Evangelium secundum Iohannem

... ЕВАНЬÐЕЛИЕ ОТЪ ЙОАНА ...


ГЛАВЫ ЕВАНЬÐЕЛИ@ Е¶Е ОТЪ ЙОАНА ..

~а /О брац› бывъшиимъ въ кана галил›и . ..

~б /О изгънаныхъ и ~цркве .. ..

~в О никодим› ..

~г О въпрошении очиштению ..

~д О самар›ныни ..

~е О ~цсри м”жи ..

~ж О им”штиимъ ~û и о ~‡ л›тъ въ не䔇› ..

~‡ О п„ти хл›бъ ..

~з О морьсц›емь хождении ..

~й О рожен›емь сл›п› ..

~ай О лазари ..

й О помазавъшии ~га мŸромь ..

й О нихъже рече июда ..

й О осьл„ти ..

й О пришедъшиихъ елиньн›хъ ..

й О оумывании ..

й О параклит› ..

~‡й О испрошении т›лесе ~гн› ..

Глава 1

23   азъ есмь гласъ въпи“штааго въ поустыни . йсправите п”ть гнь . ›коже рече исаи› ~пркъ .

24   й посълании б›ах” отъ фарис›и .

25   й въпросиш„ и и р›ш„ емоу . что оубо ~крштаеши . аште ты н›си ~хъ . ни или› ни ~пркъ .

26   отъв›шта имъ иоанъ ~гл„ . азъ ~крща“ въ вод› . по ср›д› же васъ стоитъ . егоже вы не в›сте .

27   сь естъ гр„дыи по мьн› . йже пр›дъ мъно“ быстъ . емоуже азъ н›смъ достоинъ . да отр›шо ремень сапогоу его .

28   си вь витании быш„ об онъ полъ иоръдана . идеже б› иоанъ кръст„ .. к~ц ..

29   Въ оутр›и день вид› ~иса гр„д”шта къ себ› . й ~гла се агнецъ ~бжйи . въземл„и гр›хы мира вьсего .

30   сь естъ о немьже азъ р›хъ . по мьн› гр„детъ можъ . йже пр›дъ мъно“ бы~с . ›ко пръв›и мане б› .

31   й азъ не в›д›ахъ его . нъ да ›витъ с„ ~издраилеви . сего ради азъ придъ въ вод› кръст„ .

32   й съв›д›тельствова иоанъ ~гл„ . ›ко вид›хъ ~дхъ съход„шть . ›ко гол”бь съ небесе . й пр›быстъ на немь .

33   и азъ не в›д›ахъ его . нъ посълавыи м„ кръститъ въ вод› . тъ мьн› рече . надъ ньже оузьриши ~дхъ съход„штъ . й пр›быва“штъ  на немь . сь есть крьст„и ~дхмь ~стымь .

34   и азъ вид›хъ и съв›д›тельствовахъ . ›ко сь естъ ~снъ ~бжйи . ..

35   Вь оутр›и же день пакы сто›аше иоань . й отъ оученикъ его дъва .

36   й оузьр› ~иса гр„д”шта . ~гла се агнецъ ~бжии .

37   й слышасте и оба оученика ~глштъ . й по ~ис› идете .

38   обраштъ же с„ ~исъ . и вид›въ › по себ› ид”шта . ~гла има

39   чесо ищета . она же р›сте емоу рав'ви . еже ~глетъ с„  съказаемо оучителю . къде живеши .

40   ~гла има . прид›та и видита . придете же и вид›сте къде жив›аше . й пр›бысте оу него день тъ . година б› ›ко дев„та› .

41   б› же аньдр›а братръ симона петра . единъ отъ обо“ слышавъшю/ю отъ иоана .  й по немь шьдъшюю .

42   Обр›те сь пр›жде братра своего симона . й ~гла емоу обр›томъ меси^“ . еже естъ съказаемо ~хъ .

43   й приведе и къ ~исви . възър›въ же на нь ~исъ рече . ты еси симонъ ~снъ ионинъ . ты наречеши с„ кифа еже съказаатъ с„ петръ . ..

44   Въ оутр›и же день въсхот› ~исъ изити въ галил›“ . й обр›те филипа . й ~гла емоу ~исъ гр„ди по мьн› .

45   б› же филипъ отъ ви¨саиды отъ града аньдр›ева и петрова .

46   обр›те филипъ натанаил› . й ~гла емоу . егоже писа мосии въ закон› и ~прци . обр›томъ ~иса ~сна иосифова . йже отъ назарета .

47   й ~гла емоу натанаиль . отъ назарета можетъ ли что добро быти . й ~гла емоу филипъ приди и виждъ .

48   вид› же ~исъ натанаил› гр„д”шта къ себ› . й ~гла о немь . се вы истин” ~издл›нинъ въ намъже льсти н›стъ .

49   ~гла емоу натанаиль . како м„ знаеши . отъв›шта ~исъ и рече емоу . пр›жде даже не ~възгласи тебе филипъ с”шта подъ смоковьнице“ вид›хъ т„ . 

50   отъв›шта натанаиль и ~гла емоу . равьви и ты еси ~снъ ~бжйи . ты еси ~цсрь ~йздраилевъ .

51   отъв›шта ~исъ и рече емоу . зане р›хъ ти ›ко вид›хъ т„ подъ смоковънице^“ в›роуеши . больша сихъ оузьриши .

52   й ~гла емоу амин амнъ ~гл“ вамъ . отъ сел› оузьрите ~небса /отвръста .  й ~анûлы ~бжи/† въсход„щ„ и низъход„шт„ надъ ~сна ~члвскааго ..

Глава 2

1     Й въ третии день бракъ быстъ въ кана галилеисц›и . й б› мати ~исва тоу .

2     зъванъ же быстъ и ~исъ . й оученици его на бракъ .

3     й недоставъшю виноу . ~гла мати ~исва къ немоу . вина не им”тъ .

4     ~гла еи ~исъ . что естъ мьн› и теб› жено . не оу приде година мо› .

5     ~гла мати его слоугамъ . еже асте ~глетъ вамъ сътворите .

6     б› же тоу водоносъ кам›нъ шесть леж„штъ . по очиштению июдеискоу . въм›ст„шть по дьв›ма ли тремъ м›рамъ .

7     ~гла имъ ~исъ . наплъните водоносы воды . й наплъниш„ † до връха .

8     и ~гла имъ . почръп›те нын› и принес›те ар'хитриклинови . й прин›с„ .

9     ›ко же въкоуси архитриклинъ вина бывъшааго отъ воды . й не в›д›аше отъ к”доу естъ . а слоугы в›д›х” почръпъшеи вод” . пригласи жениха архитриклинъ .

10   й ~гла емоу . вьс›къ ~члвкъ пр›жде доброе вино полагаатъ . й егда оупи“тъ с„ тогда тач›/е . ты же съблюде доброе вино до сел› .

11   сътвори нач„токъ знамениемъ ~исъ . въ кана галилеисц›и . й ›ви слав” сво^“ . й в›роваш„ во нь оученици его .. к~ц ..

12   По семь съниде ~исъ въ каперънаоумъ . самъ и мати его . й братри› его . й оученици  его . й тоу не мъногы дьни пр›быш„ .

13   й близъ б› пасха июдеиска . й вьзиде ~исъ въ ~имъ .

14   й обр›те въ ~цркве прода“шт„† овъц„ и волы . й гол”би . й п›н„жъникы с›д„шт„ .

15   й сътвори бичь отъ връви/и . вьс„ изгъна и ~цркве . овъц„ же и волы . й тръжьникомъ расыпа п›н„‡ы . й дъскы опровръже .

16   й прода“штимъ гол”би рече . вьзьм›те си отъ с”доу . не творите домоу отъца моего домоу коупльнааго .

17   пом›н”ш„ же оученици его . ›ко написано естъ . жалость домоу твоего сън›стъ м„ .

18   отъв›щаш„ же июдеи и р›ш„ емоу . кое знамение ›вл›еши намъ ›ко си твориши .

19   «тъв›ща ~исъ и рече имъ . разорите ~црквь си“ . й трьми деньми вьздвигн” /“ .

20   р›ш„ же июдеи . четыръми дес„ты и ш„сти“ л›тъ съзъдана  бы~с ~цркы си . й ты ли трьми деньми вьздвигнеши “ .

21   онъ же глааше о ~цркви т›ла своего .

22   `Егда оубо въста отъ мрътвыхъ . пом›н”ш„ оученици его ›ко се ~глааше . /й в›р” †с„ кънигамъ и словеси еже рече ~исъ .. к~ц ..

23   Егда же б› въ ~им›~х . въ пасха въ праздьникъ . мъно‡и в›роваш„ въ Йм„ его . вид„ще знамени› его еже твор›аше .

24   самъ же ~исъ не въдааше себе въ в›р” ихъ . ймъже самъ в›д›аше въс„ .

25   й ›ко не тр›бовааше да къто съв›д›тельствоуоутъ о ~члвц› . самъ бо в›д›аше что б›д›аше въ ~члвц› .. ~а не~д . в ч~кь ..  з~ч .. вн~вром .. 

Глава 3

1     Б› же ~члвкъ отъ фарис›и . никодимъ им„ емоу . къ턇ъ июдеискъ .

2     съ приде къ немоу ношти“ . и рече емоу равьвии . в›мь ›ко отъ ~ба пришелъ еси оучитель . никтоже бо не можетъ знамении сихъ творити . ›же ты твориши . аште не б”детъ ~бъ съ нимъ .

3     отъв›ща ~исъ /и рече емоу . амин . амин ~гл“ теб› . аште кто не родитъ с„ съ выше . не можетъ вид›ти ~цсрстви› ~бжи› .

4     ~гла къ немоу никодимъ . како можетъ члвкъ родити с„„ старъ сы . еда можетъ въторице“ въ чр›во вьл›сти матере свое† и родити с„ .

5     отъв›шта ~исъ аминь ~гл“ теб› . аще кто не родитъ с„ водо^“ и ~дхомь . не можетъ вьнити въ ц~срвие ~бжи/е .

6     рождены отъ плъти плъть естъ . /й рождены отъ ~дха ~дхъ естъ .

7     не диви с„ ›ко р›хъ ти . подобаатъ вамъ родити с„ съ выше .

8     доухъ идеже хоштетъ доушетъ . й гла~с его слышиши . нъ не в›си отъ  к”доу придетъ и камо идетъ . тако естъ вьс›къ рождены отъ ~дха .

9     отъв›шта никодимъ и рече емоу . како мог”тъ си быти .

10   отъв›ща ~исъ и рече емоу . ты еси оучитель . ~йлвъ . и сихъ ли не в›си .

11   аминь аминь ~гл“ теб› . ›ко еже в›мь ~глмь . й еже вид›хомъ съв›д›тельствоуемъ  . й съв›д›телъства нашего не приемлете .

12   аште земъна р›хъ вамъ и не в›роуоуте . како аште реко вамъ ~нбска  в›роуоуте .

13   й никтоже възиде ~нбо . тъкмо съшеды ~снбсе . ~сн ч~скы сы ~ннбсе .

14   /й ›коже моси вьзнесе зми“ въ поустыни . тако подобаатъ с„ възнести сыноу ~члвскоумоу .

15   да вьс›къ в›роу†и во нь не ~погыбнетъ . нъ иматъ живота в›чънааго .. ~кц ..

16   Тако бо ~бъ вьзлюби мира . ›ко ~сна своего иноч„дааго дастъ . да вьс›с›къ в›роу†и на нь не погыбнетъ . ны иматъ живота в›чънааго .

17   не посъла бо ~бъ ~сна своего вь миръ да содитъ мироу . нъ да съпасетъ с„ миръ имъ .

18   в›роу†и во нь не бодетъ ос”жденъ . а не в›роу†и юже ос”жденъ естъ . ›ко не в›рова въ Йм„ иноч„дааго ~сна ~бжи› .

19   сь естъ содъ приде бо св›тъ въ миръ . й възлюбиш„ ~члвци паче тъм” неже св›тъ . б›ш„ бо ихъ д›ла зъла .

20   вьс›къ бо д›ла†и зъла . ненавидитъ св›та . й не приходитъ къ св›тоу . да не о[бли]ч„тъ с„ д›ла его . ›ко зъла с”тъ .

21   а твор„и истино гр„детъ къ св›тоу . да ав„тъ с„ д›ла его ›ко о ~ᇛ с”тъ съд›лана .. к~ц .. з~ч ..    

22   По сихъ приде ~исъ /й /оученици его въ Йюденск”“ земл“ . й тоу жив›аше съ ними и кръштааше .

23   б› же иоанъ кръст„ вь еннон› . близъ салимови . ›ко  воды мъногы  б›ах” тоу . й прихождаах” и кръштаах” с„ .

24   не оу бо б› въсажденъ въ темьниц” иоанъ ..

25   Быстъ же сът„‡ание отъ оучениникъ иоановъ . съ /йюдеи . о очиштении .

26   й прид” къ иоаноу и р›ш„ емоу равьви . йже б› съ тобо“ об онъ полъ иоръдана .емоуже ты съв›д›тельствова . се сь крьштаатъ и вьси  гр„д”тъ къ немоу .

27   отъв›ща иоанъ и реч„ . не мо[же]тъ ~члкъ приимати ничесоже . аще н[е] б”детъ емоу дано ~снбсе .

28   вы сами мьн› съв›д›тельствоуоуте . ›ко р›хъ н›смъ азъ ~хъ . нъ посъланъ есмъ пр›дъ нимь ..

29   й웆и нев›ст” женихъ естъ . а дроугъ жениховъ сто† и послоуша† его . радости“ радоуоутъ с„ за гласъ жениховъ . си оубо радость мо› исплъни с„ .

30   ономоу подобаатъ расти а мьн› мьнити с„ .

31   гр„ды съ выше надъ вьс›ми естъ . сы отъ земл„ отъ земл„ естъ . и отъ земл„ ~глетъ . гр„дыи съ ~нбсе надъ вьс›ми естъ .

32   й еже вид› и слыша се съв›д›тельствоуоутъ . й съв›д›тельстви› его никтоже не приемлетъ .

33   Приимыи его съв›д›тельство запечатьл› . ›ко ~бъ истинененъ естъ .. к~ц ..

34   Егоже бо посъла ~бъ ~глы ~бжи† ~глтъ . не въ м›р” бо ~бъ дастъ ~дха .

35   ~отцъ любитъ ~сна . и вьс› дастъ въ р”ц› его .

36   в›роу†и въ ~сна иматъ животъ в›чъны . а иже не в›роуоутъ въ ~сна не оузьритъ живота . нъ гн›въ ~бжйи пр›бываатъ на немь .

Глава 4

1     Егда же оув›д› ~гъ ›ко оуслышаш„ фарис›и . ›ко ~исъ мъножаиш„ оученикы творитъ . й кръштаатъ неже иоанъ .

2     а ~исъ самъ не кръштааше нъ оученици его .

3     остави июде“ . и иде пакы въ галиле“ .

4     досто›аше же емоу проити скоз› самари^“ ..

5     Приде же ~исъ въ градъ . самарьскъ . нарицаемы сŸхарь . йскрь вьси “же дастъ и›ковъ иосифоу ~сноу своемоу .

6     б› же тоу стоуденецъ и›ковль . ~йс же троуждъ с„ отъ поти . с›д›аше тако на стоуденьци . година б› ›ко шестаа .

7     приде жена отъ самари† почр›тъ воды . ~гла ~исъ даждъ ми пити .

8     оученици бо его ошъли б›ах” въ градъ . да брашъна коуп„тъ .

