже чръвъ и тьл› тьлитъ . /йдеже татие подъкопава^“тъ и крад”тъ .

20   съкрываите же себ› съкровишта ~нбсе . йдеже ни чръвь ни тьл› тьлитъ . идеже татие не подъкопава“тъ . ни крад”тъ .

21   йдеже бо естъ съкровище ваше . тоу и ~срдце ваше . к~ц

22   Св›тильникъ т›лоу естъ око . аще оубо б”детъ око твое просто . вьсе т›ло твое св›тъло б”детъ .

23   аште ли око твое л”каво б”детъ . вьсе т›ло твое тьмъно б”детъ . аще оубо св›тъ иже въ теб› . тъма естъ т› тъма кольми .

24   никы же рабъ можетъ дьв›ма господьма работати . ли бо единого въсненавидитъ . а дроугаго вьзлюбитъ . ли единого дръжитъ с„ а о дроу‡›емь неродити начьнетъ . не можете ~боу работати . и мамон›

25   сего ради ~гл“ вамъ . не пьц›те с„ ~дше“ ваше“ . что ›сте ли что пиете ни т›ломъ вашимъ въ что обл›чете с„ . не [~дша] ли больши естъ пишт„ . и т›ло одежд„ .

26   възьрите на п~тиц„ ~нбскы† . ›ко не с›^“тъ ни жьн“тъ . ни събира“тъ вь житьниц” . й ~отцъ вашъ ~нбскы пит›етъ † . не вы ли паче ихъ лоучъши есте .

27   кто же отъ васъ пекы с„ . можетъ приложити т›лесе своемь лакоть единъ .

28   й о одежди что с„ печете . съмотрите кринъ селъныхъ . како раст”тъ . не троужда^“тъ с„ ни пр„д”тъ .

29   ~гл“ же вамъ . ›ко ни соломонъ во вьсеи слав› своеи обл›че с„ . ›ко единъ отъ сихъ .

30   аще же с›но селъное дьнесъ с”штее . а оутр› въ огнь вьметомо . ~бъ тако =«=д›етъ . кольми паче васъ малов›ри .

31   не пьц›те с„ оубо ~гл“ще . что ›мъ ли что пиемъ . ли чимъ одеждемъ с„ .

32   вьс›хъ бо сихъ ~†зци ищ”тъ . в›стъ бо отецъ вашъ ~нбскы . ›ко тр›боуете сихъ вьс›хъ .

33   йшт›те же паче ~цсрстви› ~бжи› . /й правъды его . /й си вьс› прилож„тъ с„ вамъ . .. к~ц ..

34   не пьц›те с„ оубо на оутр›и . оутрни бо день собо“ печетъ с„ . довьлетъ дьн[и] зълоба сво› .

Глава 7

1     Не ос”ждаите да не ос”ждени б”дете .

2     ймъже бо с”домъ с”дите с”д„тъ вамъ . й въ н“же {м›р”} м›р” м›рите вьзм›ритъ с„ вамъ .

3     Что же видиши с”чецъ въ оц› братра твоего . а бръвъна еже естъ въ оц› твоемь не чюеши . ли како речеши братроу твоемоу . остави и изъм” с”чецъ из очесе твоего . й се бръвъно въ оц› твоемь .

5     лицем›ре . /йзьми пръв›е бръвъно из очесе твоего . /й тогда оузьриши из„ти с”чецъ из очесе братра твоего .

6     Не дадите ~стаго псомъ . ни пом›таите бисьръ вашихъ пр›дъ свинь›ми . да не попер”тъ ихъ ногами своими . /й вращьше с„ растръгн”тъ вы . ..

7     Просите и дастъ с„ вамъ . /йщ›те и обр„щете . тлъц›те и отвръзетъ с„ вамъ .

8     вьс›къ бо прос„и приемлетъ . й ищ„и обр›таатъ . й тлък”щюмоу отвръзаатъ с„ ..

9     ли кто естъ отъ васъ ~члвкъ . егоже аще проситъ ~снъ свои хл›ба . еда камень подастъ емоу

10   ли аще рыбы проситъ . еда змь/“ подастъ емоу .

11   аще оубо вы л”кавьни с”ште . оум›ете даани› блага да›ти ч„домъ вашимъ . кольми паче ~отцъ вашъ иже естъ ~ннбсехъ . дастъ блага^а прос„щиимъ его .

12   Вьс› оубо елико аще хощете да твор„тъ вамъ ~члвци . тако и вы творите имъ . се бо естъ законъ и пророци .

13   вьнид›те ”зъкыми враты . ›ко пространа врата и широкъ п”ть . въвод„и въ пагоуб” . й мъно‡и с”тъ въход„щи имъ .

14   коль ”зъка врата и т›снъ п”ть въвод„и въ животъ . й мало ихъ естъ иже и обр›та“тъ .

15   Вънемл›те отъ лъжихъ пророкъ . йже приход„тъ къ вамъ . въ одеждахъ овьчахъ . вьн”трь же с”тъ влъци хыштьници .

16   отъ плодъ ихъ познаите † . еда обемл“тъ отъ тръни› грозны . ли отъ р›пи› смокъви .

17   тако вьс›ко др›во добро . плоды добры творитъ . а зъло др›во плоды зълы творитъ .

18   не можетъ др›во добро плодъ золъ творити . ни др›во зъло плодъ добръ творити .

19   вьс›ко др›во еже не творитъ плода{да} добра . пос›ка“тъ и въ огнь вьм›та“тъ .

20   т›мь же оубо отъ {пло}плодъ ихъ познаете † ..

21   Не вьс›къ ~гл„и мьн› . ~ги ~ги вьнидетъ въ ~цсрствие ~небское . нъ твор„и вол“ ~отца моего иже естъ ~ннбхъ .

22   мъно‡и бо рек”тъ мьн› вь тъ день . ~ги ~ги . не въ твое ли им„ ~прчствовахомъ . и твоимь именемь б›сы изгонихомъ . и твоимь именемь силы мъногы сътворихомъ .

23   и тогда испов›мь имъ . ›ко николиже знахъ васъ . отид›те отъ мене д›ла^“щеи безаконие ..

24   Вьс›къ оубо изе слышитъ словеса мо› си и творитъ › . оуподобл“ и м”ж“ м”дроу . иже созъда храмин” сво^“ на камене .

25   /й съниде дождъ и прид” р›кы . и вьзв›аш„ в{р}›три . /й напад” на хпамин” т” . и не паде с„ основана бо б› на камене .

26   и вьс›къ слыш„и словеса мо› си и не твор„и ихъ . оуподобитъ с„ м”ж” боу^“ . йже созъда сво“ храмин” на п›съц› .

27   й съниде дождъ и прид” р›кы и вьзв›аш„ в›три и опьр›ш„ с„ храмин› тои . й паде с„ . й б› разроушение е† велие ‡›ло .

28   /й бы~с егда съконьча ~исъ вьс› словеса си . дивл›х” с„ народи о оучении его .

29   б› бо оуч„ ›ко власть имы . й не ›ко кънижъници ихъ и фарис›и .

Глава 8

1     Съшедъшоу же емоу съ горы . вь сл›дъ его ид” народи мъно‡и .

2     й се прокаженъ прист”пь . клан›ше с„ емоу ~гл„ . ~ги аште хощеши можеши м„ ищистити .

3     и простеръ р”к” ~исъ косн” и ~гл„ . хощ” ищисти с„ . и абие ищисти с„ отъ проказы .

4     /й рече емоу ~/исъ виждь никомоуже не пов›ждь . нъ шедъ покажи с„ архиереови . и неси даръ иже повел› моси въ съв›д›ние имъ .

5     Въшедъшоу же емоу ~исви . въ каперънаоумъ . прист”пи къ нем” сотьникъ . мол„ /и

6     ~гл„ . ~ги отрокъ мои лежитъ въ домоу ослабленъ . лют› ›ко стражд„ .

7     й ~гла емоу ~исъ азъ пришедъ исц›л“ и .

8     й отъв›щавъ сотьникъ рече емоу . ~ги . н›смъ достоинъ да въ домъ мои вьнидеши . нъ ткъмо ръци слово . й исц›л›етъ отрокъ мои .

9     йбо азъ ~члвкъ есмь подъ ~влко“ . ймы подъ собо“ воины . й ~гл“ семоу иди и идетъ . й дроугоумоу {и} приди и придетъ . й рабоу моемоу сътвори се и сътворитъ .

10   слышавъ же ~исъ . диви с„ емоу . й рече гр„д”штимъ по немь . аминь ~гл“ вамъ . ни въ ~изли толикы в›ры не обр›тъ .

11   ~Гл“ же вамъ ›ко мъно‡и отъ въстокъ и западъ прид”тъ . й вьзл„г”тъ съ авраамомъ и исакомь . /й и›ковомь . въ ~црствии ~небсц›емь .

12   а ~снве{ве} ~цстви› изгънани б”д”тъ . въ тъм” кром›штьн“^“. тоу б”детъ плачь и скрьжетъ з”бомъ .

13   й рече ~исъ сътьникоу . иди ›коже в›рова б”ди теб› . ко~ц ` исц›л› отрокъ его во тъ часъ .. /й възвраштъ с„ сотьникъ въ домъ свои въ тъ часъ обр›те и съдравъ .

14    пришедъ ~исъ въ домъ петровъ . вид› тъщ” его леж„щ” . огнемъ жегом” .

15   й прикосн” с„ р”ц› е† . й остави ^“ ог'нь . й въста и слоужаше емоу .

16   Позд› же бывъшоу . прив›с„ къ немоу . б›съны мъногы . /й изгъна словомъ ~дхы . /й вьс„ нед”жъны† исц›ли .

17   да съб”детъ с„ реченое пророкомъ . йсаиемь ~гл“щемь . тъ нед”гы наш„ при†тъ . и бол›зни понесе .

18   оузьр› же ~иссъ мьногы народы окръсть себе . повел› ити на онъ полъ .

19   /й прист”пь единъ кънижъникъ рече емоу . оучителю ид” по теб› . ›може колижъдо идеши .

20   ~гла емоу ~исъ . лиси ›звины им”тъ . й птиц„ ~нбскы† гн›зда . а ~снъ ~члвчскы не иматъ къде главы подъклонити .

21   дроугыи же отъ оученикъ рече емоу ~ги . повели ми пр›жде ити . /й погрети ~отца моего .

22   ~/йсъ же ~гла емоу . гр„ди по мьн› . /й остави мрътвы† погрети сво† мрътвъц„ .

23    вьл›зъшоу емоу въ корабь . по немь ид” оученици его .

24   й се тр”съ великъ быстъ въ мори . ›ко покрывати с„ кораблю влънами . а тъ съпаше .

25   /й пришедъше оученици его . възбоудиш„ и ~гл“ще ~ги . ~съпс ны погыблемъ .

26   й ~гла имъ . что страшиви есте малов›ри . тогда въставъ запр›ти в›тромь и морю . /й быстъ тишина вели› .

27   ~члвци же чюдиш„ с„ ~глще . къто сь естъ ›ко в›три и море послоуша“тъ его ..

28    пришедъшоу емоу ~исви на онъ полъ . въ стран” ûерûесииск” . сър›тете и дъва б›съна отъ жалии /йсход„ща лют› ‡›ло . ›ко не можааше никтоже мин”ти п”темь т›мь .

29   /й се възъписте ~глща . что естъ нама и теб› ~иссе ~сне ~бжии . пришелъ еси с›мо пр›жде вр›мене м”читъ насъ .

30   б› же далече отъ не^“ стадо свинии . мъного пасомо .

31   б›си же мол›х” и ~гл“ще . аще изгониши ны . повели намъ {и} ити въ стадо свиное .

32   й рече имъ ид›те . они же ишедъше ид” въ свини† . й абье оустръми с„ стадо вьсе по бр›гоу въ море . /й оутоп” въ водахъ .

33   а пас”щеи б›жаш„ . й шедъше въ градъ възв›стиш„ вьс› . й о б›съноую .

34   й се весь градъ изид” против” ~исви . й вид›въше и молиш„ . да би пр›шелъ отъ пр›д›лъ ихъ .

Глава 9

1     й вьл›зъ въ корабь ~исъ пр››де . й приде {въ} въ свои градъ . к~ц ..

2      се прин›с„ емоу ослабленъ жилами на одр› леж„щъ . й вид›въ ~исъ в›р” ихъ . рече ослабленоуемоу . дръзаи ч„до отъпоушта“тъ с„ гр›си твои .

3     й се едини отъ кънижъникъ р›ш„ вь себ› . сь власвимл›атъ .

4     й вид›въ ~исъ помышлени› ихъ рече . въск”“ вы мыслите зъло въ ~срдцихъ вашихъ .

5     чъто бо естъ оудоб›е решти . отъпоуща“тъ с„ гр›си твои . ли рещи

       чъто бо естъ удоб›е решти . отъпуща“тъ с„ гр›си твои . ли рещи въставъ ходи .

6     нъ да оув›сте ›ко власть иматъ ~снъ ~члвчскы на земи отъпоущати гр›хы . тъгда ~гла /ослабленоумоу въставъ возьми ложе твое . й иди въ домъ свои .

8     вид›въше же народи чюдиш„ с„ и прославиш„ ~ба . давъшааго власть так” ~члвкомъ . к~ц ..

9     ` пр›ход„ ~иссъ отъ тоуд” вид› чл~ква . на мытьници с›д„ща . /ймене матеа . й ~гла емоу по мьн› гр„ди . й въставъ по немь иде .

10   й бы~с емоу вьзлеж„щю въ домоу . й се мъно‡и гр›шъници и мытаре . пришедъше възлежаах” съ ~исмъ . й съ оученикы его .

11   й вид›въше фарисеи ~глх” оученикомъ его . по что съ мытари и гр›шъникы оучитель вашъ ›стъ .

12   ~йсь же слышавъ рече имъ . не тр›боу^“тъ съдравии врача . нъ бол„щеи .

13   шедъше же наоучите с„ . что естъ милостыни хошт” а не жрътв› . не придъ бо праведьникъ призъватъ . нъ гр›шъникы на покаани/е . к~ц

14   Тогда прист”пиш„ къ немоу оученици иоанови ~глще . по что мы и фарис›и постимъ с„ мъного . а оученици твои не пост„тъ с„ .

15   рече имъ ~исъ . еда мог”тъ с~нве брачънии плакати с„ . доньдеже съ ними естъ женихъ . прид”тъ же дьние . егдаже отъиметъ с„ отъ нихъ женихъ . й тогда пост„тъ с„ .

16   никтоже бо не приставл›атъ . приставлени› . плата не б›лена риз› ветъс› . вьзьметъ бо коньчин” сво^“ отъ ризы . й больши дира б”детъ .

17   ни вьлива^“тъ вина нова . въ м›хы ветъхы . аще ли же ни . прос„д”тъ с„ м›си . й вино прол›етъ с„ . й м›си погыбл“тъ . нъ вино ново въ м›хы новы вълива“тъ . й обое съблюдетъ с„ .

18   сице ~гл“щю емоу къ нимъ . к~ц . Се кьн„зъ въшедъ клан›ше с„ емоу ~гл„ . ›ко дъшти мо› нын› оумьр›тъ . нъ пришедъ нын› възложи на н“ р”к” тво“ и оживетъ .

19   и въставъ ~исъ по немь ид›аше и оученици его .

20   й се жена кръвоточива . дьв› на дес„те л›т› им”шти . прист”пьши съ зади . прикосн” с„ вьскрилии ризы его .

21   ~глаше бо вь себ› . аще токмо прикосн” с„ ризы его ~спсна б”д” .

22   ~йсъ же обраштъ с„ и вид›въ “ рече . дръзаи дъщи в›ра тво› ~спсе т„ . й ~спсна быстъ жена отъ часа того .

23   й пришедъ ~исъ въ домъ кън„жь . й вид›въ сопьц„ и народъ млъв„щъ ~гла имъ .

24   отид›те не оумьр›тъ бо д›вица нъ съпитъ . й р”гахо с„ емоу .

25   егда же изгънанъ быстъ народъ . въшедъ †тъ “ за р”к” . й въста д›вица .

26   й изиде в›сть си по вьсеи земи то/и ..

27    пр›ход„щю т”д› ~исви . по немь идете дьва сл›пьца зов”ща и ~глща. помилоуи ны ~сноу ~двъ .

28   пришедъшоу же емоу въ домъ . прист”~псте къ немоу сл›пъца . й ~гла има ~исъ . в›роуета ли ›ко мог” се сътворити . ~гласте емоу еи ~ги .

29   тъгда косн” › въ очи ~гл„ . по в›р› ваю б”ди вама .

30   /й отвр›сте с„ има очи . й запр›ти има ~исъ ~гл„ . блюд›та да никтоже не оув›стъ .

31   она зе ишедъша прослависте и по вьсеи земи тои .

32   т›ма же исход„штема . се прив›с„ ~члвкъ н›мъ б›сенъ .

33   й изгънаноу б›соу ~прогла н›мы . й дивиш„ с„ народи ~гл“ще . николиже ави с„ тако ~вли .

