Evangelium secundum Lucam

.. .. .. ЕВАНЬÐЕЛЙЕ ОТЪ ЛОУКЫ .. ..


ГЛАВЫ ~ЕВАНÐЛЙ@ ЕЖЕ ОТЪ ЛОУКЫ

~а О написании ..

~б О стр›г”штиихъ пастырихъ .. ..

~в О сŸмен› ..

~г О аньн› пророчици ..

~д О бывъшиимь ~гл› къ іоаноу ..

~е О въпрошъшиихъ иоана ..

~ж О искоушении ~спстелев› ..

~‡ О им”штимь ~дхъ б›сенъ ..

з О тъшти петров› ..

~й О исц›л›въшиихъ отъ различенъ недгъ ..

~ай О ловитв› рыбъ ..

~бй О прокажен›емь ..

~вй О ослаблен›емь ..

~гй О левьûи и мытари .

~дй О им”штиимъ с”х” р”к” . ..

~ей О избърании ~аплъ ..

~жй О блаженъиихъ ..

~‡й О сотьниц› ..

~зй О сыноу въдовиц„ . ..

~и О посъланыхъ отъ иоана ..

~аи О помазавъшии ~га хризмо“ ..

~би О притъчи с›“штааго . ..

~ив О запр›штении в›троу и морю ..

~иг О леûеон› ..

~ид О дъштери сŸнагогов› ..

~ие О кръвоточив›и ..

~иж О посълании об›ма на дес„те

~и‡ О п„ти хл›бъ ..

~из О ~гни въпрошении . ..

~û О пр›ображении ~исв› ..

~ûа О б›съноу“штимъ с„ на новы ~мсц„ ..

~ûб О помышла“штихъ кто болеи естъ ..

~ûв О онеповел›н›мь посл›довати . ..

~ûг О авлении седми дес„тъ .. ..

~ûд О въпрошъшимъ законьниц› .. ..

~ûе О въпадъшиимъ въ разбоиникы .. ..

~ûж О март› и марии .. ..

~û‡ О молитв› .. ..

~ûз О им”штимь б›сън›емь ..

~к О възъпивъшии гласомь отъ народа . ..

~ка О прос„штиихъ знамени› .. ..

~кб О фарис› оуб›ждъшиимъ ~иса .. ..

~кв О окаании законьникъ .. ..

~кг О квас› фарисеисц› ..

~кд О хот„штимь разд›лити им›ние ..

~ке О богат›мь емоуже оугобь‡и с„ нива ..

~кж О галилеихъ иже б›ах” въ силоуам› ..

~к‡ О им”шти ~дхъ нед”женъ ..

~кз О притъчахъ ..

~л О въпрошъшимъ аште мало ~спсаемыхъ ..

~ла О рекъшиихъ ~исви ирода раді ..

~лб О водънотр”довит›емь .. ..

~лв О не любити пръвовъзл›гании ..

~лг О зъваныхъ на вечер^“ ..

~лд О стлъп› притъча .. ..

~ле О сът› овецъ притъча ..

~лж О ошедъшиимъ въ стран” далече ..

~л‡ О приставьниц› неправедьн›емь ..

~лз О богат›емь и лазар› ..

~м О дес„ти прокаженъ ..

~ма О с”дии неправедьн›емь ..

~мб О фарис›и и мытари . ..

~мв О въпрошъшимь его богат› ..

~мг О сл›п›емь .. ..

~мд О закхеи .. ..

~ме О ошедъшиимъ при†ти ~цсрстви/е ..

~мж О приемъшиихъ дес„тъ мънасъ .. ..

~м‡ О жр›б„ти . ..

~мз О въпрошъшихъ ~га архиереихъ и кънижъниц›хъ ..

~н О виноград› ..

~на О ла“штиихъ кинъса ради ..

~нб О садоукеихъ ..

~нв ~о въпрошени ~гни къ фарис›омъ . ..

~нг О давъшии оба п›н„‡а ..

~нд О кинс› .. ..

~не О пасц› ..

~нж О сът„‡а“штихъ с„ кто болеи ..

~н‡ О исп~рошении ~аплмъ . ..

~нз О оуничьжении иродов› ..

~о О плач”штихъ с„ женахъ ..

~оа О покаавъшиимъ с„ разбоиниц› ..

~об О исп[р]ошении т›лесе ~гн› .. ~ов О клеоп›

Глава 1

1     Понеже оубо мъно‡и нач„с„ чинити пов›сть о йзв›стованыхъ въ насъ вештехъ .

2     ›коже пр›даш„ намъ бывъшеи искони самовидьци й слоугы словесе .

3     йзволи с„ и мьн› хождъшю ис пръва по вьс›хъ . въ істин” по р„д” писати теб› . славъны теофиле .

4     да разоум›еши о нихъже наоучилъ с„ еси словесехъ оутвръждение ..

5     Быстъ въ дьни ирода ц›с›р› июдеиска . йереи единъ именемъ захари› . отъ ефим›ри† ави›н„ . й жена его ~отъ дъштеръ ар«нь . й им„ еи елисаветъ .

6     б›ашете же оба праведъна пр›дъ ~бмъ . ход„шта въ запов›дехъ въс›хъ . й оправъданиихъ ~гни/ихъ бес порока .

7     и не б› има ч„да . понеже б› елисаветь неплоды . й оба заматор›въша вь дьнехъ своихъ б›ашете .

8     быстъ же слоуж„штоу емоу . въ чиноу чр›ды свое† . пр›дъ ~бмъ .

9     по обычаю иереискоумоу . ключи с„ емоу покадити въшедъшю въ ~црквъ ~гн“ .

10   й вьсе мъножъство людии б› молит┠䛆 вьн› въ годъ темь›на .

11   ›ви же с„ емоу ~анûъ ~гнь сто† о десн”“ олтар› кадилънаего .

12   й съм„те с„ захари› вид›въ . й страхъ нападе на нь .

13   рече же къ немоу ~анûлъ . не бои с„ захарие . зане оуслышана быстъ молитва тво› . й жена тво› елисаветь родитъ ~снъ теб› . й наречеши им„ емоу иоанъ .

14   й б”детъ теб› радость и веселие . й мъно‡и о рождьств› его въздрадоу“тъ с„ .

15   б”детъ бо велеи пр›дъ ~гмь . и вина и сикера не иматъ пити . й ~дха ~стааго исплънитъ с„ еште и чр›ва матере свое† .

16   й мъногы ~снвъ ~издрлвъ обратитъ къ ~ги ~боу ихъ .

17   й тъ пр›дъидетъ пр›дъ нимь ~дхомь и сило“ илиино^“ . обратити сръдъца отъцемъ на ч„да . й противъны† въ м”дрость праведъныхъ . оуготовати ~гви люди съвръшены .

18   й рече захари› къ ~анûоу . по чесомоу разоум›“ се . азъ бо есмъ старъ и жена мо› заматор›въши вь дьнехъ своихъ .

19   й отъв›штавъ ~анûлъ . рече емоу . азъ есмъ ~гаврлъ пр›сто†и пр›дъ ~бмъ . й посъланъ есмъ ~глти [къ] теб› . й благов›стити теб› .

20   й се б”деши млъч„ и не могы проглаголати . до негоже дьне б”детъ се . зане не в›рова словесемъ моимъ . ›же съб”д”тъ с„ въ вр›м„ сво/е .

21   й б›ш„ людье жид”ще захари† . й чюждаах” с„ еже къшн›аше тъ въ цръкъве .

22   йшедъ же не можааше ~глати къ людемъ . й разоум›ш„ ›ко вид›ние вид› въ ~цркви . й тъ б› помава† имъ . й пр›бывааше н›мъ .

23   й быстъ ›ко исплъниш„ с„ денье слоужьбы его иде въ домъ свои .

24   по сихъ же дьнехъ .. з~ч .. зач„тъ елисаветь жена его . й та›ше с„ ~д ~мсцъ ~гл“шти .

25   ›ко тако сътвори мьн› ~гъ . вь дьни вь н„же призьр› . отъ†ти поношение мое въ ~члвц›хъ ..

26   Въ шесты же м›с„цъ посъланъ быстъ ~анûлъ гавьрилъ отъ ~ба . въ градъ галилеискъ . емоуже им„ назаретъ .

27   къ д›в› обр”чен› м”жеви . емоуже им„ иосифъ . отъ домоу ~давдва . й им„ д›в› мари› .

28   й въшедъ къ неи ~анûлъ рече . радоуи с„ благодатъна› ~гъ съ тобо“ . ~блгсна ты въ женахъ .

29   она же вид›въши съм„те с„ о словеси его . й помышл›аше вь себ› каково се б”детъ ц›лование .

30   й рече еи ~анûлъ . не бои с„ марие . обр›те бо благодатъ отъ ~ба .

31   й се зачьнеши вь чр›в› и родиши ~снъ . й наречеши им„ емоу ~исъ .

32   сь б”детъ велии . й ~снъ вышън›аго наречетъ с„ .. й дастъ емоу ~гъ ~бъ пр›столъ ~давда ~отца его .

33   й въц›саритъ с„ въ домоу и›ковли въ в›кы . й ~цсрствию его не б”детъ коньца ..

34   Рече же мари› къ ~анûлоу . како б”детъ се иде м”жа не зна^“ .

35   й отъв›штавъ ~анûлъ рече еи . ~дхъ ~сты наидетъ на т„ . й сила вышън›аго ос›нитъ т„ . т›мь же еже родитъ с„ ~сто наречетъ с„ ~снъ ~бжіи .

36   й се елисаветь ”жика тво› . й та зач„тъ ~сна въ старость сво“ . й сь м›с„цъ шесты естъ еи . нарицаем›и неплодъви .

37   ›ко не изнеможетъ отъ ~ба вьс›къ ~глъ .

38   рече же мари› се раба ~гн› . б”ди мьн› по ~глоу твоемоу . й отиде отъ не† ~анûлъ .. к~ц ..

39   Въставъши же мари› въ ты дьни . йде въ г~р” съ тъштаниемь . въ градъ июдовъ .

40   й вьниде въ домъ захариинъ . й ц›лова елисаветь ..

41   й быстъ ›ко оуслъша елисаветь . ц›лование мариино . вьзигра с„ младънецъ въ чр›в› е/† . й исплъни с„ ~дхмь ~стымъ елисаветь .

42   й възъпи ~гласомь велиемь и рече . ~блгсна ты въ женахъ . й ~блгслвнъ плодъ ”тробы твое/† .

43   й отъ к”д” се мьн› . да придетъ мати ~ги моего къ мьн› .

44   се бо ›ко быстъ гласъ ц›ловани› твоего въ ноушию мое/ю . вьзигра с„ младьнецъ радоштами въ ”троб› мое/и .

45   й блажена ›же в›р” †тъ . ›ко б”детъ съвръшение ~гланымъ отъ ~ги .

46   й рече мари› . величитъ ~дша мо› ~га .

47   й въздрадова с„ ~дхъ мои о ~ᇛ ~спс› моемь .

48   ›ко призър› на съм›рение рабы свое/† . се бо отъ сел› блаж„тъ м„ вьси роди .

49   ›ко сътвори мьн› величь› силъны . й св„то им„ его .

50   й милость его въ родъ и родъ бо†штиимъ с„ его .

51   сътвори дръжав” мышъце“ свое“ . растачи гръды/† мысли“ ~срдца ихъ .

52   низъложи силъны† съ пр›столъ . й възнесе съм›рены† .

53   алч”шт„† исплъни благъ . й богат„шт„† с„ отъпоусти тъшт„ .

54   при†тъ ~ил› отрока своего . пом›н”ти милость .

55   ›коже ~гла къ ~отцмъ нашимъ . аврамоу и с›мени его до в›ка ..

56   Пр›быстъ же мари› съ не“ ›ко и три мсц„ . й възврати с„ въ домъ свои .. .. к~ц ..

57   Елисавети же исплъни с„ вр›м„ родити еи . й роди ~снъ .

58   й слышаш„ окръсть жив”штеи й рождение е/† . ›ко вьзвеличилъ естъ ~гъ милость сво“ съ не“ . й радовах” с„ съ не^“ .

59   `Й быстъ въ осмы день прид” обр›затъ отроч„те . й нарицах” е именемь ~отца своего захари› .

60   й отъв›штавъши мати его рече . ни нъ да наречетъ с„ иоанъ .

61   й р›ш„ еи . ›ко никтоже естъ отъ рождени› твоего . йже нарицаатъ с„ именемь т›мь .

62   Помаваах” же отъцю его . како би хот›лъ нарешти е .

63   й испрошъ дъштиц” написа ~гл„ . йоанъ естъ им„ емоу . й чюдиш„ [с„] вьси .

64   /отвр›с„ же с„ оуста его абие и ~†зкъ его . й ~глаше благослов„ ~ба .

65   й быстъ на вьс›хъ страхъ жив”штиихъ окръсть ихъ . й въ вьсеи стран› июдеистц›и пов›даеми б›ах” вьси ~гли сии .

66   й положиш„ вьси слышавъшеи на сръдьцихъ своихъ ~гл“ште . что оубо отроч„ се б”детъ . й р”ка ~гн› б› съ нимь .

67   й захари› ~отцъ е[го] . йсплъни с„ ~дхмь ~стымъ . й пророчъствова ~гл„ ..

68   ~Блгнъ ~гъ ~бъ ~излвъ . ›ко пос›ти и сътвори избавление людемъ своимъ .

69   й вьздвиже рогъ ~спсни› нашего . въ домоу ~давда отрока своего .

70   ›коже ~гла оусты ~стыхъ с”штиихъ отъ в›ка ~пркъ .

71   ~спсние отъ врагъ нашихъ . й из д [р]”къ въс›хъ ненавид„штиихъ насъ .

72   сътворити милость съ ~оци нашими . й пом„н”ти зав›тъ ~стои свои .

73   кл„тво“ е“же кл„тъ с„ . къ авраамоу ~отцю нашемоу дати намъ

74   бе страха . йз д р”кы врагъ нашихъ избавльшемь с„ . слоуоужити емоу

75   пр›подобиемь . й правъдо“ пр›дъ нимь вьс„ дьни живота нашего .

76   й ты отроч„ проркъ вышьн›аго наречеши с„ . пр›дъидеши бо пр›дъ лицемъ ~гнемь оуготовати п”ти его .

77   дати разоумъ ~спсни› людемъ его въ отъпоуштение гр›ховъ /йхъ .

78   ~милосрдеи ради ~ба нашего . вь нихъже пос›тилъ естъ насъ въстокъ съ выше .

79   просв›тити с›д„шт„† вь тъм› . й с›ни съмрътьн› . направити ногы наш„ на п”ть миренъ .

80   отроч„ же раст›аше и кр›пл›аше с„ ~дхмь . й б› въ поустын›хъ до дьне авлени› своего къ издраилю . .. к~ц ..

Глава 2

0     Въ вечеръ ~хва рождства .. ..

1     Быстъ же вь дьни тъ . йзиде повел›ние отъ кесар› авъгоуста . написати вьс” оуселен”“ .

2     се написание пръвое быстъ . влад”штю сŸрие“ и кŸринию .

3     й ид›ах” вьси кьжъдо напсати с„ въ свои градъ ..

4     вьзиде же иосифъ отъ галиле† . йз града назаретъска . вь июде” въ градъ ~двъ . йже нарицаатъ с„ витлеемъ . зане б›аше отъ домоу и отьчьстви› ~давдва .

5     написати с„ съ марие^“ обр”чен”“ /емоу жено“ . с”ште“ непраздъно^“ .

6     быстъ же егда бысте тоу . йсплъниш„ с„ дьние родити еи .

7     й роди ~снъ свои пръв›нецъ . й повитъ і . й положи и вь ›слехъ . зане не б› има м›ста въ обит›ли ..

8     й б›ах” пастыри въ тоижде стран› . бьд„ще и стр›г”ще ст[р]аж” нощън”“ о стад› своемь .

9     й се ~анûлъ ~гнь ста вь нихъ . й слава ~гн› оси› † . й оубо›ш„ с„ страхомь велиемь .

10   й рече имъ ~анûлъ не боите с„ . се бо благов›шта“ вамъ радость вели/“ . ›же б”детъ вьс›мъ людемъ .

11   ›ко роди с„ вамъ дьнесь ~спсъ . йже естъ ~хъ ~гъ . въ град› ~дв› .

12   й се вамъ знамение . обр„щете младенецъ повитъ леж„штъ въ ›слехъ .

13   й вънезаап” быстъ съ ~анûлмъ мъножъство вои ~небскыихъ . хвал„штъ ~ба и ~глгл“штиихъ .

14   слава въ вышъниихъ ~боу . й на земи миръ . въ ~члвцхъ благоволение .

15   Й быстъ ›ко отид” отъ нихъ ~анûли ~нибо . /и ~члвци пастыри р›ш„ дроугъ къ дроугоу . пр›ид›мъ оубо до витлеема . й видимъ ~глъ съ бывъши/и . йже съказа намъ ~гъ .

16   й прид” подвигъше с„ . й обр›т” мари“ же и осифа . й младенецъ леж„штъ въ ›слехъ .

17   вид›въше же съказаш„ о ~гл› . ~глнмь имь о отроч„те семь .

18   й вьси слышавъшеи дивиш„ с„ . о ~гланыхъ отъ пастырь къ нимь .

19   мари› же съблюдаасе вьс„ ~глы си† сълага“шти въ ~срдци своемь .

20   Й възвратиш„ с„ пастыри слав„ште и хвал„ште ~ба . о вьс›хъ еже вид›ш„ и слышаш„ . ›коже ~глано быстъ къ нимь .. к~ц ..

21   й егда исплъниш„ с„ осмь дьнии да и обр›ж”тъ . й нар›ш„ им„ емоу ~исъ . нареченое ~анûлмъ пр›жде даже [не] зач„тъ с„ вь чр›в› ..

22   й егда исплъниш„ с„ дьнье очиштени› е/ю . по законоу мосеовоу . възн›с„ и въ ~илмъ . поставити пр›дъ ~гмь .

23   ›коже естъ писано въ закон› ~гни . ›ко вьс›къ младенецъ м”жъска полоу . развръза† ~ложесна ~сто ~гви наречетъ с„ .

24   й дати жрътв” по реченоумоу въ закон› ~гни . дъва кагръличишта ли дъва птенъца гол”бина ..

25   Й се б› ~чкъ въ ~илм› . емоуже им„ сŸмеонъ . й ~чкъ съ правъденъ и чьстивъ . ча† оут›хы ~издрвы . й ~дхъ б› ~стъ въ немь .

26   й б›аше емоу отъв›штано ~дхмь ~стымь . не вид›ти съмръти пр›жде даже видитъ ~ха ~гн› .

27   й приде ~дхмъ въ ~црквь . й егда вьв›сте родител› отроч„ ~иса . сътворити има по обыча“ законьноумоу о немь .

28   й тъ при†тъ е на р”коу своею . й ~блгсви ~ба и рече .

29   нын› отъпоустиши раба твоего ~влдко . по ~глоу твоемоу съ миромъ .

30   ›ко вид›сте очи мои съпасение твое .

31   еже еси оуготовалъ пр›дъ лицемъ вьс›хъ людии .

32   св›тъ въ окръвение †зыкъ . и слав” лидии твоихъ ~ил› .

33   й б› иосифъ и мати его чюд„шта с„ . о ~глемыхъ о немь .

34   /й ~блгслви › сŸмеонъ и рече къ марии матери его . се лежитъ съ на падение и на въстание мъногомъ въ ~или . й въ знамение пр›рочъно .

35   й теб› же самои ~дш” проидетъ ор”жие . да отъкры“тъ с„ отъ мъногъ ~срдцъ помышлени› . ..

36   Й б› анна пророчица . дъсти фаноуилева . отъ кол›на асоурова . си заматор›въси въ дьнехъ мнхъ . живъши съ м”жемь ~ж л›тъ . отъ д›въства своего .

37   и та въдова до осми дес„тъ и четыръ л›тъ . ›же не охождааше постомь и молитвами . слоуж„шти день и ношть .

38   й та въ тъ часъ приставъши испов›дааше с„ ~гви . й ~глаше о немь . вьс›мъ ча“штиимъ избавлени› въ ~им› .

39   ›ко съконьчаш„ с„ вьс› по законоу ~гню . възвратиш„ с„ въ галиле“ . въ градъ свои назаретъ .

40   отроч„ же раст›аше и кр›пл›аше с„ ~дхмь . йсплъ훆 с„ пр›м”дрости . й благодатъ ~бжи› б› на немь .. к~ц .

41   Й хождаашете родител› его по вьс› л›та въ ~имъ . въ праздьникъ пасхы .

42   й егда быстъ дъвою на дес„те л›тоу . въшедъшемъ имъ въ ~имъ . по обыча“ праздьника .

43   й коньчавъшемъ дъни възврашта“штемъ с„ имъ . оста отрокъ ~ис въ ~им› . й не чю иосифъ и мати его .

44   мьн›въша же и въ дроужин› с”штъ . придете п„ть дьне{и} й искаашете его въ рождении . й въ знании .

45   й не обр›тъша его . възвратисте с„ въ ~имъ . възиска“шта его .

46   й быстъ по трехъ дънехъ . обр›тете и въ ~цркви с›д„штъ . по ср›д› оучитель и послоуша“шта ихъ . й въпраша“шта /† .

47   оужасаах” же с„ вьси . послоуша“штеи его . о разоум› и о отъв›т›хъ его .

48   й вид›въша и дивисте с„ . й рече къ немоу мати его . ч„до что сътвори нама тако . се отецъ твои и азъ . скръб„ща искаахов› тебе .

49   й рече къ нима . что ›ко искаашета мене . не в›ста ли ›ко ›же с”тъ ~оца моего . вь т›хъ достоитъ ми быти .

50   й та не разоум›сте ~гла иже рече има .

51   и съниде съ нима и приде въ назаретъ . й б› повиноу† с„ има . й мати его съблюдааше вьс„ ~глы си/† въ ~срдци своемь .