9     ~гла же емоу жена самар›ныни . како ты июдеи сы отъ мене пити просиши . жены самар›нын„ с”ште . не прикаса“тъ бо с„ июдеи самар›нехъ .

10   отъв›шта ~исъ и рече еи . аште би в›д›ла даръ ~бжйи . й кто естъ ~гл„и ти даждь ми пити . ты би просила оу него и далъ ти би вод” жив” .

11   ~гла емоу жена ~ги ни почръпала имаши . и стоуденецъ естъ гл”бокъ . отъ к”д” оубо имаши вод” жив” .

12   еда ты болеи еси отъца нашего и›кова . йже дастъ намъ стоуденецъ сь . й тъ из него питъ и ~снве его и скоти его .

13   отъв›шта ~исъ и рече еи . вьс›къ пи†и отъ воды се† вьж„ждетъ с„ пакы .

14   а иже пиетъ отъ воды “же азъ дамь емоу . не вьжд„даатъ с„ въ в›къ . нъ вода “же азъ дамь емоу . б”детъ въ немь источьникъ воды . въход„щ„ въ животъ в›чъны .

15   ~гла къ немоу жена . ~ги даждъ ми си“ вод” . да ни ж„жд” ни прихожд” с›мо почръпатъ .

16   ~гла еи ~ис . йди призови м”жь твои . й приди с›мо .

17   отъв›шта жена и рече емоу . не имамъ м”жа . ~гла еи ~исъ . добр› рече ›ко м”жа не имамъ .

18   п„ть бо м”жь им›ла еси . й нын› егоже имаши н›стъ ти м”жъ . се въ Йстин” рече .

19   ~гла емоу жена . ~ги вижд” ›ко ~пркъ еси ты .

20   отъци наши въ гор› сеи поклониш„ с„ . й вы ~глте ›ко въ ~ем› естъ м›сто йдеже клан›ти с„ подобаатъ .

21   ~гла еи ~ис . жено в›р” ими ми ›ко гр„детъ година . егда ни въ гор› сеи ни въ ~им›хъ поклоните с„ ~отцю .

22   вы клан›ате с„ егоже не в›сте . мы же клан›емъ с„ еже в›мъ . ›ко ~спсние отъ июдеи естъ .

23   нъ гр„детъ година и нын› естъ . егда истиньни поклоньници ??? поклон„тъ с„ ~отцю . ~дхомь и истино^“ . йбо отцъ тац›хъ иштетъ поклан›“штихъ с„ емоу .

24   ~дхъ естъ ~бъ . й иже клан›атъ с„ емоу ~дхмь и истино“ достоитъ клан›ти с„ .

25   ~гла емоу жена . в›мь ›ко меси› придетъ рекомы ~хъ . егда тъ придетъ вьзв›ститъ намъ вьс› .

26   ~гла еи ~ис . азъ есмъ ~гл„и съ тобо“ .

27   й тъгдажде прид” оученици его . й чоуждаах” с„ ›ко съ  жено“ ~глааше .  й никтоже не рече чесо иштеши . йли что ~глеши съ не^“ .

28   остави же водоносъ свои жена . й иде въ градъ . й ~гла ~члкмъ .

29   прид›те и видите ~члка /йже рече ми вьс› елико сътворихъ . еда тъ естъ ~хъ .

30   йзид” же из града и грд›ах” къ немоу .

31   междю же симъ мол›ах” и оученици его . ~гл“ще равьви ›ждъ .

32   онъ же рече къ нимъ . азъ брашъно имамъ ›сти егоже вы не в›сте .

33   ~глах” же оученици къ себ› . еда кто принесе емоу ›сти .

34   ~гла имъ ~исъ . мое брашъно естъ да твор“ вол“ посълавъшааго м„ .  й съвръш” д›ла его .

35   не вы ли ~глете ›ко еште четыри м›с„ци с”тъ . й ж„тва придетъ . се ~гл“ вамъ . вьзвед›те очи ваши и видите нивы . ›ко плавы с”тъ къ ж„тв› юже .

36   й жьн„и мъзд” приемлетъ . й събира†и плодъ въ животъ в›чъны . да и с›†и въкоуп› радоуоутъ с„ и жьн„и .

37   о семь бо естъ слово истовое . ›ко инъ естъ с›†/и . й инъ естъ жьн„и .

38   азъ посълахъ вы ж„тъ . йдеже вы ме троудисте с„ . йни троудиш„ с„ и вы въ троуды ихъ вьнидете .

39   отъ града же того мъно‡и в›роваш„ вь него . отъ самар›нъ . за слово  жен› съв›д›тельствоу“шти . ›ко рече ми вьс› елико сътворихъ .

40   егда же прид” самар›не къ немоу . мол›ах” и да би пр›былъ оу нихъ . й пр›быстъ тоу дъва дьни .

41   й мъного паче в›роваш„ за слово его .

42   жен› же ~глх” . ›ко юже не за тво“ бес›д” в›роуемъ . сами бо слышахомъ и в›мъ . ›ко сь естъ въ Йстин” ~спсъ мира ~хъ .. к~ц ..

43   По дъвою же дъноу изиде отъ т”доу . и йде въ галиле“ .

44   самъ бо ~исъ съв›д›тельствова ›ко ~пркъ въ своемь отъчъствии не иматъ чьсти .

45   егда же приде въ галил›^“ . при†с„ и галил›ане . вьс› вид›въше елико сътвори въ ~йм›хъ . ~йм›хъ . въ праздьникъ . й ти бо прид” въ праздьникъ .

46   приде же пакы ~ис въ кана га[ли]л›/” . идеже сътвори отъ воды вино .. .. з~ч .. Б› же етеръ ~цсръ м”жъ . егоже ~снъ бол›аше въ каперьнаоум› .

47   сь слышавъ ›ко ~ис приде отъ июде† въ галил›” . иде къ немоу и мол›аше и . да сънидетъ и йсц›литъ ~сна его . б› бо оумира† .

48   рече же къ немоу ~исъ . аште знамении и чюдесъ не видите . не имате в›ры †ти .

49   ~гла къ немоу ~цсръ м”жъ . ~ги съниди пр›жде даже не оумьретъ отроч„ мое .

50   ~гла къ немоу ~исъ иди ~снъ твои живъ естъ й в›р” емъ ~члвкъ словеси  еже рече емоу ~ис [и›аше .

51   абие же съход„щю емоу . се раби его сър›т” и ~гл“ще . ›ко ~снъ ти живъ естъ .

52   въпраша же годины отъ нихъ . въ к”“ соул›е емоу бы~с р›ш„ же емоу ›ко въчера въ годин” седм”“ остави и ог^нь

53   разоум› же о ~оцъ ›ко та б› година вь нюже рече емоу ~ис ›ко ~снъ твои живъ естъ . й в›рова самъ и весь домъ его .

54   се пакы въторое чюдо сътвори ~исъ пришедъ отъ /йюде† въ галил›^“ .. к~ц ..

Глава 5

1     По сихъ же б› праздьникъ июдеискъ . Й вьзиде ~ис въ ероусалимъ .

2     естъ же въ ~ерсм›хъ на овьчи к”п›ли . ›же нарицаатъ с„ евреискы витезда . п„ть притворъ им”шти .

3     въ т›хъ лежааше мъножьство бол„штиихъ . сл›пъ хромъ . соухъ . ча“щиихъ движени› вод› .

4     ~англ бо ~гнь на вьс› л›та съхождааше въ к”п›ль . й възм”штааше вод” . й иже пръв›е вълажааше по възм”штении воды . съдравъ бывааше . ›ц›мъ же нед”гомъ одръжимъ бывааше .

5     Б› же тоу единъ ~члвкъ . ~û . й осмь л›тъ имы въ не䔇› своемь .

6     сего вид›въ ~ис леж„шта . й разоум›въ . ›ко мънога л›та “же им›аше . ~гла емоу хоштеши ли ц›лъ быти .

7     отъв›ща емоу нед”жъны . еи ~ги ~члка же не имамъ . да егда възм”титъ с„ вода . въвръжетъ м„ въ к”п›ль . егда же прихожд” азъ . йнъ пр›жде мене вълазитъ .

8     ~гла емоу ~ис . въстани възъми одръ твои . й иди въ домъ свои .

9     й абье ц›лъ быстъ ~члкъ . й вьз„тъ одръ свои . и хождааше

91   б› же собота въ тъ дьнь .

10   ~глах” же июдеи исц›л›въшюоумоу . собота естъ и не достоитъ теб› вьз„ти одра твоего .

11   онъ же отъв›шта имъ . йже м„ сътвори ц›ла тъ мън› рече . вьзьми одръ твои и ходи .

12   въпросиш„ же и къто естъ ~чкъ рекы теб› . вьзьми одръ твои и ходи .

13   йсц›л›вы же не в›д›аше кто естъ ~йс бо оуклони с„ народоу с”штю на м›ст› .

14   по томь же обр›те и ~ис . въ ~цркве . й рече емоу . се ц›лъ быст к томоу не съгр›шаи . да не горе что б”детъ .

15   йде же ~члвкъ и пов›[д›] июдеомъ . ›ко ~ис . естъ иже и сътвори ц›ла .. к~ц ..

16   `Й сего ради гон›ах” июдеи ~иса . и искаах” ах” его оубити . зане си твор›аше въ собот” .

17   Йс же отъв›штаваше имъ .. ~Отцъ мои до сел› д›лаатъ . и азъ д›ла“ .

18   сего же ради искаах” паче июдеи его оубити . ›ко не тъкмо разар›аше собот” . нъ й ~оца своего ~глааше ~ба . ра равенъ с„ твор„ ~боу .

19   отъв›шта же ~исъ и рече имъ . аминь амин ~гл“ вамъ . не можетъ ~снъ о себ› творити ничесоже . аште не еже видитъ ~отца тврор„ща . ›же бо онъ творитъ . си и ~снъ такожде . творитъ .

20   ~отц [б любитъ ~сна . и вьс› показаатъ емоу ›же самъ творитъ .  й большаа сихъ покажетъ емоу д›ла . да вы чюдите с„ .

21   ›ко бо ~оцъ вьскр›шаатъ мрътвы† и живитъ . тако и ~снъ  †же хоштетъ живитъ .

22   ~отцъ бо не с”дитъ никомоуже . нъ с”дъ весь дастъ ~снови .

23   да въси чт”тъ ~сна ›коже чт”тъ ~отца . й иже не чтетъ ~сна не чьтетъ ~отца . посълавъшааго и .

24   Аминь аминь ~гл“ вамъ . ›ко слоуша/†и словесе моего . и в›р” емл„ посълавъшюмоу м„ . йматъ живота в›чънааго . й на с”дъ не придетъ . нъ пр›идетъ отъ съмръти въ животъ .

25   аминь амин ~гл“ вамъ . ›ко гр„детъ година и нын› естъ . егда мрътвии оуслыш„тъ ~глсъ сна ~бжи› . й оуслышавъшеи ожив”тъ .

26   ›коже бо ~отцъ живота иматъ вь себ› . тако дастъ и ~снови живота им›ти вь себ› .

27   и областъ дастъ емоу и с”дъ творити . ›ко ~снъ ~члвскы естъ .

28   не дивите с„ семоу . ›ко гр„детъ година . вь нюже вьси соштеи въ гроб›хъ . оуслыш„тъ ~глсъ ~сна ~бжи› .

29   и изид”тъ сътворьшеи благаа въ вьскр›шение животоу . а сътворьшеи  зълаа въ вьскр›шение с”доу .

30   не мог” азъ о себ› творити ничесоже . ›коже слыш” с”жд” . и с”дь мои правьденъ естъ . ›ко не ишт” вол„ мое† . нъ вол“ посълавъшааго м„ ~отца .. к~ц .

31   аште азъ съв›д›тельствоу“ о мьн› . съв›тельство мое н›стъ истинъно .

32   йнъ естъ съв›д›тельствоу†и о мен› . й в›мь ›ко истиньно естъ съв›д›тельство еже съв›д›тельствоутъ о мън›.

33   вы посъласте къ иооаноу . й съв›д›тельствова о истин› .

34   азъ же не отъ ~члка съв›д›тельства приемл“ . нъ си ~гл“ да вы ~спсни б”дете .

35   онъ б› св›тильникъ гор‚ и свьт„ . въ[й] же хот›сте въздрадовати с„ въ годин” свьт›ни› его .

36   азъ же имамъ съв›д›тельство боле иоанова . д›ла бо ›же дастъ мън› ~отцъ да съвръш”› . та д›ла ›же твор“ . съв›д›телъствоу“тъ о мьн› . ›ко отецъ м„ посъла .

37   и посълавы м„ ~отцъ . тъ съв›д›тельствова о мьн› . ни гласа его никъдеже слышасте . ни вид›ни› его вид›сте .

38   й словесе его не имате пр›быва“шта въ васъ . зане егоже тъ посъла семоу вы в›ры не емлете .

39   йспсытайте кънигы ›ко вы мъните въ нихъ йм›ти животъ в›чъны  . й тъи с”тъ съв›д›тельствоу“шт„ о мьн› .

40   й не хощете прити къ мьн› . да животъ имате .

41   славы отъ ~члкъ не ~приемл“

42   нъ разоум›“ вы ›ко ù“бьве ~бжи† не имате вь себ› .

43   азъ придъ въ  Йм„ ~отца моего и не приемлете мене . аште инъ придетъ въ Й[м„] свое того приемлете .

44   како вы можете в›ровати слав” дроугъ отъ дроуга приемл“ште . /й славы ›же отъ единааго ~ба не ищете .

45   не мьните ›ко азъ на вы рек” къ отъцоу . естъ иже на вы ~глтъ моси . на негоже вы оупъвасте .

46   аште бо бисте в›р” имали мосеови . в›р” бисте †ли и мьн› . о мьн› бо тъ писа .

47   аще ли того кънигамъ в›ры не емлете . како моимъ ~глмъ в›р” е~имете .

Глава 6

1     по сихъ иде ~исъ на онъ полъ мор› гали뛆 таверь›дъскы .

2     и по немь ид›аше народъ мъногъ . ›ко вид›ах” знамени› ›же твор›ше на нед”жъныхъ .. к~ц ..

3     вьзиде же на гор” ~ис . й тоу с›д›аше съ оученикы своими .

4     б› же близъ пасха праздьникъ и/юдеискъ ..

5     Възведъ же очи ~ис вид›въ ›ко мъногъ народъ гр„детъ къ немоу . ~гла къ филипоу . чимь коупимъ хл›бы да ›д„тъ си/и .

6     се же ~глааше искоуша† /и . самъ бо в›д›ше что хот„ сътворити .

7     отъв›шта емоу филипъ . дьв›ма сътома п›н„‡ъ хл›бъ не довьл”тъ имъ . да къжьдо ихъ мало чъто прииметъ .

8     ~гла емоу единъ отъ о[ы]ченикъ его . аньдр›а братръ симона петра .

9     естъ отрочиштъ сьде единъ . йже иматъ п„ть хл›бъ †чьнъ . й дьв› рыб› . нъ си цъ[то] с”тъ вь се[ли]ко .

10   рече же ~ис сътворите чловкы възлешти . б› же тр›ба мънога на м›ст› . вьзлеже оубо м”жъ числомъ . ›ко п„ть тыс”штъ .

11   при†тъ же хл›бъ ~ис . и хвал” въздавъ . подастъ оученикомъ . а оученици възлеж„штиймъ . такожде и отъ рыбоу . елико хот›ах” .

12   й ›ко насытиш„ с„ . ~гла оученикомъ своимъ . събер›те избытъкы ыкроухъ . да не погыблетъ ничътоже .

