Evangelium secundum Marcum

ЕВАНЬÐЕЛИЕ ОТЪ МАРКЪА ..

ГЛА~В ЕВНЪ~ûЛИ@ Е¶Е ОТЪ МАРКЪА .. ..

~а О б›съноу“штиимъ . ..

~б О тъшти петров› .. .. ..

~в О йсц›л›въшиихъ отъ различенъ нед”гъ . .. ..

~г О прокажен›мь . ..

~д О ослаблен›емъ жилами .. ..

~е О левьûи и мытари . .. ..

~ж О с”хор”ц›мъ .. ..

~‡ О избърании ~аплъ ..

~з О с›мени притъча ..

~й О запр›штении водамъ ..

~~ай О леûеон› ..

~~бй О дъштери сŸнагогов› .. ..

~~вй О кръвоточив›и .. ..

~~гй О повел›нии ~аплмъ .. ..

~~дй О иоанн› и о ирод› ..

~ей О п„ти хл›бъ . .. ..

~жй О морьсц›мь хождении ..

~‡й О пр›ст”плении запов›ди ~бжи† ..

~зй О финикисии ..

~и О г”гънив›емь . ..

~иа О седми хл›бъ .. ..

~иб О [ква]с› {ф}фарис›исц› .. ..

~ив О сл›п›емь ..

~иг О въпрошении кесариист~ц›емъ ..

~ид О пр›ображении ~хв› ..

~ие О зълод›“штимъ с„ на новы ~мсц„ ..

~иж О помъшл›“штиихъ къто болеи естъ .

~и‡ О въпрошъшиихъ фарис›ихъ ..

~из О въпрошъшиимъ богат›мь .

~û О ~сновоу зеведеовоу ..

~ûа О варьтимеи . ..

~ûб О жр›б„ти ..

~ûв О оусохъшии смоковъници . ..

~ûг ~о не помьн›ти вражьды . ..

~ûд О въпрошъшихъ ~га архиереихъ и кънижьниц›хъ ..

~ûе О виноног~рд› . ..

~ûж О въпрошъшиихъ льсти“ о киньс› . ..

~û‡ О садоукеихъ ..

~ûз О кънижъниц›хъ ..

~к О въпрошении ~гни ..

~ка . О жен› ›[же] [оба] [п›]턇а ..

~кб О с”дьн›емь дьне си р›чь о коньчин› ..

~кв О дьни и час› ..

~кг . О помазавьшии ~га мŸрмъ ..

~кд О пасц› ..

~ке . О пр›дании пророчъство .. ..

~кж Отъметание петрово ..

~к‡ О въпрошении т›лесе ~гн› .. .. .. .. .. .. .. ..

 

Глава 1

1     Зач„ло ~еваньûли› ~исхва ~сна ~бжи› .

2     ›коже естъ писано въ пророц›хъ . се азъ посъл“ ~анûлъ мои пр›дъ лицемъ твоимъ . йже оуготовитъ п”ть твои .

3     гласъ въпи“щааго въ поустыни . оуготовите п”ть ~гнь . правы творите стъ‡„ его .

4     быстъ иоанъ кръст„ въ поустыни . й пропов›да† кръштение покаанию . въ отъпоуштение гр›хомъ .

5     й исхождааше къ немоу вьс› июдеиска страна и ~ерлмне и кръштаах” с„ вьси въ Йоръдансц›и р›[ц›] отъ него  йспов›да“ште гр›хы сво† .

6     б› же иоанъ облъченъ власы вельб”ждй . й по›съ оусни›нъ о чр›сл›хъ его . й ›дь акриди и медъ дивии .

7      пропов›дааше ~гл„ . гр„детъ кр›плеи мене въ сл›дъ мене . емоуже н›смъ достоинъ поклонь с„ раздр›шити . ремене чр›виемъ его .

8     азъ оубо кръстихъ вы водо“ . а тъ кръститъ вы ~дхомъ ~стымъ .. к~ц ..

9      быстъ въ дьни ты . приде ~исъ отъ назарета галилеискааго . й кръсти с„ отъ иоана въ Йордан› .

10   й абье въсход„ отъ воды . й вид› развод„шта с„ ~нбса . й ~дхъ ›ко гол”бь съход„шть на нь .

11   й быстъ гласъ съ ~нбсе . ты еси ~снъ мои възлюблены . о теб› благоволихъ .

12   й абье ~дхъ изведе и вь поустын“ .

13   й б› тоу въ поустыни . ~к . дьнъ . йскоушаемъ сотоно“ . й б› съ зв›рьми . й ~анûли сло[ы]жаах” емоу .

14   по пр›дании же иоанов› .. приде ~исъ въ галиле^“ . Пропов›да† ~еванûлие ~цствй› ~бжи›

15   ~гл„ . ›ко исплъни с„ вр›м„ . й приближи с„ ~цсрствие ~бжие . каите с„ и в›роуите въ ~евнûлие .

16   ход„ же при мори галилеисц› . вид› симона й аньдр›^“ братра того симона . въмета“шта мр›ж„ вь море . б›ашете бо рыбар› .

17   й рече има ~исъ прид›та вь сл›дъ мене . й сътвор“ вы быти ловъца члов›комъ .

18   й абье оставльша мр›ж„ сво† по немь идете .

19   й пр›шедъ отъ т”доу оузьр› и›кова зеведеова . й иоана братра его . й та въ ладии зав„за“шта мр›ж„ .

20   й абье възъва › . й оставльша отъца своего зеведеа въ лади/и съ наемъникы . по немь идете . ..

21   ` вьнид” въ каперънаоумъ . й абь въ соботы на соньмищи ычаше † .

22   й дивл›ах” с„ о оучении его б› бо оуч„ ›ко власть /ймы . й не ›ко кънижъници ихъ .. 

23    б› на соньми[щи]хъ ~члкъ нечистомь ~дхмь . й  възъва ~гл„

24   остани что естъ намъ и теб› . ~йсе назар›нине пришелъ еси п[ог]оубитъ насъ . в›мь т„ кто еси ~сты ~бжий .

25   й запр›ти емоу ~исъ ~гл„ . оумлъчи изиди из него .

26   й сътр„съ й ~дхъ нечистыи . й възъпивъ гласомъ велиемь йзиде иж него .

27   й оужас” с„ вьси . й сът„‡ах” с„ къ себ› ~гл“ште . чъто оубо естъ се . что оучение новое се . ›ко по области ~дхмъ нечистымъ велитъ и послоуша“тъ его . 

28    изиде слоухъ его абие во вьс” стран” галилеиск” .

29   й абье ишедъше и съньмишта . прид” въ домъ симоновъ и аньдр›овъ . съ /и›ковомъ и оаномъ .

30   Тъшта же симонова лежаше огнемь жегома . й абие ~глаш„ емоу о неи .

31   й прист”пь вьздвиже “ емъ за р”к” . й остави “ абие ог^нь .  й слоужааше имъ .

32   позд› же бывъшю . егда захождаше слъньце . приношаах” къ немоу вьс„ нед”жъны† и б›съны† .

33   й б› весь градъ събьраль с„ къ двъремъ .

34    исц›ли мъногы нед”жъны йм”шт„ различъны †‡„ . й б›сы мъногы йзгъна . й не оставл›ше ~глати б›съ . ›ко вид›ах” и ..

35    ютро пробр›згоу ‡›ло . въставъ изиде ~ись и иде въ поусто м›сто . й тоу молитв” д›аше .

36   й гънаш„ и симонъ и иже б›ах” съ нимь .

37   й обр›тъше и ~глаш„ емоу . ›ко вьси ишт”тъ тебе .

38   й ~гла имъ ид›мъ въ ближь턆 вьси и грады . да и тоу пропов›мь . на се бо изидъ .

39   й б› пропов›да† на сънъмиштихъ ихъ . въ въсеи галилеи . й б›сы изгон„ . ..

40    приде къ немоу прокаженъ мол„ и . й на кол›ноу пада† и ~гл„ емоу . ›ко аште хоштеши можеши м„ иштистити .

41   ~йс же ~милосрдовавъ простеръ р”к” косн” и . й ~гла емоу хощ” иштисти с„ .

42   й рекъшю емоу . абие отиде проказа отъ него . й чистъ быстъ .

43   й запр›щь емоу абие изгъна и .

44   й ~гла емоу блюди с„ никомоуже ничесоже не рьци . нъ шедъ покажи с„ архиереови . и принеси за очиштение твое . еже повел› моси въ съв›д›ние имъ ..

45   онъ же ишедъ нач„тъ пропов›дати мъного . й проносити слово . ›ко к томоу не можааше ›в› въ градъ вьнити . нъ вьн› въ поуст›хъ м›ст›хъ б› . й прихождах” къ немоу отъ въс”д› ..

Глава 2

1      вьниде пакы ~исъ въ каперънаоумъ по дьнехъ . й слоухъ быстъ ›ко бъ домоу естъ .

2     й абье събъраш„ с„ мъно‡и . ›ко къ томоу не вьм›щаах” с„ ни пр›дъ дверьми . й ~глаше имъ слово .

3      прид” къ немоу нос„ште ослабленъ жилами . носимъ четырьми .

4     й не мог”ште прист”пити къ немоу за народъ . отъкрыш„ покровъ идеже б› . й прокопавъше съв›сиш„ одръ на немьже ослаблены сълежааше .

5     вид›въ же ~исъ в›р” ихъ . ~гла ослабленоумоу . ч„до отъпоушта“тъ ти с„ гр›си твои .

6     б›х” же едини отъ кънижънижъникъ тоу с›д„ште . й помышл›“ште въ сръдьцихъ своихъ .

7     что сь тако глаголетъ власфими† . кто можетъ отъпоуштати гр›хы . ткмо единъ ~бъ .

8     й абие разоум›въ ~исъ ~дхомь своимь . ›ко тако ти помышл›“тъ въ себ› . рече имъ . что тако помышл›ате въ ~срдцихъ вашихъ .

9     что естъ оудоб›е решти ослабленоумоу . отъпоушта“тъ ти с„ гр›си .   ли решти въстани и вьзъми одръ твои и ходи .

10   нъ да в›сте ›ко власть ~снъ ~~члвчскы . отъпоуштати на земи гр›хы й ~гла ослабленоумоу .

11   теб› ~гл“ въстани и вьзьми одръ . твои и иди въ домъ твои

12   и въста абье и вьз„тъ одръ . й изиде пр›дъ вьс›ми . ›ко дивл›ах” с„ вьси и славл›х” ~ба ~гл“ште . ›ко николиже тако вид›хомъ .. к~ц ..

13   й изиде пакы къ морю . й весь народъ ид›аше къкъ немоу и оучааше † ..

14   й мимо гр„ды ~исъ вид› левьûи“ альфеова . с›д„шта на мытьници . и ~гла емоу по мьн› гр›ди . й въставъ въ сл›дъ его иде .

15   й быстъ же възлеж„штю емоу въ домоу его . й мъно‡и мытаре и гр›шъници възлежах” съ ~исмь и съ оученикы его . б›ах” бо мьно‡и . й по немь ид”

16   и кънижъници фарисеи . вид›въше и ›д”штъ съ мытари и гр›шъникы . ~глаах” оученикомъ его . что ›ко съ гр›шъникы ›стъ и пьетъ .

17   й слышавъ ~исъ ~гла имъ . не тр›боу“тъ съдравии бали† нъ бол„щеи . не придъ призъватъ праведьникъ . нъ гр›шъникы въ покаание .. к~ц ..

18   й б›ах” оученици иоанови . й фарисеи пост„ще с„ . й прид” и р›ш„ емоу . по что оученици иоанови и фарисеи пост„тъ с„ . а твои оученици не пост„тъ с„ .

19   й рече имъ ~исъ . еда мог”тъ ~снве брачьнии постити с„ . доньдеже съ ни ми естъ женихъ . елико вр›м„ съ собо“ им”тъ жениха . не им”тъ постити с„ .

20   прид”тъ же дьнье . егда отъиметъ с„ отъ нихъ женихъ . й тъгда пост„тъ с„ въ ты дьни .

21   й никтоже приставлени› плата не б›лена . не приставл›атъ риз› ветъс› . аште ли же ни възьметъ конецъ отъ не† новое . отъ ветъхааго . й горьши дира б”детъ .

22   й никътоже не въливаатъ вина нова вь м›хы ветъхы . аще ли же ни просадитъ вино ново . й вино прол›етъ с„ . й м›си погыбн”тъ . нъ вино новое въ м›хы новы ли›ти ..

23    быстъ мимо ход„штю емоу ~исоу . въ соботы сквоз› с›ни› .  й нач„с„ оученици его п”ть творити въстръга“ште класы .

24   й фарис›и ~глх” емоу . виждъ что твор„тъ въ соботы егоже не достоитъ .