52   ~йсъ же сп›аше пр›м”дрости“ и т›ломъ и благодати“ . отъ ~ба . и ~члкъ .. к~ц .. ..

Глава 3

1     Въ п„тое на дес„те л›то . владычъства тивери› ©есар› . облада“штоу понтьскоумоу пилатоу июд›е“ . й четврътовластъствоу“штоу галил›е“ иродоу . филипоу же братроу его четврътовластъствоу“штоу итоурие“ и трахонитъско“ ст[р]ано“ . й лŸсанию четврътовластъствоу“штоу . авилиние“

2     при архиереи анн› и каи›ф› .. Быстъ ~глъ ~бжіи къ иоаноу захарииноу ~сноу въ поустыни .

3     й приде бо вьс” стран” иоръданъск”“ . пропов›да† кръштение покаани› . въ отъпоуштение гр›хомъ .

4     ›коже естъ писано въ кънигахъ словесъ . исаи† п~рка ~глшта . Гласъ въпи“штааго въ поустыни . оуготоваите п”ть ~гнь . правы творите стьз„ его .

5     вьс›ка дьбрь исплънитъ с„ . и вьс›ка гора и хлъмъ съм›ритъ с„ . й б”д”тъ стръпътъна› въ права› . й острии въ п”ти гладъкы .

6     й оузьритъ вьс›ка плъть ~спсние ~бжие .

7     ~глааше же исход„штиимъ народомъ . кръститъ с„ отъ него . йшт„ди› ехидънова . къто съказа вамъ б›жати отъ гр„д”штааго гн›ва .

8     сътворите оубо плоды достоины покаанию . й не начинаите ~глати въ себ› . ~отца имамъ аврама . ~гл“ бо вамъ . ›ко можетъ ~бъ отъ камени› сего . вьздвигн”ти ч„да авраамоу .

9     Юже бо секыра при корении др›ва лежитъ . вьс›ко оубо др›во не твор„щее плода добра пос›ка“тъ и въ огнь вьм›та“тъ ..

10   Й въпрашаах” и народи ~гл“щ . что оубо сътворимъ .

11   отъв›штавъ же ~гла имъ . й웆и дьв› риз› да подастъ не им”штоумоу . й и웆и брашъна такожде да творитъ .

12   прид” же и мытаре кръститъ с„ . й р›ш„ къ немоу . оучителю что сътворимъ .

13   онъ же рече къ нимъ . ничтоже боле повел›нааго вамъ творите .

14   въпрашаах” же и и воини ~глште . й мы чъто сътворимъ . й рече къ нимъ . никогоже обидите ни оклеветаите . й дьвьльни б”дете оброкы вашими .

15   Ча“штемъ же людемъ и помышл›“штемь вьс›мъ въ сръдьцихъ своихъ . о иоан› еда тъ естъ ~хъ .

16   отъв›штавааше иоанъ вьс›мъ ~гл„ . азъ оубо водо“ кръшта“ вы . гр„детъ же кр›плеи мене . емоуже н›смъ достоинъ отр›шити ремене сапогъ его . тъ вы крьститъ ~дхмь ~стымъ и ~огнемь .

17   емоуже лопата въ р”ц› его . й потр›битъ гоумьно сво/е . й съберетъ пшениц” въ житьниц” сво“ . а пл›вы съжежетъ огнемь не гаш”штиимь .

18   мънога же и ина оут›ша† благов›стъствоваше къ людемь . .. к~ц ..

19   Йродъ же четврътовластьникъ обличаемъ имъ . о ироди›д› жен› братра своего . й о вьсемь зьл› еже сътвори иродъ .

20   приложи и се надъ вьс›ми . й заклепе иоана въ темьници . ..

21   Быстъ же егда кръстиш„ с„ вьси людье . ~йсоу крьштьшю с„ и мол„штю с„ . отвръзе с„ небо .

22   й съниде ~дхъ ~стыи т›лесънымъ зракомъ . ›ко гол”бь на нь . й ~глсъ ~снбе быстъ ~гл„ . ты еси ~снъ мои възлюблены . о теб› благоволихъ .

23   й тъ б› ~исъ ›ко тремъ дес„темъ л›тъ начина† . ~снъ сы ›ко мьнимъ б› .. .. .. йосифовъ . йлиевъ .

24   маттатовъ . .. левьûиинъ .. мелхиевъ . й аннаевъ .. йосифовъ ..

25   маттатиевъ .. амосовъ .. наоумовъ .. если[м]овъ . .. наанûеовъ ..

26   маатовъ .. мататиевъ .. семеоновъ .. йосифовъ .. йюдинъ ..

27   иоанаевъ .. рисиевъ .. зоровавелевъ .. салатилевъ .. нириевъ ..

28   мелхиевъ .. адъдиевъ .. касамовъ . алмодановъ . йровъ ..

29   йосиовъ .. елиезеровъ . йорамовъ .. маттатовъ .. левьûиинъ ..

30   сŸмеоновъ .. йюдовъ .. и[о]сифовъ . йоананевъ .. елиакимовъ ..

31   мелеанновъ .. маинановъ .. маттатаевъ .. {а}натановъ . давыдовъ ..

32   йесеовъ .. овидовъ .. воозовъ .. салмоновъ .. наасоновъ ..

33   аминадавовъ .. арамовъ .. йо~рамовъ .. есромовъ .. фаресовъ .. йюдовъ ..

34   й›к«вовъ .. йсаковъ . авраамовъ . тарань . нахоровъ ..

35   сероуховъ .. рагавовъ .. фале[к]овъ .. еверовъ .. салань .

36   каинановъ .. арфаксадовъ .. симовъ .. ноевъ .. ламеховъ ..

37   матоусаль .. еноховъ .. йаредовъ .. малелеилевъ .. каиновъ ..

38   еносовъ .. ситовъ .. адамовъ боже/й ..

Глава 4

1     ~Йсъ же исплънь ~дха ~ста . възврати с„ отъ иоръдана . й вед›аше с„ ~дхмъ въ поустын“ .

2     ~к . дьнии . йскоушаемъ ди›воломъ . й не ›стъ ничесоже въ ты дьни .. й коньчавъшемъ с„ имъ посл›дь вьзалка .

3     й рече емоу ди›волъ .. аще ~снъ еси ~бжии . рьци камению семоу да б”детъ хл›бъ .

4     и отъв›шта ~ис къ немоу ~гл„ . писано естъ ›ко не о хл›б› единомь живъ б”детъ ~чкъ . нъ о вьс›комь ~гл› ~бжии .

5     й вьзведе и ди›волъ на гор” высок” . показа емоу вьс›ка ~цсрстви› въселены† вь ч›с› вр›меньн› .

6     й рече емоу ди›волъ . теб› дамъ власть си“ вьс” и слав” ихъ . ›ко мьн› пр›дана естъ . й емоуже аште хошт” пр›дамь “ .

7     ты оубо аште поклониши с„ пр›дъ мно“ . б”д”тъ теб› вьс› .

8     й отъв›штавъ ~исъ рече емоу . йди за мъно“ сотоно . писано естъ . ~ги ~боу твоемоу поклониши с„ . й томоу единомоу послоужиши .

9     й веде и въ ~ймъ . й постави и на кріл› ~црквьн›емь . й рече емоу . аште ~снъ еси ~бжіи . връзи с„ отъ с”доу низъ .

10   писано бо естъ . ›ко ~анûлмъ своимъ запов›стъ о теб› съхранити т„ .

11   й на р”кахъ възъм”тъ т„ . да не о камень пр›тъкнеши ногы твое† .

12   й отъв›штавъ ~исъ рече емоу . ›ко речено естъ . не искоусиши ~га ~ба твоего .

13   й съконьчавъ вьс›ко искоушение ди›волъ . отиде отъ него до вр›мене ..

14   й възврати с„ ~йсъ . вь сил› ~дховън›и въ галил›“ .. й в›сть изиде по вьсеи стран› о немь .

15   й тоу оучааше на сънъмищихъ ихъ . славимъ вьс›ми .. з~ч ..

16   й приде въ назаретъ въ немьже б› въспит›нъ . й въниде по обыча[ю] своемоу . вь день соботъны въ сънъмиште . й въста чистъ .

17   й въздаш„ емоу кънигы исаи† пророка . й разгън”въ кънигы . обр›те м›сто идеже б› написано .

18   ~дхъ ~гнъ на мьн› . егоже ради помаза м„ . благов›ститъ ништиимь посъла м„ . йсц›литъ съкроушены† ~срдцемь .

19   пропов›д›тъ пл›ньникомъ отъпоуштение . й сл›пымъ прозьр›ние . отъпоуститъ съкроушены† въ отърад” . пропов›д›ти л›то ~гне при†то .

20   й съгън”въ кънигы въдавъ слоу‡› с›де . й вьс›мъ въ съньмищи очи б›ашете зър„шти на нь .

21   нач„тъ же ~глати къ нимъ . ›ко дьнесь събыстъ с„ писание се . въ оушию вашею .

22   й вьси съв›д›тельствоваш„ емоу . Й дивл›ах” с„ о словесехъ благодати . исход„штиихъ из оустъ его .. к~ц .. Й ~глах” не сь ли естъ ~снъ иосифовъ .

23   и рече къ нимъ . вьс›ко речете ми притъч” си^“ . балии йсц›ли с„ самъ . елико слышахомъ бывъшиихъ . въ каперънаоум› . сътвори и сьде въ отьчствии твоемь .

24   рече же аминь ~гл“ вамъ . ›ко никоторы же проркъ при†тенъ естъ въ отечъствии своемъ .

25   въ істин” же ~гл“ вамъ . мъногы въдовиц„ б›ш„ . вь дьни илиины въ ~іли . егда заклепе с„ небо . три л›та и шесть ~мсцъ . ›ко быстъ гладъ по вьсеи земи .

26   й ни къ единои же ихъ посъланъ быстъ или/› . тъкмо въ сарефт” сидонъск”“ . къ жен› въдовици .

27   й мъно‡и б›ах” прокажени ~вли при елисеи пророц› . й ни единъ же отъ нихъ очисти с„ . токмо нееманъ соурьскы .

28   й исплънише с„ ›рости вьси на съньмишти слыш„ште .

29   й въставъше изгънаш„ и вонъ из града . й в›с„ и до връхоу горы . на неиже градъ ихъ съзъданъ б›аше . да б” и низърин”ли .

30   онъ же прошедъ по ср›д› ихъ ид›аше .. к~ц .. з~ч ..

31   `Й вьниде ~исъ въ каперънаоумъ въ градъ галилеискъ . й б› оуч„ вь соботы .

32   й оужасаах” с„ о оучении его . ›ко съ власти“ б› слово его .

33   й въ съньмишти б› ~члкъ имы ~дхъ б›са ~нечста . й възъпи гласомь велиемь ~гл„ .

34   остани чьто естъ намь и теб› ~исе назар›нине . пришелъ еси погоубитъ насъ . в›мъ т„ кто еси ~сты ~бжіи .

35   й запр›ти емоу ~исъ ~гл„ . пр›млъчи изиди из него . й повръгъ і б›съ по ср›д› изиде иж него . никакоже не вр›ждъ его .

36   й быстъ оужасъ на вьс›хъ . й сът„заах” с„ дроугъ къ дроугоу ~гл“ште . что естъ слово се . ›ко вл[а]сти“ и сило“ велитъ . нечистыимъ ~дхмъ и исход„тъ .. к~ц ..

37   /й исхождааше шюмъ о немъ въ въс›ко м›сто и страны .

38   въставъ же и съньмишта . въниде въ домъ симоновъ . тъшта же симон› б› одръжима огнемь велиемь и молиш„ и о неи .

39   й ставъ надъ не“ запр›ти огню . и остави “ . абие же въставъши слоужааше имъ ..

40   заход„штю же слънъцоу . въси елико им›ах” бол„щ„/† нед”гы различъны . привождаах” † къ немоу .онъ же на когожъдо ихъ р”к” възлага† исц›л›аше † .

41   йсхождаах” же и б›си отъ мъногъ въпи“ште и ~гл“ште . ›ко ты еси ~хъ ~снъ ~бжии . и запр›шта† не да›ше имъ ~глати . ›ко в›д›ах” ~ха самого с”шта .

42   бъвъшю же дьни . йшедъ иде въ поусто м›сто . й народи искаах” его . и придо до него . й дръжаах” и да не би отъшелъ отъ нихъ .

43   онъ же рече къ нимъ . ›ко и дроугыимъ градомъ подобаатъ ми благов›стити ~цствие ~бжіе . ›ко на се посъланъ есмъ .

44   й б› пропов›да† на съньмиштихъ галил›исц›хъ .

Глава 5

1     быстъ же належ„штю емоу народоу . да б” слышали слово ~бжие .. к~ц .. й тъ б› сто† ~исъ при езер› ûенисаретъсц› .

2     й вид›въ дъва корабица сто†шта при езер› . рыбытвы же ошедъше отъ не“ плакаах” мр›ж„ .

3     въл›зъ же въ единъ отъ корабицю иже б› симоновъ . моли и отъ земл„ отъст”пити мало . й с›дъ оучааше ис корабл› народы .

4     ›ко же пр›ста ~гл„ . рече къ симоноу вьз›ди {въ}въ гл”бин” . й вьмет›те мр›ж„ ваш„ въ ловитв” .

5     й отъв›штавъ симонъ рече емоу . наставьниче об ношть вьс” трождьше с„ не †сомъ ничесоже . по ~глоу же твоемоу въвръжемъ мр›ж” .

6     й се сътворьше . об„с„ мъножъство рыбъ много . протръзааше же с„ мр›жа ихъ .

7     й поман”ш„ прич„стьникомъ иже б›ах” въ дроу‡›мь кораби . да приш„дъше помог”тъ имъ . й прид” и исплъниш„ оба корабл› . ›ко погр”жати с„ има .

8     вид›въ же симонъ петръ . припаде къ кол›нома ~исвама ~гл„ . йзиди отъ мене ›ко м”жь гр›шенъ есмъ ~ги .

9     оужасъ бо одръжааше и . и вьс„ с”щ„† съ нимъ о ловитв› рыбъ †же †с„ .

10   такожде же и и›кова и оана ~сна зеведеова . ›же б›сте насл›дьника симонови . й рече къ симоноу ~исъ . не бои с„ отъ сел› ~члкы б”деши лов„ .

11   й извезъше корабл› на соухо и оставьше вьсе вь сл›дъ его ид” .. к~ц ..

12   й быстъ егда быстъ въ единомъ отъ градъ . й се м”жъ исплънь прокажени› . й вид›въ ~йса падъ ницъ моли с„ емоу ~гл„ . ~ги аште хоштеши можеши м„ очистити .

13   й простеръ р”[к”] косн” и рекъ хошт” очисти с„ . й ›би{би}е проказа отиде отъ него .

14   й тъ запр›ти емоу . никомоуже не ~глти . нъ шедъ покажі с„ иереови . й принеси о очиштении своемь . ›коже повел› моси во съв›д›тельство имъ ..

15   Прохождааше же паче слово о немь . й сънъмаах” с„ народи мьно‡и . слъшати и ц›лити с„ отъ него . отъ нед”гъ своихъ ..

16   Тъ же б› оход„ въ поустын„ и мол„ с„ .

17   й быстъ вь единъ отъ дьнеи . и тъ б› оуч„ . й б›ах” с›д„ште фарис›и . й законооучителе .. . йже б›ах” пришъли отъ вьс›ко† вьси . галилеискы и июдеискы . й отъ ~илма . й сила ~гн› б› ц›лити † .

18   й се м”жи на одр› нос„ште ~члвка йже б› ослабленъ . й искаах” вънести и и положити и пр›дъ нимъ .

19   й не обр›тъше к”д” вънести [и] народомъ . възл›зъше на храмъ . сквоз› ск”дель низъв›сиш„ и . съ одромь ???? прдъ ~иса .

20   й вид›въ в›р” [ихъ] рече емоу . ~члвче отъпоушта“тъ ти с„ гр›си твои .

21   и нач„с„ помышл›ти кънижъници и фарис›и ~глште . къто естъ сь иже ~глетъ власфими“ . кто можетъ отъпоуштати гр›хы тъкмо единъ ~бъ .

22   разоум›въ же ~исъ помышлени› ихъ . отъв›штавъ рече къ нимъ . что помышл›ате въ ~срдцхъ вашихъ .

23   что естъ оудо ?? б›е решти . отъпоушта“тъ ти с„ гр›си твои . ли решти въстани и ходи .

24   нъ [да] оув›сте ›ко вл{в}асть иматъ ~снъ ~члвчскы на земи отъпоуштати гр›хы . рече ослабленоумоу теб› ~гл“ въстани . й вьзьми од[ръ] твои и иди въ домъ твои .

25   й абие в[ъ]ставъ пр›дъ ними . вьзем[ъ] [на] немъже лежааше . йде въ дом[ъ] свои слав„ ~ба .

26   й исплъниш„ с[„] страхомь ~гл“ште . ›ко вид›хо[мъ] дивъна дьнесь .. к~ц ..

27   й по сих[ъ] [и]зиде и оузьр› мытар› име[немъ] левьûи“ . с›д„штъ на мъ[ітьни]ци . й рече емоу иди по мьн› .

28   й [оста]вь вьс› вь сл›дъ его иде

29   и съ[твори] чр›ждение велие левьûии емоу . въ домоу своемь . й б› народъ мъногъ мытарь . й ин›хъ иже б›ах” съ нимь вьзлеж„ште .

30   и ръпътаах” кънижъници ихъ и фарис›и . къ оученикомъ его ~гл“ще . по чъто съ мытари и гр›шъникы ›сте и пьете .

31   й отъв›штавъ ~исъ рече къ нимъ . не тр›боу“тъ съдравии врача нъ бол„щеи .

32   не придъ призъватъ праведъникъ . нъ гр›шъникы въ покаание .. к~ц ..

33   они же р›ш„ кь немоу по чъто оученици иоанови пост„тъ с„ ч„сто и молитвы твор„тъ . такожде и фарис›истии . а твои ›д„тъ и пи“тъ .

34   онъ же рече къ нимъ . еда можете ~сны брачъны† доньдеже женихъ естъ съ ними сътворити постити с„ .

35   прид”тъ же дьние егда отъ†тъ б”детъ отъ нихъ женихъ . тъгда пост„тъ с„ въ ты дъни .

36   ~глааше же и притъч” къ нимъ . ›ко никътоже приставлени› ризы новы . не приставл›атъ на риз” ветъх” . аште ли же ни и нов”“ раздеретъ . й ветъс›и не приключитъ с„ приставление еже отъ новааго ..

37   й никтоже не въливаатъ вина нова въ м›хы ветъхы . аще ли же ни просадитъ вино новое м›хы . й то прол›етъ с„ и м›си погыбн”тъ .

38   нъ вино ново въ м›хы новы въливати . й обое съблюдетъ с„ .

39   й никътоже пивъ ветъха абие хоштетъ новоуоумоу . ~глтъ бо ветъхое лоуче естъ ..

Глава 6

1     Быстъ же въ собот” въторопръв”“ . йти емоу сквоз› с›ани› . й въстръзаах” оученици его класы . й ›д›ах” истира“ште р”кама .

2     едини же отъ фарис›и р›ш„ имъ . что творите егоже не достоитъ твори[ти] въ собот” .

3     й отъв›штавъ ~исъ рече къ нимъ . ни ли сего есте чъли еже сътвори ~двдъ . егда възалка с„ самъ . и иже съ нимъ б›ах” .

4     како вьниде въ домъ ~бжіи . й хл›бы пр›дъложени› при† и ›стъ . и дастъ и с”штиимъ съ нимь . /йхъже [не] досто›аше ›сти . тъкмо иер›омъ един›мъ .

5     й ~глааше имъ ›ко ~гъ естъ ~снъ ~чкы собот› ..

6     Быстъ же и въ дроуго“ собот” . вънити емоу въ съньмиште и оучити . й б› ~члв›къ тоу и р”ка деснаа емоу б› соуха .

7     й назьр›ах” и кънижъници и фарис›и аште въ собот” исц›литы и . да обр„шт”тъ р›чъ на нь .

8     онъ же в›д›аше помышлени› ихъ . й рече члв›кови им”шт”моу соух” р”к” . въстани и стани по ср›д› онъ же въста .

9     рече же ~исъ къ нимъ . въпрош” вы что достоитъ въ соботы добро ли творити или зъло творити . ~дш” съпасти ли погоубити .

10   й възьр›въ на вьс„ † рече емоу . простьри р”к” т[в]о“ онъ же прость[р›]тъ . и оутвръди с„ р”ка его ›ко и дроуга› .. к~ц ..

11   они же исплъниш„ се безоумь› . й ~глх” дроугъ къ дроугоу . что биш„ сътворили ~исви ..

12   Быстъ же во дьни ты . йзиде въ гор” молити с„ и б› об ношть въ молитв› ~бзии .

13   й егда быстъ день пригласи оученикы сво† . й избъравъ отъ нихъ дъва на дес„те . †же и апостолы нарече .

14   симона егоже именова петра . й аньдр›“ братра его . й и›кова и иоана . ф~липа и вартолом›а .

15   матьт›а и том” . и›кова альфеова . й симона нарицаемааго зилота . йюд” и›ковл› .

16   й июд” искариотъскааго . йже быстъ и пр›датель .

17   Й съшедъ съ ними ста на м›ст› равьн› . и народъ оученикъ его . й мъножьство мъного людии . отъ вьсе† июде† и отъ ~иерлма . й помори› тоурьска и сидоньска . йже прид” послоушатъ его . й исц›литъ с„ отъ нед”гъ .

18   и стражд”штеи отъ ~дхъ нечистъ . йсц›л›ах” с„ .

19   й вьсь народь искааше прикасати с„ емь . ›ко сила йз него исхождааше и ц›л›аше вьс„ .

20   й тъ възведъ очи свои на оученикы сво† ~глааше .

21   блажении ништии ›ко ваше естъ ~цствие ~бжие . блажении алч”штеи нын› ›ко насытите с„ . блажении плач”штеи нын› ›ко вьсм›“тъ с„ .