13   събъраш„ же и исплъниш„ дъва на дес„те коша оукроухъ . отъ п„ти хл›бъ  †чъныхъ . йже избыш„ ›дъшеимъ ..

14   ~Члвци же вид›въше знамение . еже сътвори ~ис . ~глаах” ›ко сь естъ въ Йстин” ~пркъ . гр„дыи вь весь миръ .. к~ц .

15   ~ис же разоум›въ ›ко хот„тъ прити да въсхыт„тъ й и сътвор„тъ ~цср› . отиде пакы въ гор” тъ единъ .

16   й ›ко позд› быстъ . сънид” оученици его на море .

17   й въл›зъше въ лади“ ›д›ах” на онъ полъ мор› . въ каперънаоумъ . й тъма абие быстъ . й не оу б› пришелъ къ нимъ ~ис .

18   море же в›троу велию дыха^“штю въстааше .

19   гребъше же ›ко дъва дес„т› и п„ть стадии . ли û ти . оузьр›ш„ ~иса  ход„ща по морю . й близъ корабл› бывъша и оубо›ш„ с„ .

20   онъ же ~гла имъ . азъ есмъ не боите с„ .

21   хот›ах” же и при†ти въ корабь . и абие быстъ корабль на жеми вь н“же ›д›ах” ..

22   Въ оутр›и дьнь народъ иже сто›аше об онъ полъ мор› . вид›въ ›ко  корабл› иного не б› тоу . тъкъмо единъ тъ . въ ньже вьнид” оученици его . й ›ко не вьниде съ оученикы своими ~ис въ корабь . нъ едини оученици его ид” .

23   и ини прид” корабли отъ тивери›ды . близъ м›ста идеже ›с„ хл›бы . хвал” въздавъшю ~гю .

24   егда же вид›ш„ народи ›ко ~иса не быстъ тоу ни оученикъ его . вьл›з”  сами въ корабл„ . и прид” въ каперънаоумъ . /йск”ште ~иса .

25   й обр›тъше и об онъ полъ мор› р›ш„ емоу . оучителю когда с›мо приде .

26   отъв›шта имъ ~исъ и рече . аминь амнь ~гл“ вамъ . йштете мене не ›ко и вид›сте знамение . нъ ›ко ›ли есте хл›бы и насытисте с„ . ..

27   Д›лаите не брашъно гыбл“штее . нъ брашъно пр›быва“щее въ живот› в›цьн›емь . еже ~снъ ~члвскы вамъ дастъ . сего бо ~отцъ знамена ~бъ .

28   р›ш„ зе къ немоу что сътворимъ да д›лаемъ д›ла ~бжи› .

29   отъв›ща ~исъ и рече имъ . се /естъ д›ло ~бжи/е . да в›роуоуте въ тъ . егоже посъла онъ .

30   р›ш„ же емоу кое оубо ты твориши знамение да видимъ и в›р” имемъ теб› . что д›лаеши .

31   отъци наши ›с„ манън” въ поустыни . ›коже естъ писано . хл›бъ ~снбсе дастъ имъ ›сти .

32   рече имъ ~ис . аминь амнь ~гл“ вамъ . не моси дастъ вамъ хл›бъ съ ~небсе . нъ ~отцъ мои дастъ вамъ хл›бъ истинъны съ небесе .

33   хл›бъ бо ~бжии естъ съход„и ~снбсе . и да†и живота мироу .. к~ц ..

34   Р›ш„ же къ немоу ~ги въсегда даждъ намъ хл›бъ сь .

35   рече же имъ ~исъ азъ есмъ хл›бъ животъныи . гр„ды къ мьн› не иматъ възаа[л]кати с„ . и в›роу†и въ м„ не иматъ въжд„дати с„ никогдаже .

36   нъ р›хъ вамъ ›ко и вид›сте м„ и не в›роуоуте .

37   въсе еже дастъ мьн› отъцъ къ мьн› придетъ . й гр„д”штааго ко мьн› не ижден” вонъ .

38   ›ко сънидъ ~снбсе . да не твор” вол„ мое† . нъ вол“ посълавъша/аго м„ ..

39   Ге же естъ вол› посълавъшааго м„ ~отца . да вьс›ко еже дастъ ми . не погоубù“ отъ него нъ вьскр›ш” и въ посл›дьнии день .

40   се бо естъ вол› ~отца моего . да вьс›къ вид„и ~сна и в›роу†и вь него . йматъ живота в›чънааго . й вьскр›ш” и азъ въ посл›дьнии день .

41   ръпътаах” же июдеи о немь ›ко рече азъ есмъ хл›бъ съшедыи съ небесе .

42   й ~глаах” . не сь ли естъ ~ис . ~снъ иосифовъ . емоуже мы знаемъ ~отца и матерь . како оубо сь ~глетъ ›ко ~снбсе сънидъ .

43   отъв›ща ~ис /и рец„ имъ . не ръпьштите междю собо^“ .

44   никтоже не можетъ прити къ мьн› . аште не ~отцъ посълавыи м„ привл›четъ его . й азъ въскр›ш” и въ посл›дьнии дьнь .. к~ц ..

45   естъ писано въ пророц›хъ . й б”д”тъ вьси оучени ~бгомь . вьс›къ  слышавы ~отца и навыкъ придетъ къ мьн› .

46   не ›ко отьца вид›лъ естъ тъкъмо . тъкмо с”и отъ ~ба . сь вид› ~отца .

47   амин /амин ~гл“ вамъ . в›роу†и вь м„ иматъ живота в›чънааго . ..

48   азъ есмъ хл›бъ животъны .

49   ~Отци ваши ›с„ манн” въ поустыни и /оумьр›ш„ .

50   сь естъ хл›бъ съход„и съ небесе . да аште отъ него кто ›стъ не оумьретъ .

51   азъ есмъ хл›бъ живы съшеды ~снбсе . аште кто сън›стъ отъ хл›ба сего живъ б”детъ въ в›къ . хл›бъ бо иже азъ дамь пльть мо› естъ . “же азъ дамь . за животъ мира

52   пьр›ах” же с„ июдеи . междю собо“ ~гл“ште . како можето сь дати плъть сво“ ›сти намъ .

53   рече же имъ ~ис . аминъ амн ~гл“ вамъ аште не сън›сте плъти ~сна ~члс[кааго] . и пиете кръве его . живота не имате вь себ› .

54   ›ды мо“ плъть и пи†и мо^“ кръвь . йматъ живота в›чънааго . и азъ вьскр›ш” и въ посл›дьнии дьнь .. к~ц ..

55   плъть бо мо› истинъно естъ брашъно . й кръвъ мо› истинъно естъ пиво ..

56   @ды мо“ плътъ и пи†и мо“ кръвь . вь мьн› пр›бываатъ и азъ вь немь .

57   ›коже посъла м„ жив”и ~отцъ . /й азъ жив” отъца ради .

58   сь естъ хл›бъ съшеды ~снбсе . не ›коже ›с„ ~отци ваши ман'н” . й оумьр›ш„ . ›д‚и хл›бъ съ живъ б”детъ въ в›къ .

59   си рече на сонъмищи оуч„ въ каперънаоум› .

60   мъно‡и же слышавъше отъ оученикъ его р›ш„ . жестоко естъ слово се кто можетъ его слоушати .

61   в›ды же ~исъ въ себ› . ›ко ръпъшт”тъ о семь оученици его . рече  имъ сел~вы блазнитъ .

62   аще оубо оузьрите ~сна ~чловчскааго въсход„ща идеже б› пр›жде .

63   ~дхъ естъ иже живл›атъ . отъ плъти н› поль‡„ никое†же . ~глы †же азъ ~глахъ вамъ . ~дхъ с”тъ и животъ с”тъ .

64   нъ с”тъ отъ васъ едини иже не в›роу“тъ . в›д›аше бо искони ~исъ .  кто с”тъ не в›роу“штеи . й кто естъ хот„и пр›дати и .

65   й ~глаше сего ради р›хъ вамъ . ›ко никтоже не можетъ прити къ мьн› . аште не б”детъ дано емоу отъ ~оца моего .

66   отъ сего мьно‡и отъ оученикъ его ид” въсп„ть . й к томоу не хождаах” съ нимь ..

67   Рече же ~исъ об›ма на дес„те . еда и вы хоштете ити .

68   отъв›шта емоу симонъ петрь . ~ги къ комоу идемъ . ~глы живота в›чънааго имаши .

69   й мы в›ровахомъ и познахомъ . ›ко ты еси [~хь] ~снъ ~ба живааго . .. к~ц ..

70   Отъв›шта имъ ~исъ . не азъ ли васъ два на дес„те избърахъ . й отъ васъ единъдинъ ди›волъ естъ .

71   ~глааше же июд” симонова . йскариота . сь бо хот›аше пр›дати и . единъ сы отъ обою на десе~т . ..

Глава 7

1     Й хождааше по сихъ ~исъ въ галилеи . не хот›аше бо въ Йюдеи ходити . ›ко искаах” его июдеи оубити .

2     б› же близъ праздьникъ июдеискъ . скинопиги› .

3     р›ш„ же къ немоу братри› его . пр›иди отъ с”д” . й ид” въ Йюде“ . до и оученици твои вид„тъ д›ла тво› . ›же твориши

4     никтоже бо въ таин› ничесоже творитъ . и йщетъ самъ ›в› быти . аште си твориши . ави с„ вьсемоу мироу .

5     ни братрь› бо его в›роваах” вь него .

6     ~гла же имъ ~ис . вр›м„ мое не оу приде . а вр›м„ ваше въсегда есть готово .

7     не можетъ миръ ненавид›ти васъ . мене же ненавидитъ . ›ко азъ съв›д›тельствоу“ о немь . ›ко д›ла его зъла с”тъ .

8     вы вьзид›те въ праздьникъ сь . азъ не вьзид” въ праздьникъ сь . ›ко вр›м„ мое не оу исплъни с„ .

9     си рекъ самъ оста въ галилеи .

10   егда же възид” братри› его въ праздьникъ . тъгда и самъ възиде не ›в› . нъ ›ко таи .

11   июдеи же искаах” его въ праздьникъ . и ~глаах” кьде естъ онъ .

12   и ръптъ мъногъ б› о немь . въ народ›хъ . ови ~глаах” ›ко благъ естъ . ини же ~глаах” ни нъ льститъ народы . никотерыи же оубо ›в› ~глааше о немь . страха ради июдеиска .. к~ц ..

14   Абие же въ пр›половление праздьника . вьзиде ~ис въ ~цркъ и оучааше .

15   и дивл›ах” с„ июдеи глагол“ште . како сь кънигы оум›атъ . не оучь с„ .

16   отъв›шта же ~исъ и рече имъ . мое оучение н›стъ мое . нъ посълавъша/аго м„ .

17   аште кто хоштетъ вол“ его творити . разоум›атъ о оучении кое отъ ~ба естъ . ли азъ о себ› ~гл“ .

18   ~гл„и о себ› славы свое† иштетъ . а ишт„и славы посълавъшааго и . сь истиненъ естъ . й н›стъ неправъды вь немь .

19   не моси ли дастъ вамъ законъ . й никтоже отъ васъ творитъ закона . Чъто мене иштете оубити .

20   отъв›шта народъ и рече . б›съ ли имаши . кто тебе иштетъ оубити .

21   отъв›ща ~ис и рече имъ . едино д›ло сътворихъ и вьси дивите с„ .

22   сего ради моси дастъ вамъ обр›зание . не ›ко отъ мос›а естъ нъ отъ ~оцъ . и въ собот” обр›заате ~чл~ка .

23   аште обр›зание приемлетъ ~чкъ въ собот” . да не разоритъ с„ законъ мос›овъ . на м„ ли гн›ваате с„ . ›ко въсего чл~ка съдрава сътворихъ въ собот” .

24   не с”дите на лица нъ праведъны с”дъ с”дите ..

25   ~Глаах” же едини отъ иероусалимл›нъ . не сь ли естъ егоже ишт”тъ оубити .

26   и се не обиноу† с„ ~гл“тъ . и ничесоже емоу не ~гл“тъ . еда како разоум›ш„ къ턇и . ›ко сь естъ ~хъ .

27   нъ сего в›мь отъ к”д” естъ . а ~хъ егда придетъ никтоже не в›стъ отъ к”доу б”детъ .

28   Възъва же въ ~цркви оуч„ ~ис . и ~гл„ . й мене в›сте и в›сте отъ  к”доу есмъ . и о себ› не придъ . нъ естъ истиненъ посълавыи м„ . егоже вы не в›сте .

29   азъ й в›мь ›ко отъ него есмь . и ть м„ посъла .

30   йскаах” же †ти и . й никтоже не възложи р”кы на нь . ›ко не оу б› пришелъ годъ его .. к~ц ..

31   отъ народа же мъно‡и в›роваш„ во нь . /й ~глаах” . ›ко ~хъ егда придетъ . еда больша знамени› сътворитъ . ›же сь естъ сътворилъ .

32   слышаш„ же фарис›и народъ ръпьщ”шть о немь се . Й посълаш„  архиереи и фарисеи слоугы да им”тъ й .

33   Рече же ~исъ . еште мало вр›м„ съ вами есмъ . й ид” къ посълавъшюмоу м„ .

34   Поиштете мене и не обр„штете . й идеже есмъ азъ вы не можете прити .

35   р›ш„ же июдеи къ себ› сами . камо хоштетъ ити ›ко мы не обр„штемъ его . еда въ рас›ание елинъско хоштетъ ити . й оучити ельлины .

36   что естъ слово се вьзиштете ме[не] и  не обр„щете . й идеже есмъ азъ вы не можете прити ..

37   Въ посл›дьни же день великыи праздьникъ . сто›аше ~ис . и зъвааше ~гл„ . аште кто ж„ждетъ да придетъ къ мьн› и пиетъ .

38   в›роу†и вь м„ ›коже кънигы р›ш„ р›кы отъ чр›ва его истек”тъ воды живы .

39   се же рече о доус› иже хот›ах” приимати в›роу“штеи вь него . не оу бо б› д~хъ ~стыи данъ . ›ко ~исъ не оу б› прославленъ .

40   мъно‡и же отъ народа слышавъше словеса си . ~глаахо сь естъ вы истин” ~пркъ .

41   дроу‡ии ~глаах” сь естъ ~хъ . Ови ~глаах” еда отъ гали뛆 ~хъ придетъ .

42   не кънигы ли р›ш„ . ›ко отъ с›мене ~два придетъ ~хъ .

43   распьр› же быстъ въ народ› его ради .

44   едини же отъ нихъ хот›ах” и †ти . нъ никътоже не възложи на нь р”коу .

45   Прид” же слоугы къ архиереомъ и фарис›омъ . й р›ш„ имъ ти . по что не прив›сте его .

46   отъв›шташ„ слоугы . николиже тако естъ ~глъ ~члвчскъ . ›ко сь ~члвкъ .

47   отъв›щаш„ имъ фарис›и . еда и вы пр›льштени бысте .

48   еда кто отъ к턇ъ в›рова во нь . ли отъ фарис›и

49   нъ народось . йже не в›стъ закона прокл„ти с”тъ .

50   ~Гла къ нимъ никодимъ . пришеды къ немоу ношти^“ . единъ сы отъ нихъ .

51   еда законъ нашъ с”дитъ ~члввкоу . аще не слышитъ отъ него пр›жде . й разоум›атъ что творитъ .

52   отъв›шташ„ и р›ш„ емоу . еда и ты отъ галиеле† еси . йспытаи и виждь . ›ко отъ гали뛆 ~пркъ не приходитъ .