34   а фарис›и ~глах” . о къ턇и б›съ изгонитъ б›сы ..

35   ` прохождаше ~исъ грады вьс„ и вьси . оуч„ на соньмиштихъ ихъ . й пропов›да† ~евнûлие ~цсрстви› . й ц›л„ вьс›къ нед”гъ /й вьс›к” †з” вь людхъ .

36   Вид›въ же народъи ~исъ . ~милосрдва о нихъ ›ко б›х” съм„тени . й отъвръжени ›коже овъц„ . не им”щ„ пастыр› .

37   тогда ~гла оученикомъ своимъ . ж„тва оубо мънога . а д›латель мало .

38   молите с„ оубо ~гноу ж„тв› . да изведетъ д›лател„ на ж„тв” сво“ . к~ц .

Глава 10 

1     ` призъва оба на дес„те оученика сво› дастъ имъ власть . на ~дсхь нечистыхъ да изгон„тъ /† . /й ц›лити вьс›къ нед”гъ и вьс›к” бол›знь .

2     ¬б›ма же на дес„те ~аплма . /й мена с”тъ се . Пръвы симонъ . /йже наречетъ с„ петръ . й аньдр›а братръ его .

3     филипъ и вартолом›и . тома и матьтеи мытарь . и›ковъ альфеовъ . й келевеи наречены тадеи .

4     симонъ канан›и . йюда искариотъскы . йже и пр›дастъ .

5     Си† оба на дес„те посъла ~исъ . запов›давъ имъ ~гл„ . на п”ть ~†зкъ не ид›те . й въ градъ самар›нъ не вьнид›те .

6     йд›те же паче къ овъцамъ погыбъшимъ домоу ~илва .

7     ход„ще же пропов›даите ~глще . ›ко приближи с„ ~цсрствие ~нбское .

8     бол„щ„† ц›лите . мрътвы† вьскр›шаите . прокажены† очиштаите . б›сы изгоните . тоуне при†сте тоуне дадите . к~ц .

9     не сът„жите злата ни съребра . ни м›ди при по›с›хъ вашихъ .

10   ни мошъ[ны] на п”ти . ни дъвою ризоу . ни сапогъ ни жъзла . достоинъ бо естъ д›латель мъзды свое/† .

11   Въ ньже колижъдо градъ ли вь весь вьнидете . йспытаите кто вь немь достоинъ естъ . й тоу пр›б”дете доньдеже изидете .

12   Въход„ште же въ домъ ц›лоуите и .

13   й аште оубо б”детъ домъ достоинъ . придетъ миръ вашъ на нь . аще ли же не б”детъ достоинъ . миръ вашъ къ вамъ възвратитъ с„ .

14    иже колижъдо не прииметъ васъ . ни послоушаатъ словесъ вашихъ . йсход„ще из домоу . ли из града того . отътр„с›те прахъ отъ ногъ вашихъ .

15   аминь ~гл“ вамъ . отърадьн›е б”детъ земи содомьсц›и гоморьсц›и . вь день с”дъны . неже градоу томоу ..

16   Се азъ съл“ вы ›ко овьц„ по ср›д› влъкъ . б”д›те же м”дри ›ко зми† . й ц›ли ›ко гол”бье ..

17   Вьнемл›те же отъ ~члвкъ . пр›дад„тъ бо вы на сонъмы . й на съньмищихъ вашихъ оуби“тъ вы .

18   й пр›дъ ~влдкы же и ц›сар„ ведени б”дете мене ради . вь съв›д›ние имъ и ~†зкмъ .

19   Егда же пр›да“тъ вы . не пц›те с„ како ли что възглаголете дастъ бо с„ вамъ въ тъ часъ . что ~глте .

20   не вы бо есте ~гл“щеи . нъ ~дхъ ~отца вашего ~гл„и въ васъ .

21   пр›дастъ же братръ братра на съмръть . й отецъ ч„до . й въстан”тъ ч„да на родител„ и оубь“тъ /† .

22   й б”дете ненавидими вьс›ми . имене моего ради пр›тръп›вы же до коньца сь ~спнъ б”детъ .. к~ц ..

23   Егда же гон„тъ вы въ град› семь . б›гаите въ дроугы . аминь бо ~гл“ вамъ . ›ко не имате исконьчати градъ ~издрлвъ . доньдеже придетъ ~снъ ~члвчскы ..

24   Н›стъ оученикъ надъ оучителемь . ни рабъ надъ ~гмь своимь .

25   довьлетъ оученикоу да б”детъ ›коже оучитель его . и рабоу ›ко ~гь его .  аште господина домоу вельз›вола нар›ш„ . кольми паче домашть턆 его .

26   не оубоите с„ оубо ихъ .. з~ч . Ничтоже бо естъ покръвено еже не отъкръвено б”детъ . й таино еже не оуб›д›но б”детъ .

27   еже ~гл“ вамъ въ тъм› . рьц›те вь св›т› . й еже въ оухо слышите . пропов›дите на кров›хъ .

28   й не оубоите с„ оубива“щихъ т›ло . й ~дш„ не мог”штъ оубити . боите же с„ паче . мог”щааго и ~дш” и т›ло погоубити въ ûе/енн›

29   не дьв› ли пьтици на ссарии в›ним› есте . й ни едина же отъ нею не падетъ на земи без отъца вашего.

30   вамъ же и власи главы вьси ищътени с”тъ . не оубоите с„ оубо мъноз›хъ птицъ лоучъши вы есте .

32   Вьс›къ оубо иже испов›стъ м„ пр›дъ ~члвкы . йспов›мъ ¹ и азъ пр›дъ ~отцмь моимъ иже естъ на ~нбсхъ .

33   иже отъвръжетъ с„ мене пр›дъ ~чкы . отъвръг” с„ его и азъ пр›дъ отъцемь {мь} иже естъ на ~нбсхъ .

34   не мъните ›ко придъ въвр›шти мира на земù“ . не придъ въвр›щъ мира нъ мечъ .

35   придъ бо разл”читъ ~члвка . на ~отца своего й дъштерь на матерь сво^“ . и нев›ст” на свекровь сво^“ .

36   й врази ~члкоу домащьнии его .. же любитъ ~отца ли матерь паче мене н›стъ мене достоинъ и йже любитъ ~снъ ли дъштерь паче мене . н›стъ мене достоинъ .

38   /й иже не прииметъ ~крста своего и въ сл›дъ мене гр„детъ . н›стъ мене достоинъ .

39   Обр›ты ~дш” сво^“ погоубитъ /“ . а иже погоубитъ ~дш” сво/“ мене ради обр„щетъ /“ .

40   йже вы приемлетъ м„ приемлетъ . й иже прием/летъ м„ приемлетъ посълавъшааго м„ .

41   Приемл„и ~прка въ ¹м„ пророче мьзд” пророч” приемлетъ . й приемл„и праведьника . въ ¹м„ праведьниче мъзд” праведьнич” прииметъ .

42   И иже колижьдо напоитъ единого отъ малыхъ сихъ . чаш” стоудены воды . тъкмо въ ¹м„ оученика . аминь ~глвмъ не погоубитъ мьзды свое† .

Глава 11 

1      быстъ егда съвръши ~исъ . запов›да† об›ма на дес„те оученикома своима . пр›иде отъ т”д” оучитъ . й пропов›датъ въ град›хъ ихъ .. к~ц

2     оанъ же слышавъ въ ”зилищи д›ла ~хва . посълавъ оученикы своими

3     рече емоу . ты ли еси гр„дыи . ли иного чаемъ .

4     й отъв›щавъ ~исъ рече имъ . шедъше възв›стите иоанови .

5     сл›пии прозира“тъ . й хромии ход„тъ . прокажении очища“тъ с„ и глоусии слыш„тъ . мрътвии въста“тъ . й ништии благов›стоу/“тъ .

6     й блаженъ естъ иже не съблазнитъ с„ о мьн› .

7     т›мъ же исход„щемъ . нач„тъ ~исъ ~глти народомъ . о иоан› . чесо вид›тъ изидете въ поустын“ трьсти ли в›тромь кол›блемы .

8     нъ чесо изидете вид›тъ . ~члвка ли въ м„къкы ризи облъчена . се иже м„къка нос„тъ . въ домохъ ~цср[ихъ] с”тъ .

9     нъ чесо изидете вид›тъ . пророка ли ~гл“ вамъ . й лише пророка .

10   сь бо естъ о немьже естъ писано . Се азъ посъл“ ~анûлъ мои пр›дъ лицемь твоимъ . й оуготовитъ п”ть твои пр›дъ тобо^“ .

11   Аминь ~гл“ вамъ . не въста въ рожденыхъ женами болеи иоана кръстител› . мьн›и же въ ~цсрстви ~нбсц›мь болеи естъ его .

12   Отъ дьнии же иоана кръстител› до сел› . ~цсрствие [небеское] н”дитъ с„ . й н”ждъници в[ъсхы]та“тъ е .

13   въси бо ~прци и законъ до иоана прор›ш„ .

14   й аще хощете при†ти . тъ {е} естъ или› хот„и прити .

15   й웆и оуши слышати да слышитъ .

16   Комоу оуподобù“ родось . подобенъ естъ д›тищемъ с›д›штемъ . на тръжиштихъ . йже възглаша“тъ дроугомъ своимъ

17   и ~глал“тъ . пискахомъ вамъ и не пл„састе . плакахомъ вамъ и не рыдасте .

18   приде бо иоанъ не пи† ни ›ды . и ~гл“тъ б›съ иматъ .

19   приде ~снъ ~члвчскъ ›ды и пи† . й ~глтъ се сь ~члвкъ ›дъца и винопиица . мытаремъ дроугъ и гр›шъникомъ . й оправьди с„ пр›м”дрость отъ ч„дъ своихъ .

20   тогда нач„тъ поносити градомъ . вь нихъже быш„ мънож›иш„† силы имъ . зане не покааш„ с„ ..

21   Горе теб› хоразинъ . горе теб› витъсаида . ›ко аще въ тоур› и сидон› . б” силы былы бывъш„† въ васъ . древле оубо въ вр›тищи и попел› покаали с„ б” .

22   обаче ~глл“ вамъ тоуромъ и сидоноу . отърадьн›е б”детъ вь день с”дъны . неже вамъ .

23   И ты каперънаоумъ . вьзнесыи с„ до ~нбсе до ада сънидеши . зане аште въ содом›хъ б” силы бывъш„† вь теб› . пр›былы б” до [дьнес]ьн›го дьне .

24   обаче ~гл“ вамъ ›ко земи содомьсц› отърадьн›е б”детъ . въ день с”дъны неже теб› .

25   Въ то вр›м„ отъв›щавъ ~исъ рече . йспов›да“ ти с„ отъче ~ги небоу и земи . ›ко оутаилъ еси се отъ пр›м”дрыхъ и разоумъныхъ . й ›вилъ › еси младеньцемъ .

26   еи ~отче . ›ко тако быстъ вол› пр›дъ тобо^“ .

27   Вьс› мьн› пр›дана с”тъ ~отцмь моимь . й никтоже не знаетъ ~сна . тъкмо ~отцъ . ни ~отца кто знаетъ . ткмо ~снъ . й емоуже волитъ ~снъ отъкрыти .

28   Прид›те кь мън› въси троужда“штеи с„ . /й обр›менении . й азъ поко“ вы .

29   вьзьм›те иго мое на себ› . й наоучите с„ отъ мене ›ко кротокъ есмъ и съм›ренъ ~срдцмъ . й обр„щете покои ~дшамъ вашимъ .

30   /йго бо мое благо и бр›м„ мое легъко естъ .

Глава 12 

1     Въ то вр›м„ приде ~исъ сквоз› с›ани› . оученици же его възаалкаш„ с„ . и нач„с„ въстръгати класы и ›сти

2     фарис›и же вид›въше р›ш„ емоу . се оученици твои твор„тъ . егоже не достоитъ творити въ соботы .

3     Онъ же рече имъ . н›сте ли чъли чъто сътвори ~двъ егда възаалка самъ . й с”щи съ нимь .

4     како вьниде въ храмъ ~бжии . й хл›бы пр›дъложени› сън›стъ . йхъже не достоино емоу б› ›сти . ни с”щимъ съ нимъ . тъкъмо иереомъ един›мъ .

5     ли н›сте чъли въ закон› . ›ко въ соботы иереи въ ~църкве соботы скврън„тъ . й неповиньни с”тъ .

6     ~гл“ вамъ . ›ко ~цркве . й бо^леи естъ съде .

7     аще ли бисте в›д›ли . чъто естъ милости хошт” а не жрътв› . николиже оубо бисте ос”дили неповинъныхъ .

8     ~гь бо естъ собот› ~снъ члов›чскы ..

9     й пр›шедъ отъ т”д› ~исъ . приде на соньмиште ихъ .

10   й се ~члвкъ б› тоу . р”к” имы соух” . й въпросиш„ и ~гл“ще . аще достоитъ въ собот” ц›лити . да на нь ~възгл“тъ .

11   онъ же рече имъ . кто естъ отъ васъ ~члвкъ . йже иматъ овьч„ едино . /й аще въпадетъ с„ въ ›м” въ собот” . не изьметъ ли его .

12   кольми оубо лоучеи естъ ~члвкъ овьч„те . т›мь же достоитъ въ собот” добро творити .

13   тъгда ~гла ~чвкоу . простьри р”к” и простьр› . й оутвръди с„ ц›ла ›ко и дроуга› ..

14   Фарис›и же ишедъше съв›тъ сътвориш„ на нь . како и погоуб„тъ .

15   ~йсъ же разоум›въ отиде отъ т”д› .  по немь ид” народи мьно‡и . й исц›ли † вьс„ .

16   й запр›ти имъ да не ›в› его сътвор„тъ .

17   да съб”детъ с„ реченое ~пркомь исаиемь ~глщемь .

18   се отрокъ мои егоже изволихъ . вьзлюблены мои . на ньже благоизволи ~дша мо› . полож” ~дхъ мои . на немь . й с”дъ †зкмь вьзв›ститъ .

19   не пр›речетъ . ни възъпиетъ . не оуслышитъ никтоже на расп[”]тихъ гласа его .

20   трьсти съкроушены не пр›ломитъ . й пръта вънемъша с„ не оугаситъ . доньдеже вьзведетъ на поб›д” с”дъ .

21   й на им„ его ~†зци оупъва“тъ .

22   Тъгда прив›с„ къ немоу б›сън”“щь с„ сл›пъ и н›мъ и исц›ли и . ›ко сл›пъ ¹ н›мъ ~глаше и гл„даше .

23   й дивл›х” с„ вьси народи ~гл“ще . еда сь естъ ~снъ ~двъ

24   Фарисеи же слышавъше р›ш„ . сь не изгонитъ б›съ . тъкмо о вельз›вол› къ턇и б›съ .

25   В›ды же мысли ихъ рече имъ . вьс›ко ~ц›срство разд›лъ с„ на с„ . запоуст›етъ й въс›къ градъ ли домъ разд›лъ с„ на с„ не станетъ .

26   й аще сотона сотон” изгонитъ . на с„ разд›лилъ с„ естъ како оубо станетъ ~цствие его .

27   й аште азъ о велъ‡›вол› изгон“ б›сы . ~снве ваши о комь изгон„тъ . Сего ради ти вамъ б”д”тъ с”ди† .

28   аще ли о доус› ~бжии . азъ изгон“ б›сы . оубо постиже на васъ ~цсрствие ~бжие .

29   ли како можетъ къто вьнити въ домъ кр›пъкааго . й със”ды его расхытити . аще не пръв›е съв„жетъ кр›пъкааго . й тогда домъ его расхытитъ . з~ч .

30   же н›стъ съ мно“ на м„ естъ . й иже не събираатъ съ мно^“ растачаатъ .

31   сего ради ~гл“ вамъ вьс›къ гр›хъ и хоула отъпоуститъ с„ члов›комъ . а ›же на ~дхъ хоула не отъпоуститъ с„ ~члкмъ

32   й иже колижъдо речетъ слово на ~снъ ~члвчскы . отъпоуститъ с„ емоу . а иже речетъ на ~дхъ ~сты не отъпоуститъ с„ емоу . ни вь сь в›къ ни въ б”д”щии .

33   ли сътворите др›во добро и плодъ его добръ . ли сътворите др›во зъло и плодъ его золъ отъ плода бо др›во познано б”детъ .

34   йшт„дь› ехидънова како можете добро ~глати зъли с”ще отъ избытъка бо ~срдцоу оуста ~гл“тъ .

35   Добры ~члвкъ отъ добраго съкровишта износитъ добра› й зълы ~члвкъ отъ зълааго съкровишта износитъ зъла/а .

36   ~гл“ же вамъ . ›ко вьс›ко слово праздъно . еже аще рек”тъ ~члвци . въздад„тъ о немь слово . вь день с”дьны .

37   отъ словесъ бо своихъ . оправъдиши с„ . й словесы своими с”диши си .. к~ц

38   Тъгда отъв›щаш„ етери отъ кънижъникъ . й фарис›и ~гл“ще . оучителю хощемъ отъ тебе знамение вид›ти ..