22   блажени б”дете егда вьзненавид„тъ вы ~члвци . й егда разл”ч„тъ вы и понос„тъ . й пронес”тъ им„ ваше ›ко зъло . ~сна ~члвчскааго ради .

23   въздрадоуите с„ въ тъ день и възиграите . се бо мъзда ваша мънога на ~небсе . по сихъ бо твор›ах” ~пркмъ ~отци ихъ . ..

24   обаче горе вамъ богатыимъ . ›ко вьспри†сте оут›х” ваш” .

25   горе вамъ насыштении ›ко възалчете с„ . горе вамъ см›“штеи с„ нын› ›ко въздрыдаате и въсплачете с„ ..

26   Горе егда рек”тъ добр› о васъ вьси ~члв[ц]и . по семоу бо твор›ах” лъжиимъ ~пркмъ ~отци ихъ .

27   Нъ вамъ ~гл“ слы[ш„]штиимъ . любите врагы ваш„ . добро творите ненавид„штиимъ васъ .

28   Благословите клън”щ„† вы . молите с„ за твор„шт„† вамъ обид” .

29   би“штюмоу т„ въ ланит” . подаи дроугоу“ . й от{т}емл“штюмоу теб› риз” . й срачиц„ не възбрани .

30   въс›комоу же прос„штоумоу оу тебе даи . й отъ отемл“штааго тво› не ист„‡аи . .. з~ч ..

31   Й ›коже хоштете да твор„тъ вамъ ~члци . и вы творите имъ такожде .

32   й ›ште ????? любите люб„щ„† бы ка› вамъ хвала естъ . йбо и гр›шъници люб„шт„† ихъ люб„тъ .

33   й аште благотворите благотвор„щиимъ васъ . ка› вамъ хвала естъ . ибо и гр›шъници тожде твор„тъ .

34   й аште въ заимъ даате отъ нихъже чаате въспри†ти . ка› вамъ хвала естъ . йбо и гр›шъници гр›шъникомъ въ заимъ да“тъ . да вьсприим”тъ равъно .

35   обаче любите врагы ваш„ и благотворите . й въ заимъ даите ничесоже не ча“ще . и б”детъ мъзда ваша мънога . й б”дете ~снове вышън›его . ›ко тъ благъ естъ на невъзблагодатъны† и зълы† .

36   б”д›те оубо милостиви . ›коже и отецъ вашъ ~милосрдъ естъ .. к~ц ..

37   й не с”дите да не с”д„тъ вамъ . не ос”ждаите да не ос”д„тъ васъ . отъпоуштаите и отъпоуст„тъ вы .

38   даите и дастъ с„ вамъ . м›р” добро натъкан” и потр”сън” и пр›ли›“шт” с„ . дад„тъ на лоно ваше . то“ бо м›ро“ е“же м›рите вьзм›ритъ с„ вамъ .

39   Рече же притъч” имъ . еда можетъ сл›пецъ сл›пъца водити . не оба ли вь ›м” въпадете с„ .

40   н›стъ оученикъ надъ оучителемъ своимъ . съвръшенъ же въс›къ б”детъ . ›коже оучитель его .

41   что же видиши с”чецъ иже естъ въ очесе братра твоего . а бръвъна еже естъ въ очесе твоемь не чюеши .

42   ли како можеши решти братроу твоемоу . братре остави да изъм” с”чецъ иже естъ въ оц› твоемь . самъ бръвъна въ оц› твоемь не вид„ . лицем›ре . изъми пръв›е бръвъно из очесе твоего . й тъгда прозьри[р]ши из„ти с”чецъ иже естъ въ очесе брат[р]а твоего .

43   н›стъ бо др›во добро твор„ плода зъла . Ни др›во зъло твор„ плода добра .

44   вьс›ко бо др›во отъ плода своего познаатъ с„ . не отъ тръни› бо чеш”тъ смокъви . ни отъ к”пины грозда обемл“тъ ..

45   Благы ~члкъ отъ ~блгаго съкровишта ~срдца своего износитъ благое . й зълы ~члкъ отъ зълааго съкровища ~срдца своего износитъ зълое . отъ избітъка бо ~срдца ~глтъ оуста его .

46   что же м„ зовете ~ги ~ги а не творите ›же ~гл“ .

47   въс›къ гр„ды къ мьн› и слыш„и словеса мо› и твор„ › . съкаж” азъ комоу естъ подобенъ .

48   Подобенъ естъ ~члвкоу зижд”штю храмин” . йже ископа и оугл”би . й положи основание на камене . наводию же бывъшоу . припаде р›ка храмин› тои . й не може двигн”ти е† . основана бо б› на камене .

49   а слышавы и не сътворь . подобенъ естъ ~члвкоу . съзъдавъшоу храмин” на земи без [о]сновани› . еиже прирази с„ р›ка . и абие разори с„ . й быстъ раздроушение храмины то† велие .

Глава 7

1     егда съконьча вьс„ ~глы си† . въ слоухы людемь . въниде въвъ каперънаоумъ .. .. з~ч ..

2     Сътъникоу же етероу рабъ бол„ зъл› оумирааше . йже б› емоу чъстенъ .

3     слышавъ же о ~ис› . посъла къ немоу старъц„ июдеискы . мол„ и да пришедъ ~спстъ раба его .

4     они же пришедъше къ ~исви . мол›ах” и тъштъно ~гл“ште ›ко достоинъ естъ . еже аште даси емоу .

5     любитъ бо ~†зкъ нашъ . й съньмиште тъ съзъда намъ .

6     ~исъ же ид›аше съ ними . еште же емоу недалече с”щоу отъ домоу . посъла къ немоу дроугы сътьникъ ~гл„ емоу. ~ги не движи с„ . н›смъ бо [до]стоинъ да подъ кровъ мои вънидеши .

7     т›мь же ни себе достоина сътворихъ прити къ теб› . нъ ръци словомъ и исц›л›етъ отрокъ мои .

8     йбо азъ ~члвкъ есмъ подъ властелы оучиненъ . й웆 подъ собо“ во† . й ~гл“ семоу иди и идетъ . й дроугоумоу приди и придетъ . й рабоу моемоу сътвори се и сътворитъ .

9     слъшавъ же се ~исъ чюди с„ емоу . й обраштъ с„ посл›доу“штоумоу народоу рече . ~гл“ вамъ ни вы ~изли толико† в›ры [не] обр›тъ .

10   й възвраштъше с„ въ домъ посълании . обр›т” бол„штааго раба исц›л›въша . .. к~ц ..

11   й быстъ въ прочии . йд›аше ~исъ въ градъ нарицаемыи наинъ . й съ нимь ид›ах” оученици его . й народъ мъногъ .

12   ›ко же приближи с„ къ вратомъ града . й се изношаах” оумерошъ ~снъ иноч„дъ матери своеи . й та б› въдова . й народъ отъ града мъногъ б› съ не“ .

13   й вид›въ “ ~гъ ~ милосрдова ^“ . й рече еи не плачи с„ .

14   й прист”пь косн” въ одръ . нос„штеи же сташ„ . й рече юнош„ теб› ~гл“ въстани .

15   й с›де мрътвы и нач„тъ ~глати . й дасты и матери его .

16   При†тъ же ст[р]ахъ вьс„ . й славл›ах” ~ба ~гл”ште . ›ко п~ркъ великъ въста въ насъ . й ›ко пос›ти ~гь ~бъ людеи своихъ .. к~ц ..

17   й изиде слово се по вьсеи июдеи о немь . й по вьсеи стран› .

18   /й вьзв›стиш„ иоаноу оученици [его] о вьс›хъ сихъ .

19   й призъвавъ дъва етера отъ оученикъ своихъ иоанъ . посълакъ ~исви ~гл„ . ты ли еси гр„дыи . ли иного чаемъ .

20   пришьдъша же къ немоу м”жа р›сте . йоанъ к[ръ]ститель посъла ны къ теб› ~гл„ . ты ли еси гр„дыи ли иного чаемъ .

21   въ тъ часъ исц›ли мъногы отъ нед”гъ . й ранъ и ~дхъ зълъ . й мъногомъ сл›помъ дарова прозьр›ние .

22   й отъв›штавъ ~йсъ рече има . шъдъша възв›стита иоанови . ›же вид›ста и слышаста . ›ко сл›пии прозира“тъ . хромии ход„тъ . прокажении очишта“тъ с„ . глоусии слыш„тъ мрътвии въста“тъ . ништии благов›стоу“тъ .

23   й блаженъ естъ иже аште не съблазнитъ с„ о мьн› .

24   ошедъшема же в›стьникома иоанновома .. Нач„тъ ~глти къ народомъ о иоан› . чесо изидете въ поустын“ вид›тъ . трьсти ли в›тромъ движемы .

25   нъ чесо изидете вид›тъ . ~члка ли м„къками ризами од›на . се иже въ одежди славьн› й пишти с”ште . вь ~цсрхъ с”тъ .

26   нъ чесо изидете вид›тъ . ~прк ли еи ~гл“ вамъ и лише ~прка .

27   сь естъ о немьже писано естъ . се азъ посыла“ ~анûлъ мои пр›дъ лицемъ твоимь . йже оуготоваатъ п”ть твои пр›дъ тобо“ .

28   ~гл“ же вавамъ . болии рожденыхъ женами ~пркъ . йоана кръстител› никтоже н›стъ . мьни/й же въ ~цсрстви божии болии его естъ ..

29   `Й вьси людье слышавъше и мытаре оправъдиш„ ~ба кръштъше с„ . кръштениемь иоановомъ .

30   фарис›и же и законьници . съв›тъ ~бжии отъвръг” вь себ› . не крьщьше с„ отъ него .

31   Комоу оубо оуподобл“ ~члкы рода сего . й комоу с”тъ подобьни .

32   Подобьни с”тъ отрочиштемъ с›д„штемь на тръжиштихъ . й приглаша“штемъ дроугъ дроуга . й глагол“штемъ . пискахомъ вамъ и не пл„састе . рыдахомъ вамъ и не плакасте с„ .

33   Приде бо иоанъ кръститель . ни хл›ба ›ды ни вина пи† . и ~глте б›съ иматъ . ..

34   Приде ~снъ ~члвчскы . ›ды и пи† и ~глте . се ~члвкъ ›дъца и винопиица . дроугъ мъитаремъ и гр›шъникомъ .

35   й оправьди с„ нр›м”дрость отъ ч„дъ своихъ . ..

36   Мол›аше же и единъ отъ фарис›и да би ›лъ съ нимъ . й въшедъ въ домь фарис›овъ вьзлеже .

37   й се жена въ град› ›же б› гр›шъница . й оув›д›въши ›ко вьзлежитъ . въ храмин› фарис›ов› . принесъши алавастръ мŸроу .

38   й ставъши зади при ногоу его . плач”шти с„ нач„тъ мочити н его слъзами . и власы главы свое† отирааше . й облобызааше н его и мазааше мŸромь .

39   вид›въ же фарис›и възъвавы его рече вь себ› ~гл„ . съ аште би былъ ~пркъ . в›д›лъ би оубо кто и какова жена прикасаатъ с„ емь . ›ко гр›шъница естъ .

40   отъв›щавъ же ~исъ рече къ немоу . симоне имамъ ти н›чъто решти . онъ же отъв›штавъ рече оучителю рьци .

41   дъва длъжьника б›сте заимодавъцоу етероу . единъ б› длъженъ п„ти“ сотъ динарь . а дроугы п„ть“ дес„тъ .

42   не им”щема же има въздати об›ма има отъда . которы оубо ею паче възлюбиты и .

43   отъв›штавъ же симонъ рече . непьштю“ ›ко емоуже в„ште отъда . онъ ж„ рече емоу . прав› с”дилъ еси .

44   й обраштъ с„ къ жен› рече симоноу . видиши ли си“ жен” . вънидъ въ домъ твои . воды на н мои не дастъ . си же слъзами омочи ноз› мои . й власы своимі отьре .

45   лобъзань› мьн› не дастъ . си же отънели вьнидъ . не пр›ста облобыза“шти ногоу моею .

46   ол›емь главы мое† не помаза . си же ноз› мои миро“ помаза .

47   егоже ради ~гл“ ти . отъпоушта“тъ с„ еи гр›си мьнози . ›ко вьзлюби мъного . а емоуже мьне отъда с„ . мьньшьми любитъ .

48   Рече же еи отъпоушта“тъ ти с„ гр›си .

49   и нач„ с„ възлеж„щеи съ нимь ~глати вь себ› . кто сь естъ иже и гр›хы отъпоуштаатъ .

50   рече же къ жен› . в›ра тво› ~спст„ иди въ миръ .. к~ц ..

Глава 8

1     быстъ же по томъ и тъ прохождааше . скоз› грады и вьси . пропов›да† и и благов›стоу† ~цсрствие ~бжие . й оба на дес„те съ нимь .

2     й жены едіны †же б›ах” исц›лены . отъ ~дхъ зьль и бол›знии . мари› нарицаема› магдалини . йз не†же изиде седмь б›съ .

3     й иоанна жена хоузан› приставъника иродова . и соусана и ины мъногы . †же слоужаах” емоу . отъ им› /инии своихъ .

4     Разоум›“штю же народоу мъногоу . й гр„д”щемъ отъ вьс›хъ градъ кь немоу .. Рече ~гъ притъч” си^“ къ нимъ .

5     йзиде с›†и с›атъ с›мене своего . й егда с›аше ово паде при п”ти и попърано быстъ . й птиц„ ~небскы† позобаш„ е .

6     а дроугое паде на камене и проз„бъ оусъше . зане не им›аше влагы .

7     а дроугое паде по ср›д› тръни› . й въздрасте тръние и подави е .

8     а дроугое паде на земи добр› . й проз„бъ сътвори плодъ сътократице“ . се ~гл† ~възгласи . и웆и оуши слышати да слышитъ .

9     въпрашаах” же и оученици его ~гл“ште . что естъ притъча си .

10   онъ же рече . вамъ естъ дано в›д›ти таины ~ц~срстви› ~бжи› . а прочиимъ въ притъчахъ . да вид„ште не вид„тъ . и слыш„ште не разоум›“тъ .

11   естъ зе притъча си . С›м„ естъ слово ~бжие .

12   а иже при п”ти с”тъ слыш„штеи . по томь же придетъ ди›волъ . й възъметъ слово отъ ~срдца ихъ . да не в›ры емъше ~спсни б”д”тъ .

13   а иже на камении . іже егда оуслыш„тъ съ радости“ приемл“тъ слово . й сии корене не им”тъ . йже въ вр›м„ в›р” емл“тъ . й въ вр›м„ напасти ост”па“тъ .

14   а падъшеи въ трънии сии с”тъ слышавъшеи . й отъ б[га]атьстви› и сластьми житеискыими ход„ще подавл›“тъ с„ . й не до връха плода твор„тъ .

15   а еже на добр› земи сии с”ть . йже добромь сръдьцемъ и благомь . слышавъше слово дръж„тъ . й плодъ твор„тъ въ тръп›нии . .. ..

16   Никтоже оубоу св›тильника въжегъ . покрываатъ его със”домь . ли подъ одръ подълагаатъ . нъ на св›штъникъ възлагаатъ . да въход„штеи вид„тъ св›тъ .

17   н›стъ бо таино еже не авитъ с„ . ни оутаено еже не б”детъ познано . й въ ›вление придетъ ..

18   Блюд›те с„ оубо како слышите . йже бо иматъ дастъ с„ емоу . а иже не иматъ . и еже мьнитъ с„ и웆 отъиметъ с„ отъ него ..

19   Прид” же къ немоу мати и братри› его . й не мож›ах“ бес›довати къ немоу народомь .

20   й вьзв›стиш„ емоу ~гл”ште . ›ко мати тво› и братрь› тво› вьн› сто†тъ . вид›ти т„ хот„ште .

21   онъ же отъв›щавъ рече къ нимъ . мати мо› и братрь› мо› сии с”тъ . слыш„щеи слово ~бжие и твор„ште е .. к~ц ..

22   Быстъ же въ единъ отъ дънеи . й тъ въл›зе въ корабъ . й оученицици его . й рече къ нимъ пр››д›мъ на онъ полъ езера .

23   й въ›д” ›д”штемъ же имъ . оусъпе . й съниде б”р› в›тръна въ езеро . й исконьчаваах” с„ и вълаах” с„ .

24   прист”пьше же възбоудиш„ и ~гл“ште . ? ? ? наставъниче погыблемь . онъ же въставъ запр›ти в›троу . й влъне[н]ию водъноумоу и [оу]леже . й быстъ тишина .

25   й рече къ нимъ . къде естъ в›ра ваша . оубо›въше же с„ . чюдиш„ с„ ~гл“ште къ себ› . къто оубо съ естъ . ›ко и в›тромь велитъ и вод› . й послоуша“тъ его .

26   й пр››д” на зем^л“ гадаринъск”“ . ›же естъ об онъ полъ гали뛆

27   йшедъшю же емоу на земл“ . сър›те и м”жъ единъ отъ града . йже им› б›сы отъ л›тъ мъногъ . й вь риз” не облачааше с„ . й въ храм› не жив›аше . нъ въ гроб›хъ .

28   оузьр›въ же ~иса и възъпивъ . припаде къ немоу . й гласомь велиемь рече . что естъ мън› и теб› ~исе . ~сне ~ба вышън›аго . мол“ ти с„ не м”чи мене .

29   пр›штааше бо доухови нечистоуоумоу йзити отъ ~члка . отъ мъногъ бо л›тъ въсхыштааше и . й б„заах” и ”жи жел›зны . й п”ты стр›г”штеи . й растръ‡авъ ”зы . гонимъ бывааше б›сомъ сквоз› поустын“ .

30   въпроси же и ~исъ ~гл„ что ти им„ естъ . онъ же рече леûеонъ . ›ко б›си мъно‡и вънид” во нь .

31   й мол›ах” и да не повелитъ имъ въ бездън” ити

32   б› же тоу стадо свинии мъного пасомо въ гор› . й молиш„ и да повелитъ имъ въ тъи вънити . й повел› имъ .

33   йшедъше з„ б›си отъ ~члвка . вънид” въ свини† . й оустръми с„ стадо по бр›гоу въ ез~ро и истопе .

34   вид›въше же пас”штеи бывъшее б›жаш„ и възв›стиш„ въ град› и въ сел›хъ .

35   йзид” же вид›тъ бывъшааго . й придо къ ~исви . й обр›т” с›д„шта ~чка . йз негоже б›си изид” . облъчена и съмысл„шта при ногоу ~исвоу . й оубо›ш„ с„ .

36   възв›стиш„ же имъ и вид›въшеи како съпасе с„ б›съновавы .

37   й молиш„ и вьсъ народъ области гадаринъскы† . отити отъ нихъ . ›ко страхомь велиемь одръжими б›ах” . онъ же въл›зъ въ корабъ възврати с„ .

38   Мол›аше же с„ емоу м”жъ . йз негоже изид” б›си . да би съ нимь былъ . ~йсъ же отъпоусти и ~гл„ .

39   възврати с„ въ домъ твои . и пов›даи елико ти сътвори ~бъ . й иде по вьсемоу градоу . пропов›да† елико сътвори емоу ~исъ .. к~ц ..

40   быстъ же егда възврати с„ ~исъ при†ты и народъ . б›ах” бо вьси ча“ште его ..

41   Й се приде м”жь къ ~исоу . емоуже б› им„ иаиръ . й тъ кън„зъ съньмиштю б› . й падъ при ногоу ~исвоу . мол›аше и вънити въ домъ свои .

42   ›ко дъшти иноч„да б› емоу . ›ко дъвою на дес„те л›тоу . и та оумирааше . егда ид›аше народи оугн›таах” и .

43   й жена с”шти въ точении кръве . отъ дъво“ на дес„те л›тоу . ›же бали›мъ изда›въши вьсе им›ние . ни отъ единого же не може исц›л›ти .

44   прист”пьши съ сл›да косн” с„ вьскрилии ризы его . й абие ста токъ кръве е† .

45   й рече ~исъ . къто естъ косн”вы с„ мьн› . отъмета“штемъ же с„ въс›мъ . рече петръ и иже съ нимь б›ах” . наставъниче народи оут›шта“тъ т„ и гнет”тъ . й ~глеши къто естъ косн”вы с„ мьн› .

46   ~йсъ же рече прикосн” с„ мьн› н›къто . азъ бо цюхъ сил” ишедъшю из мене .

47   вид›въши же жена ›ко не оутаи с„ . трепещ”щи п/риде . й падъши пр›дъ нимъ . за н“же вин” прикосн” с„ емъ . пов›д› емоу пр›дъ вьс›ми людьми . й ›ко исц›л› абие .

48   онъ же р[е]че еи дръзаи дъшти в›ра тво› ~спст„ иди въ миръ .

49   еще емоу ~гл“штоу . приде единъ отъ архисŸнагога ~гл„ емоу . ›ко оумър›тъ дъшти тво› не движи оучител› .

50   ~йсъ же слышавъ отъв›шта емоу ~гл„ . не бои с„ тъкмо в›роуи и ~спсна б”детъ .

51   пришедъ же въ домъ не да никомоуже вьнити токмо петрови . и иоаноу и и›ковоу . й ~отцю отроковиц„ и матери .

52   рыдаах” же вьси . и плакаах” с„ е† . онъ же рече не плачите с„ е† . н›стъ оумръла нъ съпитъ .

53   й р”гаах” с„ емоу в›д”ште ›к[о] оумьр›тъ .

54   онъ же изгънавъ вьс„ вонъ . й емъ “ за р”к” възгласи ~гл„ . отроковице въстани .

55   и възврати с„ ~дхъ е† . й въскръсе абие . й повел› дати еи ›сти .

56   й оужасете с„ родител› е† . онъ зе запр›ти има не пов›д›ти никомоуже бывъ[ш]аго .. к~ц ..

Глава 9

1     Съзъвавъ же ~исъ оба на дес„те . дастъ имъ сил” и власть на вьс›хъ б›с›хъ . й нед”гы ц›лити .