Глава 8

1     ~/йс же иде въ гор” елеонъск” .

2     Ютро же пакы приде въ ~црквъ . й вьси людье ид›ах” кь немоу . й с›дъ оучааше † .

3     прив›с„ же кънижьници и фарисеи . жен” вь пр›любод›ании †т” . и поставьше “ по ср›д› .

4     ~глаш„ емоу . оучителю си жена †та естъ нын› въ пр›любод›ании .

5     а въ закон› намъ моси повел› . таковы† камениемь побивати . ты же что ~глеши .

6     се же р›ш„ искоуша“ште и . да б” им›ли на нь что ~глати . ~йсъ же низъ поклонь с„ пръстомь писааше на земи .

7     ›ко же прилежаах” въпраша“ште и . въсклони с„ и рече имъ . йже васъ без гр›ха естъ . пр›жде връ‡и камень на н“ .

8     и пакы поклонь с„ писааше на земи .

9     они же слышавъше исхождаах” единъ по единомоу . начьнъше отъ старецъ до посл›дьнихъ . й оста ~исъ единъ и жена сто†шти по ср›д› .

10   въсклонь же с„ ~исъ рече еи . жено кьде с”тъ иже на т„ важдах” . никыи же ли тебе не ос”ди .

11   она же рече никыиже ~ги . рече еи ~ис ни азъ тебе ос”жда“ . иди и отъ сел› не съгр›шаи к томоу . к~ц ..

12   Пакы же имъ рече ~исъ ~гл„ . азъ есмъ св›тъ мироу . ход„и по мьн› . не иматъ ходити въ тъм› . ны иматъ св›та животънааго .

13   р›ш„ же емоу фарис›и . ты о себ› самъ съв›д›тельствоуеши . съв›д›теùьство твое н›стъ истинъно .

14   ¬тъв›шта ~исъ и рече имъ . аште азъ съв›д›тельствоу“ о мьн› самомъ . съв›д›тельство мое истинъно естъ . ›ко в›мь отъ к”доу придъ и камо гр„д” . вы же не в›сте отъ к”доу гр„д” и камо ид” .

15   вы по плъти с”дите азъ не с”жд” никомоуже .

16   аште ли с”жд” азъ . с”дъ мои истиненъ естъ . ›ко единъ н› н›смъ . нъ азъ и посълавы м„ ~отцъ .

17   й въ закон› же вашемь писано естъ . ›ко дъвою ~члвкоу съв›д›тельство истинъно естъ .

18   азъ есмъ съв›д›тельствоу† о мьн› самомь . й съв›д›тельствоуоутъ о мьн› посълавыи м„ ~отцъ .

19   ~Глаах” же емоу къде естъ отъцъ твои . Отъв›шта ~ис ни мене в›сте ни отьца моего . аште м„ бисте в›д›ли . и ~отца моего бисте в›д›ли .

20   Си† ~глы ~гла ~ис въ газофила©и/и . оуч„ въ ~цркве . й никтоже не †тъ его . ›ко не оу б› пришъла година его . .. к~ц ..

21   Рече же имъ пакы ~ис . азъ ид” и възиштете мене . и вь гр›с› вашемъ оумьрете . ›може азъ ид” . вы не можете прити .

22   ~глаах” же июдеи . еда с„ самъ оубиетъ . ›ко ~глтъ . ›може азъ прид” вы не можете прити .

23   й ~глааше имъ . вы отъ нижънихъ есте . азъ отъ вышънихъ есмъ . вы отъ сего мира есте . азъ н›смъ отъ сего мира .

24   р›хъ оубо вамъ ›ко оумьрете въ гр›с›хъ вашихъ . аште бо в›ры не емлете ›ко азъ есмъ . оумьрете въ гр›с›хъ вашихъ .

25   ~глаах” же емоу ты кто еси . й рече имъ ~ис нач„токъ . ›ко и ~гл“ вамъ .

26   мъного имамъ о васъ ~глати и с”дити . нъ посълавы м„ истиненъ естъ . й азъ ›же слышахъ отъ него си ~гл“ въ мир› .

27   й не разоум›ш„ ›[ко] отъца имъ ~глааше .

28   рече же имъ ~ис . егда възнесете ~сна ~члвчскааго . тъгда разоум›ате ›ко азъ есмъ . й о себ› ничесоже не твор“ . нъ ›коже наоучи м„ ~отцъ мои си твор“ .

29   й посълавы м„ съ мъно“ естъ . не остави мене единого ~отцъ . ›ко азъ оугодъна твор“ емоу въсегда .

30   си ~гл“штю емоу мъно‡и в›роваш„ въ него .. к~ц . за~ч ..

31   ~Глааше же ~ис къ в›ровавъшиимъ вь нь июдеомъ . аште вы пр›б”дете въ словеси моемъ . вы истин” оученици мои б”дете .

32   й разоум›ате истин” . й истина свободитъ вы .

33   отъв›шташ„ емоу июдеи . с›м„ аврамле есмъ . и никомоуже не работахомъ николиже . како ты ~глеши ›ко свободь б”дете .

34   /отъв›ща имъ ~ис . аминь аминь ~гл“ вамъ . ›ко вьс›къ твор„и . гр›хъ рабъ естъ гр›хоу .

35   а рабъ не пр›бываатъ въ домоу въ в›къ . ~снъ же пр›бываатъ въ в›къ .

36   аште оубо ~снъ вы свободитъ . вы истин” свободь б”де[те] .

37   в›мь ›ко с›м„ аврамле есте . нь иштете мене оубити . ›ко слово мое не вьм›штаатъ с„ въ васъ . ..

38   Азъ ›же вид›хъ оу ~отца моего ~гл“ . й вы оубо ›же вид›сте оу ~отца вашего творите .

39   отъв›щаш„ и р›ш„ емоу ~отцъ нашъ авраамъ естъ . ~гла имъ ~ис . аште ч„да авраамл› бысте были . д›ла авраамл› творили бисте .

40   нын› же иштете мене оубити . ~члка иже истин” вамъ ~глхъ . “же слышахъ отъ ~ба . сего авраамъ н›стъ сътворилъ .

41   вы творите д›ла ~отца вашего .. Р›ш„ же емоу мы отъ любод›ани› н›смъ рождени . единого ~отца имамъ ~ба .. к~ц ..

42   Рече же имъ ~ис .. Аще ~бъ ~отцъ вашъ би бъилъ . любили м„ бисте . азъ бо отъ ~ба изидъ и придъ . не о себ› бо придъ нъ тъ м„ посъла .

43   по чъто бес›ды мое† не разоум›ате . ›ко не можете слышати словесе моего .

44   вы отъ отъца ди›вола есте . и похоти ~отца вашего хоштете творити . /онъ ~чкооубиицъ б› искони . й вы истин› не стоитъ . ›ко н›стъ истины вь немь . егда ~глетъ лъж” отъ своихъ ~глетъ . ›ко льжь естъ и ~отцъ его .

45   азъ же зане истин” ~гл“ . не емлете в›ры мьн› .

46   къто отъ васъ обличаатъ м„ о гр›с› . аште ли истин” ~гл“ . по чъто вы не емлете в›ры мън› .

47   /йже естъ отъ ~ба ~глъ ~бжйи послоушаатъ . сего вы не послоушаате . ›ко н›сте отъ ~ба .

48   отъв›шташ„ июдеи и р›ш„ емоу . не добр› ли ~глемъ мы . ›ко самар›нинъ еси ты и б›съ имаши .

49   отъв›шта ~ис азъ б›са не имамъ . нъ чът” ~отца моего . й вы не чьтете мене .

50   азъ же не иск” славы мое† . естъ ишт„ и с”д„ ..

51   Амин амн ~гл“ вамъ . аште кто слово мое съблюдетъ . съмръти не иматъ вид›ти въ в›къ .

52   р›ш„ же емоу июдеи . нын› разоум›хомъ ›ко б›съ имаши . авраамъ оумър›тъ и ~прци . й ты ~глеши ›ко аште кто слово мое съблюдетъ . не иматъ въкоусити съмръти въ в›къ .

53   еда ты болеи еси ~отца нашего авраама . йже оумьр›тъ и ~прци оумьр›ш„ . кого с„ самъ ты твориши .

54   отъв›шта ~ис . аште азъ славл“ с„ самъ . слава мо› ничтоже естъ . естъ ~отцъ мои слав„и м„ . егоже вы ~глете ›ко ~бъ нашъ естъ .

55   й не познасте его азъ же в›мъ й . й аште рек” ›ко не в›мь его . б”д” подобенъ вамъ лъжь . нъ в›мъ й и слово его съблюда^“ .

56   авраамъ ~отцъ вашъ радъ би былъ . да би вид›лъ дьнь мои . й вид› и въздрадова с„ .

57   Р›ш„ же июдеи къ немоу . п„ти дес„тъ л›тъ не оу има[ш]и . й аврама ли еси вид›лъ .

58   рече имъ ~ис . аминь амн ~гл“ вамъ . пр›жде даже не быстъ аврамъ азъ есмъ ..

59   Вьз„с„ же камение да връг”тъ на нь . ~йс же съкры с„ и изиде и ~цркве . й прошедъ по ср›д› ихъ ид›аше и хождааше . .. к~ц ..

Глава 9

1     Й мимо иды ~ис вид› ~члва сл›па . отъ рождъства .

2     и въпросиш„ и оученици его ~гл“ще . оучителю къто съгр›ши . сь ли или родител› его . да сл›пъ роди с„ .

3     отъв›шта ~ис . ни сь съгр›ши ни родител› его нъ да ав„тъ с„ д›ла ~бжи› на немъ .

4     мьн› подобаатъ д›лати д›ла посълавъшааго м„ . доньдеже день естъ придетъ ноштъ . егда никтоже не можетъ д›лати .

5     егда въ мир› есмъ св›тъ есмь мироу .

6     си рекъ плин” на земù“ . й сътвори пбрение отъ плиновени› . й помаза емоу очи бръньемь .

7     й рече емоу иди оумыи с„ въ коуп›ли силоуамьсц› . еже съказаатъ с„ посъланъ . йдеже и оумы с„ и приде вид„ .

8     с”с›ди же и иже и б›ах” вид›ли пр›жде ›ко сл›пъ б› . ~глаах” . не сь ли естъ с›д„и и прос„ .

9     ови ~глаах” ›ко сь естъ . онъ же ~глааше ›ко азъ есмъ .

10   ~глаах” же емоу . како ти с„ отвр›сте очи .

11   отъв›шта онъ и рече . ~члвкъ нарицаемы ~ис . брьнье сътвори . и помаза очи мои и рече ми . иди въ к”п›ль силоуамл“ и оумыи с„ . шедъ же и оумывъ с„ прозьр›хъ .

12   р›ш„ же емоу къде тъ естъ . ~гла не в›мъ .

13   в›с„ и къ фарис›емъ . иже б› иногда сл›пъ .

14   б› же собота егда сътвори брьнье ~ис . и отвръзе емоу очи .

15   пакы же въпрашаах” и фарис›и како прозьр› . онъ же рече имъ . брьнье положи мьн› на очию . и оумыхъ с„ и вижд” .

16   ~глах” же отъ фарис›и едини . н›стъ сь отъ ~ба ~члкъ . ›ко соботы не хранитъ . ови ~глаах” како можетъ ~члкъ гр›шенъ . сица знамени› творити . й распьр› б› вь нихъ .

17   ~глаш„ сл›пьцю пакы . ты чъто ~глеши о немь . ›ко отвръзе очи твои . онъ же рече . ›ко ~пркъ естъ .

18   не †с„ же в›ры июдеи о немь . ›ко б› сл›пъ и прозьр› . доньдеже призъваш„ родител› того прозьр›въшааго .

19   и въпросиш„ › ~гл“ште . сь ли естъ ~снъ ваю . егоже вы ~глете ›ко сл›пъ с„ роди . како оубо нын› видитъ .

20   отъв›штасте же имъ родител› его и р›сте . в›в› ›ко сь естъ ~снъ наю . й ›ко сл›пъ с„ роди .

21   како же нын› видитъ не в›в› . ли кто емоу отвръзе очи в› не в›в› . самого въпросите . въздрастъ иматъ . самъ о себ› да ~глетъ .

22   сице р›сте родител› его . ›ко бо›ашете с„ июдеи . юже бо с„ б›ах” съложили июд›и . да ›ще кто испов›стъ ~ха . /отъл”[ченъ] соньмишта б”детъ .

23   сего ради родител› его р›сте . ›ко въздрастъ иматъ самого въпросите .

24   призъваш„ же въторице“ ~чка иже б› сл›пъ . й р›ш„ емоу даждь слав” ~боу . мы в›мь ›ко ~члкъ сь гр›шенъ естъ .

25   отъв›ща же онъ и рече . аште гр›шъникъ естъ не в›мъ . едино в›мь ›ко сл›пъ б›хъ нын› же вижд” .

26   Р›ш„ же емоу пакы . что сътвори теб› . како отвръзе очи твои .

27   р›хъ вамъ юже и не слышасте . что хоштете пакы слышати . еда и вы хоштете оученици его быти .

28   они же оукориш„ и и р›ш„ . ты оученикъ еси того . мы же мосеови есмъ оученици .

29   мы в›мъ ›ко мос›ови ~гла ~бъ . сего же не в›мъ отъ к”доу естъ .

30   отъв›шта ~члкъ и рече имъ . о семь бо дивъно естъ . ›ко вы не в›сте отъ к”доу естъ . й отвръзе очи мои .

31   в›мъ же ›ко гр›[шь]никъ ~бъ не послоушаатъ . нъ аште кто ~бгочтецъ естъ . и вол“ его сътворитъ того послоушаатъ .

32   отъ в›ка н›стъ слышано . ›ко кто отвръзе очи сл›поу рожденоу .

33   аште не би отъ ~ба былъ съ . не моглъ би творити ничесоже .

34   отъв›шташ„ и р›ш„ емоу . въ гр›с›хъ ты родилъ с„ еси весь . /й ты ли ны оучиши . й изгънаш„ и вънъ .

35   слыша ~ис ›ко изгънаш„ и вонъ . й обр›тъ й рече емоу . ты в›роуеши ли въ ~сна ~бжи› .

36   отъв›шта онъ и рече . кто естъ ~ги . да в›р” им” въ него .

37   рече же емоу ~ис . вид›лы и еси . й ~гл„и съ тобо“ тъ естъ .

38   онъ же рече в›роу“ ~ги и поклони с„ емоу .. к~ц ..

39   Й рече ~исъ на с”дъ азъ въ миръ сь придъ . да не вид„штеи вид„тъ . й вид„штеи сл›пи б”д”тъ .

40   й слышаш„ се отъ фа[ри]с›и с”щеи съ нимъ . й р›ш„ емоу . еда и мы сл›пи есмъ .

41   рече же имъ ~ис . аще бисте сл›пи были . не бисте им›ли гр›ха . нын› же ~глете . ›ко видимъ . и гр›хъ вашъ пр›бываатъ ..

Глава 10

1     амин амнь ~гл“ вамъ . не въход„/и двьрьми въ дворъ овьчи/и . нъ пр›лаз„ ин”доу . тъ тать естъ и разбоиникъ .

2     а въход„и двьрьми . пастыръ естъ овъцамъ .

3     семоу двьрьникъ отвръзаатъ . й овъц„ гласъ его слышатъ . й сво† овъц„ глашаатъ по имени . й изгонитъ † .

4     й егда сво† овъц„ ижденетъ . пр›дъ ними ходитъ . й овъц„ по немь ид”тъ . ›ко в›д„тъ гласъ его .