39   ¬нъ же отъв›щавъ рече имъ . родъ л”кавъ и любод›и знамени› ищетъ . й знамение не дастъ с„ емоу . тъкмо знамение ионы ~прка .

40   ›ко бо б› иона въ чр›в› китов› . три дьни и три ношти . тако б”детъ ~снъ ~члвскы . въ ~срдци земл„ три дни и три ношти .

41   м”жи ниневьûитьстии въстан”тъ на с”дъ . съ родомь симь и ос”д„тыи . ›ко покааш„ с„ . пропов›ди“ ионино^“ . й се болеи ионы сьде .

43   егда же нечисты ~дхъ /йзидетъ отъ ~члвка . пр›ходитъ скоз› бездънаа м›ста . йшт„ поко› и не обр›таатъ .

44   тъгда речетъ . възврашт” с„ въ храмъ мои . отъ н“доуже изидъ . й пришедъ обр„штетъ празденъ . по метенъ . оукрашенъ .

45   тъгда идетъ и поиметъ съ собо“ седмь ин›хъ ~дхъ . люштьшь себе . й въшедъше жив”тъ тоу . й б”д”тъ посл›дьн› ~члвка того горьша пръвыхъ . тако б”детъ и родоу семоу л”кавоуемоу ..

46   Еще емоу глагол“щоу къ народомъ . се мати и братрь› его сто›х” вьн› . йск”штте ~глти емоу .

47   рече же къ немоу единъ . се мати тво› и братрь› тво› вьн› сто†тъ хот„ще ~глти къ теб› .

48   онъ же отъв›штавъ рече къ ~гù“штюмоу . къто естъ мати мо› и кто с”тъ братри› мо› .

49   й простеръ р”к” на оученикы сво† рече . се мати мо› и братрь› мо› .

50   йже бо аще творитъ вол“ ~отца моего иже естъ на ~нбсхъ . тъ братръ мои и сест[р]а и мати естъ .

Глава 13 

1     Въ тъ же день ишедъ ~исъ из домоу с›д›ше при мори .

2     й събъраш„ с„ кь немоу народи мъно‡и . й ›ко вьл›зъ въ корабь с›де . и весь народъ на помори сто›ше .

3     и ~гла имъ мъного притъчами ~гл„ . Се изиде с›†и да с›етъ .

4     й с›“штоумоу . ова оубо пад” при п”ти . й прид” птиц„ ~небскы† и позобаш„ ›.

5     дроугаа же пад” на каменеихъ . ›же не им›ш„ земл„ мъногы . й абье проз„б” . зане не им›ше гл”бины земл› .

6     слънъцоу же воси›въшю присв„д” . й зане не им›х” корени› исъх” .

7     а дроуга пад” въ трънии . /й вьзиде тръние и подави › .

8     дроугаа же пад” на земи добр› . й да›х” плодъ . ово съто . ово шесть дес„тъ . ово три дес„ти .

9     й웆и оуши слышати да слышитъ .

10   и прист”пьше оученици р›ш„ емоу . по что притъчами глаголеши имъ .

11   онъ же отъв›щавъ рече . ›ко вамъ дано естъ разоум›ти . таинаа ~цсрстви› . ~нбскааго . он›мъ же не дано естъ .

12   йм”щоумоу бо дастъ с„ й изб”детъ емоу . а иже не иматъ . /й еже иматъ възьметъ с„ отъ него .

13   Сего ради притъчами имъ ~гл“ . ›ко вид„ще не вид„тъ й слыш„ште не слыш„тъ ни разоум›ва“тъ .

14   й събываетъ с„ имъ пророчъсто исаино ~гл“ще/е слоухомь оуслышите и не имате разоум›ти . й зьр„ще оузьрите и не имате вид›ти .

15   отлъст› бо ~срдце людеи сихъ . й оушима т„жъко слышаш„ . й очи свои съм›жиш„ . еда когда оузьр„тъ очима . й оушима оуслыш„тъ . й ~срдцемь разоум›“тъ . й обрат„тъ с„ и исц›л“ /† .

16   Ваши же блажен›и очи ›ко видите . й оуши ваши ›ко слышите .

17   аминь бо ~гл“ вамъ . ›ко мъно‡и ~прци и праведьници въждел›ш„ вид›ти . ›же видите и не вид›ш„ . и слышати ›же слышите и не слышаш„ .

18   вы же оуслышите притъч” с›въшааго .

19   вьс›къ иже слышитъ словеса цсарестви› . й не разоум›ваатъ . приходитъ же непри›знь и въсхытаатъ с›ное въ ~срдци его . се естъ с›ное при п”ти .

20   а с›аное на камении . сь естъ слыш„и слово . й абие съ радости“ приемл„ е .

21   не иматъ же корене вь себ› . нъ вр›менъно естъ . бывъши же печали и гонению словесе ради . абье съблажн›атъ с„ .

22   а с›аное въ трънии . сь естъ слыш„и слово . й печаль св›та сего . й льсть бгатъства подавл›етъ е . й бес плода бываетъ .

23   а с›аное на добр› земи . сь естъ слыш„и слово и разоум›ва† е. й приноситъ плодъ ›ко подобаатъ . и творитъ ово . ~р . ово . ~м . ово ~û .

24   `н” притъч” пр›дъложи имъ ~гл„ .. `Оуподоби с„ ~црствие небеское . ~члвкоу с›въшоу добро с›м„ на сел› своемь .

25   съп„щемъ же ~члвкомъ .приде врагъ его . и вьс› пл›велъ по ср›д› пшениц„ и отиде .

26   егда же проз„бе тр›ва и плодъ сътвори . тъгда ави с„ и пл›велъ .

27   пришедъше же раби ~гина р›ш„ емоу ~ги . не добро ли с›м„ с›лъ еси на сел› твоемь . отъ коуд” оубо иматъ пл›велъ .

28   онъ же рече имъ врагъ ~члвкъ се сътвори . раби же р›ш„ емоу . хощеши ли оубо да шедьше испл›вемъ /† .

29   онъ же рече ни . еда въстръга“ще пл›велъ . въстръгнете коупъно съ нимь и пшениц” .

30   оставите е коупьно расти оубо до ж„твы . й въ вр›м„ ж„твы . рек” д›лателемъ . събер›те пръв›е пл›велъ . й съв„жате и въ снопы . ›ко съжешти † . а пшениц” събер›те вь житьниц” мо^“ к~ц .

31   йн” притъч” пр›дложи имъ ~гл„ . подобно естъ ~цсрствие ~нбское . зръноу гороушъноу . еже вьземъ члов›къ вьс› на сел› своемъ .

32   еже мьне естъ вьс›хъ с›менъ . егда же въздрастетъ боле зелии естъ . /й бываатъ др›во . ›ко прити птицамь ~нбскымъ . й витати на в›твехъ его .

33   н” притъч” ~гла имь . подобъно естъ ~цсрствие ~небское квасоу . йже въземъши жена съкры въ м”ц› три сатъ доньдеже вьскыс› вьс› .

34   Вьс› ~гла ~исъ притъчами къ народомъ . й бес притъч„ ничесо же ~глше къ нимъ .

35   да събодетъ с„ реченое ~пркмь ~гл“штемь . отвръз” въ притъчахъ оуста мо› . отъкры^“ съкръвенаа . отъ съложени› вьсего мира .

36   Тъгда оставль народы приде въ домъ ~ис . й прист”пиш„ къ немоу оученици его ~гл“ште . съкажи намъ притъч” . пл›велъ селъныхъ .

37   онъ же отъв›щавъ рече имъ .. вьс›авы естъ доброе с›м„ ~снъ ~члвскы .

38   а село естъ весь миръ . доброе же с›м„ се с”тъ . ~снве ~цсрстви› . а пл›велъ с”тъ ~снве непри›знини .

39   а врагъ естъ вьс›авы /† ди›волъ . а ж„тва естъ коньчина в›ка . а ж„теле с”тъ ~анûли .

40   ›ко бо оубо събира“тъ пл›велы . й огнемь съжи‡а^“тъ . тако б”детъ вь съконъчание в›ка сего .

41   посълетъ ~снъ ~~члв›чскы ~анûлы сво† . й събер”тъ отъ ~цсрстви› его вьс„ сканьд›лы . й твор„щ„† безаконение .

42   й въвръг”тъ † вь пешть огньн” . тъгда б”детъ плачь и скрьжетъ з”бомъ .

43   тъгда праведьнии просвьт„тъ с„ ›ко слъньце . въ ~цсрствии отъца ихъ . й웆и оуши слышати да слышитъ .

44   пакы подобъно естъ ~цсрствие ~нбское . съкровищю съкръвеноу . {на} на сел› . еже обр›тъ ~члвкъ съкры . й отъ радости его идетъ . й вьсе елико иматъ продаетъ . /й коупоуетъ село то .

45   пакы подобъно естъ ~цсрствие ~нбское ~члвкоу коупъцоу . йщ”щ” добръ бисьръ .

46   йже обр›тъ единъ мьногоц›нень бисьръ . шедъ продастъ вьсе им›ние . елико им›аше и коупи и ..

47   Пакы подобъно естъ ~цсрствие ~небское неводоу въвръженоу въ море . й отъ вьс›кого рода избъравъшю .

48   йже егда исплъни с„ извлъкъше и на краи . й с›дъше изб~раш„ добры/† вь със”ды . а зълы† извръг” вонъ .

49   тако б”детъ въ съконьчание в›ка . йзид”тъ ~анûли . й отъл”ч„тъ зълы† отъ ср›ды праведъныхъ .

50   й въвръг”тъ † въ пещь огньн” . тоу б”детъ плачь и скрьжетъ з”бомь .

51   ~Гла имъ ~исъ разоум›ете ли вьс› си . ~глш„ емоу еи ~ги .

52   ~исъ же рече имъ . сего ради вьс›къ кънижъникъ наоучь с„ . ~цсрствию ~нбскоумоу . подобенъ естъ ~члвкоу домовитоу . йже износитъ отъ съкровища своего нова и ветъхаа .

53    быстъ егда съконьча ~исъ притъч„ си† . пр›иде отъ т”д› .

54   й пришедъ въ отьчьствие свое оучаше /† . на съньмиштихъ ихъ . ›ко дивл›х” с„ емоу и ~глх” . отъ к”д” семоу естъ пр›м”дрость си и сила .

55   не сь ли естъ тектоновъ ~снъ . не мати ли его нарицаетъ с„ мари› . й братрь› его и›ковъ и осифъ . й симонъ июда .

56   й сестры его не вьс„ ли въ насъ с”тъ . отъ к”доу оубо семоу вьс› си с”тъ .

57   й блажн›х” с„ о немь . ~с же рече имъ . н›стъ ~пркъ бещьстии . тъкмо въ своемь отьчьствии . й въ домоу своемь .

58   й не сътвори тоу силъ мъногъ . за нев›рьство ихъ ..

Глава 14 

1     въ врм„ оно оуслышавъ иродъ тетрархъ слоухъ ~исвъ .

2     й рече отрокомъ своимъ . сь естъ иоанъ кръститель . тъ въскрьсе отъ мрътвыхъ . й сего ради силы д›“тъ с„ о немь .

3     `родъ бо емъ иоан'на съв„за и . й въсади и вь темьниц” . йроди›ды ради жены филипа братра своего .

4     ~глаше бо емоу иоанъ . не достоитъ ти им›ти е/† .

5     й хот„ и оубити оубо› с„ народа . зане ›ко прка им›х” и .

6     Дьни же бывъшоу розьства иродова . пл„са дъшти ироди›дина по ср›д› и оугоди иродови

7     т›мь же съ кл„тво“ издрече еи дати егоже аште въспроситъ .

8     она же наваждена матери“ свое“ . даждь ми рече сьде . на мис› глав” иоана ~крстител› .

9     й печаленъ бы~с ~цсръ . кл„твы же ради и възлеж„щихъ съ нимъ . повел› дати и .

10   й посълавъ оус›кн” иоана вь темьници .

11   й прин›с„ глав” его на мис› . и даш„ д›вици . й несе матери своеи .

12   и прист”пьше оученици его вьз„с„ т›ло его . и погр›с„ е . й пришедъше възв›стиш„ ~исви .

13   ` слышавъ ~ис . отиде отъ тоуд› въ корабли . въ поусто м›сто единъ . й слышавъше народи . по немь ид” п›ши отъ градъ .. к~ц

14   ` ишедъ ~ис вид› народъ мъногъ . й ~милосрдва о нихъ . й исц›ли нед”жъны† ихъ .

15   Позд› же бывъшоу прист”пиш„ къ немоу оученици его . ~гл“ште . поусто естъ м›сто . й година мин” юже /отъпоусти народы . да шедъше вь ближь턆 градъц„ . коуп„тъ брашъна себе .

16   ~йс же рече имъ . не тр›боу“тъ отити . дадите имъ вы ›сти .

17   они же ~глаш„ емоу не имамъ съде тъкмо п„ть хл›бъ и дьв› рыб› .

18   онъ же рече принес›те ми † с›мо .

19   й повел›въ народомъ вьзлещи на тр›в› /й приемъ п„ть хл›бъ и дьв› рыб› вьзьр›въ на ~нбо ~блгсви . й пр›ломъ хл›бы дастъ оученикомъ . /оученици же народомъ .

20   й ›ш„ вьси и насытиш„ с„ . й вьз„с„ избытъкы оукроухъ . дъва на дес„те коша испльнь .

21   ›д”щихъ же б› м”жъ . ›ко п„ть тыс”щь . разв› женъ и д›теи .

22   ` абие оуб›ди ~исъ оученикы вьл›сти въ корабь . й варити и на ономь полоу . доньдеже отъпоуститъ народы .. к~ц

23    отъпоущъ народы вьзиде на гор” единь помолитъ с„ . Позд› же бывъшю единь б› тоу .

24   корабь же б› по ср›д› мор› въла† с„ влънами . б› бо противенъ в›тръ .

25   въ четврът”“ же страж” нощи . йде къ нимъ ~исъ ход„ по морю .

26   й вид›въше и оученици ход„штъ по морю . съм„ш„ с„ ~гл“ште . ›ко призракъ естъ . й отъ страха възъпиш„

27   абие же рече имъ ~ис ~гл„ . дръзаите азъ есмъ не боите с„ .

28   ¬тъв›штавъ же петръ рече емоу ~ги аште ты еси . повели ми прити къ теб› по водамъ .

29   онъ же рече приди . й изл›зъ ис корабл› петръ хождаше на водахъ . и прити къ ~исви .

30   вид„ же в›тры кр›пькы оубо› с„ . й наченъ оутапати возъпи ~гл„ . ~ги ~спс м„ .

31   абие же ~исъ простеръ р”к” †тъ ¹ . й ~гла емоу малов›ре по чьто с„ оусоумьн› .

32    вьл›зъшема има въ корабь пр›ста в›тръ .

33   с”штеи же въ кораби пришедъше поклониш„ с„ емоу ~гл“ште . въ ¹стин” ~снъ ~бжи /еси .

34   й пр››въше прид” на земл“ ûенисаретъск” . к~ц .

35    познавъше и м”жи м›ста того . посълаш„ въ вьс” стран” т” . й прин›с„ къ немоу вьс„ бол„шт„/† .

36   й мол›х” и да тъкъмо прикосн”тъ с„ въскрили/и ризы его . й елико прикосн”ш„ с„ емь ~спсни быш„ .

Глава 15 

1     Тъгда прист”пиш„ къ ~исви иже б›ах” въ ~им› . кънижъници и фарис›и ~гл“ште .

2     по чъто оученици твои пр›ст”па“тъ пр›даани› старецъ . не омыва^“тъ бо р”къ своихъ егда хл›бъ ›д„тъ .

3     онъ же отъв›штавъ рече имъ . по чъто вы пр›ст”паете запов›дь ~бжи^“ . за пр›дание ваше .

4     ~бъ бо запов›да ~гл„ . чьти ~отца и матерь . й иже зълословитъ ~отца ли матерь . съмръть^“ оумьретъ .

5     вы же ~глте . йже колижъдо речетъ ~отцю ли матери даръ . йже колижъдо отъ мене поль‡евалъ с„ еси . /йже не почьтетъ ~отца ли матере свое/† .

6     й разористе законъ ~бжи/и . за пр›дание ваше

7     лицем›ри . добр› пророчъствова о васъ исаи› ~гл„ .

8     приближа^“тъ с„ мьн› л“дъе си оусты своими . и оустънами чьт”тъ м„ . а ~срдце ихъ далече отъстоитъ от мене .

9     въ соуе же чът”тъ м„ . оуч„ще оучени› запов›деи ~члвчскъ .

10   й призъвавъ народы рече имъ . слышите и разоум›ите .

11   не въход„щее въ оуста скврънитъ ~члвка . нъ исход„щее из оустъ то скврънитъ ~члвка .

12   Тъгда прист”пьше оученици его р›ш„ емоу . в›си ли ›ко фарис›и слъшавъшеи слово съблазниш„ с„ .