2     й посъла † . пропов›[д›]ти ~цсрствие ~бжие . й ц›лити бол„щ„† .

3     й рече къ нимъ . ницъсоже не вьземл›те на п”ть . ни жъзла ні пиры . ни хл›ба ни съребра . ни дъвою ризоу им›ти .

4     й въ ньже домъ вънидете тоу пр›бываите . й отъ тоудоу исходите .

5     й елико не приемл“тъ васъ . йсход„ште отъ града того . й прахъ отъ ногъ вашихъ отътр„с›те . вь съв›д›ние на н„ .

6     ісход„ште же прохождаах” сквоз› вьси . благов›стоу“ште . й ц›л„ште въс”д” .. к~ц

7     Слыша же иродъ четврътовластецъ . быва“штаа отъ него вьс› . й не домышл›аше с„ зане ~глаглъ б› отъ етеръ . ›ко иоанъ въста отъ мрътвыхъ .

8     отъ ин›хъ же ›ко или› ›ви с„ . отъ дроугыхъ же ›ко ~пркъ н›кы отъ древьнихъ въскръсе .

9     й рече иродъ йоана азъ оус›кн”хъ . кто же естъ съ о немъже азъ слыш” таковаа . /й /искааше вид›ти и .

10   /й възвращьше с„ ~апли пов›даш„ емоу елико сътвориш„ . й поемъ † отиде единъ на м›сто по[ы]сто . града нарицаемааго видъсаида .

11   народи же разоум›въше по немь ид” . й приимъ † ~глааше имъ о ~ц›сарествии ~бжии . й тр›боу“шт„† иц›лени› ц›л›аше ..

12   Дьнь же нач„тъ пр›клан›ти с„ . прист”пьша же оба на дес„те р›сте емоу . отъпоусти народы . да шедъше въ окръсть턆 вьси и села вита“тъ . й обр„шт”тъ брашъно . ›ко съде на поуст› м›ст› есмъ .

13   рече же къ нимъ . дадите имъ вы ›сти . они же р›ш„ не имамъ съде в„ште п„ти хл›бъ . й рыбоу дъво“ . аще оубо не мы шьдъше во вьс„ люди си/† . коупимъ брашъна .

14   б›аше бо м”жь ›ко н„ть тыс“шть . .. Рече же къ оученикомъ своимъ посадите † на споды по п„ти дес„тъ .

15   й сътвориш„ тако . й посадиш„ вьс„ .

16   приемъ же п„ть хл›бъ и об› рыб› . вьзьр›въ на небо благослови † . и съломи и да›аше оученикомъ пр›дъложити народоу .

17   й ›с„ и насытиш„ с„ вьси . й въз„ш„ избывъшее имъ кошъ ~~бй ..

18   Й быстъ егда мол›аше с„ единъ . съ нимь б›ах” оученици его . й въпроси † ~гл„ . кого м„ непьштю“тъ народи быти .

19   они же отъв›штавъше р›ш„ . йоана ~крстител› и ини же или“ . ови же ›ко ~пркъ единъ древьниихъ воскръсе .

20   Рече же имъ вы же кого м„ ~глете быти . отъв›штавъ же петръ рече ~ха ~бжи› .

21   онъ же запр›штъ имъ . повел› никомоуже не ~глати сего

22   рекъ . ›ко подабаатъ ~сноу ~члскоуоумоу мьного пострадати . й искоушеноу быти отъ старецъ . й архиереи и кънижъникъ . й оубьеноу быти и третии день въстати .

23   ~глааше же къ вьс›мъ . аште кто хоштетъ по мьн› ити . да отъвръжетъ с„ себе . й да възьметъ ~крстъ свои по вьс„ дьни и ходитъ по мьн› .

24   йже бо аште хоштетъ ~дш” сво“ съпасти погоубитъ “ . й иже аште погоубитъ ~дш” сво“ мене ради ~спстъ “ .

25   ка› бо полъ‡а естъ ~члкоу аште приобр„щетъ весь миръ . а себе погоубитъ . ли отъште[ти]тъ .

26   йже бо аште постыдитъ с„ мене и моихъ словесъ . сего ~снъ ~члскы постыдитъ се . егда придетъ въ слав› своеи и отъчи . Й ~стыихъ ~анûлъ .

27   ~гл“ же вамъ въ істин” с”тъ едини отъ сто†штиихъ съде иже не им”тъ въкоусити съмръти . доньдеже оузър„тъ ~цсрствие ~бжие .

28   Быстъ же по словесехъ сихъ ›ко дьнии осмь . й поемъ петра и иоана и и›кова . вьзиде на гор” помолитъ с„ .

29   й быстъ егда мол›аше с„ вид›ние лица его ино . Й од›ние его блисца† с„ .

30   и се м”жа дъва съ нимь ~гл“ща . ›же б›сте мосии й или› .

31   ›же ›вльша с„ въ слав› ~глаашете исходъ его . йже хот›аше съконьчати въ ~илм› .

32   Петръ же и с”штаа съ нимь б›ах” от„гъчени съномь . оубоуждъше же с„ вид›ш„ слав” его . й оба м”жа сто†ща съ нимъ .

33   /й быстъ егда разл”чаашете с„ отъ него . рече петръ къ ~исви . наставьниче добро естъ намъ съде быти . Й сътворимъ скини/† три . един” теб› и един” мосеови . й един” илии . не в›д›ды еже ~глааше .

34   се же емоу ~гл”штю быстъ облакъ . й ос›ни † и оубо›ш„ же с„ . въшедъшема има он›ма въ облакъ .

35   й ~глсъ быстъ из облака ~гл„ . сь естъ ~снъ мои възлюбленыи . того слоушаите .

36   й егда быстъ гласъ . обр›те с„ ~исъ единъ . й ти оумлъчаш„ . й никомоуже не вьзв›стиш„ въ ты дьни . ничесоже о т›хъ еже вид›ш„ .. к~ц ..

37   Быстъ же въ прочии день . съшедъшемъ имъ съ горы . сър›те и народъ мъногъ .

38   й се м”жъ йз народа възъпи ~гл„ . оучителю мол“ ти с„ призъри на ~снъ мо/и . ›ко иноч„дъ ми естъ .

39   й се ~дхъ емлеты и . й вънезаап” въпиетъ и пр”жаатъ с„ съ п›нами . й едъва оходитъ отъ него съкроуша† и .

40   й молихъ с„ оученикомь твоимь да ижден”тъ і . й не възмог” .

41   отъв›штавъ же ~исъ реч„ .. ¬ роде нев›рьнь /и развраштенъ до кол› б”д” въ васъ и тръпл“ вы . приведи ми снъ твои с›мо .

42   еште же гр„д”щю емоу . повръже и б›съ и сътр„се и . запр›ти же ~исъ ~дхоу нечистоуоумоу . й исц›ли отрока . и въдастъ і ~оцю его .

43   дивл›ах” же с„ вьси о величии ~бжии .. Вьс›мъ же чюд„штемь с„ о вьс›хъ ›же твор›ше ~исъ . рече къ оученикомъ своимъ .

44   въложите въ оуши ваши словеса си . ~снъ бо ~члвчскы иматъ пр›дати с„ въ р”ц› ~члвчсц› .

45   они же не разоум›ш„ ~гла сего . б› бо прикръвънь отъ нихъ да не оштют„тъ его . й бо›ах” с„ въпросити его о ~гл› семь ..

46   Вьниде же помышление вь н„ . къто ихъ в„штеи би былъ .

47   ~йсъ же в›ды помышление ~срдца ихъ . приемъ отроч„ постави е оу себе

48   и рец„ имъ . йже аште прииметъ отроч„ се въ ім„ мое м„ приемлетъ . й иже аште приемлетъ м„ . приемлетъ посълавъшааго м„ . йже бо мьнии естъ во вьс›хъ васъ . сь естъ в„штеи . ..

49   `Отъв›штавъ же иоанъ рече . наставъниче вид›хомъ етера . о имени твоемь изгон„шта б›сы . й възбранихомъ емоу ›ко вь сл›дъ не ходитъ съ нами .

50   и рече къ немоу ~йсъ . не браните н›стъ бо на вы . йже бо н›стъ на вы по васъ естъ .

51   Быстъ же егда съконьчаваах” с„ дьнье въсхождению его . й тъ оутвръди лице свое въ ~имъ ити .

52   й посъла в›стьникы пр›дь лицемъ своимъ . й шьдъше вънид” вь весь самар›нъск” . да оуготова“тъ емоу .

53   й не при†с„ его . ›ко лице его б› гр„ды въ ~/имъ .

54   вид›въша же оученика его и›ковъ и иоанъ . р›сте ~ги . хоштеши ли и реч„в› да огнь сънидетъ съ небесе . й по›стъ † . ›коже и или› сътвори .

55   обраштъ же с„ запр›ти има .

56   и ид” вы ин” весь .

57   Быстъ зе ид”штемъ по п”ти . рече единъ къ немоу . йд” по теб› ›може колижъдо идеши ~ги .

58   й рече емоу ~исъ . лиси ›звины им”тъ . и птиц„ ~небскы† гн›зда . а ~снъ ~члчскы не иматъ къде подъклонити главы .

59   Рече же къ дроугоуоумоу ходи вь сл›дъ мене . онъ же рече ~ги . повели ми древле ш„дъше погрети ~отца моего .

60   Рече з„ емоу ~исъ остави мрътвымъ погрети сво† мрътвъц„ . ты же шедъ възв›штаи ~цсрствие ~бжие .

61   рече зе и дроугы ид” по теб› ~ги . древле же повели отърешти ми с„ . йже с”тъ въ домоу моемь .

62   рече же къ немоу ~исъ . никътоже възложъ р”кы свое† на рало . й зьр„ вьсп„ть оуправленъ естъ въ ~ц›срствие ~бжие .. к~ц ..

Глава 10

1     й по сихъ же ›ви ~гъ и /йн›хъ седмь дес„тъ . й посъла † по дьв›ма пр›дъ лицемь своимь . вь вьс›къ градъ и м›сто . ›може хот›аше самъ ити .

2     ~глааше же къ нимъ . ж„тва оубо мънога а д›латель мало . молите с„ оубо ~гноу ж„тв› да изведетъ д›лател„ на ж„тв” сво“ .

3     йд›те се азъ посыла^“ вы . ›ко агньц„ по ср›д› влъкъ .

4     не носите вълагалишта ни вр›тишта ни сапогъ . й никогоже на п”ти не ц›лоуите .

5      вь ньже домъ вънидете колижъдо . пръв›е ~глте миръ домоу семоу .

6     и аште б”детъ тоу ~снъ мира . почиетъ на немь миръ вашъ . аште ли ни къ вамъ възвратитъ с„ .

7     въ томь же домоу пр›бываите ›д”ште и пи“ште ›же с”тъ оу нихъ . достоинъ бо естъ д›латель мьзды свое† . не пр›ходите из домоу въ домъ .

8     й въ ньже г[д]радъ колижъдо въходите и приемл“тъ вы . ›дите пр›дълагаемаа вамъ .

9     /й ц›лите нед”жъны† иже с”тъ въ немь . й ~глите имъ . приближи с„ на вы ~цсрствие ~бжие .

10   Вь ньже колижъдо градъ въходите й не приемл“тъ васъ . йшъдъше на расп”ть› его рьц›те .

11   й прахъ прилепъшеи насъ отъ града вашего отътр„саемъ вамъ . обаче се в›дите ›ко приближи с„ на вы ~цсрствие ~бжие .

12   ~гл“ же вамъ ›ко содомл›немъ отърадьн›е б”детъ въ тъ день . неже градоу томоу .

13   Горе теб› хоразинъ . Горе теб› видьсаида . ›ко аште въ тŸр› и сидон› . биш„ силы былы бывъш„† въ ва“ . древле оубо въ вр›тишти и попел› с›д„ште покаали с„ биш„ .

14   обаче тŸроу и сидоноу отърадьн›е б”детъ на с”д› . неже вама .

15   Й ты каперънаоуме до ~небсе възнесыи с„ . до ада низъведеши с„ ..

16   Шлоуша†и васъ мене слоушаатъ . й отъм›та†и с„ васъ мене с„ отъм›таатъ . а отъм›та†и с„ мене отъм›таатъ с„ посълавъшааго м„ .

17   Възвратиш„ же с„ седмь дес„тии . съ радости“ “ ~гл“ще . ~ги и б›си [по]виноу“тъ с„ намъ о имени твоемь .

18   рече же имъ вид›хъ сотон” ›ко млъни“ съ небесе падъша ..

19   Се да“ вамь власть наст”пати на зми† й скоръпи† . й на вьс” сил” врага . й ничътоже васъ не вр›дитъ .

20   обаче о семь не радоуите с„ ›ко доуси вамъ повиноу“тъ с„ . радоуите же с„ ›ко имена ваша написана с”тъ ~нбс~хъ ..

21   Въ тъ часъ възд[р]адова с„ ~дхомъ ~исъ и рече . йспов›да“ ти с„ ~отче ~ги ~нбсе и земл„ . ›ко оутаилъ еси се отъ пр›м”дръ и разоуменъ . й отъкры си младеньцемъ . еи отьче ›ко тако быстъстъ благоволение пр›дъ тобо“ .. к~ц ..

22   й обрашть с„ къ оученикомь рече . вьс› мьн› пр›дана быш„ отъ ~оца моего . й никтоже не в›стъ кто естъ ~снъ тъкмо отецъ . /й кто естъ ~отцъ ткмо ~снъ . й емоуже аште хощетъ ~снъ авити .

23   и обрашть с„ къ оученикомь един›мъ рече . блажен› очи вид„штеи ›же видите .

24   ~гл“ бо вамъ ›ко мъно‡и пророци и ~цсре въсхот›ш„ вид›ти ›же вы видите . й не вид›ш„ . й слышати ›же слышасте и не слъшаст†ш„ ..

25   Й се законьникъ етеръ въста къ ~исви . искоуша† и и ~гл„ . оучителю что сътворь животъ в›чъныи насл›дъствоу“ .

26   онъ же рече къ немоу . въ закон› чъто писано естъ како чьтеши .

27   онъ же отъв›штавъ рече .възлюбиши ~га ~ба твоего . отъ вьсего ~срдца твоего . и вьсе“ ~дше“ твое“ . й вьсе“ кр›пости“ твое“ .. й вьс›мь помышлениемь твоимь . и искрън›аго твоего ›ко самъ с„ .

28   Рече же емоу прав› отъв›шта се твори и живъ б”деши .

29   онъ же хот„ оправьдити ти с„ самъ . рече къ ~исви . й кто еестъ йскрънии мои .

30   отъв›штавъ же ~исъ рече . ~члкъ единъ съхождааше отъ ~/иема въ ерих” . й въ разбоиныкы вьпаде . иже и съблъкъше и . и ›звы възложъше отид” . оставльше ел› живъ с”штъ .

31   по приключаю же иереи единъ съхождааше потемь т›мь . й вид›въ і мимо иде.

32   такожде же и левъûиитъ . бывъвъ на томь м›ст› . пришедъ и вид›въ і мимо иде .

33   самар›нинъ же единъ гр„ды приде надь нь . й вид›въ і ~милосрдва .

34   й пристопь об„за строупы его възлива† ол›и и вино . въсаждъ же и на свои скотъ приведе и въ гостиниц” . й прилежа емъ .

35   й на оутрьни ишедъ изьмь дъва п›н„‡а дастъ гостиньникоу . й рече емоу прилежи емь . й еже аште прииждивеши . азъ егда възврашто с„ въздамь ти .

36   кто оубо т›хъ трии искрънии мьнитъ с„ быти . въпадъш“оумоу въ разбоиникы .

37   онъ же рече сътвории милость сь нимь . Рече емоу ~исъ иди и ты твори такожде .. кц ..

38   Быстъ зе ход„щемъ ймъ /й тъ въниде ~исъ въ весь едино . жена едина именемь маръта . при†тъ і въ домъ свои .

39   й сеи б› сестра именемъ мари› . ›же и с›дъши при ногоу ~исвоу слышааше слово его .

40   й марта млъвл›аше о мън слоужъб› . ставъши же рече . ~ги не радиши ли ›ко сест[р]а мо› един” м„ остави слоужити . рьци оубо еи да ми поможетъ .

41   отъв›штавъ же рече еи ~исъ . марта маръта печеши с„ и млъвиши о мьноз› .

42   едино же естъ на потр›бо . мари› бо благ”“ ч„сть избьра . ›же не отъиметъ с„ отъ не† . ..

Глава 11

1     `Й быстъ с”штоу емоу на м›ст› единомь мол„штю с„ . ›ко пр›ста рече едінъ оученикъ его къ немоу ~ги . наоучи ны молити с„ ›коже иоанъ наоучи оученикы сво† .

2     рече же имъ . егда молите с„ ~глте . Отъче нашъ иже еси на ~нбсх . да ~ститъ с„ им„ твое да придетъ ~цсрствие твое . да б”детъ вол› тво› ›ко на ~нбсе и на земи .

3     хл›бъ нашъ нас”штъны . даи намъ на вьс›къ день .

4     й остави намъ гр›хы наш„ . йбо и сами оставл›емъ вьс›комоу длъжьникоу нашемоу . /й не вьведи насъ въ іскоушение . нъ /избави ны отъ непри›зни ..

5     Й рече къ нимъ къто отъ васъ иматъ дроугъ . й идетъ къ немоу полоу ношти . й речетъ емоу дроуже даждъ ми въ заимъ три хл›бы .

6     йде дроугъ ми приде съ п”ти къ мьн› . й не имамъ чесо положити пр›дъ нимь .

7     й отъ из ”тръ”д” отъв›штавъ речетъ не твори ми троудъ . юже двьри затворены с”тъ . й д›ти мо† съ мъно“ на ложи сотъ . не мог” въстати дати теб› .

8     ~гл“ вамъ аште и не дастъ емоу въставъ зане естъ дроугъ емоу . нъ за безочъство его въставъ дастъ емоу елико тр›боуоутъ .

9     й азъ ~гл“ вамъ . просите и дастъ с„ вамъ . йштите и обр„щете тльц›те и отвръзетъ с„ вамъ .

10   вьс›къ бо прос„и приемлетъ . й ишт„и обр›таатъ . й тлък”щоумоу отвръзетъ с„ .

11   котерааго же отъ васъ ~оца въспроситъ ~снъ хл›ба . еда камень подастъ емоу . ли рыбы . еда въ рыбы м›сто зми“ подастъ емоу .

12   или аште проситъ лица . еда по[да]стъ емоу скорьпии .

13   аште оубо вы зьли с”ште . оум›ате даани› блага да›ти ч„домъ вашимъ . кольми паче ~отцъ с ~нбсе дастъ ~дхъ ~стъ . прос„штиимъ оу него .

14   Й б› изгон„ б›съ и тъ б› н›мъ . быстъ же б›соу изгънаноу ~прогла н›мы . й дивл›ахо с„ народи .

15   едини же отъ нихъ р›ш„ . о вельз›воул› кън„зи б›съ изгонитъ б›сы .

16   дроу‡ии же искоуша“ще знамени› отъ него искаах” съ ~нбсе .

17   онъ же в›ды ихъ помышлени› . рече имъ вьс›ко ~цсрствие разд›ль с„ само вь себ› запоуст›атъ . й домъ на домъ падаатъ .

18   аште же и сотона самъ вь себ› разд›ли с„ . како станетъ ~цсрсво его . ›ко ~глте о вель‡›воул› изгон„щъ м„ б›сы .

19   аште же азъ о вель‡›воул› изгон“ б›сы . ~снве ваши о комь изгон„тъ . сего ради ти б”дотъ вамъ с”ди† .

20   аще ли же о пръст› ~бжіи азъ изгон“ б›сы . оубо постиже на васъ ц›сарествие ~бжие .

21   егда кр›пъкы оуорожь с„ хранитъ свои дворъ . вь мир› с”тъ им›ни› его .

22   а понеже кр›плеи его нашедъ поб›дитъ і и вьс› ор”жи› его отьметъ на н›же оупъвааше и користь его раздаатъ .

23   йже н›стъ съ мъно“ на м„ естъ . й иже не събираатъ съ мьно“ растачаатъ .

24   егда же нечистыи ~дхъ изидетъ отъ ~чка . пр›ходитъ сквоз› безводъна› м›ста ишт„ поко› и не ор›та† ~глтъ . възврашт” с„ въ домъ мои отъ н“д”же изидъ .

25   й пришедъ обр›таатъ пометенъ и оукрашенъ .

26   Тъгда изидетъ и поиметъ дроугыихъ горешъ седмь ~дхъ . й въшедъше жив”тъ тоу . й быва“тъ посл›дьн›а ~члкоу томоу горьша пръвыихъ ..

27   Быстъ же егда ~глааше се . въздвигъши гласъ едина жена отъ народа рече емоу . блаженое чр›во ношъше т„ . й съсъца ›же еси съсалъ .

28   онъ же рече . т›мъ же оубо блажении слыш„штеи слово ~бжие и хран„ште .. к~ц ..

29   Народомъ же събира“штемъ с„ . нач„тъ ~глти . родъ съ л”кавънъ естъ . знамени› иштетъ . і знамение не дастъ с„ емоу . тъкъмо знамение ионы п~рка .

30   ›коже бо быстъ иона знамение ниневъûитомъ . тако б”детъ и ~снъ ~члвскы родоу семоу .

31   ~Цсрца южьскаа въстанетъ на с”дъ . съ м”жи рода сего и ос”дитъ /† . ›ко приде отъ конецъ земл„ слышати пр›м”дрости соломон„ . и се мьнож›е соломона съде .

32   м”жи ниневъûитьсции вьскръсн”тъ на с”дъ . съ родомь симь симь и ос”д„ты и . ›ко покааш„ с„ въ пропов›дь ионин” . й се мънож›е ионы съде ..

33   Никтоже оубо св›тилъника въжегъ въ съкров› полагаатъ . ни подъ сп”домь . нъ на св›штъниц› да въход„штеи вид„тъ св›тъ ..