25   й тъ ~глаше имъ . н›сте ли николиже чьли . что сътвори ~давдъ егда тр›бова . й възалъка самъ и иже б›ах” съ нимъ .

26   како въниде въ храмъ ~бжии . при авиатари архиереи . й хл›бы пр›дъложени› сън›стъ . йхъже не досто›ше ›сти . тькмо иереомъ . й дастъ и с”штимъ съ нимъ .

27   й ~глше имъ собота ~члка ради быстъ . а не ~члкъ соботы ради .  т›мь же ~гъ естъ ~снъ ~члчскы собот› ..

Глава 3

1     й вьнйде пакы вь съньмиште . й б› тоу ~члвкъ соух” р”к” имы .

2     й назираах” и . аще въ собот” исц›литъ Й . да на нь възглагол“тъ .

3     й ~гла ~ члкоу им”штоумоу соух” р”к” стани по ср›д›

4     и ~гла имъ . достоитъ ли въ собот” добро творити ли зъло творити . ~дш” съпасти ли погоубити . они же млъчаах” . й

5     възър›въ на н„ съ гн›вомъ . скръб„ о окаменени ~срдца ихъ . ~гла ~чкоу . простьри р”к” тво“ и простьр› . й оутвръди с„ р”ка его ц›ла ›ко и дроуга› .. к~ц ..

6      абие ишедъше фарис›и съ Йроди›ны . съв›тъ твор›х” на нь како и б” погоубили .

7     ~/йсъ же отиде съ оученикы своими къ морю . й мъногъ народъ отъ галиле† по немь иде . й отъ июде† .

8     й отъ ~илма . й отъ идоу웆 . й съ оного полоу иоръдана . й с”штеи о тŸр› и сидон› . мъого мъножъство . слышавъше елико твор›ше прид” къ немоу .

9     й рече оученикомъ своимъ . да естъ при немъ ладиица народа ради . да не сът”жа“тъ емоу .

10   многы бо исц›ли . ›ко нападах” емь хот„ште прикосн”ти с„ емь . елико им›ах” раны .

11   й егда вид›ах” и ~дси нечистии припадаах” къ немоу . й въпи›х” ~глште ›ко ты еси ~хъ ~снъ ~бжии .

12   й мъного пр›штааше имъ . да не ав› твор„тъ его .

13    вьзиде на гор” и призъва †же самъ хот› . й ид” къ немоу .

14   й сътвори дъва на дес„те да б”д”тъ съ нимь . й да посылаатъ † пропов›дати .

15   й им›ти область ц›лити нед”гы и изгонити б›сы .

16   й нарече им„ симоноу петръ .

17   и и›кова зеведеова . й иоана братра и›ковл› . й нарече има имен› . воаниръûесъ . еже естъ ~сна громова .

18   й аньдр›“ и филипа . й вартолом›а . й матътеа . й том” . й и›кова алфˆова . й тадеа и симона . канан›а .

19   й юд” искариотъскааго . йже и пр›дасты и . й прид” въ домъ .

20   й събъраш„ с„ пакы народи . ›ко не мощи имъ ни хл›ба сън›сти .

21   й слышавъше иже б›ах” оу него . йзид” †ти и . ~глах” бо ›ко неистовъ естъ .

22   й кънижъници низъшедъшеи отъ ~иерлма . ~глх” ›ко вель‡›волъ иматъ.  й ›ко о кьн„зи б›съ изгонитъ б›сы .

23   й призъвавъ † въ притъчахъ ~глаше къ нимъ . како можетъ сотона сотон” изгонити .

24   й аште ~цсрство на с„ разд›литъ с„ . не можетъ стати ц›сарьство то .

25   й аште домъ на с„ разд›литъ с„ . не можетъ стати домотъ .

26   й аште сотона въста самъ на с„ и разд›ли с„ . не можетъ стати . нъ коньчин” иматъ .

27   никтоже не можетъ със”дъ кр›пъкааго въшедъ въ домъ его расхытити . аште не пр›жде кр›пъкааго съв„жетъ . й тъгда домъ его расхытитъ . ..

28   `Аминь ~гл“ вамъ ›ко вьс› отъпоуст„тъ с„ ~снмъ ~члв›чъскомъ . съгр›шени› и власфими/† . елико аще власфимиса“тъ .

29   а иже власвимйсаатъ на ~сты ~дхъ . не иматъ отъпоуштени› въ в›къ .  нъ повиненъ естъ в›чъноумоу с”доу .

30   зане ~глаах” ›ко ~дхъ нечистъ иматъ .

31   Приде же мати его и братри› . й вьн› сто†ште посълаш„ къ немоу глаша“ште и .

32   й с›д›аше о немь народъ . р›ш„ же емоу се мати тво› и братри› тво› и сестры тво† вьн› ишт”тъ тебе .

33   й отъв›шта имъ ~гл„ кто естъ мати мо› ли братрь› мо› .

34   й съгл„давъ сто†шт„† окръсть его ~гла . се мати мо› и братри› мо› .

35   йже бо аште сътворитъ вол“ ~бжи^“ . съ братръ мои и сестра мо› . й мати естъ .

Глава 4

1     й пакы нач„тъ при мори оучити . й събъра с„ къ немоу народъ мъногъ . ›ко самъ вьл›зъ въ корабь с›д›аше въ мори . й вьсъ народъ б›ш„ при мори на земи .

2     й оучааше † притъчами ми мъного . й ~глаше имъ въ оучении своемь ..

3     слышите .. Се изиде с›†и с›атъ .

4     й быстъ егда с›аше . ова пад” на п”ти . й прид” птиц„ и позобаш„ › .

5     а дроугое паде на каменьн›емь . йдеже не им› земл„ мъногы . й абье проз„бе зане не им›аше гл”бины земъны/† .

6     слъньцоу же въси›въшю присв„де . й зане не им›ше корени› оусъше .

7     й дро[у]гое паде въ трънии . й вьзиде тръние и подави /е . и плода не дастъ .

8     й дроугое паде на земи добр› . й да›ше плодъ въсход„ и расты . й приплоди ово три дес„ти . ово ~м . ово съто .

9     й ~глаше . и웆и оуши слышати да слышитъ . ..

10   `Егда же быстъ единъ . въпросиш„ и иже б›ах” съ нимъ съ об›ма на дес„те притъч„ .

11   й ~глаше имъ вамъ естъ дано в›д›ти таинаа ~цсрстви› ~бжи› . ¬н›мъ же вън›щънимь въ притъчахъ вьс› быва^“тъ .

12   да вид„ще вид„тъ и не оузьр„тъ . й слыш„ште слыш„тъ . й не разоум›ва^“тъ . еда когда обрат„тъ с„ и отъпоуст„тъ с„ имъ гр›си .

13   й ~гла имъ не в›сте ли притъч„ се/† . й како вьс„ притъч„ разоум›ете .

14   с›†и слово с›атъ .

15   си же с”тъ ›же на п”ти . йдеже с›етъ с„ слово . й егда слыш„тъ . абие придетъ сотона . й отъиметъ слово с›ное въ сръдьцихъ ихъ .

16   й си такожде с”тъ . йже на каменъныхъ с›еми . йже егда слыш„тъ слово . абие съ радости“ приемл“тъ /е .

17   й не им”тъ корене вь себ› . нъ вр›меньни с”тъ . по томь же бывъши печали ли гонени/ю словесе ради . абие съблажн›“тъ с„ .

18   а син с”тъ с›анин въ трънии . слыш„штеи слово

19   и печали в›ка сего . й лесть богатьствие и о прочиихъ похоти въход„шт„ . подавл›“тъ слово . й бес плода бываатъ .

20   а си с”тъ с›анни на добр› земи . йже слъш„тъ слово и приемл“тъ е . й плод„тъ с„ . на три дес„ти и шесть дес„тъ и съто .

21    ~глаше имъ . еда приходитъ св›тильникъ . да подъ сп”домъ положенъ б”детъ. ли подъ одромъ . не да ли на св›штъникъ възллож„ты и .

22   н›стъ бо ничътоже таино еже не авитъ с„ . ни быстъ потаено . нъ да придетъ въ авление .

23   йже иматъ оуши слышати да слышитъ .

24   й ~глаше имъ . блюд›те с„ чъто слышите . вь нюже м›р” м›рите нам›ритъ с„ вамъ. й приложитъ с„ вамъ слыш„штиимъ .

25   же бо аште иматъ дастъ с„ емоу . а йже не иматъ . й еже иматъ отъиметъ с„ отъ него .

26   й ~глаше тако естъ ц›сарествие ~бжие . ›коже ~члкъ въм›таатъ с›м„ вь земл“ .

27   й съпитъ . й въстаатъ ношть и дьнь . й с›м„ проз„баатъ . й растетъ ›коже не в›стъ онъ .

28   о себ› бо земл› плодитъ с„ . пр›жде тр›в” по томь же класъ . по томъ же и пьшениц” въ клас› .

29   егда же созър›атъ плодъ . абие посълетъ сръпъ . ›ко настоитъ ж„тва ..

30    ~глше чесомоу оуподобимъ ~цсрствие ~бжие . ли коеи притъчи . приложимъ е

31   ›ко горюшън› зрън› . еже егда въс›но б”детъ въ земл“ . мьне вьс›хъ с›???ъ менъ земъныхъ .

32   й егда вьс›но б”детъ въздрастетъ . й б”детъ боле вьс›хъ зелии . и творитъ в›тви вели† . ›ко мошти подъ с›ни^“ его птицацамъ ~нбскыимъ витати .

33   й тац›ми притъчами мънми  ~глше имъ слово . ›коже можаах” слышати .

34   бес притъч„ же не ~глаше имъ . единъ же съказаше оученикомъ своймъ вьс› ..

35    ~гла имъ въ тъ день вечероу бывъшоу . пр›ид›мъ на онъ полъ .

36   й отъпоуштьше народъ . по†с„ и ›коже б› въ ладии . й ины же лади† б›ах” съ нимь .

37   й быстъ боур› в›тръна вели› . влъны же вьливах” с„ въ лади“ . ›ко юже погр„зн”ти хот›аше .

38   й б› самъ на кръм› на възглавьници съп„ . й възбоудиш„ и . й ~глаш„ емоу оучителю . не родиши ли ›ко погыблемь .

39   й въставъ запр›ти в›троу . й рече морю мльчи и оустани . и оулеже в›тръ и быстъ тишина вели› .

40   /й рече имъ чъто тако страшиви есте . како не имете в›ры .

41   й възбо›ш„ с„ страхомь велиемь . й ~глах” дроугъ къ дроугоу . къто оубо естъ сь . ›ко и в›три и море послоуша“тъ его .

Глава 5

1     й прид” на онъ полъ мор› . въ стран” гадаринск” ..

2      изл›зъшоу емоу ис корабл› . абие сър›те и отъ гробъ ~чкъ . нечистомъ ~дхмъ .

3     йже жилиште им›аше въ гроб›хъ . й ни жел›зномъ ”жемь его никтоже не можааше съв„зати .

4     зане мъногы краты п”ты и ”жи жел›зны съв„[за]н” с”щю .  пр›тръзаах” с„ отъ него . ”жа жел›зна и п”та съкроушаах” с„ .  й никтоже его не можааше оум”чити .

5     и вы ин” день и ношть . въ гроб›хъ и въ горахъ б› . вьпи† и тлъкы с„ камениемь .

6     оузьр›въ же ~иса из далече . тече и поклони с„ емоу .

7     й възъпивъ гласомъ велиемь ~гла . что мьн› и теб› ~исе ~сне ~ба  вышън›аго . заклина“ т„ ~бмъ не м”чи мене .

8     ~гла емоу изиди ~дше нечистыи отъ ~члвка .

9     й въпрашаше и како ти естъ /Йм„ . й ~гла емоу леûеонъ мьн› естъ /им„ . ›ко мъно‡и есмъ .

10   й мол›ше и мъного . да не посълетъ ихъ кром› страны .

11   б› же тоу стадо свино пасомо велие при гор› .

12   й молиш„ и вьси б›си ~гл“ште . посъли ны вь свини† да вь н„ вьнидемь .

13   й абие повел› имъ ~исъ . й ишедъше ~дси нечистии . вьнид” вь свини† . й оустръми с„ стадо по бр›гоу въ море . б› же ихъ ›ко дъв› тыс”шти . й оутапаах” въ мори .

14   й пас”шти свисвини† б›жаш„ . й вьзв›стиш„ въ град› и на сел›хъ . й прид” вид›тъ что естъ бывъшее .

15   прид” къ ~исви и вид›ш„ б›съновавъшааго с„ . с›д„ща обльчена . й съмысл„шта им›въшааго леûеонъ . й оубо›ш„ с„

16   и пов›д›ш„ имъ вид›въшеи . како быстъ б›съноуемоу . й о свини›хъ .