13   онъ же отъв›щавъ рече . вьс›къ садъ егоже не сади ~отцъ мои ~небскы . йскоренитъ с„ .

14   Остан›те ихъ . вожди с”тъ сл›пи сл›пьцемъ . сл›пецъ же сл›пъца аште водитъ . оба вь ›м” въпадете с„ .

15   отъв›щавъ же петръ рече емоу . съкажи намъ притъч” си“ .

16   ~йс же рече емоу . единаче ли и вы бездразоума есте .

17   не ю ли разоум›ваате . ›ко вьс›ко еже въходитъ въ оуста . въ чр›во въм›щаатъ с„ . й афедрономъ исходитъ .

18   а исход„щаа из оустъ . отъ ~срдца исход„тъ . й та скврън„тъ ~члвка .

19   отъ ~срдца бо исход„тъ . помышлени› зъла оубииства пр›любод›ани› . любод›ани› . татьбы лъжесъв›д›ни› . власфими› .

20   си с”тъ скврн„штаа ~члка . а еже не оумъвенами р”ками ›сти . не скврънитъ ~члвка .

21    ишедъ отъ тоуд› ~ис . отиде въ стран” тоурьск” и сŸдонъск” .

22   й се жена хананеиска отъ пр›д›лъ т›хъ ишедъши . възъпи ~гл“шти . помилоуи м„ ~ги ~сноу ~давдвъ . дъшти мо› зъл› б›съноуетъ с„ .

23   онъ же не отъв›ща еи словесе .  прист”пьше оученици его мол›х” и ~гл“ще . отъпоусти “ ›ко въпиетъ въ сл›дъ насъ .

24   онъ же отъв›щавъ рече . н›смъ посъланъ . тъкмо къ овъцамъ погыбъшимъ домоу ~излвоу .

25   она же пришедъши поклони с„ емоу ~глшти . ~ги помо‡и ми .

26   онъ же отъв›штавъ рече . н›стъ добро от„ти хл›ба ч„домъ и повр›щи псомъ .

27   она же рече еи ~ги . йбо и пси ›д„тъ отъ кроупицъ пада“штихъ съ трапезы господеи своихъ .

28   Тъгда отъв›штавъ ~ис рече еи . ¹« жено вель› естъ в›ра тво/› . б”ди теб› ›коже хощеши . й исц›л› дъщи е† во тъ часъ .

29   й пришедъ отъ тоуд› ~ис . йде при мори галил›исц›мъ . й въшедъ на гор” с›де тоу .

30   й прист”пиш„ къ немоу народи мъ[но]зи . йм”ще съ собо“ хромы . н›мы и сл›пы и б›съны . й ины мъногы . й привръг” † къ ногама ~исвама . и исц›ли † .

31   ›ко народоу дивити с„ . вид„ще н›мы ~гл“шт„ . б›дъны† съдравы . й хромы† ход„шт„ . сл›пы† вид„шт„ . й славл›х” ~ба ~издрлва . к~ц ..

32   ~`с же призъвавъ оученикы сво† рече имъ . милосрдоу^“ о народ› . ›ко юже три дьни прис›д„тъ мьн› . й не им”тъ чесо ›сти . и отъпоустити ихъ не ›дьшъ не хошт” . да не како ослаб›^“тъ на п”ти .

33   й ~глш„ емоу оученици . отъ к”д› вьзьмемъ на поуст› м›ст› хл›бы . насытити толико народа .

34   й ~гла имъ ~ис . колико хл›бъ /имате . они же р›ш„ .~ж. и мало рыбицъ .

35   й повел› народоу възлешти на земли .

36   й приемъ ~ж хл›бъ . й рыбы . хвал” въздавъ . пр›ломи и дастъ оученикомъ своимъ . оученици же народомъ .

37   й ›ш„ вьси и насытиш„ с„ . и вьз„с„ . йзбытъкы оукроухъ . седмь кошъницъ исплънь .

38   й ›дъшихъ б›ш„ четыри тыс”шт„ м”жъ . разв› женъ и д›теи .

39   й отъпоушть народъ вьл›зе въ корабь . и пришедъ въ пр›д›лы магдаланьскы .. к~ц

Глава 16 

1     й прист”пьше фарис›и и садŸкеи искоуша“ште и . просиш„ знамени› с ~нбсе . показати имъ .

2     Онъ же отъв›щавъ рече имъ . вечеръ с”щоу ~глте . ведро чръмъноуетъ с„ ~нбо .

3     й ютро дьнесь зименъ . чръмъноуетъ бо с„ др„селоу† ~нбо . лице оубо ~нбси оум›ете рас”ждати . а знамени› вр›менемь не можете .

4     родъ золъ и пр›любод›и . знамени› ищетъ . й знамение не дастъ с„ имъ . тъкмо знамение ионы пророка . й оставль † отиде .

5     й пр›шедъше оученици его на онъ полъ . забыш„ хл›бы въз„ти .

6     ~с же рече имъ . вьнемл›те и блюд›те с„ отъ кваса фарисеиска и садŸкеиска .

7     они же помышл›х” ~гл“ще . како хл›бъ не въз„сомъ .

8     разоум›въ же ~ис рече . чъто мыслите въ себ› малов›ри . ›ко хл›бъ не въз„сте .

9     не оу ли разоум›сте . ни помьните ~д хл›бъ . п„ти тыс”штъ . й колико кошъ вьз„сте .

10   ни ли ~ж хл›бъ . четыремъ тыс”штамъ . й колико кошъницъ въз„сте .

11   како не разоум›ете . ›ко не о хл›б›хъ вамъ вънь{й}мати р›хъ . храните же с„ отъ кваса фарисеиска и садŸкеиска .

12   Тъгда разоум›ш„ ›ко рече храните с„ . не отъ кваса хл›бънааго . нъ отъ оучени› фарисеиска и садŸкеиска ..

13   Пришедъ же ~ис въ стран” кесари† филиповы . въпрашаше оученикы сво† ~гл„ . кого ~гл“тъ м„ ~члвци с”шта ~сна ~члвчскааго .

14   они же р›ш„ емоу . ови иоана ~крстител› . йни же или“ . дроу‡ии же иереми^“ . ли единоготъ ~пркъ .

15   ~гла имъ ~ис . вы же кого м„ ~глете быти .

16   отъв›щавъ же симонъ петръ рече . ты еси ~хъ ~снъ ~ба живааго .

17   й отъв›щавъ ~ис . рече емоу . Блаженъ еси симоне вариà«на . ›ко плъть и крвъ не ави теб› . нъ ~отцъ мои иже естъ ~нбсхъ .

18   й азъ же теб› ~гл“ . ›ко ты еси петръ . й на семь камене съзижд” ~црквъ мо^“ й врата адова не оудол›“тъ еи .

19   и дамь теб› кл„~ч ~цсрстви› ~небскааго . и еже аще съв„жеши на земи . б”детъ съв„зано на нбесехъ . й еже аще раздр›шиши на земи б”детъ раздр›шено на небесехъ .. к~ц ..

20   Тъгда запр›ти оученикомъ своимъ . да никомоуже не рек”тъ . ›ко сь естъ ~исъ ~хъ .

21   отъ тол› нач„тъ ~исъ . съказати оученикомъ своимъ . ›ко подобаатъ емоу ити в~лмъ . й мъного пострадати отъ старецъ . й архиереи . й кьнижъникъ . й оубьеноу быти . и трети дьнь въстати .

22   й поемъ ¹ петръ нач„тъ пр›р›кати емоу ~гл„ . ~милосрдъ ты ~ги . не иматъ теб› быти се .

23   онъ же обраштъ с„ рече петрови . йди за мъно^“ сотоно съблазнъ ми еси . ›ко не мыслиши ›же с”тъ ~бжи› и ~члчска› .

24   Тъгда ~исъ рече оученикомъ своимъ . аще къто хощетъ по мьн› ити да отъвръжетъ с„ себе . й възъметъ ~крстъ свои . /й вь сл›дъ мене гр„детъ .

25   йже бо хощетъ ~дш” сво“ ~спсти погоубитъ “ . й иже погоубитъ ~дш” сво“ мене ради . обр„штетъ “ .

26   каа полъ‡а естъ ~члвкоу . аште весь миръ приобр„щетъ . а ~дш” сво^“ отъштетитъ . ли что дастъ ~члвкъ . йзм›н” за ~дш” сво^“ .

27   Прити бо иматъ ~снъ члов›чскы . въ слав› ~отца своего . съ ~анûлы ~стыми . й тогда въздастъ комоужъдо по д›ломъ своимъ .

28   аминь ~гл“ вамъ . с”тъ етери отъ съде сто†штихъ . йже не им”тъ съмръти въкоусити .доньдеже вид„тъ ~снъ ~члвчскы гр„д”шть въ ~цсрствии своемь ..

Глава 17 

1     й быстъ по шести денъ . По†тъ ~ис петра и и›кова и иоана братра его . й вьзведе † на гор” высок” едины .

2     й пр›образи с„ пр›дъ ними . й просвьт› с„ лице его ›ко слънъце . а ризы его быш„ б›лы ›ко св›тъ .

3     й се ависте с„ имъ моси и или› . съ нимь ~гл“ща .

4     отъв›щавъ же петръ къ ~исви рече . ~ги . добро естъ намъ сьде быти . аште хощеши да сътворимъ съде три кровы . теб› единъ и мосеови единъ . и илии единъ .

5     еште же емоу ~гл“штю . се облакъ св›телъ оси› † . й се гласъ из облака ~гл„ . сь естъ ~снъ мои вьзлюблены о немьже благоизволихъ . того послоушаите .

6     й слышавъше оученици пад” ници . и оубо›ш„ с„ ‡›ло .

7     и прист”пь ~ис прикосн” с„ ихъ . й рече въстан›те и не боите с„ .

8     възведъше же очи свои не вид›ш„ никогоже токъмо ~иса единого .

9     и съход„щемъ /имъ съ горы . запов›д› имъ ~исъ ~гл„ . никомоуже не пов›дите вид›ни› . доньдеже ~снъ ~члвчскы из мрътвыхъ въскръснетъ .

10   ` въпросиш„ и оученици его ~гл“ще чъто оубо ~гл“тъ кънижъници . ›ко илии подобаатъ приди пр›жде .

11   ~йс же отъв›щавъ рече имъ . йли› оубо придетъ пр›жде и оустроитъ вьс› .

12   ~гл“ же вамъ . ›ко или› /юже приде и не познаш„ его . нъ сътвориш„ о немь въс› елико въсхот›ш„ тако и ~снъ ~члвчскы иматъ страдати отъ нихъ .

13   тъгда разоум›ш„ оученици . ›ко о иоан› кръстители рече имъ .

14   й пришедъшемъ имъ къ народоу . Прист”пи къ немоу ~чкъ . кла훆 с„ емоу

15   и ~гл„ . ~ги . помилоуи ~снъ мои . ›ко на новы ~мсц„ б›съноетъ с„ й зьл› страждетъ . мъножице“ бо падаетъ на огнь . й мъножице“ въ вод” .

16   й прив›съ ¹ къ оученикомъ твоимъ . й не мог” его исц›лити .

17   отъв›штавъ же ~исъ рече . « роде нев›ръны и развращены . до кол› съ вами б”д” до кол› тръпл“ васъ . привед›те ми и с›мо .

18   й запр›ти емоу ~ис . и изиде из него б›съ . /й исц›л› отрокъ томь час› .

19   Тогда прист”пьше оученици ~исви единомоу р›ш„ . по чьто мы не възмогомъ изгънати его .

20   ~йс же рече имъ . за нев›ръство ваше . аминь бо ~гл“ вамъ . аще имате в›р” ›ко зръно горюшъно . речете гор› сеи пр›[и]ди отъ с”д› тамо . й пр›идетъ . й ничтоже не възможъно б”детъ вамъ .

21   родъ же сь не исходитъ тъкмо молитво“ и постомь ..

22   ¶ив”штемъ же имъ въ галилеи . рече имъ ~исъ пр›данъ иматъ быти ~снъ ~члвчскы въ р”ц› ~члвкомъ .

23   й оуби“тъ ¹ и трети день въстанетъ .. к~ц .  скръбьни быш„ ‡›ло ..

24   Пришедъшемъ же имъ въ каферънаоумъ . прист”пиш„ приемл“щеи дидрагма . къ петрови и р›ш„ . оучитель вашъ не даетъ ли дидрагма .

25   рече еи . й егда вьниде въ домъ . вари ~ис . ~гл„ . что ти с„ мьнитъ симоне . ~цсри земьсции отъ кыхъ приемл“тъ дани . ли кинсь . отъ своихъ ли ~снвъ . ли отъ тоуждихъ .

26   й рече емоу петръ . отъ тоуждиихъ . рече емоу ~ис . оубо свободьни с”тъ ~снве .

27   нъ да не съблазнимъ ихъ . шедъ въ море въвръ‡и ”диц” . й “же имеши пр›жде ры б” вьзьми и отвръзъ оуста е/и . й обр„штеши статиръ . тъ въземъ даждъ имъ за м„ и за с„ .

Глава 18 

1     Въ тъ часъ прист”пиш„ оученици къ ~исŸ ~глште . кто оубо болеи естъ въ ~цсртви ~небсц›/емь

2     й призъвавъ ~исъ отроч„ . постави е по ср›д› ихъ

3     и рече . аминь ~гл“ вамъ . аще не обратите с„ и б”дете ›ко д›ти . не имате вьнити въ ~цсрствие ~небское .

4     йже бо с„ съм›ритъ ›ко отроч„ се . тъ естъ болеи въ ~цсрствии ~нбсц›емъ .. к~ц .

5     ` иже колижъдо прииметъ отроч„ таково едино . въ ¹м„ мое . мене приемлетъ .

6     й иже аще скандалисаетъ единого отъ малыхъ сихъ в›роу“щихъ въ м„ . оун›е емоу естъ да об›с„тъ жръновъ на выи его осьльскы . й потоп„тъ ¹ въ п”чин› морьст›/и .

7     Горе вьсемоу мироу отъ сканъд›лъ . невол› бо естъ прити сканьдаломъ . обаче горе ~члкоу томоу имьже сканьдаль приходитъ .

8     Аште ли р”ка тво› ли нога тво› съблажн›етъ т„ . отъс›ци и и отъвръ‡и отъ себе . добр›а ти естъ вънити въ животъ хромоу ли б›дъноу . неже дьв› р”ц› и дъв› н им”штю въвръженоу быти въ огнь в›чъны .

9     й аште око твое съблажнаатъ т„ . йзьми е и връ‡и отъ себе добр›а ти естъ съ един›мь окомь вь животъ вьнити . неже дьв› очи им”штю . въвръженоу быти въ ûеон” огньн”^“ ..

10   Блюд›те с„ и не родите о единомъ отъ малыхъ сихъ . ~гл бо вамъ . ›ко ~анûли ихъ ~ннбсхъ . въ ¹н” вид„тъ лице отъца моего ~нбскааго .

11   приде бо ~снъ ~члвчскы възискатъ и ~спстъ погыбъшааго .

12   чъто с„ вамъ мьнитъ . аште б”детъ етероу ~члвкоу ~.п. овецъ . /й забл”дитъ едина отъ нихъ . не оставитъ ли дев„ти дес„тъ и дев„ти на горахъ . и шедъ иштетъ забл”ждьш„† .

13   и аще обр„щетъ ^“ . аминь ~гл“ вамъ ›ко радоуетъ с„ о неи паче . неже о дев„ти дес„тъ и дев„ти не забл”ждьшиихъ .

14   тако н›стъ вол› . пр›дъ отъцемь вашимъ ~нбскыимъ . да погыбнетъ единъ отъ малыхъ сихъ .

15   аще же съгр›шитъ къ теб› братръ твои . йди обличи и междю собо“ и т›мь един›мь . аще тебе послоушаатъ приобр„щеши братръ твои .

16   аще ли тебе не послоушаатъ .поими пакы съ собо“ единого ли два . да въ оуст›хъ дъвою ли трии съв›д›тель станетъ вьс›къ ~глъ .

17   аще же не послоушаатъ ихъ . рьци ~цркви . аште же и о цркви не родити вьчьнетъ . да б”детъ ти ›ко †зычьникъ . й мытарь .

18   аминь ~гл“ вамъ . елико аще съв„жете на земи . б”детъ съв„зано на небесехъ . й елико аште раздр›шиши на земи . б”детъ раздр›шено на ~нбсхъ .

19   Пакы аминъ ~гл вмъ . ›ко аште дъва отъ васъ съв›штаате на земи о вьс›кои вешти е†же колижъдо просите б”детъ има . отъ ~отца моего иже естъ ~ннбсхъ .

20   йдеже бо есте дъва .ли трье събрани въ ¹м„ мо/е . тоу есмъ по ср›д› ихъ .. к~ц .

21   тъгда прист”пь къ немоу петръ рече . ~ги коль краты съгр›шитъ братръ мои въ м„ . й отъпоушт” емоу . до седмь кратъ ли .

22   ~гла емоу ~исъ . не ~гл“ теб› до седмь кратъ . нъ до седмь дес„тъ кратъ седмице^“ ..