34   Св›тильникъ т›лоу естъ око . егда оубо око твое просто б”детъ . й вьсе т›ло твое . св›тъло б”детъ . а понеже л”каво б”детъ . й т›ло твое тьмьно б”детъ .

35   блюди оубо еда св›тъ иже естъ въ теб› тъма естъ .

36   аште оубо т›ло твое вьсе св›тъло б”детъ . не имы ч„сти едины тъмъны . б”детъ св›тъло вьсе . ›ко се егда св›тильникъ блисцаниемь просв›штаатъ т„ ..

37   Егда же ~глааше мол›аше и фарис›и единъ да об›доуоутъ оу него . въшедъ же възлеже .

38   фарис›и же вид›въ диви с„ . ›ко не пр›жде кръсти с„ пръв›е об›да .

39   рече ~гь къ немоу . нын› вы фарис›и вьн›штьнее стькльници и мис› очиштаате . а вън”трьн›а ваша плъна с”тъ хыштени› и зълобы .

40   безоумьни не иже ли естъ сътворилъ вън›штьнее . й вън”трьнее сътвори .

41   обаче с”штаа дадите милостын“ . й се вьс› чиста вамъ с”тъ .. ..

42   Нъ горе вамъ фарис›емъ ›ко дес„тин” даате отъ м„ты и пиганъ и вьс›кого зели› . й мимо ходите с”дъ . й любъвъ ~бжи“ . си же подобааше сътворити и он›хъ не оставл›ти ..

43   Горе вамъ фарисеи ›ко любити пр›дъс›дани› на съньмиштихъ . й ц›ловани› на тръжиштихъ ..

44   Горе вамъ кънижъници и фарис›и . й лицем›ри . йде есте ›ко гроби не в›доми . й ~члвци ход„щеи връхоу не в›д„тъ .

45   отъв›штавъ же единъ отъ законьникъ ~гла емоу . оучителю се ~гл„ и намъ досаждаеши .

46   онъ же рече и вамъ законьникомъ горе . ›ко накладаате на ~члкы бр›мена не оудобь носима . а сами ни един›мъ же пръстомъ вашимь прикасаате ш„ бр›менехъ . ..

47   Горе вамъ ›ко зиждете гробы про~ркъ . ~отци же ваши избиш„ † .

48   оубо съв›д›тельствоуоуте и вол“ имате . д›ломъ ~отцъ вашихъ . ›ко ти оубо избиш„ † . вы же зиждете ихъ гробы .

49   сего ради и пр›м”дрость ~бжи› рече . посъл“ вь н„ ~пркы и ~апостлы . и отъ нихъ оуби“тъ . и ижден“тъ .

50   да мьститъ с„ кръвь вьс›хъ ~пркъ . проливаема отъ съложени› вьсего мира . отъ рода сего .

51   отъ кръве а[ве]л› праведънааго . до кръве захари† погыбъшааго междю олтаремь и храмомъ . еи ~гл“ вамъ вьзиштетъ с„ отъ рода сего .

52   Горе вамъ законьникомъ . ›ко вьз„сте ключь разоум›нию . сами не вьнидете . и въход„штеимъ възбранисте .

53   ~Гл“щю же емоу къ нимъ сице . нач„с„ кънижъници и фарис›и . лют› ›ко гн›вати с„ . й пр›стаати и о мъножаишиихъ .

54   ла“ще его оуловити н›чъто отъ оустъ его . да на нь ~вьзглагол“тъ .

Глава 12

1     о нихъже сънемъшемъшемъ с„ тъмамъ народа . ›ко попираах” дроугъ дроуга . нач„тъ ~глати къ оученикомъ своимъ пръв›е . вьнемл›те себ› отъ кваса фарис›иска . еже естъ лицем›рие ..

2     Ничтоже бо покръвено естъ еже не отъкрыетъ с„ . и таино еже не разоум›атъ с„ .

3     зане елико въ тъм› р›сте вь св›т› оуслышитъ с„ . й еже къ оухоу ~гласте въ таилищихъ . пропов›стъ с„ на кров›хъ .

4     ~Гл“ же вамъ дроугомъ своимъ . не оубоите с„ отъ оубива“штиихъ т›ло . и по томь не мог”штемь лиха чесо сътворити .

5     съказа“ же вамъ кого с„ оубоите . оубоите с„ им”щтааго власть по оубьении вьвр›шти въ ûеон” . еи ~гл“ вамъ . того оубоите с„ .

6     не п„ть ли птицъ в›нитъ с„ п›н„‡ема дъв›ма . й ни едина отъ нихъ н›стъ забьвена пр›дъ ~бмъ .

7     нъ /и власи главы ваше† вьси иштьтени с”тъ . не боите с„ оубо мънхъ пътицъ соул›иши есте .

8     ~Гл“ же вамъ вьс›къ иже колижъдо испов›стъ м„ пр›дъ ~члвкы . и ~снъ ~члвчскы испов›сты и пр›дъ ~анûлы ~бжіи .

9     а отъвръгы с„ мене пр›дъ ~цлкы . отъвръжень б”детъ пр›дъ ~анûлы ~бжіи .

10   й вьс›къ иже речетъ слово на ~снъ ~члвскыи . отъпоуститъ с„ емоу . /а йже власвимисаатъ на ~дхъ ~сты . не отъпоуститъ с„ емоу .

11   егда же привед”тъ вы на соньмишта и власти и владычъстви/› . не пц›те с„ како или что отъв›штаате или что речете .

12   ~стыи бо ~дхъ наоучитъ вы во тъ часъ . ›же подобаатъ ~глати . ..

       ~стыи бо ~дхъ научитъ вы во тъ часъ . ›же подобаатъ ~глати . ..

13   Рече же емоу единъ отъ народа . оучителю рьци братроу моемоу да разд›литъ съ мъно“ досто›нье .

14   онъ же рече емоу ~члче кто м„ постави с”ди“ ли д›лител› надъ вами .

15   рече же къ нимь блюд›те с„ и храните с„ отъ вьс›кого лихоимьстви› . ›ко отъ избытъка комоужьдо животъ его естъ отъ им›ни› емоу ..

16   Рече же притъч” къ нимь ~гл„ . ~чкоу единомоу богатоу огобь‡и с„ нива .

17   й мышл›аше вь себ› ~гл„ . что сътвор“ . ›ко не имамъ къде съб~рати ???? плодъ моихъ .

18   й рече се сътвор“ разор“ житьнич„ мо† и больш„ съзижд” . /й събер” тоу вьс› жита мо› и добро мое

19   и рек” ~дши моеи . ~дше имаши мъного добро леж„ште на л›та мьнога . почиваи ›ждь пии весели с„ .

20   рече же емоу ~бъ . безоумьне вь сь“ нощь ~дш” тво“ ист„‡а“тъ отъ тебе . а ›же оуготова комоу б”д”тъ .

21   тако събира†и себ› . а не въ ~бъ богат›† . си ~гл„ възгласи и웆и оуши слышати да слышитъ ..к~ц ..

22   Рече къ оученикомъ своимъ . сего ради ~гл“ вамъ . не пц›те с„ ~дше“ ваше“ что ›сте. ни т›ломь вь чъто обл›чете с„ .

23   ~дша бо больши естъ пишт„ и т›ло одежд„ .

24   съмотрите вранъ ›ко не с›“тъ ни жьн“тъ . ймьже н›стъ съкровишта . ни хранилишта . и ~бъ пит›атъ “ . кольми паче вы есте лоучьше птицъ .

25   къто же отъ васъ пекы с„ можетъ приложити т›л› своемь лакоть единъ .

26   аште оубо ни мала чесо можете чъто о прочиихъ печете с„ .

27   съмотрите кринь како раст”тъ . не троужда“тъ с„ ни пр„д”тъ . ~Гл“ же вамъ ›ко ни соломонъ . во вьсеи слав› своеи обл›че с„ ›ко единъ отъ сихъ .

28   аште ли же тр›в” дьнесь на сел› с”щ” . и оутр› вь пешть вьметаемоу .. ~бъ тако д›атъ . кольми паче васъ малов›ри .

29   й вы не иштете что имате ›сти . и что пити . и не възносите с„ .

30   вьс›хъ бо сихъ ~†зци мира сего иштотъ . вашъ же отецъ в›стъ ›ко тр›боуоуте сихъ .

31   обаче иштите ~ц›срстви› ~бжи/› . и си вьс› прилож„тъ с„ вамъ . ..

32   Не бои с„ малое стадо ››ко благоизволи ~отцъ вашъ дати вамъ ~цсрствие .

33   Продадите им›ние ваше . и дадите милостын“ . сътворите себ› вълагалишта не ветъша“шта . съкровиште не ск”д›емо на ~небсхъ . идеже татъ не приближаатъ с„ . ни тьл› тьлитъ .

34   йдеже бо . естъ съкровиште ваше тоу и ~срдце ваше б”детъ ..

35   Б”д”д” чр›сла ваша пр›по›сана . и св›тильници гор”сте .

36   и вы подобьни ~члкомь ча“штемь ~га своего когда възвратитъ с„ отъ бракъ . да пришедъшю и тлъкн”въшю абие отвръз”тъ с„ емоу ..

37   Блажени раби ти †же ~гъ пришедъ обр„штетъ бьд„шт„ . аминь ~гл“ вамъ . ›ко пр›по›шетъ с„ и посадитъ † . и мин”въ послоужитъ имъ .

38   любо во вътор”“ . любо въ трети” страж” придетъ . и обр„щетъ тако . блажени с”тъ раби ти ..

39   Се же в›дите ›ко аште би в›д›лъ ~гнъ храмины . въ кы часъ тать придетъ бьд›лъ оубо би и не далъ би подъкопати домоу своеего .

40   й вы оубо б”д›те готови . ›ко вь ньже часъ не мьните ~снъ ~члскы придетъ . .. к~ц ..

41   Рече же емоу петръ . ~ги къ намъ ли притъч” си“ ~глеши . ли къ вьс›мъ .

42   рече же ~гъ къто оубо естъ в›ръны приставьникъ и м”дры . егоже поставитъ ~гъ надъ чел›ди“ свое“ . да›ти вь вр›м„ житом›рение .

43   Блаженъ рабъ тъ егоже пришедъ ~гь его . обр„штетъ твор„ща тако .

44   въ істін” ~гл“ вамъ . ›ко надъ вьс›мь им›ниемь своимь поставитъ і .

45   аште ли же речетъ рабъ тъ въ ~срдци своемь . кьснитъ ~гь мои прити . и начьнетъ бити рабы и рабын„ . ›сти же и пи[ти] и оупивати с„ .

46   придеть господинь раба того . вь ньже день не чаатъ . й вь годин” вь н“же не в›стъ . й протешетъ і . й ч„сть его съ нев›ръными положитъ .

47   ть же рабъ в›д›вы вол“ ~га своего . й не оуготовавъ ли не сътворь по воли его . бьенъ б”детъ мьного .

48   не в›д›вы же сътворь же достоинаа ранамъ бъень б”детъ малы . вьс›комоу же емоуже дано быстъ мьного . изиштетъ с„ отъ него . и емоуже пр›даш„ мьного лишьша прос„ть отъ него ..

49   `Огн› придъ вьвр›штъъ въземл“ что хошт” аште юже и възгор› с„.

50   крьщение же имамъ кръстити с„ . й како оудръж” с„ доньдеже коньчаатъ с„ .

51   мьните ли ›ко мира придъ дати на земл“ . ни ~гл“ вамь нъ разд›лени› .

52   б”детъ бо отъ сел› п„ть вь единомъ домоу разд›ленъ трие на дъва . и дъва на три .

53   й разд›л„тъ с„ отъцъ на ~снъ . /й ~снъ на ~отъца . мати на дъштерь . и дъшти на матерь . свекры на нев›ст” сво“ . и нев›ста на свекровь сво“ ..

54   ~Глааше же и народомь . егда оузьрите облакъ въсход„щь отъ западъ . абие ~глете ›кко т”ча гр„детъ . и бываатъ тако .

55   й егда югъ доуш”штъ ~глете ›ко варъ б”детъ . и бываатъ .

56   /Ÿпокрити лице небоу и земи оум›ате искоушати . а вр›мене сего не искоушаате .

57   что же и о себ› не с”дите правъды ..

58   Егда бо гр„деши съ с”пьремь твоимь къ кь턇оу . на п”ти даждъ д›лание избыти отъ него . да не пр[и]вл›четъ тебе къ с”дии . й с”дии т„ пр›дастъ слоу‡› . и слоуга т„ въсадитъ въ темьниц” .

59   ~гл“ теб› не имаши изити отъ тоуд› . доньдеже и посл›дьнии трьхьть въздаси ..

Глава 13

1     приключиш„ же с„ едини въ то вр›м„ пов›да”ште емоу о галилеихъ . /й . хъж„ кръвъ пилатъ съм›си съ зрътвами ихъ .

2     и отъв›штавъ ~исъ рече имъ . мьните ли ›ко галил›ане сии гр›шън›иши паче вьс›хъ ~члкъ б›ш„ . ›ко тако пострадаш„ .

3     ни . ~гл“ вамъ . нъ аште не покаате с„ . вьси такожде погыблете .

4     ли они осмь на дес„те на н„же паде стлъпъ силоуамъскъ . й поби † . мьните ли ›ко ти длъжьн›ише б›ш„ . паче вьс›хъ ~члкъ жив”штихъ въ ~ерлм› .

5     ни ~гл“ вамъ . нъ аште не покаате с„ вьси такожде погыбнете ..

6     ~Глааше же си“ притъч” смоковьниц” им›аше единъ въ виноград› своемь въсажден” . й приде ишт„ плода на неи и не обр›те .

7     рече же къ винареви . се третиее л›то прихожд” ишт„ плода на смоковьници сеи и не обр›та“ . пос›ци “ въск”“ и земл“ опражн›атъ .

8     онъ же отъв›штавъ рече емоу . ~ги остави “ и се л›то доньдеже “ окопа“ окрьсть . и осыпл“ гноемь .

9     и аште оубо сътворитъ плодъ . аще ли же ни . вь гр„д”штее вр›м„ пос›чеши ^“ . ..

10   Б› же оуч„ ~исъ на единомь отъ соньмишть въ соботы .

11   й се жена б›аше ~дхъ им”шти нед”жень . ~‡ ~й . на дес„те л›тъ . и б› сл”ка . й не мог”шти с„ въсклонити отън”дь .

12   оузьр›въ же “ ~исъ ~пригласи и рече еи . жено отъпоуштена еси отъ нед”га твоего .

13   и възложи на н“ р”ц› . и абие простьр› с„ . и славл›аше ~ба .

14   отъв›штавъвъ же архисŸнагогъ негодоу† зане въ собот” исц›ли “ ~исъ . ~глаше народоу . шесть денъ естъ вь н„же достоитъ д›лати . въ ты оубо приход„ште ц›лите с„ а не вь день соботъны .

15   отъв›шта къ немоу ~гь и рече . лицем›ри . къжъдо васъ въ собот” . не отр›шаатъ ли своего волоу ли осъла отъ ›слии . и ведъ напа›атъ .

16   си“ же дъштерь аврамл“ с”шт” . “же съв„за сотона се осмое на дес„те л›то . не досто›аше ли раздр›шити е† отъ ”зы вь день соботъны .

17   и се емоу ~гл“штоу . стыд›ах” с„ вьси противл›“штеи с„ емоу . и вьси людие радоваахо с„ . о вьс›хъ славъныихъ . быва“штиихъ отъ него .. к~ц ..

18   ~Глааше же комоу подобъно естъ ~цсрствие ~бжие . и комоу оуподобл“ е ..

19   Подобъно естъ ~цствие ~небское зръноу горюшьноу . еже приемъ ~члвкъ . въвръже въ врътоградъ свои . и въздрасте и быстъ въ др›во велие . и птиц„ ~небскы† вьселиш„ с„ вь в›тви его .

20   Пакы рече комоу оуподобл“ ~ц›срствие ~бжие .

21   подобъно естъ квасоу . иже приемъши жена съкры въ м”ц› . трии сатъ . доньдеже вькыс› вьс› .

22   и прохождааше сквоз› грады и вьси оуч„ . й шьстье твор„ въ ероусалимъ .

23   Рече же единъ къ немоу ~ги аште мало естъ ~съпса“штиихъ с„ . онъ же рече къ нимъ

24   подви‡аите с„ вънити сквоз› т›сна›а врата . ›ко мъно‡и ~гл“ . вьзищ”тъ вьнити и не възмог”тъ .

25   отъ нелиже оубо въстанетъ ~гь домоу . и затворитъ двьри . и начьнете вьн› сто›ти . и тл›шти въ двьри ~гл“ще . ~ги ~ги отврьзи намъ . и отъв›щавъ речетъ вамъ . не в›мъ васъ отъ коуд” есте .

26   тогда начьнете ~глати . ›смь пр›дъ тобо“ и пихомъ . й на расп”тиихъ нашихъ оучилъ еси .

27   й речетъ ~гл“ вамъ . не в›мь васъ отъ к”доу есте . отъст”пите отъ мене вьси д›лателе неправьд› .

28   тоу б”детъ плачь и скрьжетъ з”бомь . егда оузьрите авраама и исака и и›кова . й вьс„ пророкы въ ~цсрствии ~бжии . вы же изгонимы вонъ .

29   и прид”тъ отъ въстокъ и западъ и с›вера и юга . и вьзл„г”тъ въ ~црствии ~бзіи .. к~ц ..

30   й се с”тъ посл›дьнии иже б”д”тъ пр›дьни/и . и с”тъ пр›дьнии . йже б”д”тъ посл›дьнии .

31   Въ тъ день прист”пиш„ едини фарис›и ~гл“ще емоу . йзиди и иди отъ с”доу . ›ко иродъ хоштетъ т„ оубити .

32   и рече имъ шедъше рьц›те лисоу томоу . се изгон“ б›сы . й исц›лени› твор“ дьнесь и въ трети коньча“ .

33   обаче подобаатъ ми дьнесь и ютр› . и въ онъ день ити . ›ко не възможъно естъ ~пркоу погыбн”ти кром› ~иерсма .

34   ~йме ~име избивы ~пркы . й каменьемь побива† посъланы† къ теб› . Коль краты въсхот›хъ събърати ч„да тво› . ›коже кокошъ гн›здо свое подъ крил› . и не въсхот›сте .

35   се оставл›атъ с„ вамъ домъ вашъ . ~гл“ же вамъ . ›ко не имате вид›ти мене доньдеже придетъ егда речете . ~блгсвнъ гр„д„и въ ім„ ~гне ..

Глава 14

1     Й быстъ егда вьниде ~исъ въ домъ единого къ턇а фарис›иска въ собот” хл›ба ›стъ . и ти б›ах” назира“ште и .

2     й се ~члвкъ единъ имы водъныи тр”дъ . б› пр›дъ нимь .

3     и отъв›штавъ рече ~исъ рече къ законьникомъ и фарис›емъ ~гл„ . аште достоитъ въ соботы ц›лити . они же оумлъчаш„ .

4     и приемъ и исц›ли и и отъпоусти и .

5     и отъв›штавъ къ нимъ рече . которааго васъ осълъ ли волъ въ стоуденецъ въпадетъ . й не абие истръгнетъ его . вь день соботъны .

6     й не възмог” отъв›штати емоу къ семоу ..

7     ~Глааше же къ зъванъиимъ притъч” одръж„ . како пр›дъс›дани› избираах” . ~гл„ къ нимь .

8     егда зъванъ б”деши ц›мъ на бракъ . не с„ди на пр›дьнимь м›ст› . еда къто чьстьн›и тебе б”детъ зъваныхъ .

9     й пришедъ зъвавы т„ и оного речетъ ти . даждъ семоу м›сто . и тогда начьнеши съ стоудомъ посл›дьнее м›сто дръжати .

10   нъ егда зъванъ б”деши . шъдъ с„ди на посл›дьниимь м›ст› . да егда придетъ зъвавыи т„ . речетъ ти дроуже пос„ди выше . тъгда б”детъ ти слава пр›дъ с›д„штиими съ тобо“ .

11   ›ко вьс›къ възнос„и с„ съм›ритъ с„ . и съм›р›†и с„ вьзнесетъ с„ .. к~ц ..

12   ~Глааше же къ зъвавъшюмоу и . егда твориши об›дъ ли вечер“ . не зови дроугъ твоихъ . ни братри† твое† ни рождени› твоего . ни с”с›дъ богатъ . еда коли и ти т„ такожде възов”тъ . и б”детъ ти въздаание .

13   нъ егда твориши пиръ . зови ништ„† маломошти . хромы сл›пы .

14   й блаженъ б”деши . ›ко не им”тъ ти чесо въздати ти . въздастъ бо ти с„ во вьскр›шение праведъныхъ .

15   Слышавъ же единъ отъ възлеж„штиихъ съ нимъ си рече емоу . блаженъ иже сън›стъ об›дъ въ ~цсрствии ~бжии .

16   онъ же рече емоу .. ~Члвкъ единъ сътвори вечер“ вели“ . и зъва мъногы .

17   и посъла рабъ свои въ годъ вецер„ . решти зъванымъ гр„д›те . ›ко /оуже готова с”тъ вьс› .

18   й нач„с„ въкоупъ отърицати с„ вьси . пръвы рече емоу . село коупихъ и имамъ н”жд” изити и вид›ти е . мол“ т„ им›и м„ отърочъна .

19   и дроугы рече с”пр”гъ воловъныихъ коупихъ п„ть . и гр„д” искоуситъ ихъ . мол“ т„ им›и м„ отърочъна .

20   и дроугы рече жено по†съ и сего ради не мог” прити .

21   и пришъдъ рабъ тъ пов›д› се ~гспдиноу своемоу . тогда разгн›вавъ с„ господинъ домоу . рече рабоу своемоу . изиди †дро на расп”ти› и стъгны града . й ништ„† и б›дъны† и хромы† и сл›пы† въведи с›мо .

22   й рече рабъ . ~ги быстъ ›коже повел› . и еште м›сто естъ .