17   й нач„с„ с„ молити и . отити отъ пр›д›лъ ихъ .

18   й въход„штю емоу въ ладииц” . мол›аше и б›съновавы с„ . да би съ нимь былъ .

19   ~йсъ же не дастъ емоу . нъ ~гла емоу иди въ домъ твои къ твоимъ . й вьзв›сти имь . елико ти ~гъ сътвори и помилова т„ .

20   й иде и нач„тъ пропов›дати въ декаполи елико сътвори емоу ~исъ .  й вьси дивл›ах” с„ .

21   й пр››въшю ~исви въ кораби пакы на онъ полъ . събъра с„ народъ мъногъ о немь . й б› при мори .

22   й се приде единъ отъ архисоунагогъ . йменемь иаирь . й вид›въ й паде на ногоу его .

23   й мол›ше и мъного ~гл„ . ›ко дъшти мо› на коньчин› естъ . да пришедъ възложи на н“ р”ц› . да ~спсна б”детъ и оживетъ .

24   й иде съ нимь . й по немь ид›аше народъ мъногъ . й оугн›таах” и .

25   й жена едина с”шти въ точении кръве л›тъ дьв› на [де]с„те .

26   й много пострадавъши отъ мъногъ балии . й иждивъши вьсе свое . й ни едино† поль‡„ обр›тъши . нъ паче въ горе пришьдъши .

27   слышавъши о ~ис› . пришедъши въ народ› . съ зади прикосно с„ риз› его .

28   ~глаше бо . ›ко аште прикосн” с„ пон›н› риз› еего ~спсна б”д” .

29   й абие ис„кн” источьникъ кръве е† . й разоум› т›ломъ ›ко ц›л›атъ отъ раны .

30   й абье ~исъ оштюшть вь себ› сил” ишедъш” отъ него . обраштъ с„ вь народ› ~глаше . кто прикосн” с„ ризахъ моихъ .

31   й ~глаш„ емоу оученици его . видиши народъ оугн›та“штъ т„ . й ~глеши къто с„ прикосн” с„ мън› .

32   й озирааше с„ вид›ти сътворьш”“ се ..

33   ¶ена же оубо›въши с„ и трепещ”шти . в›д”щи еже быстъ еи .  приде и припаде къ немоу . й рече емоу въс” истин” .

34   ~исъ же рече еи дъшти в›ра тво› ~спст„ иди съ миромъ . й б”ди ц›ла отъ раны твое/† .

35    еште ~гл“штоу емоу прид” отъ архисŸнагога ~гл“ште .  ›ко дъшти тво› оумьр›тъ что движеши оучител› .

36   ~йсъ же абие слышавъ . слово ~глемое . ~гла архисŸнагогови не бои с„ . тъкмо в›роуи .

37   й не остави ити по себ› ни единого же . тъкмо петра и и›кова . й иоана братра и›ковл› .

38   й приде въ домъ архисŸнагоговъ . й вид› мльв” и плач”шт„ с„ . й крич„шт„ мъного .

39   й въшедъ ~гла имъ . чьто млъвите и плачете с„ . отроковица н›стъ оумръла нъ съпитъ .

40   й р”гаах” [с„] емоу . онъ же изгънавъ вьс„ . по†тъ ~отца отроковиц„ и матерь . й иже б›ш„ съ нимь . й вьниде идеже б› отроч„ леж„ .

41   й емъ за р”к” отроковиц” ~гла еи . талитакоумъ . еже естъ съказаемое . д›вице теб› ~гл“ въстани .

42   й абие въста д›вица и хождааше . б› бо л›тома дъв›ма на дес„те . й оужасн”ш„ с„ оужасомь велиемь .

43   й запр›ти имъ мъного да никтоже не оув›стъ сего . й рече дати еи ›сти ..

Глава 6

1      изиде отъ т”доу . й приде въ отечьствие свое . й по немь ид” оученици его .

2     й бывъши собот› . нач„тъ на сьнмишти оучити . й мънози слышавъше дивл›х” с„ ~гл“ще . отъ к”доу се естъ семоу . й что пр›м”дрость дана› емоу . й силы таковы р”кама его быва“тъ .

3     не сь ли естъ тектонъ ~снъ мариинъ . братръ же и›ковоу и оси и юд› и симоноу . не и ли сестры его с”тъ оу насъ сьде . й съблажнаах” с„ о немь . ..

4     ~Глааше же имъ ~исъ ›ко н›стъ пророкъ бечьсти . тъкъмо въ своемь отьчьствии и въ рождении и въ домоу своемь

5     не можааше тоу ни едино† силы сътворити . тъкмо на мало нед”жьникъ р”ц› възложь исц›ли .

6     й диви с„ за нев›ръство ихъ . й объхождаше градъц„ оуч„ ..

7      призъвавъ оба на дес„те и нач„тъ † сълати дъва нъ дъва .  й дааше имъ власть на ~дс›хъ нечистыхъ .

8     й запр›ти имъ . да ничьсоже не вьземл“тъ на п”ть . тъкмо жезлъ единъ . ни пиры ни хл›ба ни при по›с› м›ди .

9     нъ обоувены въ сандали† . й не облачити с„ вь дъв› риз› .

10   /й ~глаше имъ идеже колижъдо вънидете въ домъ . тоу пр›бываите доньдеже изидете отъ т”д› .

11   й елико аште не приим”тъ васъ . ни послоуша“тъ васъ . йсход„ште отъ т”д” отътр„с›те прахъ иже естъ подъ ногами вашими въ съв›д›тельство имъ . `Аминь ~гл“ вамъ отърадьн›е б”детъ содомомъ ли гомор›немь . вь день с”дъныи . неже градоу томоу .

12   й ишедъше пропов›даах” да пока“тъ с„ .

13   й б›сы мъногы изгон›ах” . й мазаах” олеемъ мъногы нед”жъны и исц›л›ах” ..

14    оуслышавъ ~цсръ иродъ слоухъ ~исвъ . ›в› быстъ им„ его . й ~глаше ›ко иоанъ кръст„и въста отъ мрътвыхъ . й сега ради силы д›“тъ с„ о немъ .

15   йни же ~глах” ›ко или› естъ . ›ко единъ отъ ~пркъ .

16   слышавъ же иродъ рече . ›ко егоже азъ оус›кн”хъ иоана сь естъ .  тъ въста отъ мрътвыхъ .

17   Тъ бо иродъ посълавъ †тъ иоана . й съв„за и въ темьници . йроди›ды ради жены филипа братра своего . ›ко ожени с„ е“ .

18   ~глаше бо иоанъ иродови . не достоитъ теб› им›ти жены филипа братра своего .

19   йроди› же гн›вааше с„ на нь . й хот›аше и оубити и не можааше .

20   йродъ бо бо›аше с„ иоана . в›ды и м”жа праведъна и ~ста . и хран›аше и . й послоуша† его мъного твор›ше . й въ сласть его послоушааше .

21   й приклоучьшю с„ дьни потр›бъноу . егда иродъ рождъствоу своемоу вечер“ твор›аше къ턇емъ своимъ и тыс”штьникомъ . й стар›ишинамъ галилеискамъ .

22   и въшедъши дъштери е† ироди›д› . й пл„савъши и оугождъши иродови . й възлеж„штиимъ съ нимъ . рече ~цсрь д›вици проси оу мене емоуже  аште хощеши и дамъ ти .

23   й кл„тъ с„ еи . ›ко егоже аште просиши дамь ти . до полъ ~~цсрстви› моего .

24   она же ишедъши рече къ матери своеи . чесо прош” . она же рече главы иоана ~крстител› .

25   й въшедъши абие съ тъштаниемь къ ~цсрю . проси ~гл“шти хощ” да даси ми . отъ него на блюд› глав” иоана крьстител› .

26   й прискръбенъ быстъ ~цсрь за кл„твы . и възлеж„щиихъ съ нимъ . не въсхот› отърещи с„ еи .

27   й абие посълавъ ~цсрь конна . повел› принести глав” е[го]

28   онъ же шедъ оус›кн” и вьвь тем[ь]ници . й принесе глав” его на мис› и дастъ “ д›вици . й д›вица дастъ “ матери своеи .

29   и слышавъше оученици его . вьз„с„  троупъ его и положиш„ и въ гроб› .

30   и събъраш„ с„ ~апли къ ~исоу . й вьзв›стиш„ емоу вьс› елико  сътвориш„ и елико наоучиш„ .

31   ` рече имъ прид›те вы сами въ поусто м›сто едини . й почиите мало . б››ах” бо приход„штии . й оход„штеи мъно‡и . й не б› имъ коли пон› ›сти .

32   й ид” въ поусто м›сто кораблемь едини .

33   и вид›ш„ † ид”шт„ . й познаш„    мъно‡и . й п›ши отъ вьс›хъ градъ прит›ш„ тамо . и вариш„ † .

34   и шедъ ~исъ вид› народъ мъногъ . й мили емоу быш„ . зане б›х” ›ко овъц„ не им”шт„ пастыр› . й нач„тъ оучити † мъного .

35   й оуже часоу мъногоу мин”въшоу .. Прист”пьше къ немоу оученици  его ~глаш„ . ›ко поусто естъ м›сто . й юже година мин” .

36   отъпоусти † да шедъше въ окръстьниихъ сел›хъ . й вьсехъ коуп„тъ себ› . хл›бы . не им”тъ бо чесо ›сти .

37   онъ же отъв›штавъ рече имъ . дадите имь вы ›сти . й ~глаш„ емоу . да шедъше коупимъ дъв›ма сътома п›н„‡ъ хл›бы . й дамь имъ ›сти .

38   онъ же ~гла имъ . колико имате хл›бъ . йд›те и видите .  й оув›д›въше ~глаш„ . п„ть хл›бъ и дъв› рыб› .

39   й повел› имъ посадити вьс„ народы ???????? на споды на тр›в› зелен› .

40   й вьзлег” на л›хы на л›хы по сътоу и по п„ти дес„тъ .

41   и приемъ п„ть хл›бъ и дъв› рыб› . възьр›въ на ~нбо ~блгслви . й пр›ломи хл›бы . й да›ше оученикомъ своимъ . да полага“тъ пр›дъ ними . й об› рыб› разд›ли вьс›мъ .

42   й ›ш„ вьси и насытиш„ с„ .

43   й вьз„с„ оукроухъ дъва на дес„те коша исплънь и отъ рыбоу .

44   ›дъшихъ же б› хл›бы . п„ть тыс”шть м”жь .

45   й абие оуб›ди оученикы сво† вънити въ корабь. й варити и на ономъ полоу къ видъсаид› . доньдеже самь отъпоуститъ народы .

46   й отърекъ с„ имъ иде въ гор” помолитъ с„ ..

47    вечероу бывъшю . б› корабъ по ср›д› мор› . а сь единъ на земи .

48   й вид›въ † стражд”шт„ въ гребении . б› бо противенъ в›тръ имъ . й при четврът›и стражи ноштън›и . приде къ нимъ по морю ход„ . й хот› † мин”ти .

49   они же вид›въше и по морю ход„штъ . непьштеваш„ призракъ быти . й възъваш„

50   вьси бо вид›ш„ и и вьзм„ш„ с„ . онъ же абие ~гла съ ними и рече имъ . дръзаите азъ есмъ не боите с„ .

51   й вьниде къ нимъ вь корабь . й оулеже в›тръ . й ‡›ло излиха въ себ›  дивл›ах” с„ и оужасаах” с„ .

52   не разоум›ш„ бо о хл›б›хъ . нъ б› сръдъце ихъ окаменено .

53   й пр››въше прид” на ~земл“ ûенисаретъск” и присташ„ ..

54   шедъшемъ же имъ ис корабл› абие познаш„ и .

55   й пр›т›ш„ въс” стран” т” . й нач„с„ приносити на одр›хъ бол„щ„† . йдеже слышаах” и ›ко тоу естъ .

56   й ›може колижъдо въхождааше . вь вьси ли въ грады ли въ села .  на расп”тихъ полагаах” нед”жъны† . й мол›ах” и . да пон› вьскрилин ризы его прикосн”тъ с„ .  й елико аште прикасах” с„ емь сънасени бываах” .

Глава 7

1     й събъраш„ с„ къ немоу фарисеи . и едини отъ кънижъникъ пришедъше отъ ~иероуслма .

2     /й вид›въше едины отъ оученикъ его . нечистама р”кама . си р›чь не оумьвенама ›д”шт„ хл›бы зазьр›ах” .

3     фарисеи бо и вьси июдеи . аште не оумы“тъ р”коу тър”ште не ›д„тъ . дръж„ще пр›даание е старецъ .

4     и отъ коупл„ аште не пок”пù“тъ с„ не ›д„тъ . й ина мънога с”тъ ›же при†с„ дръжати . крьштени› стькльницамъ и  чъваномъ . й котъломъ и одромъ ..