23   Сего ради оуподобило с„ естъ ~цсрствие ~нбское ~члвкоу ~цсрю . йже въсхот› сът„зати с„ о словеси . съ рабы своими .

24   наченъшю же емоу сът„зати с„ о словеси . прив›с„ емоу длъжъникъ единъ . тъмо“ таланътъ .

25   не им”штю же емоу въздати . повел› ~гъ его да продад„тъ ¹ и жен” его и ч„да . й вьсе елико им›аше . й отъдати и .

26   падъ оубо работъ . клан›ше с„ емоу ~гл„ . ~ги потръпи на мьн› и вьс› въздамъ ти .

27   ~милосрдвавъ же ~гъ раба того . поусти и и длъгъ отъпоусти емоу .

28   йшьдъ же работъ . обр›те единого отъ клевр›тъ своихъ . йже б› длъженъ емоу сътомъ п›н„‡ъ . й имъ давл›ше и ~гл„ . даждь ми имъже еси длъженъ .

29   падъ же клевр›тъ мол›ше и ~гл„ . потръпи на мън› и вьсе въздамъ ти .

30   онъ же не хот›ше . нъ ведъ въсади и въ темьниц” . доньдеже въздастъ емоу весь длъгъ .

31   вид›въше же оубо клевр›ти бывъша съжалиш„ си ‡›ло . й пришедъше съказаш„ ~гноу своемоу вьс› бывъшаа .

32   тъгда призъвавъ ¹ ~гъ его ~гла емоу . рабе л”кавы . вьсъ длъгъ твои отъпоустихъ теб› . понеже оумоли м„ .

33   не подобаше ли и теб› помиловати клевр›та твоего . ›ко и азъ т„ помиловахъ ..

34   й прогн›вавъ с„ ~гь его . пр›дастъ ¹ м”чителемъ . доньдеже въздастъ вьсь длъгъ свои .

35   Тако и отецъ мои ~нбскъ сътворитъ вамъ . аще не отъпоущаате кожъдо братроу своемоу отъ ~срдцъ вашихъ .. к~ц .

Глава 19 

1     й быстъ егда съконьча ~исъ словеса си . пр›¹де отъ галиле† . й приде въ пр›д›лы июдеискы . об онъ полъ иоръдана .

2     й по немь ид” народи мъно‡и и исц›ли † тоу ..

3      прист”пиш„ къ немоу фарис›и искоуша“ште и ~гл“ще . аште достоитъ ~члкоу поустити жен” сво^“ . по вьс›кои вин›.

4     онъ же отъв›штавъ рече имъ . н›сте ли чьли . ›ко сътвори и йскони м”жескъ полъ и женескъ . сътворилъ естъ .

5     й рече сего ради оставитъ ~члкъ ~отца своего и матерь сво“ . й прил›питъ с„ жен› своеи . й б”дете оба въ плъть един” .

6     т›мь же юже н›сте дъва нъ едина плътъ . еже {оу}оубо ~бъ съчета ~члвкъ да не разл”чаатъ .

7     ~глаш„ емоу что оубо моси запов›д› . дати кънигы распоустъны† и отъпоустити “ .

8     ~гла имъ . ›ко моси по жестосръдью вашемоу повел› вамъ . отъпоустити жены ваш„ . йскони же не быстъ тако .

9     ~Гл“ же вамъ . ›ко иже аще поуститъ жен” сво^“ . разв› словесе пр›любод›ина . творитъ “ пр›любы творити . /й жен„и с„ подъб›го^“ . пр›любы творитъ .

10   и ~глш„ емоу оученици его . аште тако естъ вина ~члкоу съ жено^“ . оун›е естъ не женити с„ .

11   онъ же рече имъ . не вьси въм›ст„тъ словесе сего . нъ имъже дано естъ .

12   с”тъ бо каженици иже ичр›ва м~рн› родиш„ с„ тако . й с”тъ каженици †же исказиш„ ~члци . /й с”тъ каженици иже исказиш„ с„ сами . ~цсрстви› ради н~бскааго . могы вьм›штати да вьм›ститъ ..

13   Тъгда прив›с„ къ немоу д›ти да р”ц› възложитъ на н„ . й помолитъ с„ . оученици же запр›тиш„ имъ .

14   ~йс же рече имъ . остан›те д›тии и не браните имъ . прити къ мьн› . таковыхъ бо /естъ ~цсрствие ~небское .

15   й възложъ на н„ р”ц› отиде отъ тоуд› ..

16    се етеръ прист”пь рече емоу . /оучителю благы . что благо сътвор“ . да имамъ животъ в›чъны .

17   онъ же рече емоу . что м„ ~глеши блага . никтоже благъ тъкмо единъ ~бъ . аште ли хоштеши въ животъ вьнити . съблюди запов›ди .

18   ~гла емоу кы† . ~йс же рече емоу . еже не оубьеши . не пр›любы сътвориши не оукрадеши . не лъжесъв›д›тель б”деши .

19   чьти ~отца и матерь . й възлюбиши искрьн›аго своего ›ко самъ с„ .

20   ~гла емоу юноша . вьс› си съхранихъ отъ юности мое/† . чесо есмъ еште не доконьчалъ .

21   рече емоу ~ис . аште хощеши съвръшенъ быти . йди продаждъ им›ние твое . й даждъ ништиимъ . й им›ти имаши съкровиште на ~небсе . й приди въ сл›дъ мене .

22   Слышавъ же юноша слово отиде скръб„ . б› бо им›/† сът„жани› мънога .

23   ~йс же рече къ оученикомъ своимъ . амин ~гл“ вамъ . ›ко не /оудобь вьнидетъ богатъ въ ~цсрествие ~нбское ..

24   пакы ~гл“ вамъ . ›ко оудоб›е естъ вельб”доу . сквоз› оуши игълин› проити . неже богатоу въ ~цсрствие ~бжие вьнити .

25   слъша{а}въше же оученици дивл›ах” с„ ‡›ло ~гл“ште . кто оубо можетъ ~спн быти .

26   възьр›въ же ~ис реч„ имъ . отъ ~члвкъ се невъзможъно естъ . а отъ ~ба вьс› възможъна .. к~ц .

27   Тъгда отъв›штавъ петръ рече емоу . ~ги се мы оставихомъ вьс› и вь сл›дъ тебе идомъ. что оубо б”детъ намъ.

28   ~йс рече имъ . аминь ~гл“ вамъ . ›ко вы шедъшеи по мън› въ пакыбытии . егда с„детъ ~снъ ~члвскы . на пр›стол› славы свое/† . С„дете и вы на дъвою на дес„те пр›столоу . с”д„ште об›ма на дес„те кол›нома ~издраилвма .

29   й вьс›къ иже оставитъ братри^“ ли сестры . ли ~отца ли матерь . ли жен” ли д›ти . ли села ли храмы . ймене моего ради . съторице“ приметъ. й животъ в›чъны насл›дитъ .

30   мьно‡и же бод”тъ пръвии посл›дьнии . й посл›дьнии пръвии ..

Глава 20 

1     Подобъно естъ ~цсрствие небеское . ~члвкоу домовитоу . йже изиде коупъно Ÿтро . на†тъ д›лателъ виноградоу своемоу .

2     съв›щавъ же съ д›лателы . по п›н„зоу на день . посъла † въ виног~рдъ свои .

3     й ишедъ въ трети“ годин” . вид› ины на тръжищи сто†шт„ праздъны .

4     й т›мъ рече ид›те и вы въ виноградъ мои . й еже б”детъ правъда дамъ вамъ .

5     они же ид” . пакы же ишедъ въ шест”“ и въ дев„т”^“ годин” . сътвори такожде .

6     вь един”^“ же на дес„те годин” ишедъ . обр›те дроугы† сто†шт„ праздъны . й ~гла имъ чъто стоите сьде весь день праздьни .

7     й ~глаш„ емоу ›ко никтоже насъ не на†тъ . ~гла имъ ид›те и вы въ виноградъ мои . й еже б”детъ правъда приимете .

8     вечероу же бы[въ]шю . ~гла ~гнъ винограда . къ приставъникоу своемоу . призови д›лател„ . й даждь имъ мъзд” . наченъ отъ посл›дьниихъ до пръвыихъ .

9     пришедъше же иже въ един”“ на дес„те годин” . при†с„ по п›н„зю .

10   й пришедъше пръвии мьн›ах” с„ в„ште при†ти . й при†с„ по п›н„зоу .

11   приемъше же ръпътаах” на ~гнъ

12   ~гл”ште. како сь† посл›дь턆 . единъ часъ сътворьш„ . й равъны намъ сътворилъ † еси . понесъшеимъ т„гот” дьне и варъ .

13   онъ же отъв›щавъ рече единомоу ихъ . дроуже не обижд” тебе . не по п›н„‡оу ли съв›штахъ съ тобо“ .

14   вьзьми свое и иди . хошт” же семоу посл›дьнюмоу дати ›ко и теб› .

15   йли н›стъ ми л›ть сътворити въ своихъ ми еже хошт” . аште око твое л”каво естъ . ›ко азъ благъ есмъ .

16   тако б”д”тъ посл›дьнии пръвии . й пръвии посл›дьнии . мъно‡и бо с”тъ зъвании мало же избъраныихъ ..

17    въсход„ ~ис въ ~имъ . по†тъ оба на дес„те {о} оученика едины на п”ть и рече имъ .

18   се въсходимъ въ ~ерслмъ . й снъ ~члвчскъ пр›данъ б”детъ архиереомъ . й кънижъникомъ . й ос”д„тъ ¹ на съмръть .

19   й пр›дад„тъ ¹ на пор”гание ~†зкмъ . й биение и проп„тье . й въ трети день вьскръснетъ .

20   Тъгда прист”пи къ немоу мати ~сновоу зеведеовоу . съ ~сньма своима клан›^“шти с„ . й прос„шти н›чесо отъ него .

21   онъ же рече еи чъто хоштеши . ~гла емоу рьци да с„дете сь› ~сны мо› . единъ о десн”^“ тебе и единъ о шю“ тебе . въ ~цсрствии твоемъ .

22   отъв›штавъ же ~ис рече . не в›ста с„ чесо прос„шта . можета ли пити чаш” . ^“же азъ имамъ пити . ли кръштение еже азъ кръшта“ с„ кръстити с„ . ~гласте емоу можев› .

23   й ~гла има . чаш” мо“ испиета . йбо и крьштениемь имъже азъ крьшта“ с„ кръстита с„ . а еже с›сти о десн” и о ш”“ мене н›стъ мьн› сего дати . нъ имъже оготовано естъ отъ ~отца моего .

24   й слышавъше дес„тии . негодоваш„ о обою братроу .

25   ~йс же призъвавъ † рече . в›сте ›ко кън„зи ~†зкъ оусто†тъ имъ . и велиции облада“тъ малыими .

26   не тако оубо б”детъ въ васъ . нъ ¹же аще хощетъ в„штии быти въ васъ . да б”детъ вашъ слоуга .

27   й иже аще хощетъ въ васъ быти пр›дьнии . да б”детъ вашъ рабъ .

28   ›коже ~снъ ~члвскы . не приде бо да послоуж„тъ емоу . нъ послоужитъ . и дати ~дш” сво^“ . йзбавление за мъногы .. к~ц ..

29    исход„щю емоу отъ иерихона . по немь ид” народи мъно‡и .

30   й се дъва сл›пъца с›д„шта при п”ти . /й слышавъша ›ко ~исъ мимо ходитъ . възъписте глагол“шта . помилои ны ~ги ~сноу ~двдвъ .

31   народи же запр›тиш„ има да оумлъчите . она же паче въпи›шете ~гл“шта помилоуи ны ~ги ~сноу ~двъ .

32   й ставъ ~исъ възгласи › . и рече . что хощета да сътвор“ вама .

33   ~гласте емоу ~ги . да отвръзете с„ наю очи .

34   ~милосрдвавъ же ~исъ . прикосн” с„ очию има . й абье прозьр›сте има очи . й по немь идете .. к~ц ..

Глава 21 

1      егда приближи с„ въ ~ерслмъ . й приде въ витфаûи“ .. къ гор› елеоньсц› . тъгда ~ис посъла дъва оученика сво› .

2     й ~гла има ид›та въ весь ›же естъ пр›мо вама . й абье обр„штета осьл„ прив„зано и жр›б„ съ нимь . й отр›шъша привед›та ми е .

3     й аще речетъ кто вама что . речета ›ко ~гь тр›боуетъ ею . й абье же посълетъ › .

4     Се же вьсе быстъ да съб”детъ с„ реченое ~пркмъ ~гл“щемъ .

5     ръц›те дъщери сионов› . се ~цсръ твои гр„детъ теб› . кротокъ и вьс›дъ на осьл„ . й жр›б„ ~сна ›рьмьнича .

6     Шедъша же оученика и сътворьша ›же повел› има ~ис .

7     прив›сте осьл„ и жр›б„ . й възложиш„ връхоу ризы сво† . й вьс›де връхоу ихъ.

8     мънож›ише же народи . постълаш„ ризы сво† по п”ти . дроузии же р›зах” б›тви отъ др›ва . и постилах” по п”ти .

9     народи же ход„штеи пр›дъ нимъ . й вь сл›дъ . зъваах” ~гл“ште .. `¬санна ~снови давыдовоу . ~~блгослвнъ гр„ды въ ¹м„ ~гне . /«санна въ вышъниихъ .

10   й въшедъшоу емоу ~вмъ . потр„се с„ весь градъ ~гл„ кто сь естъ .

11   народи же ~глаах” . ›ко сь естъ ~ис пророкъ . йже отъ назарета галилеискааго .

12   й вьниде ~ис въ ~црквъ ~бжи^“ . й изгъна вьс„ прода“шт„† . й коупоу“шт„† въ ~цркве . й дъскы тръжьникъ испровръже . й с›далишта прода“штихъ гол”би .

13   й ~гла имъ . писано естъ храмъ мои храмъ молитв› наречетъ с„ . вы же сътвористе и врътъпъ разбоиникомъ . ..

14    прист”пиш„ къ немоу хроми и сл›пии въ ~цркве и исц›ли /† .

15   Вид›въше же арьхиереи и кънижьници чюдеса . ›же сътвори й отрокы зов”щ„ въ ~цркве . й ~гл“шт„ . `¬санна ~снови ~двдвоу . негодоваш„

16   и р›ш„ емоу . слышиши ли что сии ~гл“тъ . ~йс же рече имъ . еи . н›сте ли чьли николиже . ›ко из оустъ младьнечь и със”штихъ съвръшилъ еси хвал” .

17   й оставль † изиде вънь из града въ витани“ . й въдвори с„ тоу .. к~ц ..

18   Ютро же възвраштъ с„ въ градъ възалка .

19   й оузьр›вь смоковьниц” един” при п”ти . приде къ неи . й ничъсоже не обр›те на неи . тъкмо листвье едино . й ~гла еи . да николиже пло[да] [отъ] [тебе] не б”детъ въ в›къ . й абье исъше смоковьница .

20   й вид›въше оученици дивиш„ с„ ~глште . како абье оусъше смоковьн¹ца .

21   Отъв›щавъ же ~ис рече имъ . аминь ~гл“ вамъ . аще имате в›р” и не оус”мьните с„ . не ткмо смоковьничъное сътворите . нъ аште и гор› сеи речете двигни с„ . й въвръ‡и с„ въ море б”детъ .

22   й вьсего егоже въспросите въ молитв› в›роу“ще приимете ..

23   й егда приде {въ} въ ~црквъ . прист”пиш„ къ немоу оуч„щю . архиере/и и старьци людьстии ~глще . кое“ власти“ си твориши . й кто ти дастъ область си^“ .

24   отъв›штавъ же ~ис рече имъ . въпрош” вы и азъ единого словесе . еже аште речете мън› и азъ вамъ рек” . кое“ власти“ си твор^“ .

25   кръщение иоаново отъ к”д” б› . съ ~нбсе ли или отъ ~члвкъ . они же помышл›х” вь себ› ~гл“ште .

26   аште речемъ съ небесе . по чъто оубо не †с„ емоу в›ры . аште ли речемъ {отъ} отъ ~члкъ . боимъ с„ народа . вьси бо ›ко ~прка им”тъ иоана .

27   отъв›штавъше же ~исви р›ш„ не в›мъ . рече имъ и тъ . ни азъ ~гл“ вамъ . кое“ власти^“ си твор“ ..

28   Чьто же с„ мьнитъ вамъ . ~чкъ етеръ им› дьв› ч„д› . й пришедъ къ пръвоумоу рече . ч„до иди дьнесь д›лаи вь виноград› моемъ .

29   онъ же отъв›штавъ рече не хощ” . посл›дь же раскаавъ с„ иде .

30   й прист”пь къ дроугоумоу рече такожде . онъ же отъв›штавъ рече азъ ид” ~ги и не иде .

31   кы отъ обо“ сътвори вол“ отьч” . ~глш„ емоу пръвы . ~гла имъ ~ис аминъ ~гл“ вамъ . ›ко мытаре и любод›иц„ вар›“тъ вы . въ ~цсрствии ~бжии .