23   и рече ~гъ рабоу . изиди на п”ти и хал”гы . и оуб›ди вьнити . да наплънаплънитъ с„ домъ мои .

24   ~гл“ бо вамъ . ›ко ни единъ же м”жь т›хъ зъваныхъ . не въкоуситъ мое† вечер„ . мъно‡и бо с”тъ зъвании мало же избъраныхъ .. к~ц ..

25   Йд›ах” же съ нимь народи мъно‡и . и обраштъ с„ рече къ нимъ .

26   аште кто гр„детъ къ мьн› . и не възненавидитъ ~отца своего и матере . и женъи и ч„дъ и братри† и сест~ръ . еште же и ~дш„ свое† . не можетъ мои оученикъ быти .

27   й иже не носитъ ~крста своего и въ сл›дъ мене гр„детъ . не можетъ быти мои оученикъ . ..

28   Къто бо отъ васъ хот„и стлънъ созъдати . не пр›жде ли с›дъ раштьтетъ доволъ . аште иматъ иже естъ на съвръшение .

29   да не егда положитъ основани› . и не можетъ съвръшити . вьси вид„штеи начън”тъ р”гати с„ емоу

30   ~гл“ште . ›ко сь ~члвкъ нач„тъ зъдати . и не може съвръшити .

31   ли кыи ~цсръ иды къ иномоу ~цсрю . сънити с„ на брань . не с›дъ ли пр›жде . съв›штаваатъ аште силънъ естъ . съ дес„ти“ тыс”штъ сър›сти гр„д”штааго . съ дъв›ма дес„тъма тътыс”штама на нь .

32   аште ли же ни . еште далече емоу с”штю . молитв” посълавъ молитъ с„ о мир› .

33   Тако оубо вьс›къ отъ васъ . иже не отъречетъ с„ вьсего своего им›ни› . не можетъ мои быти оученикъ .

34   добро естъ солъ . аште же соль обоу›атъ о чемъ осолитъ с„ .

35   Ни вь земи ни въ гнои тр›б› естъ . вонъ исыпл“тъ “ . й웆и оуши слышати да слышитъ . .. ..

Глава 15

1     Б›ах” же къ немоу приближа“ште с„ вьси мытаре и гр›шъници . послоушатъ его .

2     и роптаах” фарис›и . и кънижъници ~гл“ште . ›ко сь гр›шъникы приемлетъ . и съ ними ›стъ ..

3     Рече же къ нимь притъч” си“ ~гл„ .

4     кы ~члвкъ отъ васъ . имы съто овецъ и погоубль един” отъ нихъ . не оставитъ ли дев„ти дес„тъ и дев„ти въ поустыни . и идетъ въ сл›дъ погыбъш„† . доньдеже обр„штетъ “ .

5     й обр›тъ възлагаатъ на рам› свои радоу† с„ .

6     и пришедъ въ домъ . съзываатъ дроугы и с”с›ды ~гл„ имъ . радоуите с„ съ мъно“ ›ко обр›тъ овъц” мо“ погыбъш”“ .

7     ~гл“ вамъ ›ко тако радостъ б”детъ на ~нбсе . о единомъ гр›шъниц› ка“шти с„ . неже о дев„ти дес„тъ и дев„ти праведъниц›хъ иже не тр›боу“тъ покаани› .

8     ли ка› жена им”шти дес„тъ драгмъ . аште погоубитъ драгм” един” . не въжи‡аатъ ли св›тильника . и помететъ храмины . й иштетъ прилежъно доньдеже обр„штетъ .

9     и обр›тъши съзываатъ дроугы . и с”с›дын„ ~гл“шти . радоуите с„ съ мъно^“ . ›ко обр›тъ драгм” “же погоубихъ .

10   тако ~гл“ вамъ . радость бываатъ пр›дъ а~нлы ~бжии . о единомь гр›шъниц› ка“штиимъ с„ ??????

11   Рече же ~гъ ~члвкъ единъ им› дъва ~сна .

12   и рече юн›и ею ~отцю . ~отче даждь ми достоин”“ ч„сть им›ни› . и разд›ли има им›ние .

13   й не по мънхъ дьнехъ събъравъ вьсе мьнии ~снъ отиде на стран” далече . и тоу расточи им›ние свое живы бл”дъно .

14   иждивъшю же емоу вьс› . быстъ гладъ кр›покъ на стран› тои . и тъ нач„тъ лишити с„ .

15   и шедъ прил›пи с„ единомъ отъ жителъ то† страны . и посъла и на села сво› пастъ свинии .

16   і желааше насытити чр›во свое отъ рожецъ †же ›д›ах” свини† . и никтоже не да›ше емоу .

17   вь себ› же пришедъ рече . колико наимъникъ отъца моего . избыва“тъ хл›би . азъ же гладомь гыбл“ .

18   въставъ ид” къ ~отцю моемоу . й рек” емоу отъче съгр›шихъ на небо и пр›дъ тобо“ .

19   юже н›смъ достоинъ нарещи с„ ~снъ твои . сътвори м„ ›ко единого отъ наимъникъ твоихъ .

20   /й въставъ иде къ ~отчю своемоу . еще же емоу далече с”штю . оузьр› и отецъ его . и милъ емоу быстъ . й текъ нападе на вы“ его и облобыза и .

21   реч„ же емоу ~снъ ~отче . съгр›шихъ на небо и пр›дъ тобо“ . юже н›смъ достоинъ нарешти с„ ~снъ твои .

22   рече же ~отцъ къ рабомъ своимъ . йзнес›те одежд” пръв”“ й обл›ц›те и . й дадите пръстень на р”к” его . й сапогы на н .

23   /й приведъше телецъ оупит›ны заколите . и ›дъше да веселимъ с„ .

24   ›ко ~снъ мои сь мрътвъ б› и оживе . йзгыблъ б› и обр›те с„ . й нач„с„ веселити с„.

25   б› же ~снъ его стар›и на сел› . й ›ко гр„ды приближи с„ къ домоу . слыша п›ни› и ликы .

26   й призъвавъ единого отъ рабъ . въпрашааше что оубо си с”тъ .

27   онъ же рече емоу ›ко братръ твои приде . й закла ~отцъ твои телецъ оупит›ны ›ко съдрава и при†тъ .

28   разгн›ва же с„ и не хот›аше вънити . ~отцъ же его ишедъ мол›аше и .

29   онъ же отъв›щавъ реце ~отъцю своемоу . се толико л›тъ работа“ теб› . й николиже запов›ди твое† не пр›ст”пихъ . й мьн› николиже не далъ еси козьл„те . да съ дроугы моими възвеселилъ с„ бимь .

30   егда же ~снъ твои сь . йз›ды твое им›ние съ любод›ицами приде . закла емоу телецъ питомы .

31   онъ же рече емоу . ч„до ты вьсегда съ мьно“ еси . й вьс› мо› тво› с”тъ .

32   вьзвеселити же с„ и въздрадовати подобааше . ›ко братръ твои сь мрътвь б› и оживе . йзгыбль б› и обр›те с„ . .. к~ц ..

Глава 16

1     ~Глааше же и къ оученикомъ своимъ .. ~Члвкъ етеръ б› богатъ . йже им›аше приставьникъ . й тъ оклеветанъ быстъ къ немоу . ›ко растача† им›ние его .

2     й призъвавъ і рече емоу . что се слъш” о теб› . въздаждь отъв›тъ о приставлении домовьн›емь . не възможеши бо къ томоу домоу строити .

3     рече же вь себ› приставъникъ домоу . что сътвор“ ›ко ~гь мои отъемлетъ строение домоу отъ мене . копати не мог” . хл”пати стыжд” с„ .

4     разоум›“ что сътвор“ . да егда оставленъ б”д” отъ строени› домоу приим”тъ м„ въ домы сво† .

5     и призъвавъ единого когожъдо ??????? длъжьникъ господи своего . ~глааше пръвоумоу . колиц›мь длъженъ еси господиноу моемоу .

6     онъ же рече сътомь м›ръ отъ ол›а . й рече емоу . приими боукъви тво† . й с›дъ скоро напиши п„ть дес„тъ .

7     и по томь же дроугоумоу рече . ты же колиц›мь длъженъ еси . онъ же рече сътомь корецъ пьшениц„ . и ~гла емоу приими боукъви тво† и напиши осмь дес„тъ .

8     и похвали ~гь иконома неправедънааго . ›ко и м”др› сътвори . ›ко ~снве в›ка сего м”др›ише паче ~снвъ св›та въ род› своемь с”тъ ..

9     Й азъ вамъ ~гл“ сътворите себ› дроугы отъ мамонины неправъды . да егда оск”д›ате приим”тъ вы въ в›чъны† кровы ..

10   В›ръны въ мал› и въ мън в›ренъ естъ . й неправъдъны въ мал› и въ мьноз› неправъденъ естъ .

11   аште оубо въ неправедьн›емь жити не бысте в›рьни . въ істиньн›мь къто вамъ в›р” иметъ .

12   й аште въ тоуждемь в›рьни не бысте . ваше къто вамъ дастъ .

13   никыи же рабъ не можетъ дъв›ма ~гьма работати . ли бо единого възненавидитъ . а дроугааго възлюбитъ . ли единого дръжитъ с„ . а о дроу‡›мь не родити начьнетъ . Не можете ~боу работати и мамон› .

14   слышаах” же си вьс› . й фарис›и съребролюбьци с”ще . й подр›жаах” и .

15   и рече имъ . вы есте оправъда“штеи себе пр›дъ ~члвкы . ~бъ же в›стъ ~срдца ваша . ›ко еже естъ въ ~члвцхъ высоко . мръзость пр›дъ ~бмь естъ .. к~ц ..

16   Законъ и пророци до иоана . отъ толи ~цсрствие ~бжие благов›ствоуоутъ с„ .

17   оудоб›е же естъ небоу и земи пр›ити . неже отъ закона единои чрът› погыбн”ти .

18   вьс›къ поушта†и жен” сво“ и привод„ ин” . пр›любы д›атъ . й жен„и с„ поуштено“ отъ м”жа . пр›любы творитъ ..

19   ~Члвкъ же единъ б› богатъ . й облачаше с„ въ порф'Ÿр” . й вŸсонъ . весел„ с„ на вьс›къ день св›тъло .

20   нищъ же б› единъ именемъ лазаръ . йже лежааше при врат›хъ его гноинъ .

21   и желааше насытити с„ отъ кроупицъ . пада“штиихъ отъ трапезы богатааго . нъ и пси приход„ште облизаах” гнои его .

22   быстъ же оумьр›ти ништюмоу . й несеноу быти ~анûлы на лоно аврам^ле . оумьр›тъ же и богатыи и погр›с„ и .

23   /й въ ад› възведъ очи свои сы въ м”кахъ оузьр› аврама из далече . и лазар› на лон› его .

24   й тъ възглашъ рече ~отче аврааме помилоуи м„ . и посъли лазар› да омочитъ конецъ пръста своего въ вод› . и оустоудитъ ~†зкы мои . ›ко стражд” въ пламени семь .

25   рече же авраамъ ч„до пом›ни ›ко въспри†лъ еси ты благаа тво› въ живот› твоемь . й лазарь такожде зълаа . нын› же сьде оут›шаатъ с„ а ты страждеши .

26   й надъ вьс›ми сими . междю нами и вами . пропадь вели› оутвръди с„ . ›ко да хот„штеи мин”ти отъ с”доу къ вамъ не възмага“тъ . ни иже отъ т”д” къ намъ пр›ход„тъ ..

27   Рече же мол“ т„ оубо отьче . да и посълеши въ домъ ~отца моего .

28   ймамь бо п„ть братри† . ›ко да засъв›д›тельствоуоутъ имъ . да не и ти прид”тъ на м›сто се м”чъное .

29   ~гла же емоу авраамъ . им”тъ мос›а и ~пркы да послоуша“тъ ихъ .

30   онъ же рече ни отьче аврааме . нъ аште къто отъ мрътвыихъ идетъ къ нимъ пока“тъ с„ .

31   рече же емоу аште мос›а и ~пркъ не послоуша“тъ . ни аште кто отъ мрътвыхъ въскрьснетъ . не им”тъ в›ры .. к~ц ..

Глава 17

1     Рече же къ оученикомъ не възможъно естъ да не прид”тъ сканъдали . Горе же томоу имьже прид”тъ .

2     оун›е емоу би было . аште би камень жръновъны възложенъ на вы“ его . й въвръженъ въ море . неже да сканъдалисаатъ малыихъ [сихь] единого ..

3     Вьнемл›те себ› . аште же съгр›шитъ бра теб› братръ твои запр›ти емоу . и аште покаатъ с„ отъпоусти емоу .

4     и аште седморице“ дьнемъ съгр›шитъ въ т„ . и седморице“ дьнемь обратитъ с„ ~гл„ ка“ с„ . отъпоусти емоу .

5     й р›ш„ ~апли ~гви . приложи намъ в›р” .

6     рече же ~гъ . аште бисте им›ли в›р” ›ко зръно горюшьно . ~глали бисте оубо сŸкамин› сеи . вьздери с„ и въсади с„ въ море . и послоушала би васъ . ..

7     Которыи же отъ васъ . рабъ и웆 оп“штъ ли пас”щъ йже пришьдъшю съ села . речетъ абие мин”въ въз넇и .

8     нь не речетъ ли емоу . оу[го]товаи чъто вечер›“ . й пр›по›савъ с„ слоужи ми . доньдеже ›мь и пи“ . й по томь ›си и пьеши ты .

9     /еда иматъ хвал” рабоу томоу . ›ко сътвори повел›наа . не мьн“

10   тако . и вы егда сътворите вьс› повел›наа вамъ . ~глите ›ко раби недостоини есмъ . ›ко еже длъжъни б›хомъ сътворити сътворихомъ . .. к~ц ..

11   Й быстъ ид”штю емоу въ ~имъ . й тъ прохождааше междю самарие“ галил›е“ ..

12   Й въход„штю емоу вь един” весь . сър›те и дес„ть прокаженъ м”жъ . йже сташ„ из далече .

13   й ти вьзн›с„ гласъ ~гл“ште . ~йсе наставъниче помилоуи ны .

14   й вид›въ † рече имъ . шьдьше покажите с„ иер›омъ . и быстъ ид”штемъ имь . иштистиш„ с„ .

15   единъ же отъ нихъ вид›въ ›ко иц›л› . възврати с„ съ гласомь велиемь слав„ ~ба .

16   и паде ницъ на ногоу его . хвал“ емоу възда† . и тъ б› самар›нинъ .

17   отъв›штавъ же ~исъ рече . не дес„ть ли ищистиш„ с„ . да дев„ть

18   како не обр›т” с„ . възвраштъше с„ с„ дати славы ~боу . тъкъмо иноплеменьникъ сь .

19   й рече емоу въставъ иди в›ра тво› ~спсе т„ .. к~ц ..

20   въпрошенъ же бывъ отъ фарис›и . когда придетъ ~цсрствие ~бжие . отъв›шта имъ и рече . не придетъ ~цсрствие ~бжие съ с”мьн›ниемь .

21   ни рек”тъ се сьде ли овьде . се бо ~цсрсрствие ~бжие вън”трь”д” въ васъ естъ .

22   рече же къ оученикомъ . придотъ дьние егда въждел›ате единого дьнии ~сна ~члвскааго вид›ти . й не оузьрите .

23   и рек”тъ вамъ се сьде овъде ~хъ . не изид›те ни пожен›те .

24   ›ко бо млънии блисца“щи с„ отъ ~подънебескы† . на подънебеск”“ свьтитъ с„ . тако б”детъ ~снъ ~члскы въ день свои .

25   пр›жде же подобаатъ емоу мъного пострадати . й искоушеноу быти отъ рода сего .

26   й ›коже быстъ въ дьни ноевы . тако б”детъ и въ дьни ~сна ~члвскааго .

27   ›д›ах” пи›х” жен›ах” с„ посагах” . до негоже дьне вьниде ное въ ковьчегъ . и приде потопъ и погоуби вьс„ .

28   такожде и ›коже быстъ вь дьни лотовы . ›д›ах” и пи›х” . коуповаах” и прода›ах” . саждаах” зъдаах” .

29   вь ньже день изиде лотъ . отъ содомл›нь . одъжди жюпелъ и огнь съ ~небсе . й погоуби вьс„ .

30   по томоужде б”детъ и день . вь ньже ~снъ ~члвчскы ›витъ с„ .

31   въ тъ день иже б”детъ на кров› . й със”ди его въ домоу . да не сълазитъ вьз„тъ ихъ . и иже на сел› такожде да не възвратитъ с„ въсп„ть .

32   Поминаите жен” лотов” .

33   и иже аще възиштетъ ~дш„ свое† . “ ~спсти погоубитъ “ . й иже погоубитъ “ живитъ “ .

34   ~гл“ вамъ . въ то ношть б”дете дъва на ложи единомь . единъ поемл“тъ а дроугы оставл›“тъ .

35   б”дете дьв› вькоуп› мел“шти . един” поемл“тъ а дроугоу“ оставл›“тъ . дъва бодете на сел› . единъ поемл“тъ а дроугы оставл›“тъ .

36   й отъв›штавъше ~глаш„ емоу . къде ~ги . онъ же рече имъ . йдеже т›ло тоу орьли сънемл“тъ с„ .

Глава 18

1     ~глааше же и притъч” къ нимъ . како подобаатъ въсегда молити с„ . й не сът”жати си

2     ~гл“ .. Соди б› единъ . въ единомь град› . ~ба не бо† с„ и ~чкъ не срам뛆 с„ .

3     въдова же б› въ град› томь . й прихождааше къ немоу ~гл“шти . мьсти мене отъ с”пьр› моего .

4     й не хот›аш„ на длъ‡› вр›мени . посл›ди же рече вь себ› . аште и ~ба не бо“ с„ и ~члвкъ не срамл›“ с„ .

5     зане творитъ ми троудъ въдовица си . да мьщ“ е† да не до коньца приход„шти застоитъ мене .

6     Рече же ~гъ слышите чъто с”дии неправедъны ~глтъ .

7     а ~бъ не иматъ ли сътворити мьсти . йзбъраныхъ своихъ . въпи“штиихъ къ немоу день и нощь . и тръпитъ на нихъ .

8     ~гл“ вамъ . ›ко сътворитъ месть ихъ въ скор› .. к~ц .. обаче ~снъ ~члвчьскы пришедъ оубо обр„штетъ ли в›р” на земи .

9     рече же и къ един›мь над›“штемъ с„ на с„ . ›ко с”тъ праведъници . и оуничъжа“щемъ проч„† притъч” си“ ..

10   ~Члвка дъва вънидете въ ~црквъ помолитъ с„ . единъ фарис›и а дроугы мытарь .

11   фарис›и ставъ вь себ› мол›аше с„ . ~бже хвал” теб› възда“ . ›ко н›смъ ›ко и прочии ~члвци . хыщьници неправедьници . пр›любод›и . ли ›ко сь мытарь .

12   пошт” с„ дъва краты въ собот” . дес„тин” да“ вьсего елико прит„ж“ .

13   а мытарь из далече сто† . не хот›аше ни очию възвести на небо . нъ би›аше пръси сво† ~гл„ . ~бже милостивъ боди мьн› гр›шъникоу .

14   ~гл“ вамъ . съниде сь оправъданъ въ домъ свои . паче оного . ›ко вьс›къ възнос„и с„ съм›ритъ с„ . и съм›р›†и с„ възнесетъ с„ .. к~ц ..

15   Приношаах” же къ немоу и младенъч„ . да би с„ ихъ косн”лъ . вид›въше же оученици пр›штаах” имъ .

16   ~йс же призъва † ~гла . не д›ите д›тии приходити къ мьн› . и не браните имъ . таковыхъ бо естъ ~цсрствие ~бжие .

17   аминь ~гл“ вамъ . иже аште не приметъ ~цсрстви› ~бжи› ›ко отроч„ . не иматъ вънити въ не . .. не~д . ~~и‡ ..

18   Й въпроси и единъ кън„[‡ь] ~гл„ . оучителю благы чъто сътворь животъ в›чъны насл›дъствоу“ .

19   рече же емоу ~исъ чъто м„ ~глеши блага . никтоже е благъ тъкъмо единъ ~бъ .

20   запов›ди в›си не оуби не пр›любъ сътвори . не оукради . не лъжь съв›д›тель б”ди . чьти отъца твоего и матерь тво“ .

21   онъ же рече вьс› си съхранихъ изь юности мое† .

22   слышавъ же се ~исъ рече емоу . еще единого не доконьчалъ еси . въс› елико имаши продаждъ и раздаи нищиимъ . и им›ти имаши съкровиште на небесе . й гр„ди по мьн› .

23   онъ же слышавъ се прискръбенъ быстъ . б› бо богатъ ‡›ло .

24   вид›въ же ~исъ прискръбенъ бывъшъ рече . како не оудобь им”штеи бгатъство . въ ~цсрствие ~бжие вънид”тъ .

25   оудоб›е бо естъ вельб”доу сквоз› игьлин› оуши проити . неже богатоу въ ~цсрствие . вьнити .

26   р›ш„ ж„ слышавъшеи . то кто можетъ ~спснъ быти .

27   онъ же рече не възможънаа отъ ~члвкъ . възможъна отъ ~ба с”тъ .. к~ц ..

28   Рече же петръ се мы оставихомъ въс› . й по теб› идомъ .

29   онъ же рече имъ аминь ~гл“ вамъ . ›ко никтоже естъ . йже оставитъ домъ ли родител„ . ли братри“ ли жен” . ли ч„да . ~цсрстви› ~бжи› ради .

30   йже не вьсприиметъ мъножице“ вь вр›м„ се . и въ в›къ гр„д”штии животъ в›чъны .

31   Поимъ же оба на дес„те рече [к]ъ нимъ . се въсходимъ въ ~имъ . и съконьча“тъ с„ вьс› писана ~пркы . о ~сн› ~~члв›чсц›мь .

32   пр›дад„тъ бо и †зыкмъ . и пор”га“тъ с„ емоу .и досад„тъ емоу и заплю“тъ і .