5     По томь же въпрашаах” и фарис›и и кьнижьници . по чъто не ход„тъ оученици твои по пр›даанию старецъ . нъ не оумъвенама р”кама ›д„тъ хл›бъ .

6     онъ же отъв›штавъ рече имъ .. ›ко добр› прорече исаи› о васъ . лицем›ри . ›коже естъ псно . сии людие оустънами м„ чът”тъ . а сръдьце ихъ кром› отъстоитъ отъ мене .

7     въ соуе же чът”тъ м„ . оуч„ще оучени› запов›дии члв›ческъ .

8     /оставьше бо запов›дь ~бжи“ . дръжите пр›дани› ~члвчска . кръштени› чъваномъ и стькльницамъ . й ина подобъна такова мънога тво творите .

9      ~глаше имъ добр› отъметаате с„ запов›ди ~бжи/† . да пр›дание ваше съблюдете ..

10   Моси бо рече чьти отъца своего и матерь сво“ . й иже зълословитъ отъца ли матерь съмръть^“ да оумьретъ .

11   вы же ~глте аште речетъ ~члкъ отъцоу ли матери корван .- еже естъ даръ .   й еже аште отъ мене поль‡евалъ еси .

12   й к томоу не оставл›а[те] его . ничьсоже сътворити ~оцю своемоу . ли матери своеи .

13   пр›ст”па“ште слово ~бжие . пр›дааниемь вашимъ еже пр›дасте . й подобъна такова мънога творите .

14   и призъвавъ вьсь народъ ~глааше имъ . послоушаите мене вьси и разоум›ваите .

15   ничьтоже естъ еже отъ вьн›”доу ~члвка . въход„ во нь можетъ оскврънити и . нъ /йсход„штаа из него та с”тъ ~скврън„штаа ~члка .

16   Аще къто иматъ оуши слышати да слышитъ . ..

17   ` егда вьниде въ домъ отъ народа . въпрашаах” и оученици его о притъчи .

18   й ~гла имъ . тако ли и вы не разоумиви есте . не разоум›ате ли ›ко  вьс›ко еже из въноу въходитъ въ ~члвка . не можетъ его оскврънити .

19   ›ко не въходитъ емоу въ сръдце нъ въ чр›во и сквоз› афедронъ исходитъ . йстр›б뛆 въс› брашъна .

20   ~глааше же ›ко исход„штее отъ ~члвка то скврънитъ ~члвка .

21   йз оутрь“д” бо отъ ~срдца ~члвчка помышлени› исход„тъ . пр›любод›ани› любод›ани› . оубииства

       пр›любод›ани› любод›ани› . убииства

22   татъбы . обидъи л”кавъство . льсть стоудод›ание . око л”кавъно власфими› . гръдыни безоумье .

23   вьс› си зъла из ”трь исход„тъ . й скврън„тъ ~члвка .

24    отъ т”доу въставъ иде въ пр›д›лы тŸрьскы и сидоньскы . й въ домъ въшедъ . не хот›аше да би и къто чюлъ . й не може оутаити с„ ..

25   Слышавъши бо жена о немь . е†же дъшти им›ше ~дхъ нечистъ . Пришедъши припаде къ ногама его .

26   жена же б› поганыни . сŸрофоникиссаныни родомь . й мол›аше и да ижденетъ б›съ из дъштере † .

27   ~йсъ же рече и . остани да пръв›е насыт„тъ с„ ч„да . н›стъ бо добро от„ти хл›ба ч„домъ . й псомъ повр›шти .

28   она же отъв›штавъши рече емоу еи ~ги . йбо и пси подъ трапезо“ ›д„тъ отъ кроупицъ д›тескъ .

29   й рече еи за слово се иди . /йзиде б›съ из дъштере твое/† .

30   й шедъши домови обр›те отроковиц” леж„щ” на одр› и б›съ ишедъшъ .

31    пакы ишедъ ~исъ . отъ пр›д›лъ тŸръскъ и сŸдоньскъ . приде на море галилеиско . междю пр›д›лы декапольскы .

32   й прив›с„ къ немоу глоуха г”гънива . й мол›ах” и да възложитъ на нь р”к” .

33   й поемы и единъ отъ народа . въложи пръсты сво† въ оуши его .  й плин”въ косн” и въ ~†зкъ .

34   й възър›въ на ~нбо въздъхн” . й ~гла емоу ефф'ата . еже естъ развръзи с„ .

35   й абье развр›сте с„ слоуха его . й раздр›ши с„ ”за ~†зка его .  й ~глаше чисто .

36   й запр›ти имъ да никомоуже не пов›д„тъ . еликоже ймъ тъ запов›да/аше . они паче излиха пропов›даах” .

37   й пр›излиха дивл›ах” с„ ~гл“ште . добр› вьсе творитъ . й глоухы† творитъ слышати . й н›мы† ~глати .. к~ц .. ..

Глава 8

1     Въ ты дьни пакы мъногоу с”штоу народоу . й не им”штемъ чесо ›сти . призъвавъ оученикы сво† ~исъ . ~гла имъ .

2     милъ ми естъ народось . ›ко юже три дьни прис›д„тъ мьн› .  й не им”тъ чесо ›сти .

3     й аште отъпоущ” † не ›дъш„ въ домы сво† . ослаб›^“тъ на п”ти . дроу‡ии бо ихъ из далече с”тъ пришъли .

4     й отъв›шташ„ емоу оученици его . отъ к”доу сь† можетъ къто [съде] насытити хл›бъ на поустыни .

5     й въпроси † колико имате хл›бъ . они же р›ш„ седмь .

6     й повел› народоу възлешти на земи . й приемъ седмь т” хл›бъ .  хвал” въздавъ пр›ломи . й да›ше оученикомъ своимъ да пр›дълага“тъ . й положиш„ пр›дъ народомъ .

7     й им›ах” и рыбицъ мало . й ты благословивъ рече . пр›дъложите и ты .

8     ›с„ же и насытиш„ с„ . й вьз„с„ избытъкы оукроухъ седмь кошъницъ .

9     б› же ›дъшиихъ ›ко четыри тыс”шт„ . й отъпоусти † ..

10    абие въл›зъ въ корабъ съ оученикы своими . приде въ страны далъманоутанъскы .

11   й изид” фарис›и и нач„с„ сът„зати с„ съ нимь . йск”ште отъ него знамени› съ ~небсе иск”ша“ште и .

12   й въздъхн”въ ~дхомъ своимъ ~гла . чъто родось знамени› иштетъ . аминь ~гл“ вамъ . аште дастъ с„ родоу семоу знамение .

13   й оставь † вьл›зъ пакы въ корабь иде на онъ полъ .

14   й забыш„ вьз„ти хл›бы . й разв› единого хл›ба не им›ах” съ собо“ въ корабли ..

15    пр›штааше имъ ~гл„ . видите блюд›те с„ отъ кваса фарис›иска . й отъ кваса иродова .

16   й помышл›ах” дроугъ къ дроугоу ~гл“ште . ›ко хл›бъ не имамъ .

17   й разоум›въ ~исъ ~гла имъ . что помышлаате ›ко хл›бъ не имате . не ю ли чюете ни разоум›ете еште . окаменено ли имате ~срдце ваше .

18   очи им”ште не видите . й оуши им”ште не слышите . й не помьните ли .

19   егда п„ть хл›бъ пр›ломихъ вь п„ть тыс”щь . й колико кошъ оукроухъ при†сте . ~глаш„ емоу дъва на дес„те .

20   й егда седмь въ четыри тыс”шт„ . колико кошъницъ исплънени› оукроухъ вьз„сте . они же р›ш„ седмь .

21   й ~глааше имъ како не разоум›сте ..

22   /й приде въ видъсаид” . й прив›с„ къ немоу сл›па . й мол›ах” и да и коснетъ .

23   й емъ за р”к” сл›пааго . йзведе и вьнъ йз вьси . й плин” на очи его и възложи р”ц› на нь . въпрашааше и аште чъто видитъ .

24   й вьзьр›въ ~глааше . зьр“ члов›къи ›ко др›во вижд” ход„шт„ .

25   по томь же пакы възложи р”ц› на очи его . й сътвори и прозьр›ти . й оутвори с„ и оузьр› вьс„ св›тъло .

26   й посъла и въ домъ его ~гл„ . ни вь вевесь вьниди . ни пов›ждъ никомоуже вь вьси . ..

27   зиде же ~исъ и оученици его . въ вьси кесари† филиповы . й на п”ти въпрашааше оученикы сво† ~гл„ имъ . кого м„ ~гл“тъ ~члвци быти .

28   они же отъв›шташ„ . ови иоана крстител› . й ини или“ . а дроу‡ии единого отъ ~пркъ .

29   й тъ ~гла имъ вы же кого м„ ~глте быти . отъв›штавъ же петръ   ~гла емоу . ты еси ~хъ .

30   й запр›ти имъ да никомоуже не ~гл“тъ о немъ .

31   й нач„тъ оучити † . ›ко подобаатъ ~сноу ~члвчскоумоу . мъного пострадати и искоушеноу быти отъ старецъ и аръхиереи и кънижъникъ и оубьеноу быти . й трети день вьскрьсн”ти . .. к~ц

32    не обиноу† с„ слово глаголааше . й приемъ й петръ нач„тъ пр›тити емоу .

33   онъ же обраштъ с„ и възьр›въ на оученикы сво† . запр›ти петрови ~гл„ . йди за мъно“ сотоно .  ›ко не мыслиши › с”тъ ~бж›а . нъ ›же с”тъ члов›чьскаа ..

34   й призъвавъ народы съ оученикы своими рече имъ . .. же хоштетъ по мьн› ити да отъвръжетъ с„ себе . й вьзьметъ ~крстъ свои и гр„детъ по мьн›

35   йже бо аште хоштетъ ~дш” сво[“] ~спсти погоубитъ ^“ .  йже бо аште погоубитъ ~дш” сво“ мене ради и ~евнûли› тъ ~спстъ ^“ .

36   каа бо поль‡а естъ ~члкоу аште приобр„щетъ весь миръ .  й отъщетитъ ~дш” сво^“ .

37   что бо дастъ ~члвкъ йзм›н” на ~дши своеи .

38   йже бо аште постыдитъ с„ мене и моихъ словесъ . въ род› семь пр›любод›имъ и гр›шън›емь . й ~снъ ~члвчскъ постыдитъ с„ его . егда придетъ въ слав› ~отца своего . съ ~анûлы ~стыими .

Глава 9

1     аминь ~гл“ вамъ . ›ко с”тъ едини отъ съде сто†штиихъ . йже не им”тъ въкоусити съмръти . дондеже вид„тъ ~цсртвие ~бжие пришедъшедъшее вь сил› .. к~ц . ..

2     й по шести денъ по†тъ ~исъ . петра и и›кова и иоана . й вьзведе † на гор” высок” едины . й пр›образи с„ пр›дъ ними .

3     й быш„ ризы его льшт„шт„ с„ б›лы ‡›ло ›ко сн›гъ . ›ц›хъ не може гнафеи на земи тако оуб›лити .

4     й ›ви с„ имъ или› съ мосеемъ . й б›ашете ~глагол“шта ~смъ .

5     й отъв›штавъ петръ ~гла ~исви . равь[ви] добро естъ намъ съде быти . й сътворимъ три скини† . теб› един” и мосеовй един” . й илии един” .

6     не в›д›аше бо что ~глтъ . пристрашъни бо б›ах” .

7     й быстъ же облакъ ос›н›† † . и приде гласъ из облака . сь естъ ~снъ мои вьзлюблены послоушаите его .

8     й вънезаап” вьзьр›въше никогоже не вид›ш„ . тъкъмо нъ ~иса единого съ собо“ .

9     съход„штемъ же имъ съ горы . запр›ти имъ да никомоуже не пов›д„тъ ›же вид›ш„ . тъкмо егда ~снъ ~члвчскыи въскръснетъ из мрътвыхъ .

10   й оудръжаш„ слово вь себ› . сът„за“ште с„ что естъ еже из  мрътвыхъ въскръсн”ти .

11   и въпрашаах” и ~гл“ште ›коже ~гл“тъ кънижьници . ›ко илии подобаатъ пр›жде прити .

12   онъ же отъв›штавъ рече имъ . йли› оубо пришедъ пр›жде оустроитъ вьс›. й како естъ писано о ~сн› члов›чьсц›емь . да мъного постраждетъ и оуничьж„тъ й .

13   нъ ~гл“ вамъ ›ко или› приде . и сътвориш„ емоу елико хот›ш„ . ›коже естъ писано о немь .

14   й пришедъ къ оученикомъ . вид› народъ мъногъ о нихъ . й кънижьникы сът„за“шт„ с„ съ ними .