5     по тоуждемь же не ид”тъ . нъ б›ж„тъ отъ него . ›ко не зна“тъ тоуждиихъ гласа .

6     си“ притъч” рече имъ ~ис они же не разоум›ш„ чъто б›ш„ . ›же ~глааше имъ .

7     рече [же] имъ пакы ~ис . аминь амин ~глагол“ вамъ . азъ есмъ двьри овъцамъ .

8     вьси еликоже ихъ приде пр›жде мене . татие с”тъ и разбоиници . нъ не послоушаш„ ихъ овъц„ ..

9     Азъ есмъ двьри . мъно“ аште кто вьнидетъ ~съпстъ с„ . и вьнидетъ и изидетъ . й пажить обр„щетъ .

10   тать не приходитъ . нъ да оукрадетъ и оубиетъ и погоубитъ . азъ придъ да живота им”тъ и лише им”тъ

11   азъ есмъ пастырь добры . пастырь добры ~дш” сво“ полагаатъ за овьц„ .

12   а наимьникъ иже н›стъ пастырь . емоуже не с”тъ овъц„ сво/† .. видитъ влъка гр„д”ща . й оставл›атъ овъц„ и б›гаатъ . й влъкъ расхытитъ † . й расп”дитъ овъц„ .

13   а наемьникъ б›житъ . ›ко наемьникъ естъ и не радитъ о овъцахъ .

14   азъ есмъ пастырь добры . й зна“ мо† и зна“тъ м„ мо† .

15   ›коже знаатъ м„ отъцъ . й азъ зна“ ~отца . й ~дш” мо^“ полага“ за овъц„ .

16   й ины овъц„ имамъ . †же не с”тъ отъ двора сего . й ты ми подобаатъ привести . й гласъ мои оуслышатъ . й б”детъ едино стадо и единъ пастырь .

17   Сего ради м„ ~отцъ любитъ . ›ко азъ полага“ ~дш” мо“ . да пакы приим” “ .

18   никтоже вьзьметъ е† отъ мене . нъ азъ полага“ “ /о себ› . область имамь положити “ . /й область имамъ пакы при†ти ^“ . си“ запов›дь при†съ отъ ~отца моего .

19   Распьр› же быстъ пакы въ Йюдеихъ . за словеса си .

20   ~глаах” же мьно‡и отъ нихъ . б›съ иматъ . й неистовъ естъ . что его послоушаате .

21   йни ~глаах” . сии ~гли не с”тъ б›съноу“штааго с„ . еда б›съ можетъ сл›помъ очи отвр›сти ..

22   Быш„ же тъгда ен©ени› въ ~ерслмхь . й зима б› .

23   й хождааше ~ис въ ~цркве въ притвор› соломони .

24   обид” же и июдеи и ~глаах” емоу . докол› ~дш„ наш„ вьземлеши аште ты еси ~хъ . ръци намъ не оби픆 с„ .

25   отъв›шта имъ ~ис . р›хъ вамъ и не в›роуоуте . д›ла ›же азъ твор^“ въ Йм„ ~отца моего . та съв›д›тельствоу“тъ о мьн› .

26   нъ вы не в›роуоуте н›сте бо отъ овецъ моихъ ›коже р›хъ вамъ . ..

27   Овъц„ мо† гласа моего слоуша“тъ . и азъ зна“ † и по мьн› гр„д”тъ .

28   й азъ животъ в›чъныи да“ имъ . й не погыбн”тъ въ в›къ . й не въсхытитъ ихъ никтоже отъ р”кы мое† .

29   ~отцъ мои иже дастъ мън› . болии вьс›хъ естъ . й никтоже не можетъ въсхытити ихъ . отъ р”кы ~отца моего .

30   Азъ и отецъ едино есв› .

31   вьз„с„ же пакы камение июдеи да и поби“тъ .

32   отъв›шта имъ ~ис мънога д›ла добра ›вихъ [въ] васъ . отъ отъца моего . за кое ихъ д›ло камение на м„ метете .

33   отъв›шташ„ емоу июдеи ~гл“ште . о добр› д›л› не метемъ камени› на т„ . нъ о власфимии . й ›ко ты ~члвкъ сы твориши с„ самъ ~бъ .

34   отъв›шта имъ ~исъ . н›стъ ли написано въ закон›

38   вашемъ . ›ко азъ р›хъ бо‡и есте .

35   аште оны рече богы . къ нимъже быстъ слово ~бжие . й не мог”тъ с„ кьнигы разорити .

36   егоже ~отцъ ~сти . и посъла въ миръ . вы ~глете ›ко власфимл›еши . зане р›хъ ›ко ~снъ ~бжии есмь .

37   аще не твор“ д›лъ ~отца моего . не емл›те ми в›ры .

38   аште ли твор“ . аште и мьн› в›ры не емлете . д›ломъ моимъ в›р” им›те . да разоум›ате и в›роуоуте . ›ко въ мън› ~оцъ и азъ въ ~отци .

39   й искаах” же его пакы †ти . й изиде отъ р”къ /ихъ .

40   й иде пакы на онъ полъ иоръдана . на м›сто иждеже б› иоанъ пр›жде кръст„ . й пр›быстъ тоу .

41   й мъно‡и прид” къ немоу и ~глаах” . ›ко иоанъ оубо знамени› не сътвори . ни единого же . вьс› же елико рече иоанъ о семь истина б› .

42   й мъно‡и в›роваш„ въ него тоу . ..

Глава 11

1     Б› же единъ бол„ лазарь . отъ витани† градъца мариина . й марты сестры † .

2     б› же мари› помазавъши› ~га мŸро“ . й отьръши н власы своими . е†же братръ ла[за]рь бол›аше .

3     посъласте же сестр› его къ немоу ~гл“шти . ~ги се егоже любиши болитъ .

4     слышавъ же ~ис рече . си бол›знь н›стъ къ съмръти нъ о слав› ~бжйи . да прославитъ с„ ~снъ ~бжйи е^“ .

5     любл›аше же ~ис март” и сестр” е† и лазар› .

6     егда же оуслыша ›ко болитъ . тъгда же пр›быстъ на немьже б› м›ст› дъва дьни .

7     по томь же ~гла оученикомъ . йд›мъ въ Йюде“ пакы .

8     ~глаш„ емоу оученици его . оучителю . нын› искаах” тебе камениемь побити июдеи . й пакы ли идеши тамо .

9     отъв›шта ~ис . не дьв› ли на дес„те годин› есте въ дьни . аште кто ходитъ въ дьне не потъкнетъ с„ . ›ко св›тъ мира сего видитъ .

10   аште ли кто ходитъ ношти“ . потъкнетъ с„ . ›ко н›стъ св›та о немь .

11   си рече и по семь ~гла имъ . лазаръ дроугъ нашъ оусъпе . нъ ид” да възбоужд” /и .

12   р›ш„ же оученицици его . ~ги аште оусъпе ~спснъ б”детъ .

13   ~йс же рече о съмръти его . они же мьн›ш„ ›ко о оусъпении съна ~глетъ .

14   тъгда рече имъ ~ис не обиноу† с„ . лазаръ оумьр›тъ

15   и радоу“ с„ васъ ради . да в›р” имете ›ко не б›хъ тоу . нъ ид›мъ къ немоу .

16   рече же тома нарицаемы близнецъ . къ оученикомъ . йд›мъ и мы да оумьремъ съ нимь ..

17   пришедъ же ~ис въ витани/“ обр›те и четыри дьни юже им”штъ въ гроб› .

18   б› же витани› близъ ~има . ›ко п„ть на дес„те стадии .

19   й мъно‡и отъ июдеи б›ах” пришъли къ март› и марии . да оут›ш„ты и о братр› ею .

20   марта же егда оуслыша ›ко ~ис гр„детъ . сър›те и . а мари› дома с›д›аше ..

21   Рече же маръта къ ~исоу . ~ги аште би сьде былъ . не би братръ мои оумрълъ .

22   нъ /й нын› в›мъ . ›ко егоже колижъдо просиши оу ~ба дастъ теб› ~бъ .

23   ~гла еи ~ис . вьскръснетъ братръ твои .

24   ~гла емоу марта в›мь ›ко вьскрьснетъ въ вьскр›шение вь посл›дьнии дьнь . ..

25   Рече еи ~ис . азъ есмъ вьскр›шение и животъ . в›роу†и въ м„ аште оумьретъ оживетъ .

26   й вьс›къ живы и в›роу†и въ м„ . не оумьретъ въ в›къ . /ймеши ли в›р” семоу .

27   ~гла емоу еи ~ги . азъ в›ровахъ ›ко ты еси ~хъ ~снъ ~бжйи . гр„дыи вь весь миръ .

28   й се рекъши иде и призъва мари“ сестр” сво“ таи . рекъши оучитель се естъ и зоветъ т„ .

29   она же ›ко оуслыша въста †дро . и иде къ немоу .

30   не б› же не оу ~ис пришелъ вь весь . нъ б› на м›ст› еще идеже сър›те и маръта .

31   йюдеи же с”щеи съ не“ въ домоу . й оут›ша“ште ^“ . вид›въше мари“ ›ко †дро въста й изиде . по неи ид” ~гл“ще . ›ко идетъ на гробъ . да плачетъ с„ тоу .

32   мари› же ›ко приде иде б› ~исъ . вид›въши и паде емоу на ногоу . ~гл“шти емоу ~ги . аште би былъ съде . не би мои братръ оумрълъ .

33   ~йс же ›ко вид› “ плач”шт” с„ . й пришедъш„† съ не“ июде† плач”шт„ с„ . запр›ти ~дхоу . и възм”ти с„ самъ

34   и рече къде положисте и . ~глаш„ емоу ~ги гр„ди виждъ .

35   и просльзи с„ ~исъ .

36   ~глаах” же июдеи . виждь како любл›аше и .

37   едини же отъ нихъ р›ш„ . не можааше ли сь отвръзыи очи сл›пооумоу . сътворити да и сь не оумьретъ .

38   ~Йс же пакы пр›т„ вь себ› приде къ гробоу . б› же пешть и камень належааше на неи .

39   ~гла ~ис възьм›те камень . ~Гла емоу сестра оумеръшааго марта ~ги /юже смръдитъ . четвр›дьневънъ бо естъ .

40   ~гла еи ~ис . не р›хъ ли ти ›ко аште в›роуеши . оузьриши слав” ~бжи“ .

41   вьз„с„ же камень идеже б› оумеры леж„ . ~йс же вьзведе въ йспрь очи и рече . ~Отче хвал“ теб› възда“ . ›ко оуслыша м„

42   азъ же в›д›хъ . ›ко вьсегда ме[не] послоушаеши . нъ народа ради сто†штааго окръсть р›хъ . да в›р” им”тъ ›ко ты м„ посъла .

43   и се рекъ . гласомь велиемь възъва . лазаре гр„ди вонъ .

44   й изиде оумеры . об„занъ ногама и р”кама . оукроемь . й лице его оуброусомъ об„зано . ~гла имъ ~исъ раздр›шите и и не д›ите его /йти .

45   мъно‡и же отъ июдеи пришьдъшеи къ марии . й вид›въше еже сътвори ~ис . в›роваш„ вь него . к~ц ..

46   `Едини же отъ нихъ ид” къ фарис›омъ . и р›ш„ имъ еже сътвори ~ис ..

47   Събъраш„ же архиереи й фарисеи сънемъ на ~иса . й ~глаах” что сътворимъ . ›ко ~члвкъ сь знамени› мънога творитъ .

48   аште оставимы и тако . вьси в›р” им”тъ въ нъ . й прид”тъ римл›не . й възъм”тъ и м›сто и ~†зкъ нашъ .

49   /единъ же етеръ отъ нихъ . каи›фа архиереи сы л›тоу томоу . рече имъ . вы не в›сте ничесоже

50   ни помышл›ате . ›ко оуне естъ намъ да единъ ~члвкъ оумьретъ за люди . а не весь ~†зкъ погыбнетъ .

51   сего же о себ› не рече . нъ архиереи сы л›тоу томоу прорече . ›ко хот›аше ~ис оумьр›ти за люди .

52   й не тъкъмо за люди . нъ /й да ч„да ~бжи› расточена› съберетъ въ едино . ..

53   `Отъ того же дьне съв›шташ„ да и б” оубили .

54   ~йс же к томоу не ав› хождааше вы июдеихъ . нъ иде отъ т”доу въ стран” близъ поустыни . въ ефремъ нарицаемъ градъ . й тоу жив›аше съ оученикы своими . к~ц ..

55   Б› же близъ пасха июдеиска . й вьзид” мъно‡и въ ~ймъ отъ страны . пр›жде пасхы да очист„тъ с„ .

56   й искаах” же ~иса . й ~глаах” же къ себ› въ ~цркве сто†ште . что с„ мьнитъ вамъ . ›ко не иматъ ли прити въ праздьникъ .

57   даш„ бо архиереи й фарис›и запов›дь . да аште кто ошт”титъ й къде б”детъ . пов›стъ да им”тъ й ..

Глава 12

1     ~/Йс же пр›жде шести денъ пасхы . приде вь витани“ . йдеже б› лазаръ оумерои . егоже въскр›си отъ мрътвыихъ .

2     сътвориш„ же [еоу вечер“ тоу . й маръта слоужааше . лазаръ же единъ б› отъ възлеж„штиихъ съ нимъ .

3     мари› же приемъши литр” хризмы . нарда пистики† мъногоц›нъны . помаза н ~исв› . й отръ власы своими н его . Храмина же исплъни с„ отъ вон„ хризмъны† ..

4     ~Гла же единъ отъ о[у]ченикъ его . июда симонь /искариотъскы . йже и хот›аше пр›дати .

5     чесо ради мŸро се не продано быстъ . на ~т п›н„‡ъ . й дано нищиимъ .

6     се рече не ›ко о ништиихъ печааше с„ . нъ ›ко тать б› . й скриниц” имы . й вьм›таема ношааше .

7     рече же ~ис не д›и † въ день погребени› моего събùюде “ .

8     ништ„† бо съ собо“ въсегда имате . а мене не въсегда имате .

9     разоум› же народъ мъногъ отъ июдеи . ›ко тоу естъ . й прид” не ~иса ради тъкъмо . нъ да и лазара вид„тъ . егоже въскр›си отъ мрътвыхъ .

10   съв›шташ„ же архиереи . до и лазара оуби“тъ .

11   ›ко мъно‡и его ради ид›ах” июдеи . й в›ровах” въ ~иса .

12   въ оутр›и же день народъ мъногъ . пришеды въ праздьникъ . слышавъше ›ко ~ис гр„детъ въ ~имъ .

13   при†с„ в›ие отъ финикъ . й изид” против” емоу . й зъваах” ~гл“ште . `¬сан'на ~блгсвнъ гр„д„и въ Йм„ ~гне . ~цсръ ~йлвъ .

14   обр›тъ же ~ис осьл„ вьс›де на не . ›коже естъ писано .

15   не бои с„ дъщи сионова . се ~цсрь твои гр„детъ . с›д„ на жр›б„те осъли .

16   сихъ же не разоум›ш„ оученици его пр›жде . нъ егда прослави с„ ~ис . тъгда пом›н”ш„ . ›ко си б›ш„ о немь писана . й си сътвориш„ емоу .

17   Съв›д›тельствовааше же народъ иже б› съ нимь . егда лазара възъва отъ гроба . й вьскр›си его отъ мрътвыхъ .

18   сего ради и против” емоу изиде народъ . ›ко слышаш„ и сътворьшь се знамение .. к~ц .