32   приде бо иоанъ ~крститель п”темь праведъномъ . й не †сте емоу в›ры . мытаре же и любод›иц„ †с„ емоу в›р” . вы же вид›въше и не раскаасте с„ посл›дь †ти емоу в›р” ..

33   `н” притъч” слышите . ~члкъ б› домовитъ . йже насади виноградъ . й оплотомъ ¹ огради . й ископа вь немь точило . й созъда въ немъ стлъпъ . й въдасты и д›лателемъ . и отиде .

34   егда же приближи с„ вр›м„ плодомъ . посъла рабы сво† . къ д›лателемъ . при†ти плоды его .

35   емъше же д›лателе рабы его ового биш„ ового же оубиш„ . ового же камениемь побиш„ .

36   пакы посъла ины рабы . мънож›иш„ пръвыхъ . й сътвориш„ имъ тожде .

37   посл›дь же посъла къ нимъ ~снъ свои ~гл„ . оусрамл›“тъ с„ ~ сна моего .

38   д›лателе же егда оузьр›ш„ ~снъ . р›ш„ вь себ› . сь естъ насл›дъникъ . прид›те оубимъ ¹ . й оудръжимъ досто›ние его .

39   й емъше и изв›с„ вонъ из винограда . й оубиш„ и .

40   егда же оубо придетъ ~гнь винограда . чъто сътворитъ д›лателемъ т›мъ .

41   зълы зъл› погоубитъ † . и виноградъ пр›дастъ ин›мъ д›лателемъ . йже въздад„тъ емоу плоды въ вр›мена сво› .

42   ~гла имъ ~ис . н›сте ли чьли николиже въ кънигахъ . камень егоже не вр›доу сътвориш„ зижд”штеи . съ быстъ въ глав” ”гъл” . отъ ~ба быстъ си . и естъ дивъна въ очию нашею . к~ц ..

43   Сего ради ~гл“ вамъ . ›ко отъиметъ с„ отъ васъ ~цсрствие ~бжие . й дастъ с„ ~†зкоу . твор„штоумоу плодъ его

44   й пады на камене семъ съкроушитъ с„ . а на немъже падетъ сътъретъ ¹ .

45   й слышавъше архиереи и фарисеи притъч” его . разоум›ш„ ›ко о нихъ ~глаше .

46   й иск”ште †ти и . оубо›ш„ с„ народа понеже ›ко пророка им›ах” и .

Глава 22 

1     й отъв›штавъ ~ис рече имъ въ притъчахъ ~гл„ ..

2     [Оу]подоби с„ ~цсрствие ~нбско/е . ~члкоу ~црю . йже сътвори бракъ ~сноу своемоу .

3     й посъла рабы сво† призъвати зъваны† на бракъ . й не хот›ах” прити .

4     Пакы посъла ины рабы . ~гл„ рьц›те зъванымъ се об›дъ мои оуготовахъ . /юньци мои и оупит›наа исколена и вьс› готова . прид›те на бракъ .

5     они же не рождъше отид” . овъ на село свое овъ на коупл“ сво“ .

6     а прочи имъше рабы его досадиш„ имъ и избиш„ /† .

7     й слышавъ ~цср тъ разгн›ва с„ и посъла во† сво† . погоуби оубиц„ ты . й грады ихъ зажьже .

8     тъгда ~гла рабомъ своимъ .бракъ оубо готовъ естъ . а зъвании не б›ш„ достоини .

9     йд›те оубо на исходишта п”тии . й елико аште обр„штете призов›те на бракъ .

10   й ишедъше раби ти на п”ти . събъраш„ вьс„ †же обр›т” . зълы† же и добры . й исплъниш„ бракъ възлеж„штихъ .

11   Въшедъ же ~цсръ вид›тъ възлеж„щихъ . вид› тоу ~чка не облъчена въ од›ание брачъное .

12   й ~гла емоу дроуже како вьниде с›мо . не имы од›ани› брачъна . онъ же оумлъча .

13   тъгда рече ~цсръ слоугамъ . съв„завъше емоу р”ц› и н . в[ъ]зьм›те и .й въвръ‡›те въ тъм” кром›штьн““ . тоу б”детъ плачь и скрьжетъ з”бомъ .

14   мъно‡и бо с”тъ зъвани . мало же изъбраныхъ .. к~ц ..

15   Тъгда шедъше фарис›ии .. Съв›тъ сътвориш„ на нъ да обльст„тъ ¹ словомь .

16   й посыла“тъ къ немоу оученикы сво† . съ ¹роди›ны ~гл“ще оучителю в›мъ ›ко истиненъ еси . п”ти ~бжию въ ¹стин” оучиши . й ни о комьже не родиши . не зьриши бо на лице ~чкомъ .

17   рьци убо намъ чъто ти с„ мьнитъ . достоино ли естъ дати кинъсъ кесареви или ни .

18   разоум›въ же ~ис . л”кавъство ихъ рече . чъто м„ окоушаате /Ÿпокрити .

19   покажите ми скл„зъ кинъсъны . они же прин›с„ емоу п›н„зъ .

20   онъ же ~гла имъ чи естъ образось и написание .

21   ~глш„ емоу кесаровъ . тъгда ~гла имъ . въздадите оубо кесарева кесареви . /й ~бжи› ~бгви .. к~ц ..

22   й слышавъше дивиш„ с„ . й оставьше и отид” . к~ц ..

23   Въ тъ день прист”пиш„ къ немоу ~гл“ште садоукеи . не быти вьскр›шению . й въпросиш„ и

24   ~гл“ште . оучителю моси рече . аште къто оумьретъ не имы ч„дъ . да поиметъ братръ жен” его . й вьскр›ситъ с›м„ братра своего .

25   б› же въ насъ седмь братри/† . й пръвы ожень с„ оумьр›тъ . й не имы с›мене . остави же жен” сво“ братроу своемоу .

26   такожде и въторы . и трети до седмааго .

27   посл›жде же ихъ вьс›хъ оумьр›тъ и жена .

28   въ вьскр›шение оубо . котораго отъ седми б”детъ жена . вьси бо им›ш„ “ .

29   отъ в›щавъ же ~исъ рече имъ . бл”дите не в›д”ште кънигъ . ни силы ~бжи/† .

30   въ вьскр›шение бо ни жен„тъ с„ ни посага“тъ . нъ ›ко ~анûи ~бжии ~ннбсе {с”} с”тъ .

31   о вьскр›шени же мрътвыхъ . н›сте ли чьли . реченааго вамъ ~бгмъ ~гл”щемъ .

32   азъ есмъ ~бъ аврамль . й богъ исаковъ . й ~бъ и›ковль . н›стъ ~бъ мрътвыхъ нъ живыхъ .

33   й слышавъше народи дивл›х” с„ о оучении его .

34   Фарисеи же слышавъше ›ко срами садоуке/† . събъраш„ с„ въ коуп› . ..

35    въпроси отъ нихъ . законооучитель искоуша†и и ~гл„ .

36   оучителю . ка› запов›дь естъ больши въ закон› .

37   ~йс же рече емоу . възлюбиши ~га ~ба твоего . вьс›мъ ~срдцемъ твоимъ . и вьсе“ ~дше“ свое“ . й вьсе“ мысль^“ твое^“ .

38   си естъ пръва и больши› запов›дь .

39   вътораа же подобъна еи . вьзлюбиши искрън›го твоего ›ко самъ с„ .

40   вь сею обою запов›дию . весь законъ и пророци вис„ть . ..

41   Събъраномъ же фарисеомъ . въпроси † ~исъ

42   ~гл„ . что с„ вамъ мънитъ о ~х› . чи естъ ~снъ . ~глаш„ емоу ~давыдвъ .

43   ~гла имъ како оубо давыдъ . ~дхмъ нарицаатъ ¹ ~га ~гл„ .

44   рече ~гъ ~гви моемоу . с„ди о десн”“ мене . дондеже полож” врагы тво† . подъножие ногама твоима .

45   аще оубо ~двдъ ~дхомъ ~га нарицаетъ ¹ како емоу естъ ~снъ .

46   й никътоже не можааше отъв›штати емоу словесе . ни съм› къто отъ дьне того въпросити его къ томоу .. к~ц . з~ч ..

Глава 23 

1     Тъгда ~ис ~гла къ народомъ . и оученикомъ своимъ

2     ~гл„ . на мос›ов› с›далищи с›д” кънижъници и фарисеи .

3     вьс› оубо елико аште рек”тъ вамъ блюсти . съблюдаите и творите . по д›ломъ же ихъ не ходиите . ~гл“тъ бо и не твор„тъ .

4     събира“тъ же бр›мена т„жъка и не оудобь носима . й възлага“тъ на плешта ~члвска . а пръстомь своимь не хот„тъ двигн”ти ихъ .

5     вьс› же д›ла сво› твор„тъ да видими б”д”тъ ~члвкы . рашир›“тъ же хранилишта сво› . й велича“тъ подъметы . вьскрили› ризъ своихъ .

6     люб„тъ же пр›ждевъзл›гани› на вечер›хъ . й пр›ждес›дани› на сонъмиштихъ .

7     й ц›ловани› на тръжиштихъ й нарицати с„ отъ ~члкъ равьви .

8     вы же не нарицаите с„ равъви . единъ бо естъ вашъ оучитель ~хъ . вьси же вы братрь› есте

9     й отъца не нарицаите себ› на земи . единъ бо естъ ~отцъ вашъ . йже естъ ~ннбсхъ .

10   ни нарицаите с„ наставьници . ›ко наставьникъ вашъ единъ естъ .

11   а болеи васъ да б”детъ вамъ слоуга .

12   А иже вьзнесетъ с„ съм›ритъ с„ . й съм›р›†и с„ вьзнесетъ с„ .. к~ц .

13   Горе вамъ кънигъчи† . и фарис›и . й /Ÿпокрити . ›ко сън›даате домы въдовицъ . й вино“ далече молитв” твор„ще . сего ради приимете лише ос”ждение .

14   Горе вамъ къникьчи† и фарис›и . лицем›ри . ›ко затвар›ате ~цсрствие ~нбское пр›дъ ~члвкъ . вы бо не въходи{ди}те . ни въход„штиихъ оставл›ате вънити .

15   Горе вамъ кънигъчи† и фарис›и /Ÿпокрити . ›ко пр›ходите море и соуш” сътворити единого пришелъца . й егда б”детъ творите и ~сна ûеоньн› соугоуб›иша васъ .

16   Горе вамъ вожди сл›пии ~гл“штеи . йже аще клънетъ с„ ~црквь^“ . ничтоже естъ . а иже клънетъ с„ златомь ~црквнымъ длъжень естъ .

17   боуи и сл›пии . кто болеи естъ . злато ли ли ~цркы . ~свща“щи› злато .

18   й иже аще кльнетъ с„ олтаремь . ничтоже естъ . а иже кльнетъ с„ даромь иже естъ връхоу его . длъженъ естъ .

19   боуи и сл›пии что бо естъ боле . даръ ли или олтарь ~свща†и даръ .

20   клъныи с„ оубо олтаремь кльнетъ с„ имь и с”штиими връхоу его .

21   й клъныи с„ ~цркви“ . кльнетъ с„ е“ и жив”штимъ вь неи .

22   й клъныи с„ ~нбсемь . кльнетъ с„ пр›столомъ . ~бжиемь . й с›д„щимь на немь ..

23   Горе вамъ кънигъчи† и фарис›и . лицем›ри . ›ко отъдес„тъствоуете м„т” и копръ ./й кŸминъ . й остависте т„жьшаа закона с”дъ и милость и в›р” . си же подобааше сътворити . /й т›хъ не оставити .

24   Вожди сл›пии . оц›жда“щеи мьшиц” . а вельб”дъ поглъшта“ще .

25   Горе вамъ кънижьници и фарисеи /Ÿпокрити . ›ко очиштаате вьн›щънее стькльници . й паропсид› . ”трь”д” же с”тъ . плъни хыштени› . й нечистоты ..

26   Фарисею сл›пе . очисти пр›жде вьн”трьнее стекльници . й поропсид› да б”детъ и вьн›щьнее има чисто ..

27   Горе вамъ кьнижьници и фарис›и /Ÿпокрити . ›ко подобите с„ гробомъ повапьненомъ . йже вьн›“д” оубо с”тъ красьни . вън”трь”д” же плъни с”тъ костии мрътвыихъ . й вьс›ко† нечистоты .

28   тако и вы вьн›^”доу оубо авл›ате с„ ~члвкомъ праведьни . вън”трь”доу же есте пльни лицем›ри› и безакони› ..

29   Горе вамъ кънижъници и фа[ри]с›и й /Ÿпокрити . `@ко зиждете гробы пророчьскы/† й красите ракы праведьныхъ

30   й ~глете . аште бимъ были вь дьни отецъ нашихъ . не бимь оубо обещьници имъ были въ кръви пророкъ .

31   т›мъ же сами съв›д›тельствоуете себ› . ›ко ~снове есте избивъшихъ ~пркы .

32   й вы исплъните м›р” отецъ вашихъ .

33   зми† ищ„дь› ехидънова како оуб›жите отъ с”да ûеонъскааго . ..

34   Сего ради се азъ съù“ къ вамъ ~пркы и пр›м”дры . й кънижъникы . й отъ нихъ оубиете . й пропьнете . й отъ нихъ бьете на соньмиштихъ вашихъ . й ижденете отъ града въ градъ .

35   да придетъ на вы вьс›ка кръвъ праведъна . проливаема на земù“ . отъ кръве авела праведънааго . до крьве захари† ~сна варахиина . егоже оубисте междю ~цркви^“ и оùтаремь .

36   амин ~гл“ вамъ . прид”тъ вьс› си на родось

37   .. ~рме . избивы ~пркы . /й камениемь побива† . посъланы† къ теб› . коль краты въсхот›хъ събърати ч„да тво› . ›коже събираатъ кокошъ птенъц„ сво† подъ крил› . й не въсхот›сте .

38   се оставл›етъ с„ вамъ домъ вашъ поустъ . ~гл“ бо вамъ не имате вид›ти мене . дондеже речете . ~блгнъ гр„ды въ Йм„ ~гне ..

Глава 24 

1     й ишедъ ~ис . и ~цркве йд›аше . й прист”пиш„ къ немоу оученици его показати емоу зъдани› ~црквъна› .

2     онъ же отъв›штавъ рече имъ . не видите ли вьс›хъ сихъ . аминь ~гл“ вамъ . не иматъ съде остати камень на камени . /йже не разоритъ с„ ..

3     С›д„штю же емоу на гор› елеооньсц› . прист”пиш„ къ немоу оученици его единомоу ~глще . пов›ждъ намъ когда си б”д”тъ . й что естъ знамение твоего пришестви› и коньчание в›ка .

4     й отъв›штавъ ~ис рече имъ . Блюд›те с„ никтоже васъ да не пр›льститъ .

5     мъно‡и бо прид”тъ въ ¹м„ мое ~гл“ще . азъ есмъ ~хъ . /й мъногы пр›льст„тъ .

6     оуслъшати же имате брани . й слышани› брании видите . не оужасаите с„ . подобаатъ бо вьс›мъ быти . нъ не тогда естъ коньчина .

7     въстанетъ бо ~†зкъ на ~†зкъ . /й ~цство на ~цсрство . й б”д”тъ глади и пагоубы . й тр”си пом›ста .

8     вьс› же си нач„ло бол›знии .

9     Тъгда пр›дад„тъ вы въ скръбь . й оубь“тъ вы . й б”дете ненавидими вьс›ми ~†зкы . ймене моего ради .

10   й тъгда съблазн„тъ с„ . мь[но]‡и . й дроугъ дроуга пр›дастъ й вьзненавидитъ дроугъ дроуга .

11   й мъно‡и лъжии ~прци въстан”тъ . й пр›льст„тъ мъногы .

12   й за оумъножение безакони› . йс„кнетъ любы мъногыхъ .

13   пр›тръп›вы же до коньца тъ ~спст с„ .. к~ц ..

14   ` пропов›стъ с„ ~евнûлие ~цсрстви› по вьсеи вьселен›и . вь съв›д›тельство вьс›мъ †зыкомъ . и тъгда придетъ коньчина ..

15   Егда же оузьрите мръзость запоуст›ни› . речен”“ данииломъ ~пркмь . сто†шт” на м›ст› . йже чьтетъ да разоум›ваатъ .

16   Тъгда с”штеи въ ¹юдеи да б›га“тъ на горы .

17   й иже на кров› да не сълазитъ вьз„ти еже естъ въ храм› его .

18   й иже на сел› такожде да не възвратитъ с„ вьсп„ть . вьз„тъ ризъ своихъ ..

19   Горе же непраздънымъ и до†штимъ въ ты дьни ..

20   Молите же с„ да не б”детъ б›ство ваше зим› ни въ собот” .

21   Б”детъ бо тогда скрьбь вели› . ›каже н›стъ была отъ нач„ла въсего мира до сел› . ни иматъ быти .