15   й абье вьсь народъ вид›въше и оужас” с„ . и приришт”ште ц›ловаах” и .

16   й въпроси кънижъникы . чъто сът„‡аате с„ вь себ› .

17   й отъв›штавъ единъ отъ народа рече . оучителю прив›съ ~снъ мои къ теб› . йм”штъ ~дхъ н›мъ .

18   й иже аште колижъдо иметъ й . разбиваатъ й и п›ны т›штитъ . й скрьжьштетъ з”бы своими . и оц›п›н›атъ . й р›хъ оученикомъ твоимъ . да ижден”тъ й и не възмог” .

19   онъ же отъв›штавъ емоу ~гла .. /« роде нев›рънь докол› въ васъ б”д” . докол› тръпл“ вы . принес›те и къ мън›

20   и прин›с„ и къ немоу . й вид›въ й ~дхъ абие сътр„се и . й падъ на земи вал›аше с„ п›ны т›шт„ .

21   /й въпроси ~исъ ~отца его . колико л›тъ естъ одънелиже  се быстъ емоу . онъ же рече из отрочины .

22   и мъножице“ й въ огнь въвръже . й въ вод” да и би погоубилъ . нъ аште что можеши помози н[а]мъ . милосрдовавъ о насъ .

23   ~йс же рече емоу . еже аште можеши в›ровати . вьс› възможъна в›роу“штюмоу .

24   й абие възъпивъ отецъ отроч„те съ слъзами ~глааше . в›роу“ ~ги помози моемоу нев›рьстви/ю .

25   вид›въ же ~исъ ›ко съриштетъ с„ народъ . запр›ти ~дхоу нечистоуоумоу ~гл„ емоу . н›мы й глоухы ~дше . азъ ти вел“ изити из него . й к томоу не вьниди вь нь .

26   й възъпивъ и мъного пр”жавъ с„ изиде . й быстъ ›ко мрътвъ . ›ко мънози ~глаах” ›ко оумьр›тъ .

27   ~йс же /емъ й за р”к” въздвиже й въста .

28   й въшедъшю емоу въ домъ . оученици его въпрашах” и единого . ›ко мы не възмогомъ изгънати его .

29   й рече имъ . тъ родъ ничимъже  не можетъ изити  ткмо молитво^“ и постомъ . ..

30   ` отъ т”д” ишедъше ид›ах” скоз› галиле^“ . й не хот›аше да къто оув›стъ .

31   оучааше бо оученикы сво† и ~глаше имъ . ›ко ~снъ ~члвскы пр›данъ б”детъ въ р”ц› ~члвчсц› . й оубь“тъ й и оубьенъ бывъ .  въ третии день въскръснетъ .. к~ц . ..

32   они же не разоум›ш„ ~гла . й бо›ах” с„ въпросити и ..

33   й приде въ каперънаоумъ й въ домоу бывъ въпрашааше † .  что на п”ти вь себ› помышл›ашете .

34   они же млъчаах” .. Дроугъ къ дроугоу бо сът„‡аш„ на п”ти . кто естъ болеи .

35   й с›дъ гласи оба на дес„те. й ~гла имъ аште кто хощетъ стар›и быти да б”детъ вьс›хъ мьнеи . й вьс›мъ слоуга .

36   й приемъ отроч„ постави е по ср›[д›] ихъ и обемъ е рече имъ .

37   йже аште едино таковыхъ отроч„тъ . прииметъ въ Йм„ мое . м„ приемлетъ . й иже аще мене приемлетъ . не мене приемлетъ нъ посълавъшааго м„ .. ..

38   /отъв›шта емоу иоанъ ~гл„ оучителю вид›хомъ единого именемъ  твоимь изгон„шта б›сы . йже не ходитъ по насъ . й възбранихомъ емоу . ›ко не посл›дова намъ .

39   ~йс же рече не браните моу . никтоже бо естъ иже сътворитъ сил” о имени моемь . й възможетъ въскор› зълословити м„ .

40   йже бо н›стъ на вы по васъ естъ .

41   /йже бо аште напоитъ вы чаш” воды . въ Йм„ ›ко хръстови есте . аминь ~гл“ вамъ . не погоубитъ мъзды свое/† .

42   й иже аще съблазнитъ единого отъ малыхъ сихъ в›роу“штииихъ вь м„ . добр›е емоу естъ паче . аще облож„тъ камень жръновъны о выи его . й въвръг”тъ й въ море .

43   ` аште съблажнаатъ те р”ка тво› . отъс›ци ^“ . добр›а ти естъ маломошти“ въ животъ вънити . неже об› р”ц› им”штю ити ûеон” . въ огнь не гаш”щии . 

44   йдеже чръвь ихъ не оумираатъ . й огнь не оугасаатъ .

45   й аште нога тво› съблажнаатъ т„ отъс›ци ^“ . добр›а ти естъ вънити въ животъ хромоу . неже дъв› н им”ще въвръженоу быти въ ûеон” . въ огнь не гаш”штии .

46   йдеже чръвь йхъ не оумираатъ . й огнь не оугасаатъ .

47   й аште око твое съблажнаатъ т„ истъкни е . добр›а ти естъ съ един›мь окомь вьнити въ ~цсрствие ~бжи/е . неже об› очи им”щю . йти въ ûеон” огньн”“ .

48   йдеже чръвь ихъ не оумираатъ . й огнь не оугасаатъ .

49   вьс›къ бо огнемь осолитъ с„ . й вьс›ка жрътва соли“ осолитъ с„ .

50   добро естъ соль . Аште ли же соль не слана б”детъ чимь осолите . йм›ите соль вь себ› . /й миръ им›те медждю собо^“ .

Глава 10

1     й отъ т”доу въставъ приде въ пр›д›лы июдеискы .  по ономоу полоу иоръдана . и прид” пакы народи къ немоу .  й ›ко им› обычаи пакы оучааше † ..

2      прист”пьше фарис›и въпрашаах” и . аще достоитъ м”жю жен” поуштати . окоуша“ште и .

3     онъ же отъв›штавъ рече имъ . что вамъ запов›д› моси .

4     повел› моси кънигы распоустъны† написати и поустити .

5     й отъв›щавъ ~исъ рече имь . по жестосръдию вашемоу написа вамъ запов›дь си“ . 

6     /а отъ нач„ла съзъданию . м”жа и жен” сътворилъ › естъ ~бъ .

7     сего ради оставитъ ~члкъ ~отца своего и матерь . й прил›питъ с„ къ жен› своеи .

8     й б”дете оба въ плъть един” . т›мь же юже н›сте дъва нъ плъть едина .

9     еже оубо ~бъ съчеталъ естъ . ~чкъ да не разл”чаатъ ..

10   й въ домоу пакы оученици его о семъ въпрашаах” и .

11   й ~гла имъ . иже аште поуститъ жен” сво“ . й оженитъ с„ ино“ пр›любы творитъ на н“ .

12   й аште жена поуштъши м”жа посагнетъ за инъ пр›любы творитъ .

13   й приношаах” къ немоу д›ти . да † коснетъ . оученици же пр›штаах” принос„щиимъ .

14   вид›въ же ~исъ негодова . й ~гла имъ . не д›ите д›тии приходити къ мьн› . й не браните имъ . тац›хъ бо естъ ~цсрствие ~бжие .

15   амин ~гл“ вамъ . йже аште не прииметъ ~цсртви› ~бжи› . ›ко отроч„ . не иматъ вънити вь не .  

16   й обемъ † благословл›аше . възлага† р”ц› на н„ ..

17    исход„штю емоу на п”ть приде единъ й поклонь с„ емоу на кол›ноу въпрашааше и . оучителю благы . что сътвор“ да животъ в›чъны насл›дъствоу“ .

18   ~йс же [ре]че емоу что м„ ~глши блага . никтоже благъ тъкъмо единъ ~бъ .

19   запов›ди в›си не пр›любъ д›и . не оуби не оукради . не лъж„ съв›д›тельствоуи . не обиди . чти ~отца твоего и ~мтрь .

20   онъ же отъв›щавъ рече емоу . оучителю вьс› си съхранихъ отъ юности мое† .

21   ~йс же възьр›въ на нь възлюби и . и рече емоу . единого еси не доконьчалъ . аште хоштеши съвръшенъ быти . йди елико имаши продаждъ и даждъ ништиимъ . й им›ти имаши съкровиште ~нбсе . й приди ходи въ сл›дъ мене въземъ ~крстъ .

22   онъ же др„хлъ бывъ о словеси . отиде скръб„ . б› бо и웆 сът„жани› мънога .

23   й възьр›въ ~исъ ~гла оученикомъ своимъ . како не оудобь им”щеи богатъство . въ ~црствие ~бжие вънид”тъ .

24   оученици же оужасаах” с„ о словесехъ его . ~йс же пакы отъв›штавъ ~гла имъ ч„да . како не оудобь естъ оупъва“штимъ на бгатъство . въ ~ц›срствие ~бжие вьнити .

25   оудоб›е естъ вельб”доу сквоз› игълин› оуши проити . неже богатоу въ ~цсрствие ~бжие вънити .

26   они же излиха дивл›ах” с„ ~гл“ште къ се[б]› . кто можетъ ~спснъ быти .

27   и възър›въ на н„ ~исъ ~гла . отъ ~члвкъ не възможъно нъ отъ ~ба .  вьс› бо възможъна отъ ~ба с”тъ ..

28   Нач„тъ же петръ ~глати емоу . се мы оставихомъ вьс› и въ сл›дъ тебе идомъ .

29   отъв›штавъ же ~йсъ рече . аминь ~гл“ вамъ . никтоже естъ иже оставитъ домъ . ли братри“ ли сестры . ли ~отца или матерь .  ли жен” ли ч„да ли села ????? мене ради и ~еванûли› .

30   аште не иматъ при†ти съторице“ въ вр›м„ се нын› домовъ и братри† и сестръ . й ~отца и матеръ и ч„дъ и селъ . по изгънании . й вь в›къ гр„д”штии животъ в›чьныи .

31   мъно‡и же б”д”тъ пръвии посл›дьнии . й посл›дьнии пръвии .

32   б›ах” же на п”ти въсход„ще ~влмъ . й б› ва𛆠~исъ . й оужасаах” с„ . й посл›дь гр„д”ште бо›ах” с„ .. .  поемъ ~исъ пакы оба на дес„те . нач„тъ /имъ ~глти . еже хот›аше быти емоу .

33   ›ко се въсходимъ ~влмъ . й ~снъ ~чкскы пр›данъ б”детъ архиереомъ и кънижъникомъ . й ос”д„тъ й на съм[р]ъть . й пр›дад„тъ й ~†зкмъ .

34   й пор”га“тъ с„ емоу и оуби“тъ й . и третии день вьскръснетъ ..

35   /й пр›дъ нимъ идете и›ковъ и [и]оанъ . сына зеведеова ~гл“шта емоу .  оучителю хоштев› да егоже аще просив› сътвориши нама .

36   ~йс же рече има что хоштета да сътвор“ вама .

37   она же р›сте емоу . даждъ нама да единъ о десн”“ тебе . и единъ о шю“ тебе с„дев› въ слав› твоеи

38   ~ис же рече има . не в›ста с„ чесо прос„шта . можета ли пити чаш” “же азъ пи“ . ли кръщениемъ имъже азъ кръшта“ с„ кръстити с„ .

39   она же р›сте емоу можев› . ~йс же рече има . чаш” оубо “же азъ пи“ испиета . и кръштениемь имъже азъ кръшта“ с„ кръстита с„ .

40   а еже с›сти о десн”“ мене и о шю“” . н›стъ мьн› дати . нъ имъже естъ оуготовано .

41    слышавъше дес„ть нач„с„ негодовати . о и›ков› . й иоан› .

42   ~йс же призъвавъ † ~гла имъ . в›сте ›ко мьн„штеи с„ власти ~†зкы оусто†тъ имъ . и велици ихъ облада^“тъ ими .

43   не такожде же б”ди въ васъ .

44   нъ иже аште хоштетъ в„шти/и быти въ васъ . да б”детъ вамъ слоуга . й иже аште хощетъ въ васъ быти стар›и . да б”детъ вьс›мъ рабъ .

45   йбо ~снъ ~члв›чьскы не приде да послоу[ж„]тъ  емоу нъ послоужитъ . й дати ~дш” сво“ избавление за мъногы .. к~ц ..

46   и прид” въ ерих” . йсход„штю емоу отъ иерихона . й оученикомъ его .  й народоу мъногоу . сынъ тимеовъ вартимеи . сл›пъ с›д›аше при п”ти хл”ба/† .

47   й слышавъ ›ко ~исъ назар›нинъ естъ . нач„тъ зъвати и ~глати . ~сне ~двдвъ ~ис помилоуи м„ .