33   и бивъше оуби“тъ і . /й трети день вьскрьснетъ .

34   й ти ничесоже отъ сихъ не разоум›ш„ . й б› ~глось съкръвенъ отъ нихъ . й не разоум›ах” ~глмыхъ ..

35   Быстъ же егда приближи с„ ~исъ въ ерих” . сл›пецъ етеръ с›д›аше при п”ти прос„ .

36   слышавъ же народъ мимо ход„шть . въпрашааше что оубо естъ се .

37   пов›д›ш„ же емоу ›ко ~исъ назар›нинъ [ми]моходитъ .

38   й възъпи ~гл„ ~исе ~сне ~двдвъ помилоуи м„ .

39   й пр›дь ид”штеи пр›штаах” емоу . да оумлъчитъ . онъ же паче ‡›ло въпи›ше ~гл„ . ~сне ~давдвъ помилоуи м„ .

40   ставъ же ~исъ повел› привести и къ себ› . приближьшю же с„ емоу къ ненемоу . въпроси и ~гл„ .

41   что хощеши да ти сътвор“ . онъ же рече ~ги да прозьр“ .

42   ~ис же рече емоу прозьри в›ра тво› ~съпс т„ .

43   и абие прозьр› . й вь сл›дъ его гр„д›аше слав„ ~ба . й вьси людие вид›въше въздаш„ хвал” ~бви .. к~ц ..

Глава 19

1     Й въшедъ прохождааше ~исъ въ ерих” .

2     и се м”жъ именемь нарицаемъ закьхеи . й сь б› стар›и мытаремъ . й тъ б› богатъ .

3     й искааше вид›ти ~иса къто естъ . й не можааше народомъ . ›ко т›лобмъ малъ б› .

4     и пр›ди текъ възл›зе на сŸкомори“ . да видитъ і . ›ко т”д› хот›аше мин”ти .

5     й ›[ко] приде на м›сто . възьр›въ ~ис вид› и . й рече къ немоу . закьх›е потъштавъ с„ съл›зи . дънесь бо подобаатъ ми въ домоу твоемь быти .

6     и потъштавъ с„ съл›зе . и при†тъ і радоу† с„ .

7     й вид›въше вьси ръптаах” ~гл“ште . ›ко къ гр›шън” м”жю въниде витатъ .

8     ставъ же закьхеи рече къ ~ги . се полъ им›ни› моего ~ги дамъ ништиимъ . й аште /есмъ кого чимь обид›лъ . възвращ” четворице^“ .

9     Рече же къ немоу ~исъ . ›ко дьнесь ~спсние домоу твоемоу быстъ . зане и сь ~снъ авраамль естъ .

10   Приде бо ~снъ ~члвчскы възискатъ . й ~спстъ погыбъшааго . .. к~ц ..

11   Слыш„щемъ же имъ се . приложь притъч” рече . занеже тъ б› близъ ~има . й мьн›ах” ›ко абие хоштетъ ~цсрствие ~бжие авити с„ ..

12   Рече же . ~члкъ единъ добра рода иде на стран” далече . при†ти себ› ~цсрствие . й възврати с„ .

13   Призъвавъ же и дес„ть рабъ своихъ . й дастъ имъ дес„ть мънасъ . й рече къ нимъ . коупл” д›ите доньдеже придо .

14   граждане же его ненавид›ах” его . посълаш„ молитв” въ сл›дъ его ~гл“ще . не хоштемъ семоу да ~цсрствоуоутъ надъ нами .

15   й быстъ егда с„ възврати . приимъ ~цсрствие . й рече да приглас„тъ емоу рабы ты . ймъже дастъ съребро . да оув›стъ как” коупл“ с”тъ сътворили .

16   приде же пръвы ~гл„ ~ги . мън~съ тво› прид›ла дес„ть мьнасъ .

17   й рече емоу благы рабе и добры . ›ко о мал› в›ренъ быстъ . б”ди область имы надъ дес„ть“ градъ .

18   й приде въторы ~гл„ . мънасъ тво› ~ги сътвори ~д мънасъ .

19   рече же и томоу . й ты б”ди надъ п„ти“ градъ .

20   й дроугы приде ~гл„ ~ги . се мънасъ тво› “же им›хъ . положен” въ оуброус› .

21   бо›ахъ бо с„ тебе . ›ко ~члвкъ ›ръ еси . вьземлеши егоже не положъ . й жьнеши егоже не с›въ .

22   ~гла емоу отъ оустъ твоихъ с”жд” ти зълы рабе . в›д›аше ›ко азъ ~члвкъ ›ръ есмъ . въземл„ егоже не положихъ . й жьн„ егоже не с›хъ .

23   й по чъто не въдастъ моего съребра п›н„жьникомъ . й азъ пришедъ съ лихво“ ист„залъ е бимъ .

24   й пр›дъсто†штиимъ рече . вьзьм›те отъ него мънас” . й дадите им”шт”оумоу . ~й . мънасъ .

25   й р›ш„ емоу ~ги иматъ ~й мънасъ .

26   ~Гл“ же вамъ ›ко вьс›комоу им”щюмоу дад„тъ . а отъ не им”штааго . и еже иматъ отъим”тъ отъ него .. к~ц ..

27   Обаче врагы мо† ты . не хот›въш„† мьн› да да ~цсрь бимь былъ надъ ними . привед›те с›мо . й ис›ц›те † пр›дъ мъно“ ..

28   Й се рекъ ид›аше пр›ди въсход„ въ ~имъ .

29   й быстъ ›ко приближи с„ въ витъфаûи“ и витани^“ . къ гор› нарицаем›и елеонъ . посъла дъва оученикъ своихъ

30   ~гл„ . йд›та вь пр›мьн“” весь . вь н“же въход„шта обр„штета жр›б„ прив„зано . на неже никтоже къде отъ ~члкъ не вьс›де . отр›шша е привед›та .

31   й аще къто вы въпрашаатъ . тако речета емоу . ›ко ~гъ тр›боуоутъ его .

32   шедъша же посълана› . обр›тете ›коже рече има .

33   отр›ша“штема же има жр›б„ . р›ш„ господие его къ нима . чъто отр›шаата жр›б„ .

34   она же р›сте ›ко ~гъ тр›боуоутъ его .

35   и прив›сте е къ ~исви . й възвръгъше ризы сво/† на жр›б„ . въсадиш„ ~иса ..

36   Йд”щтю же емоу постилаах” ризы по п”ти .

37   приближа“штю же с„ емоу абие къ низъхождению гор› елеоньстц›и . нач„тъ вьсе мьножъство оученикъ радоу“ште с„ хвалити ~ба гласомь велиемь о вьс›хъ силахъ †же вид›ш„ .

38   ~гл“ще ~блгослвнъ гр„ды въ ім„ ~гне . миръ ~ннбсе и слава въ вышъниихъ .

39   й едини фа~рс›и отъ народа р›ш„ къ немоу . оучителю запр›ти оученикомъ твоимъ .

40   и отъв›щавъ рече имъ . ~гл“ вамъ . ›ко аще и сии оумлъч„тъ . камение въпити иматъ .

41   й ›ко приближи с„ вид›въ градъ плака с„ о немь ~гл„ .

42   ›ко аште би разоум›лъ въ дьнь съ твои . й ты ›же къ мироу твоемоу . нын› же оукры с„ отъ очи“ твоею .

43   ›ко прид”тъ дьнье на т„ . й облож„тъ врази твои острогъ о теб› . и обид”тъ т„ . й ос„д”тъ т„ въс”д” .

44   й разби“тъ т„ и ч„да тво› въ теб› . й не остав„тъ вь теб› камене на камени . понеже не разоум› вр›мене .. Пос›щению твоемоу ..

45   Й въшедъ въ ~црквъ . нач„тъ изгонити прода“шт„† вь неи и коупоу“шт„† .

46   ~гл„ имъ . писано естъ . храмъ мои храмъ молитв› естъ . вы же сътвористе и врътъпъ разбоиникомъ . .. ..

47   Й б› оуч„ въ ~цркве по вьс„ дьни . архиереи же и кънижьници . искаах” его погоубити . и стар›ишины людемь .

48   й не обр›таах” чъто сътвор„тъ емоу . людье бо вьси дръжаах” с„ его послоуша“ште .

Глава 20

1     Й быстъ вь единь отъ дьнеи т›хъ . оуч„штю емоу люди въ ~цркви . и благов›стъствоу“штю . състаш„ с„ архиереи и кънижъници съ старьци .

2     й р›ш„ ~гл“ште къ немоу . рьци намъ кое“ области“ се твориши и къто естъ давы теб› областъ си“ .

3     отъв›штавъ же ре[че] къ нимъ . въпрош” вы и азъ единого словесе и рьц›те ми .

4     кръштение иоаново съ небсе ли б› или отъ ~члвкъ .

5     они же помышл›ах” въ себ› ~гл“ште . ›ко аште речемъ отъ ~небсе . речетъ по чъто не в›ровасте емоу .

6     аште ли речемъ отъ ~члкъ . людие вьси камениемь поби“тъ ны . йзв›стъно бо б› людемъ . ›ко иоанъ ~пркъ б› .

7     й отъв›щаш„ не в›мъ отъ к”доу .

8     ~йсъ же рече имъ . ни азъ ~гл“ вамъ ко“ власти“ се твор“ ..

9     Нач„тъ же къ людемь ~глти притъч” си“ . ~члкъ насади виноградъ и въдастъ і д›лателемь . й отиде на л›та мънога .

10   и въ вр›м„ посъла къ д›лателемъ рабъ . да отъ плода виног~рда дад„тъ емоу . д›лателе же бивъше поустиш„ тъшть .

11   й приложи дроугы посълати рабъ . они же и того бивъше и досаждьше емоу поустиш„ тъштъ .

12   й приложи трети посълати . они же и сего оу›звьше изгънаш„ .

13   Рече же ~гь винограда . чъто сътвор“ посъл“ ~снъ мои възùюбùены . негъли сего вид›въше оусрамл›“тъ с„ .

14   вид›въше же и д›лателе . мышл›ах” дроугъ къ дроугоу ~гл“ште . сь естъ насл›дьникъ прид›те оуби›мъ і . да наше б”детъ досто›ние .

15   й изведъше и вонъ из винограда оубиш„ . чъто оубо сътворитъ имъ ~гнъ винограда .

16   придетъ и погоубитъ д›лател„ си† . й въдастъ виноградъ ин›мъ . слышавъше же р›ш„ да не б”детъ . ..

17   /Онъ же възър›въ на н„ рече . что оубо естъ писаное се . камень егоже невр›доу сътвориш„ зижд”штеи . съ быстъ въ ~глв” ”гълоу .

18   вьс›къ пады на камене томь съкроушитъ с„ . а на немьже падетъ сътъретъ і ..

19   /Й вьзискаш„ архиереи и кънижъници възложити на нь р”ц› въ тъ часъ . й оубо›ш„ с„ людии . разоум›ш„ бо ›ко къ нимъ рече притъч” си“ .

20   й съгл„давъше посълаш„ зас›дьникы . твор„щ„ с„ праведьници с”ште да им”тъ і въ словеси . да б” и пр›дали владычъствоу и области воеводы .

21   и въпросиш„ и ~гл”ште .. оучителю в›мь ›ко право ~глеши . й оучиши . й не на лица зъриши . нъ вы истин” п”ти ~бжию оучиши .

22   достоитъ ли намъ кесареви дань дати . или ни .

23   разоум›вь же лесть ихъ рече къ нимъ . что м„ окоушаате .

24   покаж›те ми п›н„‡ъ . чии иматъ образъ и написание . отъв›штавъше р›ш„ кесаровъ .

25   онъ же рече къ нимъ . въздадите оубо ›же с”тъ кесарева кесареви . и ›же с”тъ ~бжи› ~бви .

26   й не мог” зазьр›ти ~гл› его пр›дъ л“дьми . и дивьше с„ о отъв›т› его оумлъчаш„ .

27   Прист”пьше же едини отъ садоукеи ~гл“ште вьскр›шению не быти . въпрашаах” и

28   ~гл”ште . оучителю . мосии написалъ естъ намъ . аште комоу братръ оумъретъ имы жен” . и тъ бешт„дъ оумьретъ . да поиметъ жен” его братръ . и вьскр›ситъ с›м„ братра своего .

29   Седмь оубо братри† б› . и пръвы поемъ жен” оумьр›тъ бедшт„день .

30   и по†тъ въторы жен” . й тъ оумьр›тъ бешт„дьнъ .

31   и трети по†тъ “ . такожде же и вьс› седмь оумьр›ш„ не оставльше ч„дъ .

32   посл›жде же вьс›хъ и жена оумьр›тъ .

33   во въскр›шение оубо которааго ихъ б”детъ жена . седмь бо им›ш„ “ жен” .

34   и отъв›штавъ ~исъ рече имъ . ~снове в›ка сего жен„тъ с„ и посага“тъ .

35   а съподобльшеи с„ в›къ тъ оулоучити . и вьскр›шение еже отъ мрътвыхъ . ни жен„тъ с„ ни посага“тъ .

36   ни оумьр›ти бо по томь мог”тъ . равьни бо с”тъ ~анûлмъ . й ~снве с”тъ ~бжии . вьскр›шению ~снве с”ще .

37   а ›коже въста“тъ мрътвии . и мосии съказа при к”пин› . ›коже ~глетъ . ~га ~ба аврамл› . и ~ба исакова . и ~ба и›ковл› .

38   ~бъ же н›стъ мрътвыхъ нъ живыхъ . въси бо томоу живи с”тъ .

39   отъв›штавъше же едини кънижъници р›ш„ . оучителю добр› реце .

40   къ томоу же не съм›ахо его въпра[ша]ти ничьсоже .

41   р[е]че же къ нимъ . како ~гл“тъ едини . ~ха быти ~сна ~два .

42   а самъ ~давдъ ~глетъ въ кънигахъ псаломъскыхъ . рече ~гъ ~гви моемоу с„ди о десн”“ мене .

43   доньдеже положо врагъ[і] тво† подъножию ногама твоима .

44   ~давдъ і оубо ~гь нарицаатъ то како емоу естъ ~снъ ..

45   Слиш„штемъ же вьс›мъ людемъ . рече къ оученикомъ своимъ . ..

46   Вьнемл›те отъ кънижъникъ . хот„штиихъ въ въ одеждахъ ходити . и люб„штиихъ ц›ловани› на тръжиштихъ . й пр›дъс›дани› на съньми[щи]хъ . и пр›ждезъвани› на об›д›хъ . и на вечер›хъ .

47   йже сън›да“тъ домы въдовицъ . и вино“ далече мол„тъ с„ . сии приим”тъ ос”жденье больше .

Глава 21

1     възьр›въ же вид› въм›та“шт„† въ газофилаки“ дары сво† б[о]гаты† .

2     вид› же и един” въдовиц” оубог” . въм›та“шт” тоу дъв› лепт› .

3     и рече въ істын” ~гл“ [ва]мъ . ›ко въдовица си оубога› . боле вьс›хъ въвръже . си ~гл„ възгласи и웆и оуши слышати да слышитъ . .. к~ц ..

4     вьси бо си отъ избытъка своего въвръго въ дары ~бжи† . а си отъ лишени› своего . вьсе им›ние еже им› въвръже ..

5     /й един›мъ ~гл“штемь о ~цркви . ›ко камениемь добромь и със”ды оукрашена естъ . рече .

6     си ›же видите . прид”тъ дьнье вь н„же не останетъ . камень на камене . иже не разоритъ с„ .

7     Въпросиш„ же и ~гл“штю . оучителю . когда оубо си б”д”тъ . и что естъ знамение егда хот„тъ си быти .

8     онъ же рече . блюд›те с„ да не пр›льщени б”дете . мъно‡и бо прид”тъ въ ім„ мое ~гл“ште . ›ко азъ есмъ и вр›м„ приближи [с]„ . не ид›те оубо въ сл›дъ ихъ .

9     егда же оуслышите брани и нестроени› . не оубоите с„ . подобаатъ бо симъ пр›жде быти . нъ не оу абие коньчина .

10   тъгда ~глаше имъ . въстанетъ ?? ~†зкъ на ~†зкъ . и ~цсрство на ц›сарьство .

11   тр”си же велици по м›ста . и глади и мори б”д”тъ . страховани› же . и знамени› с ~нбсе вели› б”д”тъ ..

12   Пр›жде же сихъ [всхъ] [.] възлож„тъ на вы р”кы сво† . и ижден”тъ пр›да“ште на соньмишта и темъниц„ . ведомы къ ц›саремъ и влд~кмъ . имене моего ради .

13   приключитъ же с„ вамъ въ съв›д›тельство ..

14   Положите оубо на ~срдъцихъ вашихъ . не пр›жде поуоучати с„ отъв›щати .

15   азъ бо дамъ [вмь] оуста и пр›м”дростъ . еиже не възмог”тъ противити с„ . и отъв›штати въси противл›“щеи с„ вамъ .

16   пр›дани же бодете родителы и братри“ . и родомъ и дроугы . й оумрътв„тъ отъ васъ .

17   й б”дедете н[е]навидими отъ вс›хъ имене моего ради .

18   и власъ главы ваше† не погыблетъ

19   въ тръп›ни вашемъ сът„жите ~дш„ ваш„ ..

20   Егда же оузьрите объстоимъ вои ~имъ . тогда разоум›ете ›ко приближи с„ запоуст›ние емоу .

21   тогда с”ште въ іюдеи да б›га“тъ въ горы . й иже по ср›д› его да исход„тъ . и иже въ странахъ да не въход„тъ вънъ .

22   ›ко дь дьнье мъштению си с”тъ . да исплън„тъ с„ вьс› написанаа . ..

23   Горе же непраздъныимъ и до†штимъ въ ты дьни . б”детъ бо б›да вели› на земи . и гн›въ на людехъ сих

24   и пад”тъ въ острии меча . и пл›нени бод”тъ въ †зыкы вьс„ . й ~ерслмъ б”детъ попираемъ †зкы . доньдеже съкооньча“тъ с„ вр›мена ~†зкъ . і

25   и б”д”тъ знамени› въ слънъци и лоун› . и ‡в›здахъ . й на земи т”га ~†зкмъ . отъ нечаани› шюма моръскааго и възм”щени›

26   издыха“штемъ ~члкмъ отъ страха . и чаани› гр„д”штихъ на вьселен”“ . силы бо ~нбскы† подвигн”тъ с„ .

27   й тъгда оузь[ри]те ~сна ~члвчскааго на облац› . съ сило“ и славо“ мъного^“ .

28   начина“штемъ же симъ бывати . въсклоните с„ и въздвигн›те главъвы ваш„ . зане приближи с„ избавление ваше .

29   й рече имъ притъч” . видите смоковьниц” и вьс› др›ва .

30   егда прошиба“тъ с„ юже вид„ще о себ› в›сте ›ко юже близъ ж„тва естъ .

31   тако и вы егда оу[зь]рите си быва“шта . в›дите ›ко близъ естъ ~цсрствие ~бжие .

32   амін . ~гл“ вамъ ›ко не иматъ пр›ити родось . доньдеже вьс› б”д”тъ .

33   небо и земл› мимо идетъ . а словеса мо› не мимо ид“тъ ..

34   Вьнемл›те же себ› еда когда от„жа“тъ ~срдца ваша . об›даниимь и пь›ньствомь . й печальми житеискыими . й наидетъ на вы вънезаап” дьнь тъ .

35   ›ко с›ть бо придетъ на вьс„ с›д„шт„† на лици вьсе† земл„ .

36   Бьдите оубо на вьс›ко вр›м„ мол„ште с„ . да съподобите с„ оуб›жати . въс›хъ сихъ хот„штихъ быти . и стати пр›дъ ~сномъ ~члвчскомь ..

37   б› же вь дьне оуч„ въ ~цркве . а ношти“ въдвар›аше с„ исход„ въ гор› нарицаем›и елеонъ .

38   и вьси людие из оутра прихождаах” къ немоу въ ~црквъ послоушатъ его .

Глава 22

1     Приближааше же с„ праздьникъ опр›снокъ . нарицаемы пасха .

2     й искаах” архиереи и кънижьници како и б” оубили . бо›ах” бо с„ людии . ..

3     Вьниде же сотона вы июд” . нарицаемааго искариотъ . с”ща отъ числа обою на дес„те .

4     й шедъ ~гла архиереомъ и воеводамъ . како имъ пр›дасты и .

5     и въздрадоваш„ с„ . и съв›шташ„ емоу дати съребро

6     и испов›д› . /й искааше подобъна вр›мене да и пр›дастъ имъ без народа ..

7     Приде же дьнь ~опр›снькъ . вь ньже подобъно б› жръти пасх” .

8     и посъла петра и иоана . рекъ . шедъша оуготоваита намъ пасх” да ›мъ .

9     она же р›сте емоу . къде хоштеши да оуготоваев› .

10   онъ же рече има . се въшедъшема вама въ градъ . сър„штетъ вы ~члкъ . въ ск”дьльниц› вод” нос„ . по немь ид›та въ домъ вь ньже въходитъ .

11   и речета ~гноу домоу . ~глетъ теб› оучитель . къде есть обит›ль идеже пасхо съ оученикы моими сън›мь .

12   й тъ вама покажетъ горьниц” вели“ постълан” . и тоу оуготоваита .

13   шьдъша же обр›тете ›коже рече има . й оуготовасте пасха .

14   й егда быстъ година възлеже . и оба на дес„те ~апостла съ нимъ .

15   и рече къ нимь . жел›ниемь се въждел›хъ . пасха ›сти съ вами . пр›жде даже не приимо м”кы .

16   ~гл“ бо вамъ . ›ко отъ сел› не имамъ ›сти отъ него . доньдеже коньчаатъ с„ . въ ~цсрствии ~бжи .

17   и приимъ чаш” хвал” въздавъ рече . приим›те се и разд›лите себ› .

18   ~гл“ бо вам[а] . отъ сел› не имамъ пити отъ плода лозънаго . доидеже ~цсрествие ~бжие придетъ .