22   и аще не биш„ пр›кратили с„ дъне ти . не би оубо ~съпслс„ вьс›ка плъть . за избъраны† же пр›крат„тъ с„ дьне ти .

23   тъгда аште кто вамъ речетъ се съде ~хъ ли сьде . не им›те в›ры .

24   Въстан”тъ бо лъжи хръсти и лъжи ~прци . и дад„тъ знамени› вели› и чюдеса . ›ко пр›льстити . аште естъ възможъно избъраны† .

25   се пр›жде р›хъ вамъ .

26   аще же рек”тъ вамъ . се въ поустыни естъ . не изид›те . се въ съкровиштихъ не им›те в›ры .

27   ›коже бо млъни исходитъ отъ въстокъ . й авл›атъ с„ до западъ . тако б”детъ и пришествие ~сна ~члчьскааго .

28   йдеже бо аште б”детъ троупъ . тоу събер”тъ с„ орьли .

29   абие же по скръби дьнии т›хъ . слъньце мръкнетъ . и лоуна не дастъ св›та своего . й зв›зды съпад”тъ с ~нбсе . й силы небескы/† двигн”тъ с„ .

30   й тъгда авитъ с„ знамение ~сна ~члвчъскааго на ~нбсе . й тъгда въсплач”тъ с„ въс› кол›на землъска/› . й оузьр„тъ ~сна ~члвчскааго . гр„д”{д”}шта на облац›хъ небесъскыхъ . съ сило“ и славо^“ велие^“ .

31   й посълетъ ~анûлы съ гласомъ велиемь тр”бънымь . й съберетъ избъраны† его . отъ четыръ в›тръ . отъ ~кнцъ ~нбсъ до конецъ ихъ ..

32   Отъ смоковъни[ц„] же наоучите с„ притъчи . егда [оу]же в›› е† б”детъ [мла]да и листвье проз„бне[тъ] . [в›с]те ›ко близ[ъ] естъ ж„тва .

33   такожде и вы . [егда] [оузь]рите вьс› си . в›[дите] [›ко] [близъ] [ест]ъ при двьре[хъ] .

34   [аминь] [~гл“] [ва]мъ ›ко не ми[мо] [иде]тъ ро[дось] . доньдеже вьс› [си] б”д”тъ .

35   ~нбо и земл› мимо идетъ . а словеса мо› не мимо ид”тъ .

36   а о дьни томъ и о годин› тои никтоже не в›стъ . ни ~анûли ~нбсции . тъкмо ~отцъ единъ .

37   ›коже бо во дьни ноевы . тако б”детъ и въ дьни ~сна ~члвчскааго .

38   ›ко бо б›х” въ дьни пр›жде потопа . ›д”ще и пь“ште . жен„ще с„ и посага“ште . до негоже дьне вьниде ное вь ковьчегъ .

39   й не ощютиш„ доньдеже приде вода и вьз„тъ вьс„ . тако б”детъ и пришествие ~сна ~члвчскааго .

40   тъгда дъва б”дете на сел› . единъ поемл“тъ . а дроугы оставл›атъ с„ .

41   дьв› мел“щивъ жрънъвахъ . едина поемлетъ с„ и едина оставл›атъ с„.

42   бьдите оубо ›ко не в›сте въ к”“ годин” ~гь вашъ при{де}детъ .

43   се же в›дите . ›ко аще би в›д›лъ ~гнъ храма . въ к”“ страж” тать придетъ . бьд›лъ оубо би . й не би оставилъ подърыти храма своего .

44   сего ради и вы б”д›те готови . ›ко вь ньже не мъните часъ . сн ~чскы придетъ .. к~ц ..

45   Кто оубо естъ в›ръны рабъ и м”дры . егоже постави ~гъ надъ домомь своимъ . да дастъ имъ вь вр›м„ пишт” ихъ .

46   блаженъ рабъ тъ . егоже пришедъ г~нъ свои обр„штетъ тако твор„шта .

47   аминь ~гл“ вамъ . ›ко надъ вьс›мь им›ниемъ поставиты /и .

48   аште ли речетъ зълы рабъ въ ~сръдци своемь . кьснитъ мои ~гнъ прити .

49   й начьнетъ бити клевр›ты сво† . ›сти же и пити съ пи›ницами .

50   придетъ ~гнъ раба того . вь день вь ньже не чаетъ . й въ часъ въ ньже не в›стъ .

51   й протешетъ ¹ полъма .й ч„сть его съ /Ÿпокриты положитъ . тоу б”детъ плачь и ск[р]ьжетъ з”бомъ ..

Глава 25 

1     Тъгда оуподобитъ с„ ~~цсрствие ~нбское дес„ти д›въ . †же при¹мъш„ св›тильникы сво† . йзид” противоу женихоу

2     п„ть же б› отъ нихъ боуи . й п„ть м”дръ .

3     боу† бо приемъш„ св›тильникы сво† . не вьз„ш„ съ собо“ олеа .

4     а м”дры† при†ш„ ол›/и . въ със”д›хъ съ св›тилъникы своими .

5     кьсн„щоу же женихоу . вьздр›мас„ с„ вьс„ и съпаах” .

6     полоу ношти же въпль быстъ . се женихъ гр„детъ . йсходите вь сър›тение его .

7     тъгда въсташ„ д›вы ты вьс„ . и оукрасиш„ св›тильникы сво† .

8     боу† р›ш„ м”дрыимъ . дадите намъ отъ ол›а вашего . ›ко св›тильници наши оугаса“тъ .

9     отьв›шташ„ же м”дры† ~гл“шт„ . еда како не достанетъ намъ и вамъ . йд›те же паче къ прода“щимъ и коупите себ› .

10   йд”штамъ же имъ коупитъ приде женихъ . й готовы† вънид” съ нимъ на бракъ . й затворены быш„ двьри .

11   посл›дь же прид” и проч„† д›вы . ~гл“щ„ ~ги ~ги отъвръзи намъ .

12   онъ же отъв›штавъ рече . аминь ~гл“ вамъ . не в›мь васъ .

13   бьдите оубо ›ко не в›сте дьни ни часа .. к~ц ..

14   @коже бо ~члвкъ отъход„ призъва сво† рабы . й пр›дастъ имъ им›ние свое .

15   й овомоу же дастъ п„ть таланътъ . овомоу же дъва . овомоу же единъ . комоужъдо против” сил› свое/и . /й отиде абие .

16   шедъ же приемы . ~д таланътъ д›ла о нихъ . й приобр›те дроуг”“ ~д талантъ .

17   тако и иже дъва . приобр›те дроуга› дъва.

18   а приемы единъ . шъдъ раскопа зем^л“ . й съкры съребро ~гна своего .

19   по мьноз›хъ же вр›менехъ приде ~гь рабъ т›хъ . й сът„за с„ съ ними о словеси .

20   й прист”пь приимы ~д таланътъ . принесе дроуг”“ ~д таланътъ ~гл„ . ~ги п„ть таланътъ ми еси пр›далъ . се дроуг”^“ ~д таланътъ приобр›тъ ими .

21   рече емоу ~гь его . добры рабе и благы /и в›рьне о мал› б› в›ренъ . надъ мъногы т„ поставл“ . вьниди вь радость ~ги твоего .

22   прист”пь же и приемы дъва таланъта рече . ~ги ~б таланъта ми еси пр›далъ . се дроуга› дъва приобр›тъ има .

23   рече емоу ~гь его . добры рабе благы и в›рьне . о мал› б› в›ренъ надъ мъногы т„ поставл“ . вьниди въ радость ~ги твоего .

24   прист”пь же и приемы единъ таланътъ рече ~ги . в›д›хъ т„ ›ко жестокъ еси ~члкъ . жьн„ идеже н›си с›лъ и събира† ^“доуже не расточъ

25   йлй оубо›въ с„ шедъ съкрыхъ талантъ твои вь земи . се имаши твое .

26   отъв›штавъ же ~гъ его рече емоу . зълы рабе и л›ны . в›д›аше ›ко жьн“ идеже не с›ахъ . й събира“ “доуже не расточихъ .

27   подобааше ти оубо въдати съребро мое тръжъникомъ . /й пришьдъ азъ вьз„лъ оубо бимь свое съ лихво^“ .

28   вьзьм›те оубо отъ него таланътъ . й дадите им”щюмоу . ~й . таланътъ .

29   йм”щюмоу бо весьде дано б”детъ и изб”детъ . а отъ не им”штааго и еже аште мьнитъ с„ имы вьз„то б”детъ отъ него .. к~ц ..

30   /й неключимааго раба въвръ‡›те въ тъм” кром›штьú“^“ . тоу б”детъ плачь и скрьжетъ з”бомъ ..

31   Егда придетъ ~снъ ~члскы въ слав› своеи . й вьси =сти= ~анûли съ нимъ . тъгда с„детъ на пр›стол› славы свое† .

32   й събер”тъ с„ пр›дъ нимь вьси †зыци . й разл”читъ † дроугъ отъ дроуга . ›коже пастыръ ражл”чаатъ овъц„ отъ козьлиштъ .

33   й поставитъ овьц„ о десн”“ себе . а козьлищ„ о шю^“ .

34   тъгда речетъ ~цсръ с”штиимъ о десн”“ его . прид›те ~блгн¹ отъца {ца} моего . насл›доуите оуготованое вамъ ~цсрствие . отъ съложени› вьсего мира .

35   възалка {с„} хъ бо с„ и дасте ми ›сти . въжд„дахъ с„ и напоисте м„ . страненъ б›хъ и вьв›сте м„ .

36   нагъ и од›сте м„ . бол›хъ и пос›тисте мене . въ темъници б›хъ и придете къ мьн› .

37   тъгда отъв›шта“тъ емоу праведьници ~гл“ште . ~ги когда т„ вид›хомъ алч^”ща й натроухомъ . ли ж„жд”ща и напоихомъ .

38   когда же т„ вид›хомъ странъна и във›сомъ . ли нага и од›хомъ .

39   когда же т„ вид›хомъ бол„шта йли вь темьници и придомъ къ {къ} теб› .

40   й отъв›штавъ ~цръ речетъ имъ . аминь ~гл“ вамъ . понеже сътвористе единомоу отъ сихъ малыхъ братръ моихъ мьньшихъ мьн› сътвористе ..

41   Тъгда речетъ и с”щимъ о {ш”}ш”“ его . йд›те отъ мене прокл„тии въ огнъ в›чъны . оуготованы ди›волоу и ~анûломъ его .

42   възалкахъ бо с„ и не дасте ми ›сти . вьжд„дахъ с„ и не напоисте мене .

43   страненъ б›хъ и не във›сте мене. нагъ и не од›сте мене . боленъ и въ темьници и не пос›тисте мене .

44   Тъгда отъв›шта“тъ и ти ~гл“ще . ~ги когда т„ вид›хомъ алч”ща . ли ж„жд”шта ли странъна ли нага . ли больна ли вь темьници . й не послоужихомъ теб› .

45   тъгда отъв›щаатъ имъ ~гл„ . аминь ~гл“ вамъ . понеже не сътвористе единомоу отъ сихъ мьньшихъ ни мьн› сътвористе .

46   й ид”тъ ти въ м”к” в›чън”“ . а праведьници въ животъ в›чъны .. к~ц ..

Глава 26 

1      быстъ егда съконьча ~исъ . вьс› словеса си . рече оученикомъ своимъ . ..

2     В›сте ›ко по дъвою дъноу пасх^а б”детъ . й ~снъ ~члвчскы пр›данъ б”детъ на проп„тие .

3     тъгда събъраш„ с„ архиереи и кънижъници и старьци людьстии . на дворъ архиереовъ . нарицаемааго каи›фа .

4     й съв›тъ сътвориш„ да ~исса льсти“ им”тъ и оуби“тъ .

5     ~глх” же нъ не въ праздьникъ . да не мльва б”детъ въ людехъ ..

6     ~сŸ же бывъшю въ витании . въ до{до}моу симона прокаженаго .

7     прист”пи кь немоу жена им”шти алавастръ мŸра драга . й вьзль› на глав” его вьзлеж„шта .

8     вид›въше же оученици его негодоваш„ ~глште . чесо ради гыб›ль си .

9     можаше бо се мŸро продано быти на мьноз› . й дано быти нищиимъ .

10   разоум›въ же ~ис рече имъ чьто троуждаате жен” . д›ло бо добро сътвори вь мьн› .

11   вьсегда бо нищ„† имате съ собо^“ . мене же не вьсегда имате .

12   вьзль›въши бо си мŸро се на т›ло мое на погребение м„ сътвори .

13   амин ~гл“ вамъ . йдеже аште пропов›д›но б”детъ ~евнûие се въ вьсемъ мир› речетъ с„ . й еже сътвори си въ пам„ть е/† .

14   Тъгда шедъ отъ обо“ ндс„т нарицаемы июда искариотъскы къ архиереомъ

15   рече . что хоштете ми дати . й азъ вамъ пр›даме и . они же поставиш„ емоу . ~û . ти съребрьникъ .

16   й отъ толи искаше подобъна вр›мени . да и пр›дастъ .. к~ц ..

17   Въ пръвы же денъ опр›снокъ . прист”пиш„ оученици къ ~исви ~гл“ще къ немоу . Къде хоштеши оуготоваемь теб› пасх” ›сти .

18   онъ же рече . /йд›те въ градъ къ етероу . и рьц›те емоу . оучитель ~глтъ оу тебе . сътвор“ пасх” съ оученикы своими .

19   й сътвориш„ оученици ›коже повел› имъ ~ис . й оуготоваш„ пасх” .

20   вечероу же бывъшоу . възлеже съ об›ма на дес„те оученикома .

21   й ›д”щемъ имъ рече . аминъ ~глвмъ . ›ко единъ отъ васъ пр›дастъ м„ .

22   й скръб„ще ‡›ло нач„с„ ~глти емоу единъ кожъдо ихъ . еда азъ есмъ ~ги .

23   онъ же отъв›щавъ рече . омочии съ мъно“ р”к” въ солило . тъ м„ пр›дастъ .

24   ~снъ же ~члв›чскы идетъ . ›коже естъ писано о немь . горе же ~члвкоу томоу имьже ~снъ ~чскъ пр›дастъ с„ . добр›/а би было емоу аште с„ би не родилъ ~чкъ тъ .

25   отъв›щавъ же июда пр›да†и его рече . еда азъ есмъ равьви . ~гла емоу ты рече ..

26   @д”щемъ же имъ . приимь ~ис хл›бъ и ~блгсшть . пр›ломи и да›ше оученикомъ своимъ . й рече Приим›те ›дите се естъ т›ло мое .

27   й приимъ чаш” и хвал” въздавъ . дастъ имъ ~гл„ . пиите отъ не† вьси

28   се естъ кръвъ мо› новааго зав›та . проливаемаа за мъногы въ отъдание гр›хомъ .

29   ~гл“ же вамъ . ›ко не имамъ пити юже отъ сего плода лозънааго . до того дьне егда пь^“ съ вами новъ въ ~цсрствии ~отца моего .

30   й вьсп›вьше изид” въ гор” елеонъск” ..

31   Тъгда ~гла имъ ~ис . вьси вы съблазните с„ о мьн› вь сь“ ношть . псано бо естъ пораж” пастырь и разид”тъ с„ овъц„ стада .

32   по въск{р}ьсновени же моемь . вар›“ вы въ галиле/и .

33   отъв›щавъ же петръ рече емоу . аште и вьси съблазн„тъ с„ о теб› . азъ николиже не съблажн“ с„ .

34   рече емоу ~ис . аминь ~гл“ теб› . ›ко вь сь“ ношть пр›жде даже кокотъ не възгласитъ . три краты отъвръжеши с„ мене .

35   ~Гла емоу петръ . аште ми с„ ключитъ съ тобо“ оумьр›ти . не отъвръг” с„ тебе . такожде и вьси оученици р›ш„ .

36   тъгда приде ~ис . вь весь нарицаем”“ ûедсимани . й ~гла оученикомъ с›д›те тоу . дондеже шедъ помол“ с„ тамо .

37   й поемъ петра . и оба ~сна зеведеова . нач„тъ скръб›ти и т”жити .

38   тъгда ~гла имъ ~ис . прискръбъна естъ ~дша мо› до съмръти . пожид›те сьде и бьдите съ мъно“ .

39   й пр›шьдъ мало паде ницъ мол„ с„ и ~гл„ . ~*«че мои аште възможьно естъ да мимо идетъ отъ мене чаша си . обаче не ›ко азъ хощ” . нъ ›коже ты .. к~ц ..

40    приде къ оученикомъ и обр›те † съп„шт„ . й ~гла петрови . тако ли не възможе единого часа побьд›ти съ мъно“ .

41   бьдите и молите с„ да не вьнидете въ напасть . ~дхъ бо бьдръ а плъть немощьна ..

42   Пакы въторице“ шедъ помоли с„ ~гл„ . ~/отче мои аште не възможетъ чаша си . мимо ити отъ мене . аште не пи“ е† б“ди вол› тво› .

43   и пришедъ пакы обр›те † съп„щ„ . б›сте бо очи имъ т„жьц› .