48   й пр›щаах” емоу мъно‡и да оумлъчитъ . онъ же излиха въпи›ше .  ~сне давыдовъ помилоуи м„ .

49   й ставъ ~исъ рече възг[л]асити и . й зъваах” сл›пъца ~гл“ште емоу дръзаи . въстани зоветъ т„ .

50   онъ же отъвръгъ ризы сво† въставъ приде къ ~исви .

51   й отъв›штавъ ~гла емоу ~исъ . чесомоу хощеши да сътвор“ теб› . сл›пецъ же ~гла емоу . раввоуни да прозьр“ .

52   ~йс же рече емоу . йди в›ра тво› ~спст„  . и абие прозьр› . й по ~ис› иде въ п”тъ .

Глава 11

1      егда приближи с„ въ ~имъ . въ витъфаûи“ . й витани“ . къ гор› елеоньсц› . посъла дъва отъ оученикъ своихъ .

2     /й ~гла има . йд›та вь весь ›же [е]стъ пр›мо вама . й абие въход„шта вь н”“ обр„штета жр›бецъ прив„занъ . на ньже н›стъ не оу никтоже отъ ~чкъ вьс›лъ . отр›шъша и привед›та .

3     й аще вама къто речетъ . что се д›ата . ръц›та ›ко ~гь его тр›боуоутъ . й абье посълетъ й с›мо .

4     йдете же и обр›тете жр›бецъ прив„занъ при двьрехъ . вьн› на расп”тии . й отр›шаашете и .

5     /й едини отъ сто†штихъ тоу ~глаш„ има что д›ата отр›ша“ща жр›бецъ .

6     она же р›сте имъ . ›коже запов›д› ~исъ . оставиш„  › .

7     й прив›сте жр›бецъ къ ~исви . й възложиш„ на нь ризы сво/† . и вьс›де на нь .

8     мъно‡и же ризы сво† постилаах” по п”ти . а дроу‡ии в›ие р›заах” отъ др›ва . й постилаах” по п”ти .

9     й пр›дъ ход„ште и въ сл›дъ ход„штеи вьпи›х” ~гл“ште . `¬санънна ~блгсвнъ гр„ды въ Йм„ ~гне .

10   ~блно гр„д”ште ~цсрствие въ Йм„ ~ги ~отца нашего ~давда . «санна въ вышъниихъ .

11   й вьниде въ ~ерсмъ ~исъ и въ ~црквъ . й ~съгл„да вьсе . позд› юже с”штоу часоу. йзиде въ витани/“ . съ об›ма на дес„те .

12   й въ оутрьнии ишедъшемъ имъ отъ витани† . въз[а]лка .

13   й вид›въ смоковъниц” из далече . йм”шт” листвье . приде аште оубо обр„штетъ на неи чъто . й пришедъ къ неи ничесоже не обр›те на неи тъкмо листвие . не б› бо вр›м„ смокъвамъ .

14   й отъв›штавъ ~исъ рече еи . къ томоу отъ тебе въ в›къ никтоже плода не сън›стъ . слышаах” же оученици его .

15   й прид” въ ~илмъ . и въшедъ ~исъ въ црк~въ . нач„тъ изгонити прода“шт„/† . й коупоу“щ„† в ~цркве . й дъскы тръжъникъ . й с›далишта прода“штихъ гол”би испровръже .

16   й не дад›аше никомоуже мимо нести със”дъ сквоз› ~црквъ .

17   й оучааше ~гл„ имъ . н›стъ ли писано . ›ко храмъ мои храмъ молитв› . наречетъ с„ вьс›мъ ~†зкмъ . вы же сътвористе и врътъпъ разбоиникомъ ..

18   ` слышаш„ кънижъници и архиереи . и искаах” како и б” погоубили . бо›х” бо с„ его . ›ко весь народъ дивл›х” с„ о оучении его .

19   й ›ко позд› быстъ исхождааше вонъ из града .

20   й мимо ход„ште ютро вид›ш„ смоковьниц” оусъхъш” ис корени› .

21   й въспом›н”въ петръ ~гла емоу равьви . виждъ смоковъница “же прокл„тъ оусъше .

22   й отъв›штавъ ~исъ ~гла емоу . йм›ите в›р” ~бжи^“ .

23   аминь ~гл“ вамъ . ›ко иже речетъ гор› сеи . двигни с„ и въвръ‡и с„ въ море . й не оус”мьнитъ с„ въ ~срдци своемь . нъ в›р” иметъ . ›ко еже ~глтъ бываатъ . б”детъ емоу еже аште речетъ ..

24   Сего ради ~гл“ вамъ вьс› елико мол„ште с„ просите . в›роуите ›ко приемлете . й б”детъ вамъ .

25   й егда стоите мол„ште с„ . отъпоуштаите аште что имате на кого да и о~тцъ вашъ ~нбскы отъпоуститъ вамъ съгр›шени› ваша .

26   аште ли вы не отъпоустите . ни отецъ вашъ иже въ ~небсхъ отъпоуститъ пр›гр›шении вашихъ .

27   й прид” пакы въ . ~ирслмъ . й въ ~цркве ход„штю емоу . прид” къ немоу архиереи и кънижъници . и старьци .

28   й ~глаш„ емоу . кое^“ области“ се твориши . й кто ти дастъ область си“ да си твориши .

29   ~йс же отъв›штавъ рече имъ . въпрош” и ›зъ вы единого словесе . й отъв›штаите ми . й рек” вамъ кое“ области“ се твор^“ . 

30   крьштение иоаново отъ к”д” б› . съ ~небс ли или отъ ~члкъ . отъв›штаите ми .

31   и мышл›ах” къ себ› ~гл“ште . аште речемъ ~снбсе . речетъ по что оубо не в›ровасте емоу .

32   аште речемъ отъ ~чкъ бо›ах” с„ людии . вьси бо им›ах” иоана ›ко ~прка .

33   й отъв›штавъше ~глаш„ ~исви не в›мь . ни азъ ~гл“ вамъ . кое“ власти“ си твор“ .

Глава 12

1     й нач„тъ имъ притъчами ~глти . виноградъ ~члкъ насади . й огради и оплотомь . й ископа точило и созъда стлъпъ .  й въдастъ й т„жателемъ и отиде .

2     й посъла къ т„жателемъ рабъ въ вр›м„ .да отъ т„жателъ прииметъ . отъ плодъ винограда .

3     они же емъше и биш„ и посълаш„ тьшть .

4     й пакы посъла къ нимъ дроугыи рабъ . й того камениемь бивъше пробиш„ глав” емоу . /й посълаш„ бещьстъна .

5     й пакы иного посъла и того оубиш„ ины мъногы . овы би“ште овы оуби›“ште .

6     еште же им›аше единого ~сна . вьзлюбленааго своего . посъла и того къ нимъ посл›дь ~гл„ . ›ко посрамл›“тъ с„ ~сна моего . ..

7     они же т„жателе къ себ› р›ш„ . ›ко сь естъ насл›дъникъ . прид›те оуби›мъ й . й наше б”детъ досто›ние .

8     й емъше оубиш„ и . й извръг” и вонъ из винограда .

9     чъто оубо сътворитъ ~гь винограда придетъ и погоубитъ т„жател„ . й дастъ виноградъ ин›мъ .

10   ни ли сихъ есте кънигъ чьли . камень егоже невр›доу сътвориш„ зижд”штеи . съ быстъ въ глав” ”гълоу .

11   отъ ~га быстъ си . й естъ дивъна въ очи“ нашею .

12   ` искаах” †ти и и оубо›ш„ с„ народа . разоум›ш„ бо ›ко къ нимъ рече притъч” . й оставьше и отид” .

13   й посълаш„ къ немоу едины отъ фарис›и . й ироди›ны да и б” обльстили словомь .

14   они же пришедъше ~глаш„ емоу оучителю . в›мь ›ко истиненъ еси й не родиши ни о комьже . не зьриши бо на лице ~члвкомъ . нъ вы истин” п”ти ~бжию оучиши . достоитъ ли дати киньсъ кесареви или ни . дамь ли или не дамь .

15   онъ же в›ды ихъ лицем›рие рече имъ . чъто м„ окоушаате . принес›те ми п›н„зъ да вижд” .

16   они же прин›с„ и ~гла имъ . чии естъ образъ сь и написание . они же р›ш„ емоу кесаровъ .

17   й отъв›щавъ ~исъ рече имъ . кесарова въздадите кесарови . й ~бжи› ~бви и чюдиш„ с„ о немь .

18   й прид“ садоукеи къ немоу иже ~глгл“тъ не быти вьскр›шению и въпросиш„ и ~гл“ште .

19   оучителю . мосии написа намъ . ›ко аще комоу братръ оумьретъ . й оставитъ жен” . а ч„дъ не оставитъ . да поиметъ братръ жен” его . й вьскр›ситъ с›м„ братра своего .

20   б› же седмь братри† . й пръвы по† жен” и оумира† не остави с›мене .

21   й въторы по† “ и оумьр›тъ й тъ не остави с›мене . й третии такожде .

22   й по†с„ ^“ седмь и не оставиш„ с›мене . посл›дь же вьс›хъ оумьр›тъ и жена .

23   въ въскр›шение оубо егда воскръсн”тъ . котороумоу ихъ б”детъ . жена .  седмь бо ихъ им›ш„ “ жен” .

24   й отъв›штавъ ~исъ рече имъ . не сего ли ради бл”дите не в›д”ште кънигъ . ни силы ~бжи† .

25   Егда бо из мрътвыхъ въскръсн”тъ . ни жен„тъ с„ ни посага“тъ . нъ с”тъ ›ко ~анûи на небесехъ .

26   а о мрътвыихъ ›ко въстан”тъ . н›сте ли чъли въ кънигахъ мосеовахъ . при к”пин› како рече емоу ~бъ ~гл„ . азъ ~бъ аврамль и ~бъ исаковъ . и ~бъ и›ковль .

27   н›стъ богъ мрътвыхъ . нъ ~бъ живыхъ . вы оубо мъно[го] бл”дите .

28   й прист”пь единъ отъ кънижьникъ . слышавъ † сът„‡а“шт„ с„ . вид›въ ›ко добр› отъв›шта имъ . въпроси и ка› естъ запов›дъ пръва вьс›хъ .

29   ~йс же ~гла емоу . @ко пръв›иши запов›дь естъ вьс›хъ . слыши ~излю ~гъ ~бъ нашъ . ~гъ единъ естъ .

30   й вьзлюбиши ~га ~ба твоего . вьс›мъ ~срдцемъ твоимъ . й вьсе“ ~дше“ свое^“ . й вьсе“ мысли“ свое^“ . й вьсе“ кр›пости“ свое“ . си пръва вьс›хъ запов›дь .

31   й вътора› подобъна еи . вьзлюбиши искрьн›го своего ›ко самъ себе . больш„ сею ино† запов›ди н›сть .

32   ` рече емоу кънижъникъ добр› оучителю въ Йстин” рече . ›ко единъ естъ . й н›стъ иного разв› его .

33   й еже любити и вьс›мъ ~срдцемь . й вьс›мь разоумомъ . й вьсе“ ~дше/“ . й вьсе“ кр›пости“ . й иже любитъ искрьн›аго ›ко себе . боле естъ вьс›хъ олокавтоматъ и жрътвъ .

34   ~йс же вид›вы и . ›ко съмыслъно отъв›шта рече емоу . не далече еси отъ ~цсрстви› ~бжи› . й никътоже не съм›аше его къ томоу въпросити .

35   й отъв›штавъ ~исъ ~глаше оуч„ въ ~цркве . Како ~гл“тъ кънижьници ›ко ~хъ ~снъ ~давъ естъ .

36   тъ бо рече ~давдъ ~дхмь ~свтъмъ . рече ~гъ ~гви моемоу с›ди о десн”“ мене . дондеже полож” врагы тво† подъножие ногама твоима .

37   самъ оубо ~двдъ нарицаатъ й ~га . й како емоу естъ ~снъ . /й мъно‡и народи послоушаах” его въ сласть ..

38   й ~глаше имъ въ оучении своемъ . блюд›те с„ отъ кънижьникъ . хот„штиихъ въ од›аниихъ ходити . й ц›ловани› на тръжиштихъ .

39   й пр›ждес›дани› на соньмиштихъ . й прьвовьзле[же]ни› на вечер›хъ .

40   по›да“штихъ домы въдовйцъ . й непъщеваниемъ далече мол„ште с„ . сии приим”тъ лише ос”ждение .

41   /й с›дъ ~исъ пр›мо газофилакеови . вид›аше како народъ мететъ м›дь вь газофилаки“ . й мно‡и богатии въм›таах” многа .

42   й пришедъши едина въдовица оубога . въвръже дъв› лепт› . еже естъ кодрантъ .