19   Фарисеи же р›ш„ къ себ› . видите ›ко никакоже поль‡а естъ . се весь миръ по немь идетъ ..

20   Б›ах” же е~ллини едини отъ въшедъшиихъ . да поклон„тъ с„ въ праздьникъ .

21   сии же прист”пиш„ къ филипоу . йже б› отъ видъвсаиды гал›л›искы/† . й мол›х” и ~гл“ште . ~ги хоштемъ ~иса вид›ти .

22   Приде филипъ /и ~гла аньдр›ови . й пакы аньдр›а и филипъ гласте ~исви .

23   ~йс же отъв›шта има ~гл„ . Приде година да прославитъ с„ ~снъ ~члвскы .

24   амнь аминъ ~гл“ вамъ . аште зръно пшеничьно не оумьретъ падъ вь земи . то едино пр›бываатъ . аште ли оумьретъ мъногъ плодъ сътворитъ .

25   люб„и ~дш” сво“ погоубитъ ^“ . й ненавид„и ~дш„ свое† . вь мир› семь . въ живот› в›чън›емь съхранитъ “ .

26   аште кто мьн› слоужитъ . по мьн› да ходитъ . й идеже есмъ азъ тоу и слоуга мои б”детъ . й аште кто мьн› слоужитъ . почьтетъ й ~отцъ .

27   Нын› ~дша мо› възм”ти с„ . й что рек” . ~отче ~спси м„ отъ годины се† . нъ сего ради придъ на годин” си^“ .

28   ~отче прослави им„ твое . приде же гласъ ~снбсе . й прославихъ и пакы прославл“ .

29   народъ же сто†и й слышавъ . ~глаах” громъ быстъ . йни ~глаах” ~анûлъ ~гла емоу .

30   отъв›шта ~ис /и ререче . не мене ради гласъ сь быстъ нъ васъ ради .

31   нын› с”дъ естъ мироу семоу . Нын› къ턇ъ мира сего изгънанъ б”детъ вонъ .

32   й азъ аште вьзнесенъ б”д” отъ земù„ . вьс„ привл›к” къ себ› .

33   се же ~глаше клепл„ кое“ съмръти“ хот›аше оумьр›ти .

34   отъв›шта емоу народъ . мы слышахомъ отъ закона . ›ко ~хъ пр›бываатъ въ в›къ . й како ты ~глеши вьзнести с„ подобаатъ ~сноу ~члвчскоумоу . кто сь естъ ~снъ ~члвчскъ .

35   рече же имъ ~ис . еште въ мало вр›м„ св›тъ въ васъ естъ . ходите доньдеже св›тъ имате . да тъма васъ не иметъ . й ход„и въ тъм› . не в›стъ камо идетъ .

36   доньдеже св›тъ имате . в›роуите въ св›та . да ~снве св›тоу б”дете .. к~ц .. Си ~гла ~ис . й ошедъ съкры с„ отъ нихъ .

37   толика же зна[ме]ни› сътворьшю емоу пр›дь ними . не в›роваах” во нь .

38   да съб”детъ с„ слово исаи† ~прка еже рече . ~ги кто в›р” † слоухоу нашемоу . й мышъца ~гн› комоу отъкры с„ .

39   сего ради не можаах” в›ровати . ›ко пакы рече исаи› .

40   осл›пи очи ихъ . й окам›нилъ естъ ~срдца ихъ . да не вид„тъ очима . ни разоум›“тъ ~срдцемь . й обрат„тъ с„ и исц›ù“ † .

41   си рече исаи› . егда вид› слав” его . й ~гла о немь .

42   обаче оубо и отъ кьн„зъ мъно‡и в›роваш„ вь него . нъ фарис›и ради не испов›даах” . да не и съньмиштъ изгънани б”д”тъ .

43   вьзлюбиш„ бо паче слав” ~члчк” неже слав” ~бжи^“ .

44   ~Йс же вьзъва и рече . в›роу†и вь м„ . не в›роуоутъ въ м„ нъ въ посълавъшааго м„ .

45   й вид„и м„ вид› посълавъшааго м„ .

46   азъ св›тъ вь миръ придъ . да вьс›къ в›роу†и вь м„ вь тьм› не пр›б”детъ .

47   й аште кто оуслышитъ ~глы мо† . й не съхранитъ ихъ . азъ не с”жд” емоу . не придъ бо да с”жд^“ мироу . нъ да ~спс” миръ .

48   отъмета†и с„ мене и не приемл„ ~глъ моихъ . йматъ с”д„штааго емоу . слово еже ~глахъ то с”дитъ емоу въ посл›дьнии дьнь .

49   ›ко азъ о себ› не ~глахъ . нъ посълавы м„ отъцъ . тъ мьн› запов›дь дастъ . что рек” и что ~възгл“ .

50   и в›мь ›ко запов›дь его животъ в›чъныи естъ . ›же оубо азъ ~гл“ . ›коже рече мън› отъцъ тако ~гл“ .. ..

Глава 13

1     Пр›жде же праздьника пасц› . в›ды ~ис ›ко приде емоу година . да пр›идетъ отъ мира сего къ ~отцю . вьзлюбь сво† с”щ„† во вьсемь мир› . до коньца вьзлюби † ..

2     й вечери бывъши . ди›волоу юже въложъшю въ ~срдце июд› . симоновоу искариотъскоумоу .. да и пр›дастъ .

3     в›ды ~ис ›ко вьс› дастъ емоу ~отцъ въ р”ц› . й ›ко отъ ~ба изиде и къ ~боу гр„детъ .

4     въста съ вечер„ и положи ризы . й приемъ ленти/и пр›по›са с„ .

5     По томь же въли вод” въ оумывальниц” . й нач„тъ оумывати н оученикомъ . й отирати лентиемь . ймъже б› пр›по›санъ .

6     приде же къ симоноу петроу . й ~гла емоу тъ . ~ги . ты ли мои оумыеши н .

7     отъв›шта ~ис и рече емоу . еже азъ твор“ ты не в›си нын› . разоум›еши же по сихъ .

8     ~гла емоу петръ не оумыеши ногоу моею вь в›къ . отъв›шта емоу ~ис . аште не оумы“ тебе . не имаши ч„сти съ мъно^“ .

9     ~гла емоу симонъ петръ . ~ги не н мои тъкмо . нъ и р”ц› и глав” .

10   ~гла емоу ~исъ . йзмъвены не тр›боуоутъ ткмо н оумыти . естъ бо весь чистъ . й вы чисти есте .. к~ц .. .. нъ не вьси .

11   в›д›аше бо пр›да“штааго и . сего ради рече ›ко не вьси есте чисти .

12   егда же оумы н ихъ . при†тъ ризы сво† и възлеже пакы . й рече имъ . в›сте ли что сътворихъ вамъ .

13   въ[й] ~глаашете м„ оучител› и ~га . й добр› ~глете есмъ бо .

14   аште оубо азъ оумыхъ ваши н ~гь и оучитель . й вы длъжьни есте дроугъ дроугоу оумывати н .

15   образъ бо дахъ вамъ . да ›коже азъ сътворихъ вамъ . й вы творите .

16   аминь амин ~глагл“ вамъ . н›стъ рабъ болеи ~га своего . ни ~аплъ болеи посълавъшааго и .

17   аще си в›сте блажени есте аште творите › .

18   не о вьс›хъ васъ ~гл“ . азъ бо в›мь †же избърахъ . нъ да кънигы съб”д”тъ с„ . ›ды съ мъно“ хл›бъ въздвиже на м„ пр›льщение свое .

19   отъ сел› ~гл“ вамъ . пр›жде даже не б”детъ . да егда б”детъ в›р” имете ›ко азъ есмъ .

20   амин аминь ~гл“ вамъ . приемл„и аште кого посъл“ мене приемлетъ . а приемл„и мене приемлетъ посълавъшааго и м„ . ..

21   Си рекъ ~ис възм”ти с„ ~дхмъ . й съв›д›тельствова и рече . аминь амин ~гл“ вамъ . ›ко единъ отъ васъ пр›дастъ м„ .

22   съзирах” же с„ междю собо“ оученици . не домысл„ште о комь ~глетъ .

23   б› же единъ възлеж„ отъ оученикъ его на лон› ~исв› . егоже любл›аше ~ис .

24   поман” же семоу симонъ петръ въпросити кто оубо естъ о немьже ~глетъ .

25   нападъ же тъ тако на пръси ~исвы ~гла емоу ~ги кто естъ .

26   отъв›шта ~ис . тъ естъ емоуже азъ омочъ хл›бъ подамъ . й омочь хл›бъ дастъ июд› симоню искариотъскоумоу .

27   и по хл›б› тъгда въниде во нь сотона . ~гла емоу ~ис еже твориши сътвори скоро .

28   сего же никтоже не разоум› възлеж„штихъ . къ чесомоу рече емоу .

29   едини мьн›ах” понеже скриниц” им›аше июда . ›ко ~глтъ емоу ~исъ . коупи егоже тр›боуемъ на праздьникъ . ли ништимъ да н›чъто дастъ .

30   приемъ же онъ хл›бъ . йзиде абие . б› же ноштъ

31   егда изиде . ~гла же ~ис . Нын› прослави с„ ~снъ ~члвчскы . и ~бъ прослави с„ о немь .

32   аште ~бъ прослави с„ о немь . й ~бъ прославиты и вь себ› . й абие прославитъ й .

33   ч„дъца еще мало съ вами есмъ . възиштете мене . й ›коже р›хъ июдеомъ . ›ко ›може азъ ид” вы не можете при[ти] . й вамъ ~гл“ нын› .

34   запов›дь пов›да“ вамъ . да любите дроугъ дроуга ›коже вьзлюбихъ вы . да и вы любите дроугъ дроуга .

35   о семь разоум›“тъ вьси . ›ко мои оученици есте . аще любьвь имате междю собо“ .

36   ~Гла емоу симонъ петръ . ~ги камо идеши . отъв›шта ~исъ ›може азъ ид” не можеши нын› по мьн› ити . посл›дь же по мьн› идеши .

37   ~ги по чъто не мог” нын› по теб› ити . нын› ~дш” мо“ за т„ полож” .

38   отъв›шта емоу ~исъ ~дш” ли тво^“ за м„ положиши . аминь амин ~гù“ теб› . не възгласитъ кокотъ доньдеже отъвръжеши с„ мене три краты ..

Глава 14

1     Да не съм”штаатъ с„ ваше ~срдце . в›роуите въ ~ба и въ м„ в›роуите .

2     въ домоу ~отца моего обит›ли мъногы с”тъ . аште ли же ни реклъ бимъ вамъ . ›ко ид” оуготовати м›сто вамъ .

3     и ›ште ид” оуготова“ м›сто вамъ . пакы прид” и поим” вы къ себ› . да идеже есмъ азъ и вы б”дете .

4     и ›може азъ ид” в›сте . и п”ть в›сте .

5     ~гла емоу тома ~ги не в›мь камо идеши . й како п”тъ можемъ в›д›ти .

6     ~гла емоу ~ис . азъ есмъ п”ть и истина и животъ . никтоже придетъ къ отьцю тъкъмо мъно“ .

7     аште м„ бисте знали и отъца моего знали бисте оубо . и отъ сел› познаате и и оув›д›сте и .

8     ~гла емоу филипъ . ~ги покажи намъ отъца и довьлетъ намъ .

9     ~гла емоу ~ис . толико ли вр›м„ съ вами есмъ и не позна ли мене филипе . вид›вы м„ вид› отца . и како ты ~глеши покажи намъ ~отъца .

10   не в›роуеши ли ›ко азъ въ ~отци и отецъ вь мн› естъ .. ~Глы †же азъ ~гл“ вамъ о себ› не ~гл“ . ~отцъ же пр›быва†и въ мьн› тъ творитъ д›ла .

11   в›р” им›те мьн› ›ко азъ въ отьци и отъцъ въ мьн› . аште ли же ни за та д›ла в›р” емùете ми .

12   амин . амин ~гл“ вамъ . в›роу†и въ м„ д›ла ›же азъ твор“ . и тъ сътворитъ . и больша сътворитъ сихъ . ›ко азъ къ отьцю гр„д” .

13   /й егоже колижъдо просите въ Йм„ мое . то сътвор“ . да прославитъ с„ ~оцъ о ~сн› .

14   й аште чесо просите въ Йм„ мое азъ сътвор“ .

15   аште любите м„ запов›ди мо† съблюд›те .

16   й азъ оумол“ ~отца . й иного параклита дастъ вамъ . да б”детъ съ вами вь в›къ .

17   ~дхъ истинъны . егоже миръ не можетъ при†ти . ›ко не видитъ его ни знаатъ его . вы же знаате и . ›ко въ васъ пр›бываатъ . и въ васъ б”детъ

18   не оставл“ васъ сиръ . прид” къ вамъ .

19   еште мало и миръ к томоу не не видитъ мене . вы же видите м„ . ›ко азъ жив” и вы живи б”дете .

20   въ тъ день разоум›ате ›ко азъ въ ~отци . моемь . й вы въ мьн› и азъ въ васъ .

21   й웆и запов›ди мо† и съблюда† † . тъ естъ люб„и м„ . а люб„и м„ вьзлюбùенъ б”детъ ~отцмъ моимь . и азъ възлюблю и . й ›вù“ с„ емоу самъ .. к~ц .

22   ~гла емоу июда не искариотъскы . ~ги и что быстъ ›ко намъ хоштеши с„ авити . а не вьсемоу мироу .

23   отъв›ща ~ис и рече емоу . аште кто любитъ м„ . слово мое съблюдетъ . й ~отцъ мои вьзлюбитъ й . й къ немоу идев› . й обит›ль оу него сътворив› .

24   не люб„и мене словесъ моихъ не съблюдаетъ . й слово еже слышите . н›стъ мое нъ посълавъшааго м„ ~отца .

25   си ~глахъ вамъ въ васъ сы .

26   параклитъ же ~дхъ ~сты егоже посьлетъ ~оцъ въ Йм„ мое . тъ вы наоу~чтъ вьсемоу . й вьспом›нетъ вамъ вьс› еликоже р›хъ вамъ .

27   миръ оставл›“ вамъ . миръ мои да“ вамъ . не ›коже вьсь миръ даатъ . азъ да“ вамь . .. Да не съм”штаатъ с„ ваше ~срдце ни оустрашаатъ .

28   слышасте ›ко азъ р›хъ вамъ . ид” и прид” къ вамъ . аште бисте любили м„ . въздрадовали с„ бисте оубо . ›ко р›хъ ид” къ ~отцю . ›ко отецъ мои болии мене естъ .

29   й нын› р›хъ вамъ . пр›жде даже не б”детъ . да егда б”детъ в›р” имете ..

30   `Юже не мъного ~гл“ съ вами . гр„детъ бо се[го] мира къ턇ъ . й вь мьн› не иматъ ничесоже .

31   нъ да разоум›атъ миръ ›ко люблю ~отца . /и ›коже запо[в›]д› мьн› ~отцъ . тако твор“ . въстан›те ид›мъ отъ с”доу ..

Глава 15

1     азъ есмъ лоза истинъна› . й ~отцъ мои д›латель естъ .

2     вьс›к” разг” не твор„шт”“ плода . йзъметъ “ . й вьс›к” твотвор„шт” плодъ отр›битъ “ да плодъ болии сътворитъ .

3     Оуже вы чисти есте . за слово еже ~глахъ вамъ .

4     б”д›те въ мън› и азъ въ васъ . ›коже розга не можетъ плода творити о себ› . аште не бодетъ на лоз› тако и вы . аште вь мьн› не пр›б”дете .