44   й оставль † . пакы шедъ помоли с„ третице^“ . тожде слово рекъ .

45   тъгда приде къ оученикомъ . й ~гла имъ съпите прочее и почиваате . се приближи с„ година . й ~снъ ~чскыи пр›даатъ с„ въ р”кы гр›шъникомъ .

46   въстан›те ид›мъ . се приближи с„ пр›да†и м„ .

47   й ещте ~гл“штю емоу . се июда единъ отъ обою на дес„те приде . й съ нимъ народъ мъногъ . съ ор”жии и дрькьльми . отъ архиереи и старецъ людьскыхъ .

48   пр›да†и же и дастъ имъ знамение ~гл„ . егоже аште лобьж” тъ естъ им›те и .

49   й абье прист”пь къ ~исви рече емоу . радоуи с„ равьви . й облобыза и .

50   йсоусъ же рече емоу . дроуже на неже еси пришелъ . тъгда прист”пьше възложиш„ р”ц› на ~иса и †с„ и .

51   й се единъ отъ с”щтихъ съ ~исмъ . простеръ р”к” извл›че ножъ свои . й оударь раба архиереова . оур›за емоу оухо .

52   тъгда ~гла емоу ~исъ . възврати ножь свои въ свое м›сто . вьси бо приемъшеи ножь ножемь погыбн”тъ .

53   ли мьнитъ ти с„ ›ко не мог” нын› оумолити отъца моего . й приставитъ мьн› в„ште ли дъва на дес„те леûеона ~анûлъ

54   како же оубо съб”д”тъ с„ кънигы . ›ко тако подобааше быти .

55   Въ тъ часъ рече ~ис народомъ . ›ко на разбоиника ли изидете съ ор”жьемь и дрькольми †ти м„ . по вьс„ дьни с›д›ахъ при васъ въ ~цркве и не †сте мене ..

56   Се же вьсе быстъ . да съб”д”тъ с„ кънигы пророчъскы† . тъгда оученици вьси оставльше и б›жаш„ ..

57   Они же емъше ~исса в›с„ къ каи›ф› архиереови . йдеже кънижьници и старьци събьраш„ с„ .

58   петръ же ид›аше по немь из далече . до двора архиереова . й въшедъ вън”трь с›д›аше съ слоугами . вид›ти коньчин” .. ..

59   /архиереи же и старьци . й сьнемь вьсь . йскаах” лъжа съв›д›тел› на ~иса . ›ко да оуби“тъ ¹ .

60   /й не обр›т” . мьногомь лъжемъ съв›д›телемъ . прист”пьшемъ . Посл›дь же прист”пьша дъва лъжа съв›д›тел›

61   р›сте . сь рече мог” разорити ~црквь ~бжи^“ . й трьми дьньми созъдати ^“ .

62   й въставъ архиереи рече емоу . ничьсоже ли не отъв›штаваеши . чъто сии на т„ съв›д›тельствоу“тъ .

63   ~йс же млъчааше . й отъв›штавъ архиереи рече емоу . заклина“ т„ ~бмь живымъ да речеши намъ . аще ты еси ~хъ ~снъ ~бжии .

64   ~гла имъ ~исъ ты рече . обаче ~гл“ вамъ . отъ сел› оузьрите ~сна ~~члв›чскааго . с›д„шта о десн”“ силы . й гр„д”щь на облац›хъ ~нбскыхъ ..

65   Тъгда архиереи растръ‡а ризы сво† ~гл„ . ›ко власфими“ рече . чъто еще тр›боуемъ съв›д›тель . се {ны}нын› слышасте власфими“ его .

66   чъто с„ вамъ мьнитъ . они же отъв›щавъше р›ш„ . повиненъ естъ съмръти .

67   Тъгда запльваш„ лице его . й пакости емоу д›аш„ . ови же за ланит” оудариш„

68   ~глште . прорьци намъ ~хе кто естъ оудареи т„ .

69   Петръ же вьн› с›д›аше на двор› . й прист”пи къ немоу едина рабыни ~гл“щи . й ты б› съ ~/исмь галилеискымъ .

70   онъ же отъвръже с„ пр›дъ вьс›ми ~гл„ . не в›мь чьто ~глши .

71   йшьдъшоу же емоу въ врата . оузьр› и дроуга› . й ~гла имъ тоу и сь б› ~члкъ . съ ~исмъ назар›аниномь .

72   й пакы отъвръже с„ съ кл„тво“ . ›ко не зна“ ~члвка .

73   не по мъногоу же прист”пьше сто†штеи р›ш„ петрови . въ ¹стин” и ты отъ нихъ еси . йбо и бес›да тво› ав› т„ творитъ .

74   тогда нач„тъ ротити с„ и кл„ти с„ ›ко не зна“ ~члвка . й абие кокотъ възгласи .

75   й пом›н” петръ ~глъ /исŸсовъ йже рече емоу . ›ко пр›жде даже кокотъ не възгласитъ . три краты отъвръжеши с„ мене . й ишедъ вонъ плака с„ горько .. к~ц .

Глава 27

1     Ютроу же бывъшоу . Съв›тъ сътвориш„ вьси архиереи и старьци людьсции на ~иса . ›ко оубити и.

2     й съв›завъше и в›с„ . й пр›даш„ и понтьскоумоу пилатоу . йûемоноу .. к~ц .

3     Тъгда вид›въ июда пр›давыи его . ›ко ос”диш„ и . раскаавъ с„ възврати три дес„ти съребрьникъ . архиереомъ и старьцемъ

4     ~гл„ . съгр›шихъ пр›давъ кръвъ не повинън” . они же р›ш„ что естъ намъ ты оузьриши .

5     й повръгъ съребро въ ~цркве отиде . й ошедъ вьзв›си с„ ..

6     Архиереи же приемъше съребро р›ш„ . не достоино естъ въложити его въ карван” . понеже ц›на кръве естъ .

7     съв›тъ же сътворьше коупиш„ имь село ск”дельниково . въ погр›бание странънымъ .

8     т›мь же нарече с„ село то село кръве до сего дьне .

9     Тъгда събыстъ с„ реченое пророкомь ~гл“штемь . й при†с„ три дес„ти съребръникъ ц›н” ц›ненааго . егоже ц›ниш„ отъ ~снъ ~излвъ .

10   й даш„ш„ † на сел› ск”дельничи . ›коже съказа мьн› ~гь ..

11   ~йс же ста пр›дъ иûемономъ . й въпроси и иûемонъ ~гл„ . ты ли еси ~цсрь июдеискъ . ~йс же рече емоу ты ~глши .

12   й егда на нь ~глх” архиереи и старьци . ничьсоже отъв›штавааше .

13   Тъгда ~гла емоу пилатъ . не слышиши ли колико на т„ съв›д›тельствоу^“тъ .

14   й не отъв›шта емоу ни къ единомоу ~глоу . ›ко дивити с„ иûемоноу ‡›ло .

15   На вьс›къ же день великъ обычаи б› [й]ûемоноу . отъпоуштати народоу . съв„зьн› егоже хот›ах” .

16   йм›аше же тъгда съв„зьн› нарочита нарицаемааго варавва .

17   събъравъшемъ же с„ имъ . рече имъ пилатъ . кого хощете отъ обою отъпоуштю вамъ . варавв” ли . /йли ~иса нарицаемааго ~ха .

18   в›д›ше бо ›ко зависти ради пр›даш„ и ..

19   С›д„штю же емоу на с”дишти . посъла къ немоу жена сво› ~гл“щи . ничьсоже теб› /й праведьникоу томоу . мъного бо пострадахъ дьнесь вь сьн› его ради ..

20   Архиереи же и старьци наоустиш„ народы . да испрос„тъ варавв” . ~йса же погоуб„тъ .

21   отъв›щавъ же /йûемонъ рече имъ . кого хоштете отъ обою отъпоушт” вамъ . они же р›ш„ варавв” .

22   ~гла имъ пилатъ . что же сътвор“ ~иса нарицаемааго ~ха . ~глаш„ емоу вьси . да проп„тъ б”детъ .

23   йûемонъ рече имъ . что бо зъло сътвори . они же из лиха въпи›х” ~гл“ште . да проп„тъ б”детъ .

24   вид›въ же пилатъ ›ко ничесоже не оусп›атъ . нъ паче млъва бываатъ . приемъ вод” оумы р”ц› пр›дъ народомъ ~гл„ . не повиненъ есмъ отъ кръве сего праведънааго . вы оузьрите .

25   й отъв›щавъше вьси людье р›ш„ . кръвь его на насъ и на ч„д›хъ нашихъ . ..

26   Тъгда отъпоусти имъ варавв” . ~йса же бивъ пр›дастъ имъ да и пропън”тъ .

27   тъгда воини иûемонови . пр›имъше ~иса на с”дишти . събъраш„ на нь вьс” спир” .

28   й съвлъкъше и хламидо“ чръвлено“ од›ш„ и .

29   й съплетъше в›нецъ отъ тръни/› възложиш„ на глав” его . й трьсть вь десниц” его . й поклоньше с„ на кол›ноу пр›дъ нимь . р”гаах” с„ емоу ~гл“ште . радоуи с„ ~цсрю июдеискъ ..

30    плин”въше на нь при†с„ трьсть . й би›х” и по глав› .

31   й егда пор”гаш„ с„ емоу . съвл›ш„ съ него хламид” й обл›ш„ и въ ризы сво† . й в›с„ ¹ на проп„тие .

32   сход„ще же обр›т” ~чка кŸрин›иска . йменемь симона семоу зад›ш„ понести ~крсть его . .. к~ц ..

33   й пришедъше на м›сто нарицаемое голъгота . еже естъ нарицаемое краниево м›сто

34   даш„ емоу оцътъ пити съ злъчь“ съм›шънъ . й въкоушъ не хот›ше пити .

35   пропьньше же и . разд›льше ризы его меташ„ жр›би† .

36   й с›дъше стр›жаах” и тоу .

37   й положиш„ връхоу главы его вин” написан” . сь естъ ~цсрь июдеискъ .

38   Тъгда проп„ш„ съ нимь дъва разбоиника . единого о десн”^“ и единого о ш”“^” .

39   мимо ход„штеи же хоул›ах” и . покыва“ште главами своими .

40   й ~глагол“ште . оува . разар›†и ~црквъ . й трьми деньми съзида† ~съпси себе . аште ~снъ ~бжии еси . съл›зи съ ~крта .

41   Такожде же и аархиереи р”га“ште с„ . съ кънижьникы и старьцы . й фарисеи ~глаах” .

42   /йны ~спсе себе ли не можетъ ~спсти . аште ~цсрь ~издлвъ естъ . да съл›зетъ нын› съ ~крста . й в›р” имемъ емоу .

43   оупъва на ~ба да избавиты и нын› . аште хоштетъ емоу . рече бо ›ко ~бжии ~снъ есмъ .

44   тожде же и разбоиника расп„та съ нимъ поношаасте . емоу .

45   Отъ шесты ¹ † же годины тъма быстъ по вьсеи земи . до дев„ты† годины ..

46   При дев„т›и же годин› вьзьпи ~ис гласомь велиемь ~гл„ . ел«й ел«й лема савахтани . ежестъ ~бже мои ~бже мои . въск”“ м„ еси оставилъ .

47   едини же отъ сто/†щихъ тоу слышавъше ~глаах” . ›ко или“ зоветъ .

48   й абие текъ единъ отъ нихъ . й приемъ г”б” . йспльнь оцьта . й вьзнезъ на трььсть . напа›ше и .

49   а прочии ~глх” . остани да видимъ . аще придетъ или› ~спстъ его . дроугы же приемъ копие прободе емоу ребра . й изиде вода и кръвь . ..

50   ~~съ же възъпивъ ~глсмъ въльемь испоусти ~дхъ .

51   й се катапетазма ~црквна› раздъра с„ . съ вышън›аго кра› до ни ??? жън›аго на дъво/е . й земл› потр„се с„ . й камение распаде с„ .

52   й гроби отвр›с„ с„ . й мънога т›леса почива“штиихъ ~стыхъ въсташ„ .

53   й ишедъше из г[р]объ по воскръсновении его . вънид” въ ~сты градъ . й ›виш„ с„ мъногомъ .

54   сътъникъ же и иже б›х” съ нимъ стр›г”ште ~иса . вид›въше тр”съ и бывъшаа . оубо›ш„ с„ ‡›ло ~гл“ще . вы истин” ~бжии ~снъ съ б› .. к~ц ..

55   Б›ах” же тоу жены мъногы из далече зьр„шт„ . †же ид” по ~ис› . отъ галиле† слоуж„шт„ емоу .

56   вь нихъ же б› мари› магдалын¹ /¹ мамари› и›ковл› и осии мати . й мати ~сновоу зеведеовоу .

57   Позд› же бывъшю . приде ~члкъ богатъ отъ аримат›/† . йменемь иосифъ . йже и оучи с„ оу ~иса .

58   съ прист”пь къ пилатоу проси т›ла ~исва . пилатъ же повел› въдати т›ло ~исво .

59   й приемъ т›[ло] иосифъ . обитъ е плащанице“ чисто“ .

60   й положи е въ нов›мь своемь гроб› . йже ис›че въ камени . й възваль камень велии на двьри гроба и отиде .

61   б› же тоу ма~р› магдалыúи . й дроуга› мари› с›д„щи пр›мо гробоу .. к~ц ..

62   Въ оутрънии же день иже естъ по параскевьûии . събраш„ с„ архиереи и фарисеи . къ пилатоу

63   ~гл“ште ~ги пом›н”хомъ ›ко льстецъ онъ рече . еште сы живъ . по трехъ дьнехъ въстан” .

64   повели оубо оутвръдити гробъ до трети›аго дьне . еда како пришедъше оученици его ношти“ оукрад”тъ ¹. й рек”тъ людемъ въста отъ мрътвыхъ . й б”детъ посл›дьн›а лесть горьши пръвы† .

65   рече имъ пилатъ имате коустоди“ ид›те оутвръдите ›коже в›сте .

66   они же шедъше оутвръдиш„ гробъ . знаменавъше камень съ коустодие^“ .. к~ц ..

Глава 28

1     Въ вечеръ же соботъны . свита^“щи въ пръв”^“ собот” . приде мари› магдалыúи . й дроуга› мари› вид›тъ гроба .

2     й се тр”съ быстъ велии . ~анûл бо ~гнь съшедъ с ~нбсе . й прист”пь отъвали камень отъ двьреи гроба . й с›д›аше на немь .

3     б› бо зракъ его ›ко{о} млънии . й од›ние его б›ло ›ко сн›гъ .

4     отъ страха же его сътр„с„ с„ стр›г”штеи . /й быш„ ›ко мрътви .

5     отъв›штавъ же ~анûль рече женама . не боита вы с„ . в›мъ бо ›ко ~иса про{п„}п„тааго ищета .

6     н›стъ сьде въста бо ›коже рече . прид›та видита м›сто . йдеже лежа ~хъ .

7     й †дро шьдъши рьц›та оученикомъ его . ›ко въста отъ мрътвыхъ . й се вар›атъ вы въ галилеи . тоу и оузьрите се р›хъ вама .

8      отъшедъши †дро отъ гроба съ страхомъ . й радости“ велие“ . т›сте вьзв›ститъ оученикомъ его .

9     й се ~исъ сър›те и ~гл„ радоуита с„ . он› же прист”пьши †сте с„ за н его . и поклонисте с„ емоу .

10   тъгда ~гла има ~исъ не боита с„ ид›та и вьзв›стита братрии моеи . да ид”тъ въ галиле^“ и тоу м„ вид„тъ .

11   йд”штама же има . се един¹ отъ коустоди† пришедъше въ градъ . вьзв›стиш„ архиереомъ вьс› бывъшаа .

12   й събъраш„ с„ старьци . съв›тъ же сътворьше . съребро мъного даш„ воиномъ .

13   ~гл“ште . рьц›те ›ко оученици его ношть“ . пришедъше оукрад” и намъ съп„штемъ .

14   й аште се оуслышано б”детъ оу /иûемона . мы оутолимы и . й вы бес печали сътворимъ .

15   они же приемъше съребро . сътвориш„ ›коже наоучени быш„ . й промьче с„ слово се въ ¹юдеихъ до сего дьне ..

16   `Едины же на дес„те оученикъ . йд” въ галиле^“ . въ гор” ›може повел› имъ ~исъ .

17   /й вид›въше и поклониш„ с„ емоу . ови же оус”мьн›ш„ с„ .

18   й прист”пь ~ис рече имъ ~гл„ . дана ми естъ вьс›ка власть . на ~небсе и на земи .

19   Шьдъше оубо наоучите вьс„ ~†зкы . крьст„ште † въ ¹м„ ~отца и ~сна и ~стааго ~дха .

20   оуч„ще † блюсти . вьс› елико запов›дахъ вамъ . . /й се азъ съ вами есмъ вьс„ дьни до съконьчани› в›ка аминь .. .. к~ц .. .. ..Хостинг от uCoz
Рейтинг@Mail.ru