43   й призъвавъ оученикы сво† рече имъ . аминь ~гл“ вамъ ›ко въдовица си оубогаа . мънож›е вьс›хъ въвръже . въм›та“штиихъ въ газофилаки“ .

44   вьси бо отъ избытъка своего въвръг” . а си отъ лишени› своего вьсе елико им›аше въвръже . вьсе житие свое ..

Глава 13

1      исход„штю емоу отъ ~цркве . ~гла емоу единъ отъ оученикъ своихъ . оучителю виждъ каково камение и каково зъдание .

2     ~йс же отъв›штавъ рече емоу . ви[ди]ши ли великаа си зъдани› . не иматъ остати сьде камень на камени . йже не иматъ разорити с„ ..

3      с›д„штю емоу на гор› елеонъсц› . пр›мо ~цркви въпрашаах” и единого . петръ и и›ковъ . й иоань и аньдр›а .

4     ръци намъ когда се б”детъ . й кое б”детъ знамение . егда им”тъ съконьчати с„ вьс› си .

5     ~йс же отъв›штавъ нач„тъ ~глати имъ . блюд›те с„ да не кто пр›льститъ васъ .

6     мънози бо прид”тъ въ мое им„ ~глште . ›ко азъ есмъ й мъногы пр›льст„тъ ..

7     егда же оуслышите брани и слоухы брании . не оужасаите с„ . подобаатъ бо быти . нъ не оу коньчина .

8     въстанетъ бо †зыкъ на ~†зкъ . й ~цсрство на ~цсрство . й б”д”тъ тр”си по м›ста . й б”д”тъ глади и м„тежи .

9     нач„ло бол›знемъ си . Блюд›те же вы с„ сами .. пр›дад„тъ бо вы въ сън„ти› . й на сънъмищихъ бьени б”дете . й пр›дъ воевоеводами и пр›дъ ~цсри станете мене ради . въ съв›д›тельство имъ .

10   й въ вьс›хъ †зыц›хъ . подобаатъ пр›жде пропов›дати с„ ~евнûлию ..

11   Егда же вод„тъ вы пр›да“ште не пьц›те с„ пр›жде что възглаголете .  н ни пооучаите с„ . нъ еже аште дастъ с„ вамъ въ тъ часъ то глаголете . не вы бо б”дете глагол“штеи . нъ ~дхъ ~сты .

12   пр›дастъ же братръ братра на съмръть . й ~отцъ ч„до . и въстан”тъ ч„да на родител„ . й оубь“тъ † .

13   и б”дете ненавидими вьс›ми имене моего ради . пр›тръп›вы же до коньца тъ ~спснъ б”детъ . ..

14   Егда же мръзость оузьрите запоуст›ни› . речен”“ данииломъ ~пркмъ . сто†шт” идеже не подобаатъ . чъты да разоум›атъ . тъгда иже б”д”тъ въ Йюдеи да б›га“тъ на горы .

15   й иже на кров› да не сълазитъ въ домъ . ни да вънидетъ вьз„тъ чесо отъ домоу своего .

16   и сыи на сел› да не възвратитъ с„ вьсп„ть вьз„тъ ризъ своихъ ..

17   Горе же непраздънымъ и до†штймъ въ ты дъни .

18   молите же с„ да не б”де б›ство ваше зим› .

19   б”д”тъ бо дъне ти скръбьни . ›ко не быстъ такова отъ нач„ла зъданию . еже съзъда ~бъ . до нын› и не б”детъ .

20   ` аште не би ~гъ пр›кратилъ дьнии . не би была съпасена вьс›ка плъть . нъ /йзбъраныхъ ради †же избъра пр›кратитъ дьни ..

21   й тъгда аште речетъ къто вамъ се сьде ~хь се овъде . не им›те в›ры .

22   въстан”тъ бо лъжи хръсти . и лъжи пророци . й дад„тъ знамени› и чюдеса . да пр›льст„тъ аще възможъно избъраны† . 

23   вы же блюд›те с„ се пр›жде р›хъ вамъ вьс› .. ..

24   Нъ въ ты дьни по скръби тои слъньце помрачитъ с„ . й лоуна не дастъ св›та своего .

25   й зв›зды начън”тъ падати съ ~нбсе . й силы †же с”тъ на ~нбсхъ подвиж„тъ с„ ..

26   й тъгда оузьр„тъ ~сна ~чловчскааго . гр„д”шта на облац›хъ . съ сило“ мъного“ и славо^“ .

27   й тъгда посълетъ ~аньûлы сво† . й съберетъ избъраны† сво† отъ четыръ в›тръ . отъ коньца земл„ до коньца ~нбсе .

28   отъ смоковьниц„ же навыкн›те притъч” . егда юже в›твье е† б”детъ младо . и проз„бнетъ листвье . в›сте ›ко близъ естъ ж„тва .

29   тако и вы егда оузьрите си быва“ща . в›дите ›ко близъ естъ при двьрехъ .

30   амин глагол“ вамъ ›ко не иматъ пр›ити родось дондеже вьс› си б”д”тъ .

31   ~нбо и земл› пр›идетъ . а мо› словеса не пр›ид”тъ ..

32   А о дьни томь и о час› никтоже не в›стъ . ни ~анûли иже с”тъ на  ~нбсхъ . ни ~снъ тъкъмо отецъ .

33   блюд›те с„ и молите с„ . не в›сте бо когда вр›м„ б”детъ .

34   ›коже ~члвкъ оход„ остави домъ свои . й давъ рабомъ своимъ властъ и комоужъдо д›ло свое . й вратьникоу повел› да бьдитъ .

35   бьдите оубо не в›сте бо когда ~гь домоу придетъ . вечеръ ли въ полоу ношти . ли въ кокотоглашение . ли ютро .

36   да не пришедъ вьнезаап” обр„щетъ вы съп„шт„ .

37   а еже вамъ ~глгл“ . вьс›мъ ~гл“ бьдите ..

Глава 14

1     Б› же пасха и опр›снъци по дъвою дъноу . й искаах” архиереи и кънижъници како и лесть“ емъше оуби“тъ .

2     ~глах” же нъ не въ праздьникъ . еда како б”детъ млъва людемь .

3     й с”штю емоу въ витании . въ домоу симона прокаженааго . вьзлеж„штю емоу приде жена . йм”шти алавастръ хризмы . наръдъны пистики† драгы . /й съкроушъши алавастръ възли› емоу на глав” .

4     б›ах” же едини негод”“ште вь себ› и ~гл“ште . вь чемъ гыб›ль си хризмъна› быстъ .

5     можааше бо си хризма продана быти . в„ште три сотъ п›н„‡ъ . /й дати с„ ништиимъ и пр›штаах” еи .

6     ~йс же рече остан›те е† по чъто “ троуждаате . добро бо д›ло съд›ла о мьн› .

7     вьсегда бо ништ„† имате съ собо^“ . й егда хощете можете имъ добро творити . а мене не вьсегда имате .

8     еже им› си сътвори .. Варила естъ похризмити т›ло мое на погребение .

9     аминь ~гл“ вамъ . идеже колижъдо пропов›дано б”детъ ~евнûлие се .  вь вьсемь мир› . и еже сътвори си . ~глано б”детъ въ пам„ть е/† ..

10   йюда искариотъскы единъ отъ обою на дес„те . йде къ архиереомъ да и пр›дастъ имъ .

11   они же слышавъше въздрадоваш„ с„ . й об›щаш„ емоу съребрьникы дати . и искааше како и въ подобъно вр›м„ пр›дастъ .

12   и въ пръвы дьнь опр›снькъ . егда пасх” жьр›ах” . ~глаш„ емоу оученици свои къде хоштеши шедъше оуготовимъ да ›си пасх” .

13   й посъла дъва отъ оученикъ своихъ . и ~гла има ид›та въ градъ и сър„штета вы ~члвкъ . въ ск”дьльниц› вод” нос„ . по немь ид›та .

14   /й идеже аште вънидетъ рьц›та ~гноу домоу . ›ко оучитель ~глтъ . къде естъ обит›ль идеже пасх” съ оученикы своими сън›мъ .

15   й тъ вама покажетъ горьниц” вели“ . постълан” готов” . тоу оуготоваита намъ .

16   й изидете оученика его и придете въ градъ . и обр›тете ›коже рече има . и оуготовасте пасх” ..

17   й вечероу бывъшоу приде съ об›ма на дес„те .

18   й възлеж„штемъ имъ . й ›д”штемъ ререче ~исъ . амин ~гù“ вамъ . ›ко единъ отъ васъ пр›дастъ м„ . ›ды съ мъно“ ..

19   ¬ни же нач„с„ скръб›ти и т”жити . й ~глати емоу единъ по единомоу . еда азъ . й дроугыи еда азъ .

20   онъ же отъв›штавъ рече имъ . единъ отъ обою на дес„те . омочии съ мъно“ въ солило .

21   ~снъ же оубо ~члвчскы идетъ ›коже естъ писано о немь .. Горе же ~члвкоу томоу имъже ~снъ ~члвчскы пр›даатъ с„ . добро би емоу было . аште не би родилъ с„ ~члв›котъ ..  Горе же ~члвкоу томоу имъже ~снъ ~члвчскы пр›даатъ с„ . добро би емоу было . аште не би родилъ с„ ~члв›котъ ..

22    ›д”штемъ имъ приемъ ~исъ хл›бъ . ~блгслвештъ пр›ломи . й дастъ имъ и рече . приим›те се естъ т›ло мое .

23   й приимъ чаш” хвал” въздавъ дастъ имъ . й пиш„ отъ не† вьси .

24   и рече имъ се естъ кръвь мо› новааго завав›та . проливаема за мъногы ..

25   Аминь же ~гл“ вамъ . ›ко юже не имамъ пити отъ плода лозънааго . до того дьне егда пь“ ино въ ~цсрствии ~бжии .

26   й въсп›въше изид” въ гор” елеонъск” ..

27   ` ~гла имъ ~исъ ›ко вьси съблазните с„ о мьн› вь си“ ноштъ . писано бо естъ . Пораж” пастыр› . и овъц„ разб›гн”тъ  с„ .

28   Нъ по томь егда вьскрьсн” вар“ вы въ галилеи .

29   петръ же рече емоу . и аште вьси съблазн„тъ с„ нъ не азъ .

30   й ~гла емоу ~исъ . Аминь ~гл[“] ти . ›ко ты дьнесь вь сь“ ноштъ . пр›жде даже въторице“ . кокотъ не ~възгласитъ . три краты отъвръжеши с„ мене .

31   онъ же излиха ~глааше паче . аште ми с„ ключитъ съ тобо“ оумьр›ти . не отъвръг” с„ тебе . такожде и вьси ~глаах” .

32   Прид” вь весь еиже им„ ûетъсимани . й ~гла оученикомъ своимъ . с„д›те съде доньдеже шедъ помол“ с„ .

33   й по†тъ петра и и›кова . й оана съ собо“ . и нач„тъ оужасати с„ и т”жити .

34   й ~гла имъ прискръбъна естъ ~дша мо› до съмръти . пожид›те съде и бьдите .

35   и пр›шедъ мало паде на земли . и мол›аше с„ да аште възможъно естъ мимо идетъ отъ него часъ .

36   й ~глаше авва ~отцъ . въс› възможъна теб› с”тъ . мимо неси чаш”  си“ отъ мене .. Нъ не ›ко азъ хошт” нъ еже тъ .

37   й приде й обр›те † съп„шт„ . и ~гла петрови . симоне съпиши ли . не възможе единого часа побъд›ти .

38   бьдите и молите с„ да не вьнидете въ напасть . ~дхъ бо естъ бьдрь а плътъ немоштъна .

39   й пакы шедъ помоли с„ тожде слово рекъ .

40   и възврашть с„ обр›те † пакы съп„шт„ . б›ашете бо имъ очи т„готьн›.  й не оум›х” чъто б” отъв›штали емоу ..

41    приде третиици . и ~гла имъ . съпите проче/е и почиваите . присп› коньчина приде часъ . се пр›даатъ с„ ~снъ ~члвчскы въ р”ц› гр›шъникомъ .

42   въстан›те ид›мъ . се пр›да†и м„ приближи с„

43   й абие еште емоу ~гл“щю . приде июда единъ отъ обо“ на дес„те . и съ нимь народъ мъногъ . съ ор”жии и дръкольми . отъ архиереи и кънижъникъ и старецъ ..

44   Дастъ же пр›да†и его знамение имъ ~гл„ . егоже аште лобъж” им›те и тъ естъ . и вед›те съхраньно .

45   й пришедъ абие прист”пь къ немоу ~гла . равви равви . й облобыза и .

46   они же възложиш„ р”ц› на нь и †с„ /и .

47   единъ же отъ сто†штихъ . йзвлъкъ ножъ оудари раба архиереова . й оур›за емоу оухо .