5     азъ есмъ лоза вы раждие . йже б”детъ въ мьн› и азъ въ немь . сътворитъ плодъ мъногъ . ›ко без мене не можете творити ничесоже .

6     аште кто въ мьн› не пр›б”детъ . йзвръжетъ с„ вонъ ›коже розга и йсъшетъ . й събира“тъ “ и въ огнь вълага“тъ и съгараатъ .

7     аште пр›б”дете въ мьн› . й ~гли мои въ васъ пр›б”д”тъ . Емоуже колижъдо хоштете просите и б”детъ вамъ ..

8     `О семь прослави с„ отъ мои . да плодъ мъногъ сътворите . й б”дете мои оученици .

9     ›коже възлюби м„ ~оцъ и азъ възлюбихъ вы . б”д›те въ любьви моеи .

10   аще запов›ди мо† съблюдете . пр›б”дете въ любьви моеи . ›коже азъ запов›ди ~отца мое[го] съблюсъ . й пр›быва“ въ него любьве .

11   се ~глахъ вамъ . да радость мо› съ вами =въ= =васъ= б”детъ . й радость ваша исплънитъ с„ .

12   си естъ запов›дь мо› . да любите дроугъ дроуга ›коже възлюбихъ вы .

13   больш„ се† любьве никтоже [не] иматъ . да кто ~дш” сво“ положитъ за дроугы сво† . ..

14   Вы дроу‡и мои есте . аште творите елико азъ запов›да“ вамъ .

15   Юже не ~гл“ васъ рабъ . рабъ бо не в›стъ что творитъ ~гъ его . вы же р›хъ дроугы . ›ко вьс› ›же слышахъ отъ ~отца моего . съказахъ вамъ .

16   не вы мене избърасте нъ азъ избърахъ вы и положихъ вы . да вы идете и плодъ принесете . й плодъ вашъ пр›б”детъ . да егоже колижъдо просите . отъ ~отца въ Йм„ мое дастъ вамъ . ..

17   Си запов›да“ вамъ да любите дроугъ дроуга .

18   аште миръ васъ ненавидитъ . в›дите ›ко мене пр›жде васъ възненавид› .

19   аште отъ мира бисте были . миръ оубо свое любилъ би . ›ко же отъ мира н›сте . нъ азъ избърахъ вы отъ мира . сего ради ненавидитъ васъ миръ .

20   Помьните слово еже азъ р›хъ вамъ . н›стъ рабъ болеи ~га своего . Аште мене изгънаш„ и васъ ижден”тъ . аште слово мое съблюс„ и ваше съблюд”тъ .

21   нъ си вьс› сътвор„тъ вамъ за им„ мое ›ко не в›д„тъ посълавъшааго м„ .

22   /аще не бимь пришелъ и ~глалъ имъ . гр›ха не б” им›ли . нын› же и вины не им”тъ о гр›с› своемъ .

23   ненавид„и мене и ~отца моего ненавидитъ .

24   аште д›лъ не бимь сътворилъ въ нихъ . йхъже инъ никтоже сътвори . гр›ха не б” им›ли . нын› же и вид›ш„ и възненавид›ш„ и мене и ~отца моего .

25   нъ да съб”детъ с„ сло[во] писаное въ закон› ихъ . ›ко възненавид›ш„ м„ спыти .

26   `Егда же придетъ параклитъ . егоже азъ посъл“ вамъ . отъ ~отца ~дхъ истинъны . йже отъ ~отца исходитъ . тъ съв›д›тельствоуоутъ о мън› .

27   й вы же съв›д›тельствоуоуте . ›ко искони съ мъно“ есте .

Глава 16

1     си ~глахъ вамъ . да не съблазните с„ .

2     отъ съньмиштъ ижден”тъ вы . нъ придетъ година . да вьс›къ иже оубиетъ вы . мьнитъ с„ слоужъб” приносити ~боу ..

3     Й си сътвор„тъ вамъ . ›ко не познаш„ ~отца ни мене .

4     нъ се ~глахъ вамъ . да егда придетъ година . поминаате си . ›ко азъ р›хъ вамъ . сихъ же вамъ испръва не р›хъ . ›ко съ вами б›хъ .

5     нъ[й]н› же ид” къ посълавъшюмоу м„ . й никтоже отъ васъ не въпрашаатъ мене камо идеши .

6     нъ ›ко си ~глахъ вамъ . скръби исплънь сръдъца ваша .

7     нъ азъ истин” вамъ ~гл“ . оун›е естъ вамъ да азъ ид” . аште бо не ид” азъ . параклитъ не придетъ къ вамамъ . аште ли же ид” . посъл“ и къ вамъ .

8     и пришедъ онъ . обличитъ мира . о гр›с› и о правъд› и о с”д› .

9     о гр›с› оубо ›ко не в›роу“тъ въ м„ .

10   о правьд› же ›ко къ отьцю ид” . й къ томоу не видите мене .

11   о с”д› же ›ко къ턇ъ мира сего ос”жденъ быстъ .

12   еще мъного имамъ ~глати вамъ . нъ не можете носити нын› .

       нын› .

13   егда же придетъ онъ . ~дхъ истинъны . наставитъ вы на вьс›к” истин” .. к~ц .. не о себ› бо ~глати иматъ . нъ елико аще оуслышитъ . ~глати иматъ . й гр„д”д”штаа възв›ститъ вамъ .

14   онъ м„ прославитъ . ›ко отъ моего прииметъ . й вьзв›ститъ вамъ ..

15   Вьс› елико иматъ отецъ мо› с”тъ . сего ради р›хъ вамъ ›ко отъ моего прииметъ и възв›ститъ ва[мь] .

16   въ мал› и к томоу не видите мене . и пакы въ мал› и оузърите м„ . и ›ко ид” къ ~отцю .

17   Р›ш„ же отъ оученикъ его къ себ› . что естъ се еже ~глетъ намъ . въ мал› и не видите мене . й пакы въ мал› и оузьрите м„ й ›ко ид” къ ~отцю .

18   ~глаах” же что естъ се еже ~глетъ въ мал› . не в›мь что ~глетъ .

19   Разоум› же ~ис . ›ко хот›х” и въпрашати . и рече имъ о семь ли сът„‡аете с„ междю собо“ . ›ко р›хъ въ мал› и не видите мене . й пакы въ мал› и оузьрите м„ .

20   аминь аминь ~гл“ вамъ . ›ко въс[п]лачете с„ и въздрыдааате вы . и миръ въздрадоуоутъ с„ . вы же печальни б”дете . нъ печаль ваша въ радостъ б”детъ .

21   жена егда раждаатъ . печаль иматъ . ›ко приде годь е† . егда же родитъ отроч„ . къ томоу не помьнитъ скръби за радостъ . ›ко роди с„ ~члвкъ въ миръ .

22   й вы же оубо нын› печальни б”дете . пакы же оузьр“ вы и въздрадоуоутъ с„ ~срдце ваше . й радости ваше† никтоже не вьзъметъ отъ васъ .

23   й въ тъ дьнь мене не въпросите ничесоже .. Аминь амин ~гл“ вамъ . ›ко ащте чесо просите отъ ~отца въ Йм„ мое . дастъ вамъ .

24   до сел› не просисте ничесоже въ Йм„ мое . просите и примете . да радостъ ваша исплънена б”детъ .

25   си въ притъчахъ ~глахъ вамъ . нъ придетъ година . егда къ томоу въ притъчахъ не ~гл“ вамъ . нъ не обиноу† с„ о ~отци възв›шт” вамъ .

26   въ тъ день въ Йм„ мое въспросите . й не ~гл“ вамъ . ›ко азъ оумоù“ ~отца о васъ .

27   самъ бо отецъ любитъ вы . ›ко вы мене възлюбисте . й в›ровасте ›ко азъ отъ ~ба изидъ .

28   йзидъ отъ ~отца . и придъ въ мирь . пакы оставл›“ миръ . й ид” къ ~отцоу .

29   ~глаш„ емоу оученици его . се нын› не обиноу† с„ глаголеши . а притъч„ нико†же не ~глеши .

30   нын› в›мъ ›ко в›си вьс› и не тр›боуеши да кто т„ въпрашаатъ . о семь в›роуемъ ›ко отъ ~ба ишелъ еси .

31   отъв›шта имъ ~ис . нын› ли в›роуоуте .

32   се гр„детъ година и нын› приде . да разидетъ с„ кожъдо въ сво› . й мене единого оставите . й н›смъ единъ ›ко отецъ съ мъно“ естъ .

33   си ~глахъ вамъ . да въ мьн› мира имате . .. к~ц .. въ мир› скръбьни б”дете . нъ дръзаите азъ поб›дихъ мира .

Глава 17

1     си ~гла ~ис .. й възведе ~ис очи свои на ~нбо и рече . ~отче приде година . прослави ~сна своего . да и ~снъ твои прославитъ т„ .

2     ›коже далъ емоу еси [власть] вьс›ко† плъти . да вьс›ко еже еси емоу далъ дастъ имъ живота в›чънааго .

3     Се же естъ в›чъныи животъ . да зна“тъ тебе единого истинънааго ~ба . й егоже посъла ~исха .

4     азъ прославихъ т„ на земи . д›ло съвръшихъ . еже далъ еси мьн› да сътвор“ .

5     й нын› прослави м„ ты ~отче оу тебе самого . славо“ “же им›хъ . пр›жде даже не быстъ миръ оу тебе .

6     ›вихъ им„ твое ~члвкмъ . †же далъ еси мьн› отъ мира . твои б›ш„ и мьн› † далъ еси . й слово твое съхраниш„ .

7     нын› разоум›ш„ ›ко вьс› елико далъ еси мьн› отъ тебе с”тъ .

8     ›ко ~глы †же далъ еси мьн› дахъъ имъ . й ти при†с„ и разоум›ш„ выистин” ›ко отъ тебе изидъ . й в›роваш„ ›ко ты м„ посъла .

9     азъ о сихъ мол“ . не о вьсемь мир› мол“ . нъ о т›хъ †же далъ еси мън› . ›ко твои с”тъ .

10   й мо› въс› тво› с”тъ . й тво› мо› . й прославихъ с„ вь нихъ .

11   й к томоу н›смъ въ мир› . й сии въ мир› с”тъ . й азъ къ теб› гр„д” . .. ~Отче ~сты съблюди † въ Йм„ твое . †же далъ еси мьн› . да б”д”тъ едино ›коже и мы .

12   егда б›хъ съ ними въ мир› . азъ съблюдахъ † въ Йм„ твое . †же далъ еси мън› съхранихъ . й никтоже отъ нихъ не погыбе . ткъмо ~снъ погыб›лъны . да съб”д”тъ с„ кънигы .

13   нын› къ теб› гр„д” . й си ~глл“ въ мир› . да им”тъ радость мо“ исплънен” вь себ› .

14   Азъ дахъ имъ слово твое . и миръ възненавид› † . ›ко не с”тъ отъ мира . ›коже и азъ отъ мира н›смъ .

15   не мол“ да възъмеши † отъ мира . нъ да съблюдеши † отъ непри›зни .

16   отъ мира не с”тъ ›коже и азъ отъ мира н›смь .

17   ~сти † въ Йстин” тво“ . слово твое истина естъ .

18   ›коже ты м„ посъла въ миръ . й азъ посълахъ † въ миръ .

19   /й за н„ азъ ~свшт” с„ самъ . да б”д”тъ и ти ~сштени вы истин” .

20   не о сихъ же мол“ тькмо . нъ й в›роу“штихъ словомь ихъ вь м„ .

21   да вьси едино с”тъ . ›коже ты ~отче вь мьн› и азъ въ теб› . да и ти въ насъ едино б”д”тъ . да /и миръ в›р” иметъ ›ко ты м„ посъла .

22   й азъ слав” “же далъ еси мън› дахъ имъ . да б”д”тъ едино . ›коже и мы едино .

23   азъ вь нихъ и тъи въ мьн› . да б”д”тъ съвръшени въ едино . и да разоум›атъ миръ ›ко ты м„ посъла . й възлюбилъ † еси . ›коже и м„ възлюбилъ еси .

24   ~оче †же далъ еси мън› . хошт” да иждеже есмъ азъ и ти б”д”тъ съ мъно“ . да вид„тъ слав” мо“ ^“же далъ еси мьн› . ›ко възлюбилъ м„ еси . пр›жде съложени› мира .

25   ~отъчтче праведъныи миръ тебе не позна . азъ же т„ познахъ . й сии познаш„ ›[ко] ты м„ посъла .

26   й съказахъ имъ им„ твое и съкаж” . да любы е“же м„ еси възлюбилъ въ нихъ б”детъ и азъ въ нихъ .. к~ц ..

Глава 18

0     ~еванûлие от и~он . нтафати .

1     си рекъ ~ис . йзиде съ оученикы своими . на онъ полъ потока кедръска . йдеже б› врътъ . вь ньже въниде самъ и оученици его .. к~ц ..

2     В›д›аше же июда иже и пр›дааше м›сто . ›ко мъножице“ събирааше с„ ~ис тоу съ оученикы своими .

3     июда же прйемъ спир” . й отъ архиереи . й фарис›и слоугы . приде тамо съ св›тилы . й св›штами и ор”жии .

4     ~йс же в›ды вьс› гр„д”штаа на нь . /йшедъ рече имъ кого иштете .

5     отъв›шташ„ емоу ~ис назар›а .

6     ~гла имъ ~ис . азъ есмъ . сто›аше же июда иже и пр›дааше съ ними . да ›ко рече имъ азъ есмъ . ид” въсп„ть . и пад” на земи .

7     пакы же † въпроси ~ис . кого иштете . они же р›ш„ ~иса назареа .

8     отъв›ща ~ис р›хъ вамъ ›ко азъ есмъ . аште мене иштете . не д›ите сихъ ити .

9     да събодетъ с„ слово еже рече . ›ко †же далъ еси мьн› не погоубихъ никогоже отъ нихъ .

10   Симонъ же петръ имы ножъ извл›че и . и оудари архиереова раба . й оур›за емоу оухо десное . б› же им„ рабоу малхъ .

11   рече же ~исъ петрови . вьньзи ножъ въ ножъниц„ . Чаш” “же дастъ мьн› ~отцъ не имамь ли пити е/†

12   спира же и тыс”штъникъ . й слоугы июдеискы . †с„ ~иса и съв„заш„ и .

13   й в›с„ и къ анн› пръв›/е . б› бо тьсть каи›ф› ..

29   к”“ р›чь приносите на ~члка сего .

30   отъв›шташ„ же и р›ш„ емоу . аште не би былъ сь зълод›и . не бимь пр›дали его теб› .

31   рече же имъ пилатъ . поим›те и вы . и по законоу вашемоу с”дите емоу . р›ш„ же емоу июдеи . не достоитъ намъ оубити никогоже .

32   да слово ~исво съб”детъ с„ . еже рече клепл„ кое“ съмръть“ хот›ше оумьр›ти .

33   Вьниде же пакы пилатъ въ преторъ . й възъва ~иса и рече емоу . ты ли еси ~цсръ июдеискъ .

34   отъв›шта еемоу ~ис о себ› ли ты ~глеши се . ли ини теб› р›ш„ о мьн› .

35   Отъв›ща пилатъ . еда азъ жидовинъ есмъ родъ твои . й архиереи пр›даш„ т„ мьн› . что еси сътворилъ .