19   й приимъ хл›бъ хвал” въздавъ пр›ломи . и дастъ имъ ~гл„ . се естъ т›ло мое даемое за вы . се творите въ мо“ пам„ть .

20   й чаш” такожде по вечер›нии ~гл„ . си чаша новы зав›тъ мое“ кръви^“ . ›же за вы прол›атъ с„ .

21   Обаче се р”ка пр›да“штааго м„ съ мъно“ естъ на трапез› .

22   й ~снъ оубо ~члчьскы по нареченоумоу идетъ . обаче горе ~члвкоу томоу . имьже пр›данъ б”детъ .

23   й ти нач„с„ искати вь себ› . которы оубо б”детъ отъ нихъ . хот„и сътворити се .

24   быстъ же и пьр› вь ихъ кыи мънитъ с„ [ихь] быти болеи

25   онъ же рече имъ . ~цсре ~†зкъ оусто†тъ имъ . и облада“ште ими благодателе нарица“тъ с„ .

26   вы же не тако . нъ болии васъ да б”детъ /›ко мьнии . й стар›и ›ко слоуж„ .

27   кы бо болии възлеж„и ли или слоуж„и . не вьзлеж„и ли . азъ же по ср›д› васъ есмь ›ко слоуж„и .

28   вы же есте пр›бывъшеи съ мъно“ въ напастехъ моихъ .

29   й азъ зав›штава“ вамъ . ›коже зав›шта мьн› ~отцъ мои . ~цсрство .

30   да ›сте и пиете на трапез› моеи . въ ~цсрствии моемь . й с„дете на пр›стол›хъ . с”д„ште об›ма на дес„те кол›нома издраилевома ..

31   Рече же ~гъ симоне симоне се сотона проситъ васъ да би с›лъ ›ко пшениц” .

32   азъ же молихъ с„ о теб› да не оск”д›атъ в›ра тво› . й ты н›къгда обраштъ с„ оутвръди братри“ тво“ .

33   онъ же рече моу ~ги съ тобо“ готовъ есмъ и въ темьниц” и въ съмръть ити .

34   онъ же рече ~гл“ ти петре . не възгласитъ кокотъ дьнесь . доидеже три краты отъвръжеши с„ мене . не в›д›ти .

35   и рече имъ егда посълахъ вы без вълагалишта . й бес пиры . й бе сапогъ . еда чесо лишени бысте . они же р›ш„ ничесоже .

36   рече же имъ нъ нын› иже иматъ вълагалиште да възьметъ такожде и пиро . й иже не иматъ да продастъ ризо сво“ и коупитъ ножъ .

37   ~гл“ бо вамъ . ›ко еште писаное се подобаатъ да съконьчаатъ с„ о мьн› . еже и съ безаконьникы въм›ни с„ . йбо еже о мьн› коньчино иматъ ..

38   они же р›ш„ ~ги се ножа съде дъва . /Онъ же рече имъ довольно естъ .

39   й ишедъ иде по обычаю въ гор” елеонъск” . по немьже ид” оученици его .

40   Бывъ же на м›ст› реце имъ . молите с„ да не вънидете въ напасть .

41   й самъ ост”пи отъ нихъ . ›ко бръжение камени . и поклонь кол›н› мол›аше с„

42   ~гл„ .. ~отче аще болиши мімо неси чаш” си“ отъ мене . обаче не мо› вол› нъ тво› да б”детъ .

43   ави же с„ емоу ~анûлъ . с ~нбсе оукр›п뛆 и .

44   й бывъ въ подв臛 . прилежьн›е мол›аше с„ . й быстъ потъ его ›ко и капл„ кръве . капл“шт„ на земл“ .

45   й въставъ отъ молитвы пришедъ къ оученикомъ обр›те † съп„шт„ отъ печали .

46   и рече имъ чъчто съпите въставъше помолите с† да не вънидете въ напастъ ..

47   Еще же емоу ~гл“штю . се народъ и нарицаемы июда . единъ отъ обою на дес„те пр›дъ ними ид›аше . и прист”пи къ ~ісви лобъзатъ его . се бо б› знамение далъ имъ . егоже лобъжо тъ естъ .

48   ~йс же рече емоу июдо лобъзаниемь ли ~сна ~члскааго пр›даеши .

49   вид›въше же и иже б›ах” о немь . бываемое р›ш„ емоу ~ги аще оударимъ ножемъ .

50   й оудари единъ н›кы отъ нихъ архиереова раба . й отър›за емоу о[ы]хо десное .

51   отъв›штавъ же ~ис рече . оставите до сего . и косн”въ въ оухо его исц›ли /и .

52   рече же ~ис къ пришедъшимъ на нь архиереомъ . й стратигомъ ~црквнымъ . и старьцемъ . ›ко на разбоиникъ ли придете съ ор”жиемь и дръкольми .

53   по вьс„ дьни с”щю ми съ вами въ ~цркве . не простьр›сте р”къ на м„ . нъ се естъ ваша година и область тьмьна› .

54   ймъше же и в›с„ . й във›с„ и въ домъ архиереовъ . петръ же ид›аше въ сл›дъ из далече .

55   вьзгн›штъшемъ же огнъ по ср›д› двора . й въкоуп› с›дъшемъ имъ . с›д›аше петръ по ср›д› ихъ .

56   оузър›въши же и раба едина с›д„шть при св›т› . и вьзьр›въши на нь рече . й сь б› съ нимь .

57   онъ же отъвръже с„ его ~гл„ . не зна“ его жено .

58   й не по мъногоу дроугы вид›въ і рече . й ты отъ нихъ еси . петръ же рече ~члвче н›смъ .

59   й мимо шедъши ›ко годин› единои . йнъ етеръ кр›пл›аше с„ ~гл„ . въ істин” и сь б› съ нимь . йбо галилеанинъ естъ .

60   рече же петръ ~члвче не в›мь еже ~глглеши . й абие еште емоу ~гл“штю . въз[г]ласи кокотъ .. ..

61   Й обраштъ с„ ~гъ възьр› на петра . й пом›н” петръ слово ~гне ›коже рече емоу . ›ко пр›жде даже не възгласитъ кокотъ три краты отъвръжеши с„ мене .

62   й ишедъ вонъ петръ плака с„ горько .

63   й м”жи дръж„штеи ~иса . р”гаах” с„ емоу би“ште

64   и . закрывъше и би›ах” по лицю . въпрашаах” же и ~глще прорьци кто т„ оудари .

65   й ина мънога хоул„ште ~глаах” на нь .

66   й ›ко быстъ дьнь събъраш„ с„ старьци людьсции . й архиереи и кънижьници . й в›с„ и на сънмь свои ~гл“ште . аште ты еси ~хъ ръци намъ .

67   рече же имъ . аште вамъ рек” не имете в›ры .

68   аште же и въпрош” вы не отъв›штаате ми . ни поустите .

69   отъ сел› б”детъ ~снъ ~члвчъскыи с›д„ о десн”“ силы ~бжи/† .

70   р›ш„ же вьси ты ли еси оубо ~снъ ~бжии . онъ же къ нимъ рече . вы ~глете ›ко азъ есмъ .

71   они же р›ш„ чъто еште тр›боуемъ съв›д›тельства сами бо слышахомъ отъ оустъ его .

Глава 23

1     й въставъше въсе мъножьство ихъ . в›с„ и къ пилатоу .

2     нач„с„ же на нь вадити ~гл“ште . сего обр›томъ . разврашта“шта †зыкъ нашъ . й възбран›“ста да›ти кесарови дань . ~гл“ща себе ~ха ~цср› быти .

3     пилатъ же въпроси и ~гл„ . ты ли еси ц›сарь июдеомъ . онъ же отъв›штавъ рече емоу . ты ~глеши .

4     Пилатъ же рече къ аръхиереомъ и къ народоу . никое„же вины не обр›та“ въ ~члвц› семь .

5     они же кр›пл›ах” с„ ~гл“ште . ›ко развраштаатъ люди оуч„ по вьсеи июдеи . наченъ отъ галиле† до сьде .

6     Пилатъ же слышавъ галиле“ въпроси и . аште ~члкъ галил›искъ естъ .

7     й разоум›въ ›ко отъ области иродовы естъ . посъла и къ іродоу с”штю и томоу въ /ироусалим› вь дьни ты .

8     йродъ же вид›въ ~иса радъ быстъ ‡›ло . б› бо же뛆 отъ мъногъ вр›менъ вид›ти . зане слышааше мънога о немь . й над›аше с„ знамение етеро вид›ти отъ него бываемо .

9     въпрашааше же и словесы мъногы . онъ же ничесоже не отъв›штавааше емоу .

10   Сто›х” же архиереи и кънижьници прилежъно вад„ште на нь . ..

11   Оукорь же и иродъ съ вои своими . и пор”гавъ с„ . облъкъ і вь риз” св›тъл” . възврати и къ пилатови .

12   бысте же си дроуга . йродъ же и пилатъ въ тъ день съ собо“ . пр›жде бо б›ашете вражъд” им”шта междю собо“ .

13   пилатъ же созъвавъ архиере† и кън„з„ и люди .

14   рече къ нимъ прив›сте ми ~члка сего . ›ко развраща“ща люди . й се азъ ист„завъ пр›дъ вами . не обр›тъ ни едино† же о ~члвц› семь вины . †же на нь вадите .

15   нъ ни иродъ . посылахъ бо и къ немоу . й се ничътоже съ достоино съмръти сътворено естъ о немь .

16   показавъ оубо отъпоушт” и .

17   потр›б”же им›аше на вьс„ праздьникы отъпоуштати имъ единого .

18   Възъпиш„ же въси народи ~гл“ште . вьзьми сего отъпоусти же намъ варав” .

19   йже б› за един” крамол” бывъш”“ въ град› и оубииство въвръженъ въ темьниц” .

20   Пакы же пилатъ възгласи хот„ отъпоустити ~иса .

21   они же вьпи›х” ~гл”ште . пропьни пропьни .

22   Онъ же третиице“ рече къ нимъ . чьто бо сътвори зъло . ничьсоже достоина съмръти обр›тъ о немь . показавъ і оубо отъпоушт” .

23   они же прилежаах” гласы велии прос„ште его на проп„тие . /й оусто›ах” гласи ихъ . й архиереистии .

24   Пилатъ же пос”ди быти прошение ихъ .

25   отъпоусти же имъ въсажденааго въ темьниц” . за крамол” и оубииство егоже прошаах” . и ~іса пр›дастъ воли ихъ .

26   й ›ко и пов›с„ емъше симона единого кŸрин›а гр„д”шта съ села . зад›ш„ емоу ~крстъ носити по ~ис› .

27   йд›аше же въ сл›дъ его мъногъ народъ людии . можи и жены . †же и би›ах” с„ и плакаах” с„ его .

28   обрашть же с„ ~исъ къ нимь рече . дъштери ~ймскы . не плачите с„ о мьн› . обаче себе плачите с„ и ч„дъ вашихъ .

29   ›ко се дьнье гр„д”тъ . вь н„же рек”тъ. блажены неплодъви и чр›ва ›же не родиш„ . й сьсъци иже не доиш„ .

30   тогда начън”тъ ~глати горамъ пад›те на ны . й хлъмомъ покрыите ны .

31   зане аште въ сыр› др›в› си твор„тъ . въ соус› что б”детъ ..

32   Вед›ах” же съ ~исмъ и ина дъва зълод›› съ нимь оубитъ .

33   й егда прид” на м›сто нарицаемое краниево . тоу проп„с„ и . й зълод›а ового оубо о десн”“ . а дроугааго о ш”“” .

34   ~йс же ~глааше ~отче отъпоусти имъ . не в›д„тъ бо с„ чъто твор„тъ . разд›л›“ште же ризы его метаах” жр›би† .

35   й сто›ах” людие зьр„ште . подр›жаах” же и и къ턇и ~гл“ще съ ними . йны естъ ~съпслъ да ~спстъ и с„ . аште сь естъ ~хъ ~снъ ~бжии . йзбъраны .

36   р”гаах” же с„ емоу и воини прист”па“ште и оцетъ прид›“ште емоу и

37   ~гл“ште . аште ты еси ~цсрь июдеискъ ~спс„ самъ .

38   б› же и написание написано надъ нимъ . кънигами елинъсками и римъсками . й евреисками . сь естъ ~цсръ июдеискъ .

39   Единъ же отъ об›шеноую зълод›^“ хоул›аше и ~гл„ . аште ты еси ~хъ ~спс„ самъ и ны .

40   отъв›штавъ же дроугы пр›штааше емоу ~гл„ . ни ли ты боиши с„ ~ба . ›ко въ томьжде ос”ждении еси .

41   й в› оубо въ правъд” достоинаа бо д›ломъ наю въсприемлев› . а сь ничьсоже зъла не сътвори .

42   й ~глааше ~исви пом›ни м„ ~ги . егда придеши въ ~цсрствии твоемь .

43   й рече емоу ~исъ аминь ~гл“ теб› . дьнесь съ мъно“ б”деши вь раи .

44   б› же ›ко година шестаа . й тъма быстъ по вьсеи земи до годины дев„ты† .

45   и помръче слъньце . й катапетазма ~црквна› раздъра с„ на дъвое .

46   й възглашъ гласомь велиемь ~исъ . рече . отьче въ р”ц› твои пр›да“ ~дхъ мои . й се рекъ издъше .

47   Вид›въ же сътьникъ бывъшее прослави ~ба ~гл„ . въ істин” ~члвк сь правьдень б› .

48   й вьси пришедъшеи народи на позоръ сь . вид„ште быва“штаа . би“ште пръси сво† възвраштаах” с„ .

49   сто›ах” же вьси знаемии его из далече . й жены въшедъш„† съ нимъ отъ галиле† зьр„шт„ сихъ . .. к~ц ..

50   й се м”жь йменемь иосифъ . съв›тьникъ сы . м”жъ благъ и правьденъ .

51   сь не б› присталъ съв›т› и д›л› ихъ . отъ аримат›† . града июдеиска . йже чааше и тъ ~цсарестви› ~бжи› .

52   сь прист”пь къ пилатоу испроси т›ло ~исво .

53   й сънемъ е обитъ е плаштанице“ . й положи е въ гроб› ис›чен› . въ немьже не б› никътоже никогдаже положенъ .

54   й дьнь б› параскевьûи . й собота свитааше .

55   въ сл›дъ же шедъш„ жены . †же б›ах” пришълы съ нимь отъ галиле† . вид›ш„ гробъ и ›ко положено быстъ т›ло его .

56   възвраштьш„ же с„ оуготоваш„ ароматы . й мŸро . й въ собот” оубо оумлъчаш„ по запов›ди ..

Глава 24

1     Вь един” же собото ‡›ло рано . прид” на гробъ нес”шт„ †же оуготоваш„ ароматы . и дроугы† съ ними .

2     обр›т” же камень отъваленъ отъ гроба .

3     й въшедъш„ не обр›т” т›лесе ~га ~иса .

4     й быстъ не домысл„штамъ с„ имъ о семь . й се м”жа дъва стасте въ нихъ вь ризахъ бльшт„штахъ с„ .

5     Пристрашънамъ же бывъшамъ имъ . й поклоньшамъ лице на земл“ . р›сте къ нимъ . чъто иштете живааго съ мрътвыими .

6     н›стъ съде нъ въста . пом›н›те ›коже ~гла вамъ . еште сы въ галилеи

7     ~гл„ . ›ко подобаатъ ~сноу ~члвчскоумоу пр›даноу быти . въ р”ц› ~члвкъ гр›шъникъ . проп„тоу быти . й третии день въскръсн”ти .

8     й пом›н”ш„ ~глы его .

9     й възвраштъш„ с„ отъ гроба . вьзв›стиш„ вьс› си единомоу на дес„те и вьс›мъ прочиимъ .

10   б›аше же мари› магдалини . й иоанна . й мари› и›ковл› . и проч„† съ ними . †же и ~глаах” къ ~аплмъ се .

11   и ›виш„ с„ пр›дъ ними ›ко бл„ди ~гли ихъ . и не им›ах” имъ в›ры ..

12   Петръ же въставъ тече къ гроыбоу . й приникъ вид› ризы едины леж„шт„ . й иде вь себ› див„ с„ бывъшюмоу .

13   й се дъва отъ нихъ б›сте ид”шта въ тъжде день . вь весь отъсто†шт” стадии шесть дес„тъ отъ ~йма . еиже им„ емаоусъ .

14   й та бес›доваашете къ себ› . о вьс›хъ сихъ . приключьшиихъ с„ .

15   й быстъ бес›доу“штема има и сът„‡а“штема с„ . и самъ ~исъ . приближь [с]„ ид›аше съ нима .

16   очи же ею дръжаашете с„ да его не познаате .

17   рече же къ нима . что с”тъ словеса си о нихъже сът„‡аата с„ къ себ› ид”ща . й еста др„хла .

18   отъв›штавъ же единъ емоуже им„ клеопа . рече къ немоу . ты ли единъ пришълецъ еси въ ~ймъ . й не чю бывъшиихъ въ дьни си† .

19   й рече има кыхъ . она же р›сте емоу . ›же о ~ис› назар›нин› . йже быстъ м”жъ ~пркъ силенъ . д›ломь и словомь . пр›дъ ~бмъ и вьс›ми людьми . й

20   како и пр›даш„ архиереи и кь턇и наши . на ос”ждение съмръти . и проп„с„ и .

21   мы же над›емь с„ ›ко сь естъ хот„и ~йл› избавити . нь /й надъ вьс›ми сими третии се день иматъ дънесь . отъ нелиже си быш„ .

22   нъ /й жены едины отъ насъ . оужасиш„ ны бывьш„ рано оу гроба .

23   й не обр›тъш„ т›лесе его . прид” ~гл“шт„ . й авление ~аньûлъ вид›въш„ . йже ~гл“тъ і жива .

24   й ид” едини отъ насъ къ гробоу . й обр›т” тако ›коже и жены р›ш„ . самого же не вид›ш„ .

25   й тъ рече къ нима . ¬ несъмыслънаа и м”дъна ~сдцмь . в›ровати о вьс›хъ ›же ~глаш„ ~прци .

26   не тако ли подобаше пострадати ~хоу . /й вьнити въ слав” сво“ .

27   й наченъ отъ мос›а и отъ вьс›хъ пророкъ съказаше има кънигъ . ›же б›ах” о немь .

28   /й приближиш„ с„ вь весь вь н“же ид›ашете . й тъ твор›аше с„ дале ити .

29   й н”ждаашете и ~гл“шта . об넇и съ нама ›ко при вечер› естъ . й пр›клонилъ с„ естъ юже день . й вьниде съ нима облешть .

30   й быстъ ›ко възлеже съ нима . приемъ хл›бъ ~блгви . й пр›ломь да›аше има .

31   он›ма же отвр›сте с„ очи и познасте и . й тъ иштезе отъ нею .

32   й р›сте къ себ› . не ~срдце ли наю гор‚ б› въ наю . егда ~глааше къ нама на п”ти . й ›ко съказаше нама кънигы .

33   й въставъша во тъ часъ вратисте с„ въ ~/ймъ . й обр›теста съвъкоуплъш„ с„ единого на дес„те . й иже б›ах” съ ними

34   ~гл“шт„ . въ істин” ›ко въста ~хъ и ›ви с„ симоноу .

35   й та пов›даашете ›же быш„ на п”ти . й ›ко с„ позна има въ пр›ломлении хл›ба .. к~ц ..

36   Си же имъ ~гл“штемъ . самъ ~исъ ста по ср›д› ихъ .. въскресъ ~исъ из мрътвыихъ ста по ср›д› оученикъ своихъ и ~гла имъ . миръ вамъ . азъ есмъ не боите с„ .

37   оубо›въше же с„ и пристрашъни бывъше . мьн›ах” ~дхъ вид„ште .

38   и рече имъ чьто съм”штени есте . и по что помышлени› въход„тъ въ ~срдца ваша .

39   видите р”ц› мои и н мои . ›ко самъ азъ есмъ . ос„жате м„ и видите . ›ко ~дхъ плъти и кости не иматъ . ›коже м„ видите им”ща .

40   й се рекъ показа имъ р”ц› и н ..

41   Еште же не в›роу“штемъ имъ отъ радости и чюд„штемъ с„ . рече имъ . ймате ли чъто сън›дъно съде .

42   они же даш„ емоу рыбы печены ч„сть . й отъ бъчелъ сътъ .

43   й въземъ пр›дъ ними ›стъ . прочее дастъ имъ .

44   рече же имъ се с”тъ словеса . ›же ~глахъ къ вамъ еште сы съ вами . ›ко подобаатъ съконьчати с„ въс›мъ написанымъ . въ закон› мос›ов› и ~прцхъ . й ~пслъм›хъ о мьн› .

45   тъгда отвръзе имъ оумъ да разоум›“тъ кънигы .

46   й рече имъ ›ко тако естъ писано . и тако подобааше пострадати ~хоу . и въскръсн”ти отъ мрътвыхъ . третии день й пропов›дати с„ въ ім„ его покаани/ю .

47   й отъпоуштению гр›ховъ въ вьс›хъ †зыц›хъ . наченъше отъ ~има .

48   вы же есте съв›д›теле симъ .

49   й се азъ посъл“ об›тование ~отца моего на вы . вы же с›д›те въ град› иероусалимъсц› . доньдеже обл›чете с„ сило“ съ выше .

50   изведе же † вонъ до витани/† . и въздвигъ р”ц› свои благослови † .

51   й быстъ егда благослов›ше † . отъст”пи отъ нихъ . й възношааше с„ . на небо .

52   й ти поклоньше с„ емоу . възвратиш„ с„ въ ~/имъ . съ радости“ велие“ .

53   й б›ах” въ /йн” въ ~цркве . хвал„ште и ~благослов„ште ~ба аминь к~ц ..

ЕВАНЬÐЛИЕ ОТЪ ЛОУКЫ .. .. .. .. .. стиховъ ..

 Хостинг от uCoz
Рейтинг@Mail.ru