48   й отъв›штавъ ~исъ рече имъ . ›ко на разбоиника ли изидете съ ор”жьемь и дръкольми †ти м„ .

49   по вьс„ дьни б›хъ въ васъ оуч„ въ ~цркве и не †сте мене . нъ да съб”д”тъ с„ кънигы .

50   й оставьше и вьси б›жаш„ .

51   й единъ юноша етеръ по немь иде . од›нъ въ плаштаниц” нагъ .  й †с„ и юнош„ .

52   онъ же оставь плаштаниц” . нагъ б›жа отъ нихъ .

53   й в›с„ ~иса къ архиереови . й сънид” с„ къ немоу въси архиереи /й старьци и кънижъници .

54   й петръ /йздалече въ сл›дъ его иде . до вън”трь въ дворъ архиереовъ и б› с›д„ съ слоугами и г𛆠с„ при св›шти .

55   архиереи же и весь сънемъ . йскаах” на ~иса съв›д›тельства да и  оубь“тъ . й не обр›таах” .

56   мъно‡и бо лъже съв›д›тельствоваах” нь~н . й не б›ах” равъна съв›д›тельства

57    едини въставъше лъж” съв›д›тельствоваах” на нь ~глште .

58   ›ко мы слышахомы и ~гл“шть . ›ко азъ разор“ ~црквь си“ р”котворен”“ . й трьми дьньми ин” нер”котворен” съзижд” .

59   й тако же не б› равъно съв›д›тельство имъ .

60   й въставъ архиереи по ср›д› въпроси ~иса ~гл„ не отъв›штаваеши ли ничесоже . чъто сии на т„ съв›[д›]тельствоу“тъ .

61   онъ же млъчааше . й ничьсоже не отъв›штааше . Пакы архиереи  въпроси и и ~гла емоу . ты ли еси ~хъ ~снъ ~блгсвнааго .

62   ~йсъ же рече азъ есмъ . й оузьрите ~сна ~члскааго .  о ~десн”“ с›д„шта силы . й гр„д”шта съ облакы ~нбсскыими .

63   архиереи же растръзавъ ризъи сво† ~гла . что еште тр›боуемъ съв›д›тель .

64   слышасте власфими“ его . что вамъ с„ авл›атъ . они же вьси ос”диш„ и повинъноу быти съмръти .

65   й нач„с„ едини пльвати на нь . й прикрывати лице его и м”чити и . й ~глати емоу . прорьци намъ ~хе кто естъ оудареи т„ . й слоугы би“ште за ланит” пр›†с„ и ..

66   й с”штоу петрови низоу на двор› . приде едина отъ рабынь архиереовъ .

67   й вид›въши петра гр›“шта с„ . вьзьр›въши на нь ~гла . /й ты съ назар›ниномь ~исмъ б› .

68   `Онъ же отъвръже с„ ~гл„ . не оум›“ ни съв›мь что ты ~глши . й изиде вонъ на пр›дъдворие . й кокотъ вьсп›тъ .

69   й вид›въши и рабыни пакы нач„тъ ~глати къ сто†штиимъ . ›ко сь естъ отъ нихъ .

70   онъ же пакы отъметааше с„ . й не по мъногоу пакы сто†щеи . ~глаах” петрови . вы истин” отъ нихъ еси . йбо галил›анинъ еси . й бес›да тво› подобитъ с„ .

71   онъ же нач„тъ ротити с„ и кл„ти с„ . ›ко не в›мъ ~члвка сего егоже ~глте .

72   й въторице“ кокотъ въсп›тъ . й пом›н” петръ ~глъ иже рече емоу ~исъ . пр›жде даже кокотъ не ~възгласитъ дъва краты . отъвръжеши с„ мене три краты . й нач„тъ плакати с„ .

Глава 15

1     й абье на оутр›и съв›тъ сътворьше архиереи и старьци . и кънижъникы и весь сънемъ . съв„завъше ~иса в›с„ . и пр›даш„ и пилатови .

2     и въпроси и пилатъ . ты ли еси ~цсръ июдеискъ . онъ же отъв›штавъ рече емоу . ты ~глши .

3     й ~глх” на нь архиереи мъного . онъ же ничесоже не отъв›штавааше .

4     Пилатъ же пакы въпрашааше и ~гл„ . не отъв›штаваеши ли ничесоже . виждъ колико на т„ съв›д›тельствоу“тъ .

5     ~йс же к томоу ничесоже не отъв›шта . ›ко дивити с„ пилатови .

6     на вьс›къ же праздьникъ отъпоуштааше имъ . единого съв„зьн› егоже прошаах” .

7     б› же нарицаемы варавва съ своими ковьникы съв„занъ . йже въ ков› оубииство сътвориш„ .

8     и възъпивъше нач„с„ просити ›коже присно твор›аше имъ .

9     пилатъ же отъв›шта имъ ~гл„ . хоштете ли да отъпоушт” въ въ ~цср› июдеиска .

10   в›д›аше бо ›ко зависти ради пр›даш„ и архиереи .

11   Архиереи же поман”ш„ народоу . да паче варав” отъпоуститъ имъ .

12   Пилатъ же пакы отъв›штавъ рече имъ . что оубо хоштете сътвор“ егоже ~глете ~цср› июдеиска .

13   они же пакы възьпиш„ пропьни и .

14   пилатъ же ~глаше имъ что бо зъло сътвори . они же лише възъпиш„ пропьни и .

15   Пилатъ же хот„ народоу похоть сътворити . поусти имъ варав” . й пр›дастъ ~иса бивъ . да и пропън”тъ ..

16   Воини же в›с„ ~иса вън”трь на дворъ . еже естъ пр›торъ . й призъваш„ вьс” спир” .

17   й обл›ш„ и въ прапр”дъ . й възложиш„ на нь съплетъше тръновъ в›нецъ .

18   й нач„с„ ц›ловати и . радоуи с„ ~цсрю июдеискъ .

19   й би›х” и тръсть“ по глав› . и пльваах” на нь . й пр›гыба“ште кол›на клан›ах” с„ емоу .

20   и егда пор”гаш„ с„ емоу . съвл›ш„ съ него прапр”дъ . й обл›ш„ и въ ризы сво/† . й изв›с„ и да пропън”тъ й . ..

21   й зад›ш„ мимо ход„штоу единомоу симоноу кŸр›ниноу гр„д”штю съ села . ~отцоу алекс„дровоу . и рŸфовоу . да вьзъметъ ~кстъ его .

22   и прив›с„ и на м›сто голъгота еже естъ съказаемо краниево м›сто .

23   й да›х” емоу пити оцътъно вино . онъ же не при†тъ .

24   й пропьнъше и разд›льше ризы его меташ„ жр›би† о н„ . кто что вьзьметъ .

25   б› же година трети›а . й проп„с„ и .

26   й б› написание вины его написано ~цсръ июдеискъ .

27   й съ нимь проп„ш„ дъва разбоиника . единого о десн”“ . а дроугааго о шю“ его .

28   й събыстъ с„ писаное еже ~глтъ . /й съ безаконьникома причътенъ быстъ .

29   й мимо ход„штеи хоул›ах” и . й покыва“ште главами своими . й ~глште оува . разар›†и ~црквъ . и трьми дьньми съзида†

30   съпаси с„ самъ . й съниди съ ~крста .

31   такожде и архиереи р”га“ште с„ съ кънижъникы . дроугъ къ дроугоу ~глаах” . йны съпасе . али себе не можетъ съпасти

32   ~хъ ~цсръ издаилвъ . да сънидетъ нын› съ ~крста . да видимъ и в›р” имемъ .. й проп„та› съ нимь поношаашете емоу .

33   Бывъши же годин› шест›и . тъма быстъ по вьсеи земи до дев„ты† годины .

34   й въ дев„т”“ годин” възъпи ~исъ гласомь велиемь ~гл„ . ел«и ел«и лима савахтани . еже естъ съказаемое ~бже ~бже мои въск”“ м„ остави .

35   й едини отъ сто„штихъ . слышавъше ~глаах” . виждъ или“ глашаатъ .

36   текъ же единъ исплънь г”б” оцъта . й вьзнезъ на тръсть напа›ше и ~гл„ . не д›ите да видимъ . аште придетъ или› сън„тъ его .

37   ~йс же поущъ гласъ велии издъше .

38   й опона ~црквна› раздъра с„ на дъвое съ выше до ниже .

39   Вид›въ же сотьникъ сто†и пр›мо емоу . ›ко тако вьзъпивъ издъше . рече въ Йстин” ~члкъ съ ~снъ ~бжии б› .

40   б›ах” же и жены издалече зър„шт„ . въ нихъже б› и мари› магдалини . й мари› и›кова малаего . й мати иосиова . й саломи .

41   †же егда б› въ галилеи по немь хождаах” и слоужаах” емоу . й ины мъногы въшедъш„† съ нимь въ ~илмъ .

42   й юже позд› бывъшю . Понеже б› параскевьûии пасц› . еже естъ къ собот› ..

43   Приде иосифъ отъ аримат›† . благообразенъ съв›тьникъ . йже и тъ б› ча† ~цсрстви› ~бжи› . й дръзн”въ въниде къ пилатоу . й проси т›ла ~исва .

44   пилатъ же диви с„ аште оуже оумър›тъ . призъвавъ сътъника аште оуже оумьр›тъ .

45   й оув›д›въ отъ кентŸриона . дастъ т›ло иосифови .

46   й коупль плаштаниц” и сънемы и обитыи въ плаштаниц” . й въложи въ гробъ . йже б› ис›ченъ отъ камене . й привали камень на двьри гробоу ..

47   Мари› же магдалини . й мари› иосиова . зьр›ашете къде и полагаах” .. к~ц ..

Глава 16

1      мин”въши собот› . мари› магдалини . /й мари› и›ковл› и саломи . коупиш„ ароматъи . да пришедъш„ помаж”тъ й .

2     й ‡›ло за оутра вь един” соботъ . прид” на гробъ въси›въшю слъньцю .

3     й ~глаах” къ себ› . кто отъвалитъ намъ камень отъ двьреи гроба .

4     й възьр›въш„ вид›ш„ ›ко отъваленъ б› камень . б› бо велеи ‡›ло .

5     й въл›зъш„ въ гробъ вид›ш„ юнош” с›д„шть о десн”“ . од›нъ въ одежд” б›л” и оужас” с„ . ..

6     ¬нъ же рече имъ . не оужасаите с„ . ~йса ищете назар›нина проп„тааго . въста н›стъ съде . се м›сто иде б› положенъ .

7     нъ /ид›те ръц›те оученикомъ его и петрови . ›ко вар›атъ вы въ галилеи . тоу и видите ›коже рече вамъ .

8     й ишедъш„ б›жаш„ отъ гроба . й им›аше же † трепетъ и оужасъ и никомоуже ничесоже не р›ш„ бо›х” бо с„ . .. к~ц . ..

9     Вьскрьсъ же ~исъ за оутра въ пръвы собот› . ›ви с„ пр›жде марии магдалини . йж не/†же изгъна ~ж б›съ .

10   она шьдъши вьзв›сти бывъшимъ съ нимъ . плач”штемъ с„ и рыда“штемъ .

11   они же слышавъше ›ко живъ естъ . и вид›нъ быстъ е“ . не †с„ в›ры .

12   по сихъ же дьв›ма отъ нихъ гр„д”штема . ›ви с„ ин›мь образомь . йд”щема на село .

13   й та шедъша вьзв›стисте прочиимъ . ни т›ма же в›ры †с„ .

14   посл›дь же вьзлеж„штемъ имъ . единоуемоу на дес„те ›ви с„ . й поноси нев›рьствию ихъ и жестосръдью . ›ко вид›въшиимъ его въставъша из мрътвыхъ не †с„ в›ры .

15   й рече имъ шедъше въ весь миръ . пропов›дите ~еванûлие вьсеи твари .

16   й иже в›р” иметъ и кръститъ с„ съпасенъ б”детъ . а иже не иметъ в›ры ос”жденъ б”детъ .. 

17   Знамени› же в›роу“штиимъ си посл›дъствоу“тъ . йменемъ моимъ б›сы ижден”тъ . ~†зкы ~възглагл“тъ новы

18   й въ ркахъ зми† вьзъм”тъ . аще и съмрътъно что испи“тъ ничътоже ихъ не вр›дитъ . на нед”жьникы р”кы ???? възлож„тъ . и съдрави б”тъ ..

19   ~гь же ~исъ по ~глании его къ нимъ . вьзнесе с„ на небо . й с›де о десн”“ ~ба .

20   они же ишедъше пропов›д›ш„ въс”д› . ~гю посп›шъствоу“штоу . й слово оутвръжда“штю . посл›дъствоу“штиими знаменими аминь . .. ..

 Хостинг от uCoz
Рейтинг@Mail.ru