36   отъв›шта ~ис . ~цсрство мое н›стъ отъ сего мира . аште отъ сего мира би было ц~рство мое . слоугы оубо мо† подви‡алы с„ быш„ . да не пр›данъ бимь июд›омъ . нын› же ц~рство мое н›стъ отъ с”доу .

37   Рече же емоу пилатъ . оубо ~цср ли еси ты . отъв›ща ~ис . ты ~глеши ›ко ~цсрь есмъ азъ . азъ на се родихъ с„ . и на се придъ въ вьсь миръ . да съв›д›тельствоу“ о йстин› . вьс›къ /иже естъ отъ истины послоушаатъ гласа моего .

38   ~гла емоу пилатъ что естъ истина . й се рекъ пакы изиде къ июд›омъ . й ~гла имъ . азъ ни едино† вины обр›та“ въ немь . ..

39   естъ же обычаи вамъ . да единого вамъ отъпоушт” на пасх” . хоштете ли оубо да отъпоущ” вамъ ~цср› июдеиска .

40   възъпиш„ же вьси ~гл“ще не сего нъ вара[а]вв” . б› же варава разбоиникъ .

Глава 19

1     Тъгда же пилатъ по†тъ ~иса и тепе .

2     й воини съплетъше в›нецъ отъ тръни› . възложиш„ на глав” емоу . й въ риз” прапр”дън” обл›ш„ и .

3     й ~глах” . радоуи с„ ~цсрю июдеискъ . й би›х” и по ланитама .

4     йзиде же пакы пилатъ вонъ . й ~гла имъ се извожд” и вамъ вонъ . да разоум›ате ›ко вь немь вины не обр›та“ ни едино† .

5     йзиде же ~ис вонъ нос„ тръновъ в›нецъ . й прапр”дьн”“ риз” . й ~гла имъ се ~члвкъ .. к~ц  .

6     Егда же и вид›ш„ архиереи и слоугы . възъпиш„ ~гл“ште . пропьни и пропьни и . ~Гла имъ пилатъ . поим›те вы и пропьн›те . Азъ бо не обр›та“ вь немь вины .

7     отъв›шташ„ емоу июдеи . мы законъ имамъ и по законоу нашемоу длъженъ естъ оумьр›ти . ›ко ~снь ~бжйи творитъ с„ .

8     Егда же слыша пилатъ се слово . паче оубо› с„

9     и вьниде въ преторъ пакы . й ~гла ~исви . отъ к”доу еси ты . ~йс же отъв›та не сътвори емоу ..

10   ~Гла емоу пилатъ . мьн› ли не ~глеши . не в›си ли ›ко власть имамъ проп„ти т„ . и власть имамъ поустити т„ .

11   отъв›шта ~ис . не имаши области на мьн› никое†же . аще не би ти дано съ выше . сего ради пр›давы м„ теб› болии гр›хъ иматъ . отъ того пилатъ искааше поустити и .

12   йюдеи же въпи›[х”] ~гл“ште . аште сего поустиши н›си дроугъ кесарови . вьс›къ иже с„ творитъ ~цръ . противитъ с„ кесарови .. -- .

13   пилатъ же слышавъ та словеса . изведе вонъ ~иса . й с›де на с”диишти . на м›ст› нарицаем›мь литострот› . еввр›искы же гаввата .

14   б› же параскевьûии пасц› . година б› ›ко шестаа . й ~гла июдеомъ се ~цсръ вашъ .

15   они же въпи›х” възьми възьми пропьни и . ~гла имъ пилатъ . ~цср› ли вашего пропън” . отъв›шташ„ архиереи . не имамъ ~цср› . тькмо кесара .

16   тъгда же пр›дасты имъ да и пропън”тъ .. к~ц .. они же поемъше ~иса в›с„ .

17   й самъ си несы ~крстъ . /йзиде въ нарицаемое краниево м›сто . еже ~глетъ с„ евреискы голгота .

18   йдеже и проп„с„ . й съ нимь ина дъва . с”доу и ов”доу . по ср›д› же ~иса .

19   написа же и титла пилатъ . й положи на ~крст› . б› же написано ~ис назар›и ~цсръ июдеискъ .

20   сего же титла мъно‡и чис„ отъ июд›и . ›ко близъ б› м›сто града . йдеже проп„с„ ~иса . й б› написано евр›искы гръчъскы и латинъскы .. -- ..

21   ~Глаах” же пилатови архиереи июдеисции . не пиши ~цръ июдеискъ . нъ ›ко самъ рече . ~цсръ есмъ июдеискъ .

22   отъв›шта пилатъ . еже писахъ писахъ ..

23   Воини же егда проп„с„ ~иса при†с„ [риы его . й сътвориш„ четыри ч~си . комоужъдо воиноу ч„сть . и хитонъ . б› же хитонъ не шъвенъ . съ връхоу истъканъ вьсь .

24   р›ш„ же къ себ› не пр›дер›мъ его . нъ мет›мь жр›би† комоу б”детъ . да съб”д”тъ с„ кънигы ~гл“шт„† . разд›лиш„ себ› ризы мо† . й о матизмъ мои меташ„ жр›би† . воини же оубо си сътвориш„ ..

25   Сто›х” же при ~крст› ~исв› мати его и сестра матере его . мари› клеопова . й мари› магдалини .

26   ~йс же вид›въ матерь . й оученика сто†шта егоже любл›аше . ~гла матери своеи . жено се ~снъ твои .

27   по томь же ~гла оученикоу се мати тво› . й отъ того часа по†тъ “ оученикъ въ сво› си .

28   по семь в›ды ~исъ . ›ко вьс› юже съвръшиш„ с„ о немь . -- да съб”д”тъ с„ къ[ни]гы . ~гла ж„жд” .

29   със”дъ же сто›аше плънъ оц'та . они же исплъньше г”б” оцьта . на /Ÿсопъ възнезъше . прид›ш„ къ оустомъ его .

30   егда же при†тъ оцьта ~исъ . рече . съвръши с„ .. -- . й пр›клонь глав” пр›дастъ ~дхъ ..

31   Йюдеи же понеже параскевьûи б› . да не остан”тъ ~нкст› т›леса . въ собот” . б› бо великъ день то† соботы . молиш„ пилата да пр›би“тъ гол›ни ихъ . й възъм”тъ † .

32   прид” же воини . й пръвооумоу пр›биш„ гол›ни . й дроугоумоу проп„тоумоу съ нимь .

33   на ~иса же пришедъше ›ко вид›ш„ и юже оумьрьшъ . не пр›биш„ емоу гол›ни/ю .

34   нъ единъ отъ воинъ . копиемь емоу ребра прободе . й изиде абие кръвъ и вода .

35   й вид›въ и съв›д›тельствова . й истинъно естъ съв›д›тельство его .. к~ц .. `Й тъ в›стъ ›ко истин” ~глетъ . да вы в›р” имете .

36   быш„ бо си да съб”д”тъ [с„] кънигы . кость не съкроу[ши]тъ с„ его .

37   й пакы дроугы† кьнигы ~гл“тъ . вьзьр„тъ на нь егоже пробас„ .. к~ц ..

38   По сихъ же моли пилата иосифъ . йже б› отъ аримат›† . с‚и оученикъ ~исвъ . таинъ же за страхъ июдеискъ . да възьметъ т›ло ~исво . и повел› пилатъ . приде же и вьз„тъ т›ло ~исво .

39   Приде же и никодимъ пришеды къ ~исви ношти^“ пр›жде . несы съм›шение змрънно и алгоуино . ›ко и литръ съто .

40   При†сте же т›ло ~исво . й обисте е ризами съ ароматы . ›коже обычаи естъ июд›омъ погр›бати .

41   б› же на м›ст› идеже и проп„с„ . врътъпъ . й въ врътъп› гробъ новъ . вь немьже николиже никътоже не б› положенъ .

42   тоу же за параскевьûи“ июд›иск” . ›ко близъ б›аше гробъ . положисте ~иса .. к~ц ..

Глава 20

1     Въ един” же соботъ . мари› магдалини приде за оутра . еште с”шти тъм› на гробъ . й вид› камень вьз„тъ отъ гроба .

2     тече же и приде къ симоноу петроу . й къ дроугоумоу оученикоу . егоже любл›аше ~исъ . й ~гла има въз„с„ ~га отъ гроба . й не в›мь къде положиш„ и .

3     йзиде же петръ и дроугы оученикъ . й ид›ашете къ гробоу .

4     течаашете же оба въ коуп› . й дроугы оученикъ тече скор›е петра . й приде пр›жде къ гробоу .

5     й приникъ вид› ризы леж„шт„ . обаче не вьниде ..

6     Приде же и симонь петръ въ сл›дъ его . й вьниде пр›жде въ гробъ . й вид› ризы леж„шт„ .

7     й с/Ÿдарь иже б› на глав› его . не съ ризами леж„шть . нъ особь съвитъ на единомь м›ст› .

8     тъгда же вьниде . й дроугы оученикъ пришеды пр›жде къ гробоу . й вид› и в›рова .

9     не оу бо в›д›ах” кънигъ . ›ко подобаатъ емоу отъ мрътвыхъ въскръсн”ти .

10   йдете же пакы къ себ› оученика ..

11   Мари› же сто›ше оу гроба вьн› плач”шти с„ . ›ко же плакааше с„ . приниче въ гробъ .

12   й вид› дъва ан~ûла въ б›лахъ с›д„шта . единого оу главы . й единого оу ногоу . йдеже б› лежало т›ло ~исво .

       ~исво .

13   й ~гласте /е/и она . жено что плачеши с„ . ~гла има ›ко вьз„с„ ~га моего . й не в›мь кьде положиш„ и .

14   се рекъши обрати с„ вьсп„ть . й вид› ~иса сто†шта . й не в›д›аше ›ко ~исъ естъ .

15   ~гла еи ~исъ жено что с„ плачеши кого иштеши . она же мьн„шти ›ко врътоградарь естъ . рече емоу ~ги .аште ты еси въз„лъ . пов›ждь мьн› къде и еси положилъ . й азъ й вьзъм” .

16   ~гла еи ~ись марие . обраштьши же с„ она ~гла емоу . евреискы раввоуни . еже наречетъ с„ оучителю .

17   ~гла еи ~йсъ . не прикасаи с„ мьн› . не оу бо вьзидъ къ ~отцю моемоу . йди же къ братри моеи й рьци имъ . въсхожд” къ ~отцю моемы и ~оцю вашемоу . й ~боу моемоу и ~боу вашемоу .

18   приде мари› магдалини вьзв›шта“шти оученикомъ ›ко вид› ~га . й си рече еи .. к~ц ..

19   С”шти же позд› вь тъ день . вь един” соботъ . й двьремъ затвореномъ . йдеже б›ах” оученици его събърани . за страхъ июдеискъ . приде ~исъ . й ста по ср›д› и ~гла имъ миръ вамъ .

20   й се рекъ показа имъ р”ц› и н и ребра сво› . Въздрадоваш„ же с„ оученици вид›въше ~га .

21   Рече имъ ~ис . пакы . миръ вамъ . ›коже посъла м„ отъцъ и азъ съл” вы .

22   /й се рекъ доуноу и ~гла имъ . приим›те ~дха ~ста .

23   ймъже отъпоустите гр›хы . отъпоуст„тъ с„ имъ . и имже дрьжите дрьжетсе имь . с„ имъ ..

24   Тома же единъ отъ обою на дес„те нарицаемы близнецъ . не б› тоу съ ними егда приде ~ис .

25   ~глаах” же емоу дроу‡ии оученици вид›хомъ ~га . онъ же рече имъ . аште не вижд” на р”коу его ›звы гвоздеины/† . й вълож” р”кы мое† въ ребра его . ни вълож[”] пръста моего въ ›зв” гвоздиин”^“ . не им” в›ры ..

26   `Й по осми денъ пакы б›/ах” вън”трь оученици его . й тома съ ними . Приде ~ис двьремь затворенамъ . й ста по ср›д› и рече миръ вамъ .

27   По томь ~гла том› . принеси пръста твоеего с›мо . й визжь р”ц› мои . /й принеси р”к” тво“ . й въложи въ ребра мо› . й не б”ди нев›ренъ нъ в›ренъ .

28   й отъв›шта тома и рече емоу . ~гь мои ~бъ мои .

29   ~гла емоу ~исъ ›ко вид›въ м„ в›рова . блажени не вид›въ . шеи й в›ровавъшеи .

30   мънога же ина знамени› сътвори ~ис пр›дъ оученикы своими . ›же не с”тъ писана въ кънигахъ сихъ .

31   си же писана быш„ . да в›р” имете ›ко ~ис естъ ~хъ ~снъ ~бжйи . й да в›р”“ште живота в›чънааго имате въ Йм„ его .. к~ц ..

Глава 21

1     По семь ›ви с„ пакы ~ис оученикомъ своимъ на мори таворь/›дьсц›мь . ави же с„ сице .

2     б›ах” въ коуп› симонъ петръ . й тома нарицаемои близнецъ . й натанаиль . йже б› отъ кана галил›искы . й ~сна зеведеова . й ина дъва отъ оученикъ его .

3     ~гла имъ симонъ петръ . йд” рыбъ ловитъ . ~глаш„ емоу . йдемъ и мы съ тобо“ . й изид” . и вьс›д” въ корабь абие . й въ т” ношть не †с„ ничесоже .

4     оутроу же абие бывъшю . ста ~ис при б𛇛 . не познаш„ же оученици ›ко ~ис естъ .

5     ~гла же имъ ~ис д›ти . еда что сън›дъно имате . отъв›шташ„ же емоу ни .

6     онъ же рече имъ . въвръ‡›те о десн”“ стран” корабл› мр›ж” . и обр„штете . въвръг” же . й к томоу не можаах” привл›шти е† . отъ множьства рыбъ .

7     ~гла же оученикъ егоже любл›ше ~исъ петрови . ~гъ естъ . симонъ же петръ слышавъ ›ко ~гь естъ . епендитомъ пр›по›са с„ . б› бо нагъ . й въвръже с„ въ море .

8     а дроу‡ии оученици корабицьмь прид” . не б›ш„ бо далече отъ земл„ . нъ ›ко дъв› сът› лактъ . вл›к”ште мр›ж” рыбъ .

9     ›ко же изл›з” на земл“ . вид›ш„ огнь леж„щь и р[ъ]иб” на немь леж„шт” и хл›[б]ъ .

10   ~гла имъ ~ис . принес›те отъ рыбъ †же †сте нын› .

11   Вьл›зе же симонъ пет[р]ъ и йз[в]л›че м[р]›ж” на земл“ . плън” велий рыбъ . съто и п„ть дес„тъ и три . й толикоу с”шть не протръже с„ мр›жа ..

12   ~Гла имъ ~ис . прид›те об›доуите . й никтоже не съм›аше отъ оученикъ ист„‡ати его ты кто еси . в›д”ште ›ко ~гь естъ .

13   Приде же ~ис . й при†тъ хл›ба и дастъ имъ . й рыб” так[о]жде .

14   се юже трети[ици] ›ви с„ ~ис оученикомъ своимъ въставъ отъ мрътвыхъ .. к~ц ..

15   егда же об›доваш„ . ~гла симонови петроу ~ис . симоне ионинъ любиши ли м„ паче [сихъ] . ~гла емоу еи ~ги . ты в›си ›ко любл“ т„ . ~гла емоу паси агньц„ мо† .

16   ~гла емоу пакы въторице“ . симоне ионинъ любиши ли м„ . ~гла емоу еи ~ги . ты в›си ›ко любù“ т„ . ~гла емоу паси овъц„ мо† .

17   ~гла емоу третиици .Хостинг от uCoz
Рейтинг@Mail.ru